De aardappeleters © Vincent van Gogh

Er schuilt schoonheid in de waarheid, zelfs als zij pijnlijk is. Zij die liegen, verdraaien het leven, zodat het er smakelijk uitziet voor de luie, schitterend voor de onwetende, en krachtig voor de zwakke. Maar leugens versterken alleen maar onze gebreken. Zij leren niets, helpen niets, herstellen niets of genezen niets. Evenmin ontwikkelen zij iemands karakter, iemands verstand, iemands hart of iemands ziel.” ~ José N. Harris

De vooraf bepaalde uitkomst van elk aspect van het politieke systeem is de ruggengraat van de tirannie, in die zin dat het misleiden, bang maken en verdelen van de massa’s de beste manier is om ze te beheersen. Alles wat er in de politiek gebeurt is van tevoren gepland en manipulatief, ongeacht welke “kant” op dit moment doelbewust gekozen en aan de macht gebracht is. Er is, en is nooit geweest, enig legitiem verschil in politici of politieke partijen als geheel, en het links versus rechts paradigma is maar een list, want alle partijen werken samen om precies hetzelfde eindresultaat te bereiken; en dat is er een die alleen gebaseerd is op geld, macht, en controle, schrijft Gary D. Barnett.

Eigenlijk is het partijenstelsel naar mijn mening het slechtste van alle politieke systemen, omdat het het meest oneerlijke is. In een monarchie eist één heersende koning met zijn eenheden van handhaving, de alleenheerschappij over allen op. In een dictatuur doet één heerser vrijwel hetzelfde, maar gebruikt hij een politiek systeem als dekmantel, zelfs als hij met geweld de macht grijpt. In een zuivere en open oligarchie is de heerschappij in handen van enkelen, maar het is toch duidelijk dat zij op geweld en controle berust. In al deze situaties is het duidelijk dat het volk geregeerd wordt, en niet vrij is. Maar in elke democratische of socialistische samenleving, die gebaseerd is op het bedrog van geveinsde deelname (stemmen) door de gewone arbeidersklasse, wordt het snode bedrog verborgen achter een gordijn van list en kwaad. Het wezen van alle democratische samenlevingen is bedrog, en in het beste geval is het onvoorwaardelijk oneerlijk.

De oorsprong en de wortel van het woord “democratie,” is uit het Grieks (δημοκρατία) van rond 500 voor Christus. Het woord kwam in het Engels rond de jaren 1570, van het Middel-Franse démocratie, maar het komt oorspronkelijk, via het Latijn, van het Oudgriekse demokratia, dat letterlijk “heerschappij” (kratos) door het “volk” (demos) betekent. Het is directe democratie, of een participerende regering, waaraan burgers kunnen deelnemen die inspraak in de regering willen hebben. In dit land zijn wij vervloekt met wat ten onrechte een “representatieve republiek” genoemd wordt, wat gewoon een “representatieve” democratie bij volmacht is, waar een kleine groep zogenaamd de taak heeft om de hele maatschappij te vertegenwoordigen. Het is gebaseerd op de zwendel van het “toestaan” van een stemproces, waarbij de een of de ander “wettig” over u kan heersen. Dit is een hoogst oneerlijk systeem; in die zin dat het voorgesteld wordt als een systeem waarin iedere burger zogenaamd de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het regeringsproces, omdat hij één stem heeft op honderden miljoenen, om over zijn politieke lot te beslissen in een systeem dat gebaseerd is op autoritair bewind. In elk systeem zoals dit is de uitkomst altijd dezelfde; er ontstaat een meester en slaaf samenleving. Dit idee is zo belachelijk, en is duidelijk frauduleus van aard, want het is opzettelijk bedoeld om de schapen wijs te maken dat zij macht hebben over degenen die zij vrijwillig over hen laten regeren. Niets is belachelijker of vol van zulk een uitbuitend bedrog als deze denkwijze.

  Dr. Coleman: Ze willen ons Blut Hongerig Dood

De meesten in dit land geloven dat democratie samenvalt met vrijheid, maar zij begrijpen het begrip eenvoudig niet. De overtuigde “constitutionalisten” daarentegen; zij die vertrouwen op het idee van een zogenaamde “representatieve republiek” als bevrijder, begrijpen nooit dat er weinig of geen verschil is tussen deze vorm van bedrog en een directe democratie. Zij geloven ook dat zij vrij zijn en rechten hebben dankzij een waardeloos stuk perkament dat door politici en samenspannende charlatans gecreëerd, aangenomen en uitgevoerd wordt. Dat is een onmogelijke veronderstelling, zoals duidelijk keer op keer bewezen is. Zij zijn in feite het meest misleid van allemaal, naar mijn mening, omdat zij bedrogen zijn om te geloven dat er een echt verschil is in hun standpunt. Dit is te danken aan langdurige hersenspoeling, zonder enig vertrouwen in de waarheid, de werkelijkheid, en de onvermijdelijke uitkomst die voor altijd aanwezig is in dit soort tirannieke heerschappij. Alles is gebaseerd op propaganda en leugens, zonder voordeel van een intelligent oordeel, of enige erkenning van het feit dat de agenda’s van regeringen, alle regeringen, altijd gericht zijn op de uitbreiding van macht en controle; nooit op het welzijn van het volk.

Het partij- en regeringsstelsel zijn een complete fraude, dus stemmen is alleen maar een complot om het volk wijs te maken dat het de touwtjes in handen en inspraak heeft. Dat hebben zij niet. Stemmen is alleen maar toegestaan omdat het nooit enige verlichting van de tirannie kan brengen; het kan haar alleen maar bestendigen. Er zijn geen politieke verlossers, alleen politieke monsters, dus telkens als er weer een nieuwe president gekozen wordt, gaan de indoctrinatie en de verdeeldheid door, waardoor de vrijheid nog verder vernietigd kan worden.

Republikeinen en Democraten, (de laatste tijd Trump en Biden) zijn, hoewel ze in de marge enigszins verschillen, in wezen bijna identiek. Dit is niet uniek voor deze twee politieke hoeren, maar is voor altijd aanwezig, ongeacht wie er aan het bewind is. Probeert u eens na te denken over de wegen die bewandeld zijn, en de uitkomsten van alles wat er in de loop van de geschiedenis gebeurd is, en nu nog steeds gebeurt; allemaal gedacht te worden geleid door dit dubbelzinnige en innig verbonden bestuurssysteem. Bedenk altijd, dat de hele regering, ongeacht welke beweerde partij dan ook, slechts één en hetzelfde beest is. Zij is de gecontroleerde agent van de onmiskenbare macht; de lakei, om zo te zeggen, van de bankiers, het grote bedrijfsleven, de miljardairs, de bevoorrechte “aristocratie,” en de verborgen oligarchen, achter het complot om de hele planeet met technocratische middelen te beheersen. Bedenk ook, dat om dit gruwelijke plan te verwezenlijken, alle bezit, alle voedsel en energie, alle natuurlijke hulpbronnen, en de hele mensheid, beheerst zullen moeten worden vanuit een gecentraliseerde positie, die extreme en onbeperkte macht uitoefent, om absolute overheersing te verkrijgen.

  Nederlandse Boeren: Nederland een "proefland" voor Grote Reset Agenda, vertelt Eva Vlaardingerbroek aan Breitbart

De Verenigde Staten voeren al ongeveer 94% van hun geschiedenis een agressieve oorlog. Dat betekent dat beide kampen eeuwige oorlogszuchtigen zijn, ongeacht hun partijlidmaatschap. Gezien Obama, Trump, en Biden, zijn de agressieve oorlogen en de steun ervoor voortdurend duidelijk geweest in Syrië, Jemen, en Oekraïne. De terreurcampagne van Bush tegen Irak en Afghanistan, naast vele andere gebieden, is ook door alle presidenten sindsdien voortgezet. De oorlogsretoriek tegen China, Rusland, Noord-Korea en Iran is onophoudelijk, terwijl door elke president, parlement, en de media angst wordt aangewakkerd. Uitgaven en geld drukken uit het niets escaleert na elke verkiezing tot biljoenen bedragen, en in het laatste jaar van Trump werd bijna 7 biljoen dollar uitgegeven. Vrijheidsvernietiging, toezicht op de burgerij, controlemaatregelen en massale regulering vieren in elke cyclus hoogtij. Trump was de eerste en voornaamste drijfveer van de “covid hoax”, en Biden gaat in zijn voetsporen verder. Trump heeft zwaar aangedrongen en dringt nog steeds aan op de moorddadige bio-wapen-injectie die de ‘covid-vaccinatie’ genoemd wordt, en beweert zelfs de “vader van het vaccin” te zijn. Biden doet hetzelfde, en blijft proberen de angst voor nep-“virussen” aan te wakkeren, om nog meer mensen te vergiftigen. De economische vernietiging van de V.S. is begonnen door de afschuwelijke “covid” reactie van Trump, en gaat onverminderd door onder Biden. De kwaadaardige Fauci werkte onder 7 presidenten, ook onder Trump en Biden, en Deborah Birx werd door Trump benoemd in de zogenaamde “Coronavirus Task Force”, en vertrok pas dit jaar wegens persoonlijke onbetamelijkheden. De kabinetsbenoemingen en benoemingen van corrupte rechters van beiden zijn ronduit afschuwelijk, zoals dat altijd het geval is met huidige en vroegere presidenten. De steun voor de “Grote Reset” is, ongeacht de retoriek, vrijwel onbeperkt geweest, en de “klimaatveranderings”-agenda’s worden nog steeds agressief nagestreefd, wie er ook aan het bewind is.

Dit raakt nog maar nauwelijks de oppervlakte van alle overeenkomsten tussen alle presidenten en de meeste politici op hoog niveau, of ze nu rechts, links, of daartussenin zijn, en alle verschillen verbleken in vergelijking daarmee. Dit is altijd zo geweest, maar de meesten in dit land blijven de ene of de andere kant steunen, en in vele gevallen aanbidden, terwijl het steeds toenemende tirannieke gedrag alleen maar escaleert.

  Trudeau verklaart oorlog aan de vrije meningsuiting: $70K boetes voor 'samenzweringstheorieën', levenslange gevangenisstraf voor 'haatzaaiende taal'

De waarheid is dat alle politiek zo corrupt is, dat het ontzaglijk misdadig is. Alle partijen werken tegen ons allen samen, en doen dat willens en wetens. Het politieke complot good cop-bad cop is altijd aanwezig, maar de rollen worden regelmatig omgedraaid, om de massa’s te kunnen blijven misleiden door te geloven dat hun kant gelijk heeft, terwijl in feite beide kanten slecht zijn. Rechts beweert het ene te zijn, en links beweert het andere te zijn, terwijl ze allemaal precies dezelfde agenda nastreven. De verdeeldheid in de samenleving die daarvan het gevolg is, houdt iedereen zo op een afstand dat de verdere vernietiging van het Westen mogelijk wordt, met weinig of geen duidelijk verzet.

U bent gedupeerd, bedrogen, voorgelogen, gehersenspoeld, beroofd, in de gaten gehouden, gecensureerd, gevangengezet, gemaskerd, economisch vernietigd, psychologisch gemarteld, vergiftigd, en in veel gevallen vermoord, zodat de staat zijn streven naar globalisering en technocratische controle over allen kan voortzetten. U hebt toegestaan dat uw kinderen geïndoctrineerd werden, misbruikt, ingespoten met gifstoffen, onderwezen om hun wettige biologie in twijfel te trekken; om te proberen jongens te “worden” als ze meisjes zijn, en meisjes als ze jongens zijn. Wanneer leert u de waarheid te aanvaarden, en deze ellendige regeringen te wantrouwen voor wat zij werkelijk zijn: religieuze sekten die u naar het vuur van de hel leiden.

Laat u niet langer voor de gek houden. De oorlog van vandaag is een oorlog tegen u allen; het is de heersende klasse en regeringen die oorlog voeren tegen alle mensen. Het is een opzettelijk ontworpen wereldomvattend verschijnsel, dat nooit ophoudt, en alleen maar kan leiden tot de vernietiging van bijna alle leven op aarde. De verkiezingen die u toestaat u te verdelen zijn het grootste brood en circus aller tijden, en dienen alleen om te verdelen, en nooit om samen te brengen. Als de aanvaarding van deze waarheden breed gedragen zou worden, zou de vooruitgang in de richting van vrijheid kunnen bloeien. Overweeg de voor de hand liggende oplossing, namelijk dat de massa’s elke heersende tirannieke regering negeren en zich er nooit aan conformeren. Werk daarom niet mee aan uw eigen ondergang. Als niemand stemt, kan er ook niemand gekozen worden, en wat een heerlijke wereld zou dat zijn.

“In een tijd van universeel bedrog – is de waarheid vertellen een revolutionaire daad.” ~ George Orwell


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De mensheid zoals die nu bestaat, staat op het punt van uitsterven: Een onvermijdelijke bedreigingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNa Frankrijk bereidt nu ook Nederland zich voor op de invoering van voedselbonnen
Volgend artikelRussisch Ministerie van Buitenlandse Zaken zinspeelt nu op oorlog in heel Europa
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. De massa lijdt aan cognitieve dissonantie of aan het Stockholmsynfroom en blijven liever in LaLa-land vertoeven. Als ik er niet aan denk of het er niet over heb bestaat het probleem ook niet is de gedachte. Diep van binnen zullen ze misschien het gevoel hebben dat er iets niet klopt maar dat wordt snel weer verdrongen want dat verstoort de innerlijke harmonie. Het wordt nu echter steeds lastiger om te zeggen dat het allemaal wel meevalt en het wel weer overwaait. Het lijkt erop dat het eerst gruwelijk moet worden voordat bij een substantieel deel eindelijk de schellen van de ogen gaan vallen. Dit gaat een hele bizarre winter worden.

 2. Het systeem /monetaire matrix verdraagt de waarheid niet en kan uitsluitend gedijen door leugens en creëren van verwarring. Zolang het draagvlak onder de bevolking groot genoeg is die de leugens accepteren of zelfs als waarheid willen zien zal het systeem haar status quo kunnen handhaven.

 3. De meeste willen de waarheid helemaal niet weten, want dan moeten zij zelf verantwoording en zelf nadenken hoe zij moeten overleven in die situatie. Dan kunnen ze niet meer op de automatische piloot door het leven gaan. Want de meeste zijn gemakzuchtig, egoïstisch, vinden zich zelf zielig en zijn hulpbehoevend, angstig (voor het onbekende) lui, dom en bewust onwetend. Ze volgen liever andere dan zelf hun eigen richting te bepalen. Dat heb ik wel gezien met die zogenaamde experimentele vaccins, wie aan de kant van de kudde onwetenden volgers gingen staan, die bij elke kick van de autoriteiten gehoorzaam in de houding sprong. Zonder enige schaamte weldenkende mensen verraden, het NSB gehalte werd ineens heel groot hier in het voormalig grondgebied Nederland.

 4. Daarom heb ik maar eenmaal in mijn leven ergens op gestemt. Daarna nooit meer.
  Ik las een boek van Krishnamurti waarin hij uitlegde dat het alleen maar kabaal was. Niets meer.
  Daarop ben ik gestopt.
  Mensen zeggen: Jij hebt geen stem omdat jij niet gestemt hebt! Ik zeg dan dat niemand een stem over mij heeft omdat ik mijn stem niet heb weggegeven.
  Zo ben ik vrij.

 5. Een partijtje kletskoek met wat harde waarheden er doorheen gemengd.
  Vooral het laatste deel is van een ongeloiflijke domheid; als er niemand stemt kan er ook niemand gekozen worden. Nee, dat haal je de koekoek, dan grijpt deze of gene met harde hand de macht over anderen.
  Dat er problemen zijn met het Amerikaanse systeem zal niemand kunnen ontkennen. Echter, dat komt deels doordat burgers te lui zijn om zelf ook verantwoordelijkheden te willen dragen.
  Vrijheid komt met een zware prijs; eigen inzet, eigen verantwoordelijkheid, bij eigen falen daar de gevolgen van willen dragen.
  Overigens in Europa net zo hoor.
  Dat alles wordt verergert door de hang naar een verzorgingsstaat, binnenhalen van kansarmen en ongeletterden, minderheden van alle gemakken voorzien en bang zijn iemand te beledigen.

 6. Zoals Stalin zei: “Niet de stemmers zijn belangrijk, maar de tellers van stemmen”.

  Zoals ik overtuigd ben dat het stemmen in USA zo corrupt is als de pest, heb ik net zo min vertrouwen in het tellen in NL.

  Daarom ook heb ik nooit gestemd; tweede reden: de ijzeren wet van Michels.

 7. Weer dat bijtrekken van vreemde volkeren: romeinen, Grieken, ze zijn van ginder…de Kelten en Germanen hadden leiders die door de andere stamgenoten werden verkozen om de leiding te nemen. Dat was niet echt vrijwillig maar de slimste/ sterkste etc. werd gekozen. Vincentorix van Frankrijk was leider tegen wil en dank, het was een plicht tegenover je mede mensen, geen echt vrije keuze….

  Ons hele denken word door Joodse, Romeinse en Griekse cultuur geïndoctrineerd, maar wie even logica als leisdraad neemt ziet hoe zaken zouden moeten zijn. Logica en niet doctrine moet de leidraad zijn van iedere samenleving. Dan stopt oorlog en is er geen angst voor de toekomst meer of voor het leven zelf.

  Angst is de chauffeur van ons leven….aangeleerde angst.

  fijne dag, Duchesne

 8. Beste Mensen

  Een belichaming is de Samenraapsel van materie door het All in het All
  Waar het levenselixer in word geblazen genaamd Ziel ookwel Geest genoemd

  Wij zijn de Ziel ofwel Geest
  Wij zijn niet het lichaam
  Vereenzelvigen met het lichaam leid tot pijn ervaren en verbeeldingen van geboorte en dood daardoor als gevolg
  Maar niks van dezen berust op waarheid
  Alle Zichtbare is een leugen
  Dit is een Super klein leugentje in/van het Grote leugen

  Komt tot Zelf besef
  Kent Uzelf
  Weet wat U bent

  Wat is men ?
  Niks
  Denk goed na
  Uit het Niets ontpopt zich iets groeit en gaat zich vervolgens verbeelden eraan te kunnen hechten
  Alsof dat echt is
  Dat heet Maya Illusie Verbeelding
  Denk aan de mensen in Mexico uit het verleden de Maya Stam
  Een van de eersten die zichzelf hebben gerealiseerd
  Wij allen zijn EEN er bestaat niks buiten die EEN
  Alles wat plaats vind is gewoon 100% goed
  Niks en niemand kan daar maar een haartje verandering in aanbrengen
  Dus leef en laat leven is het motto
  Doet men gewoon dan doet men al Gek genoeg

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in