Het volledig begrijpen van belangrijke wereldgebeurtenissen zoals ze gisteren plaatsvonden en zich vandaag ontvouwen, vereist altijd een begrip van de lange boog van de geschiedenis; dat wil zeggen, kennis over hoe de menselijke wereld echt werkt. Bovendien is het zonder dat inzicht onmogelijk om een ​​effectieve reactie te bedenken en uit te voeren. Dit is zeker het geval in de wereld van 2021, schrijft Robert J. Burrowes.

Steeds meer mensen over de hele wereld realiseren zich dat er veel meer aan de hand is onder de dekmantel van het “officiële” verhaal dat wij het slachtoffer zijn van een “virus” dat tot nu toe 18 maanden van zware beperkingen en een reeks door de regering gelaste mandaten heeft vereist die ons allen vertellen dat wij ons moeten onderwerpen aan verscheidene experimentele, genveranderende injecties en andere maatregelen die ons in de toekomst voortdurend onze rechten en vrijheden zullen ontzeggen.

Wat de meeste mensen nog niet beseffen is dat deze diepere agenda monumentaal groot is: de wereld zoals wij die kenden is ten einde. Bovendien, als we de vaagste schijn van wat we ooit hadden willen terugwinnen en, hopelijk, een nog betere versie daarvan, hebben we een monumentale strijd voor de boeg.

Ondanks uitgebreide pogingen van elitemensen – waaronder internationale organisaties (zoals de VN en de WHO), regeringen, de medische en farmaceutische industrie, en de media – om te verhullen wat er aan de hand is, zijn het enorme aantal doden en andere kosten als gevolg van de bijna totale ontwrichting van de wereldeconomie, in combinatie met de snel stijgende tol aan doden en schade als gevolg van het injectieprogramma, ongetwijfeld sleutelfactoren in dit ‘ontwaken’. Zie bijvoorbeeld: ‘Local Detroit TV Asks for Stories of Unvaxxed Dying from COVID – Gets over 180K Responses of Vaccine Injured and Dead Instead’.

Tragisch genoeg echter begrijpen vrijwel allen die zich ervan bewust worden dat ‘er iets mis is’ de ‘lange boog van de geschiedenis’ niet en zitten daarom gevangen in een machteloze modus van klagen en smeken aan elitemensen, zoals regeringen en rechtssystemen, om dingen voor hen op te lossen. Maar dit zal niet gebeuren. Zie  ‘Are We Human? Are We Free? Defeating the World Economic Forum’s “Great Reset” before it Destroys Us’. Het gevolg is dat de mensheid hals over kop afstevent op het lot dat de elite lang geleden voor ons heeft gepland.

Dus terwijl de lang geplande staatsgreep van de globale elite – door het Wereld Economisch Forum op de markt gebracht als ‘The Great Reset’ – zeker bedoeld is om het menselijk individu en de menselijke samenleving volkomen te transformeren, blijft de drijvende motivatie van haar agenda ‘verborgen’.

En toch is deze drijfveer in het volle zicht verborgen. De Wereldwijde Elite is van plan een aanzienlijk deel van de menselijke bevolking uit te roeien en vrijwel iedereen die nog in leven is tot slaaf te maken. Waarom? Zodat de elite de toegang tot en het gebruik van de overgebleven, maar nu uitgeputte hulpbronnen van de aarde kan controleren.

Laat me in het kort iets uitleggen over de oorsprong van deze motivatie, de belangrijkste manieren waarop het zich de afgelopen 500 jaar heeft gemanifesteerd uitwerken, en precies aangeven hoe het zich nu manifesteert. En het allerbelangrijkste, laat me uitleggen wat we moeten doen om ons effectief te verzetten tegen deze agenda.

De oorsprong en korte geschiedenis van Eugenetica

Hoewel het idee van “selectief fokken” om nakomelingen met “gewenste” eigenschappen te verkrijgen op zijn minst dateert uit de publicatie van Plato’s Republiek in ongeveer 378 v.Chr. en sinds die tijd regelmatig in een of andere gedaante is teruggekomen, werd de term “eugenetica” in 1883 bedacht door de Britse ontdekkingsreiziger en natuurwetenschapper Francis Galton. In het begin van de 20e eeuw kreeg de eugenetica de schijn van een serieuze wetenschappelijke studie omdat zij zowel door biologen als door sociale wetenschappers werd nagestreefd. Hun belangstelling ging uit naar het begrijpen van de mate waarin menselijke eigenschappen die als sociaal belangrijk werden beschouwd, werden overgeërfd. Van bijzonder belang waren de voorspelbaarheid van intelligentie en bepaalde afwijkende gedragingen. Maar de belangstelling bleef niet beperkt tot wetenschappelijke laboratoria en academische instellingen: het kreeg al snel aandacht in het culturele denken in verschillende delen van de wereld. Zie ‘Eugenics’.

Met name trok het de aandacht van rijke oligarchen die een rechtvaardiging wilden voor de heerschappij van de elite over de samenleving “die verouderde oproepen tot bovennatuurlijke orde overboord gooide en leek te rusten op een fundament van wetenschap. Een idee dat kon verklaren hoe nieuwe rijken als de Rockefellers en Rothschilds waren opgeklommen tot hoge maatschappelijke posities naast de oude koninklijke dynastieën van Europa. Eugenetica paste perfect in het plaatje. Het antwoord zat in hun genen. Zie  How Big Oil Conquered The World.

Natuurlijk, eugenetica is altijd pseudo-wetenschap geweest. Maar het appelleerde aan “de ijdelheid van de onderzoekers, meestal zelf afkomstig uit succesvolle en rijke families. En het gaf een excuus voor sociale manipulatie op een nooit eerder geziene schaal. Het idee verspreidde zich juist omdat het een “verklaring” bood voor de “superioriteit” van de elite en zo werd het, zodra het idee de Atlantische Oceaan overstak, opgepikt door Charles Davenport, een aan Harvard opgeleide zoöloog die was opgegroeid in een streng, puriteins gezin.

Davenport bedacht een ambitieus idee om de eugenetische zaak te bevorderen: de oprichting van een Eugenics Record Office om de genetische achtergrond van elk individu in de VS te registreren, zodat elke persoon zou kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun familielijn en een genetische classificatie zou kunnen krijgen. Eenmaal voltooid, konden degenen met de laagste eugenetische waarde worden geëlimineerd uit de genenpoel. Het is geen verrassing dat Rockefeller individuen en instellingen, evenals anderen, miljoenen dollars investeerden in de financiering van ‘onderzoek’ en andere activiteiten ter ondersteuning van deze inspanningen om de ‘eugenetisch ongeschikten’ te identificeren en te controleren.

Gevoed door de steun van Amerika’s rijken en machtigen en met de zegen van vele prominente publieke figuren, “veranderde het gebied van de eugenetica van het vreemde stokpaardje van een paar krankzinnige wetenschappers in de sociale zaak van een hele generatie. Economen, politici, schrijvers, activisten – tegen de jaren 1920 prees iedereen die iemand was de noodzaak om het “kiemplasma” van het lagere volk uit te roeien. Gepopulariseerd door de media, onderwezen aan universiteiten, beschreven in best verkochte boeken, werd het een massabeweging. Dus terwijl de staat Indiana in 1907 de eerste eugenetische sterilisatiewet in de Verenigde Staten had aangenomen, had het Amerikaanse Hooggerechtshof deze in 1927 goedgekeurd en was de praktijk gemeengoed geworden. Zie How Big Oil Conquered The World en Buck v. Bell: Inside the SCOTUS Case That Led to Forced Sterilization of 70,000 & Inspired the Nazis.

En tegen die tijd werden de Nazi’s in Duitsland geïnspireerd, aangemoedigd, geleid en gefinancierd door eugenetisten, in het bijzonder de Rockefellers, in de Verenigde Staten. De ‘Wet ter Voorkoming van Gebrekkig Nageslacht’ van het Derde Rijk werd aangenomen op 14 juli 1933, minder dan zes maanden nadat Hitler tot interim-kanselier was benoemd. Deze wet verplichtte tot sterilisatie van “gebrekkigen” in acht verschillende categorieën en resulteerde op zijn hoogtepunt in de jaren ’40 in de gedwongen sterilisatie van 400.000 Duitsers. In deze periode werd het programma ook uitgebreid met ‘euthanasie’, waardoor meer dan 70.000 Duitse kinderen, bejaarden en psychiatrische patiënten door het Nazi-regime werden vermoord. Zie How Big Oil Conquered The World.

Natuurlijk waren de Duitsers niet de enige slachtoffers van de nazi-eugenetica programma’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Maar de invloed van de VS op de vormgeving van dit programma was zo groot, dat toen na de Tweede Wereldoorlog hooggeplaatste Nazi’s in Neurenberg terecht stonden voor hun eugenetica programma, de verdediging van de Nazi’s zich beriep op Oliver Wendall Holmes, de eerbiedwaardige rechter van het Hooggerechtshof van de VS, die de beslissing van het Hooggerechtshof in 1927 had geschreven. Zie Buck v. Bell: Inside the SCOTUS Case That Led to Forced Sterilization of 70,000 & Inspired the Nazis.

Niettemin, welke schade de eugenetica ook heeft opgelopen door de radicale interpretatie ervan die tot uiting kwam in de nazi-praktijken vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog, gaande van sterilisatie tot het doden van mensen met een geestesziekte, een lichamelijke handicap, een verleden van armoede of crimineel gedrag, of met betrekking tot die mensen die niet voldeden aan hun opvatting van “rassenhygiëne”, de beweging is nooit verdwenen en heeft enkele prominente exponenten gehad. In feite is zij thans aan een diepgaande opleving bezig, hoewel de voorstanders beter weten dan zich “eugenetisten” te noemen.

En de Verenigde Staten blijven de bakermat van de eugenetisten, waar gedwongen sterilisatie tot in de jaren zeventig werd toegepast en in 2021 nog steeds de wet van het land is. ‘Het gebeurt nu niet meer’, zou je kunnen zeggen. Zie ‘The U.S. Is Still Forcibly Sterilizing Prisoners’.

Niettemin is het waar dat de nazi-ervaring de reputatie van de eugenetica had bezoedeld, waardoor het lopende werk op dit gebied moest worden vermomd door een nieuwe verpakking. En dit betekent dat de ideeën en veel van de praktijken tot op de dag van vandaag overleven, maar in een andere vorm en zeker onder andere etiketten.

  Twee kinderen kregen 'per ongeluk' COVID-19 vaccins - BEIDE lijden nu aan hartproblemen

Maar ook moet worden opgemerkt dat, hoewel het bovenstaande kan worden beschouwd als een zwaar aangezette geschiedenis van de formele eugenetica beweging, die geleerden als Anton Chaitkin hebben uitgewerkt – luister naar ‘Anton Chaitkin on the Eugenics/Euthanasia Agenda’ – en waarop anderen zoals Dr. David Martin een heel andere draai hebben gegeven door te wijzen op de rol van levensverzekeringsmaatschappijen in het aansturen ervan – kijk naar The Illusion of Knowledge -, het ook waar is dat een of andere versie van de praktijk, onder verschillende namen in verschillende contexten, al heel lang bestaat. Dit is het geval ondanks, bijvoorbeeld, de aanzienlijke academische discussie over het al dan niet precieze verband tussen eugenetica en genocide. Zoals een gedetailleerde studie concludeerde: “eugenetica is in feite diep verweven met de geschiedenis van de genocide wanneer men haar in een ruimere context plaatst”. Zie “Eugenetica en genocide”. Zonder dieper te graven dan 500 jaar in de geschiedenis van de mensheid, zou men bijvoorbeeld het volgende kunnen overwegen.

Sinds het begin van het Europese imperialisme in de 15e eeuw, met alle negatieve gevolgen van dien voor de inheemse volkeren in vele regio’s over de hele wereld, die werden onderworpen aan de genocidepraktijken van hun imperiale veroveraars, heeft er een gestage opeenvolging van geopolitieke “ontwikkelingen” plaatsgevonden, die stuk voor stuk een ernstig negatief effect hadden op de plaatselijke menselijke bevolking: de afgrendeling van het gemeengoed en andere maatregelen die werden ingevoerd tijdens de industriële revolutie in Europa in de 17e eeuw en die de plaatselijke bevolking het land ontnamen waarop hun voorouders generaties lang hadden geleefd, de instelling van het systeem van natiestaten met de Vrede van Westfalen in 1648, alsmede de wijdverbreide invoering van het kapitalisme. Elk van deze transformaties, die militaire, politieke, economische en sociale maatregelen met zich meebrachten, eiste een aanzienlijk blijvend dodental dat gemakkelijk kan worden toegeschreven aan het geweld dat in de staat, de industriële samenleving, het kapitalisme en het kolonialisme was ingebouwd.

Maar één manier om de ideeën te begrijpen die dit geweld, dat zowel directe als structurele vormen aannam, rechtvaardigden en dreven, is ze te beschouwen door het prisma van de eugenetica. Dit komt omdat de nationale elites die deze maatregelen – die sinds de 15e eeuw hebben geleid tot de massale verplaatsing en dood van lokale volkeren over de hele wereld – ten uitvoer hebben gelegd, dit resultaat altijd actief hebben bevorderd tegen hen die zij beschouwden als van “lagere komaf” (hoe dit in een bepaalde context ook werd omschreven), en zoals blijkt uit hun voortdurende weerstand tegen pogingen om het mondiale systeem om te vormen tot iets dat erkenning en een passend antwoord biedt op hun imperiale genocide op inheemse volkeren of meer gelijke toegang tot kansen biedt voor “gewone” mensen overal ter wereld, zelfs nu nog.

In wezen is de intentie van de elite nooit echt veranderd: welke ideologie een elite in een bepaalde context ook zou hebben geleid, de elite heeft meestal een aanzienlijk deel van de plaatselijke menselijke bevolking willen uitroeien en het grootste deel van degenen die in leven bleven tot slavernij willen reduceren, in de een of andere vorm, terwijl ze eindeloos beslag legde op de hulpbronnen van de planeet voor gebruik door de elite.

En het heeft een verscheidenheid aan middelen gebruikt om dit te bereiken. Met name genocide (vooral tegen inheemse volkeren in Afrika; Azië; Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; en Australië), oorlog (met ongeveer 20 miljoen doden in de Eerste Wereldoorlog en 70-85 miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog alleen), en uithongering door controle over de wereldeconomie (die al 100.000 mensen per dag doodde voordat de huidige crisis werd gegenereerd om zijn rol te spelen).

Hoe dan ook, mijn punt is simpel: Waar gaat de “Great Reset” van het Wereld Economisch Forum over? Het is gewoon de laatste (en beoogde laatste) stap in de al lang bestaande eugenetica-agenda van de Wereld Elite. In dit geval wordt het verder en hoofdzakelijk geïmplementeerd door de vernietiging van de wereldeconomie en het gedwongen injectieprogramma dat wereldwijd wordt uitgevoerd, waarbij de inzet van 5G en geo-engineering ook een rol spelen, terwijl de slavernij van degenen die in leven blijven wordt bereikt door maatregelen om de technocratische/transhumanistische agenda uit te voeren.

Als u denkt dat dit programma ons niet wordt opgedrongen, hoop ik dat u de vernietiging van uw mensenrechten zult blijven volgen, met inbegrip van uw recht op vrije meningsuiting, dat het eenvoudige recht omvat om vragen te stellen en toegang te krijgen tot tegenstrijdige analyses van wat er gebeurt, zodat de vele vermommingen waaronder deze agenda wordt uitgevoerd, duidelijker worden.

Maar uw observatie zal ook snel aan het licht brengen dat sommige andere zeer fundamentele mensenrechten, zoals die op voedsel, medische keuze en privacy, zo goed als verdwenen zijn. En om die terug te winnen zal een monumentale strijd nodig zijn en zullen miljoenen mensen strategisch moeten optreden.

Het doden van de mensheid: Verhongering

Er zijn vele manieren om een menselijke bevolking uit te roeien, zoals hierboven aangestipt, zijn oorlogen en genocide voor de hand liggende voorbeelden, en het dodental van oorlogen en genocides in de afgelopen eeuwen is een bewijs van hun effectiviteit in het bereiken van substantiële ontvolking.

Maar als je aanzienlijke bevolkingsgroepen wilt uitroeien op een manier die minder voor de hand ligt voor degenen die niet opletten, dan zijn er twee zeer effectieve methoden: uithongering in de landen buiten het “Westen”, waar jaarlijks tientallen miljoenen mensen sterven onder de “gebruikelijke” omstandigheden – dat wil zeggen, als een onvermijdelijk gevolg van de ongelijkheden die zijn ingebouwd in het kapitalisme, dat is ontworpen om rijkdom te concentreren – zonder dat er serieuze pogingen worden ondernomen om het probleem aan te pakken, en door een giftige stof te produceren en het grootste deel van de menselijke bevolking op de een of andere manier te dwingen die te accepteren, via de lucht, hun voedsel en water, of zelfs ‘medisch’.

Dus terwijl de controle over voedsel bijvoorbeeld een oude praktijk is die kan worden gedateerd van minstens 4000 jaar geleden, wordt de wereldvoedselvoorziening tegenwoordig gecontroleerd door een klein aantal reusachtige ondernemingen die alleen geïnteresseerd zijn in winst, en niet in het eerlijk verdelen van voedsel. Hoewel er dus voldoende voedsel is, weerspiegelt de distributie de winstgevendheid en niet de behoefte. Het resultaat: “Elk jaar sterven tientallen miljoenen mensen aan het meest elementaire gebrek aan hun dagelijks brood”.

Maar het zijn niet alleen de door de elite gestuurde bedrijfspraktijken die verantwoordelijk zijn voor deze hongersnood. Ook regeringen zijn actief betrokken bij de uitvoering van het beleid van de elite in dit opzicht, zoals duidelijk werd gemaakt in het neo-Malthusiaanse beleid dat Henry Kissinger in 1974 als minister van Buitenlandse Zaken van de V.S. afkondigde in zijn National Security Study Memorandum 200. Zie ‘Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests’. NSSM-200 schetste een beleid van genocide en ontvolking tegen de Derde Wereld, en uiteindelijk, tegen de geïndustrialiseerde sector.

Slechts één factor in deze controle van de elite over voedsel en de massale hongerdood die dit veroorzaakt, is het model van industriële landbouw – inclusief grootschalig bedrijfseigendom van land (ten koste van miljoenen kleine boeren), het gebruik van genetisch gemutileerde organismen en extensief gebruik van synthetische kunstmest, herbiciden en pesticiden – dat wereldwijd systematisch is opgelegd, zie ‘Industrial Ag Is Poisoning the World – and Causing a Global Hunger Pandemic’.

Maar sinds het begin van de formele vernietiging van de wereldeconomie in maart 2020 (waarmee de fragiliteit en waarschijnlijke ineenstorting ervan hoe dan ook werd verhuld), is zelfs het perverse distributiesysteem dat als onderdeel van deze greep van het bedrijfsleven op de wereldvoedselvoorziening is ingevoerd, verder verstoord, wat heeft geleid tot wat één auteur ‘lockdown starvation’ heeft genoemd. Door de wereldeconomie te sluiten, zogenaamd als reactie op de ‘pandemie’, kon de wereldelite een belangrijk onderdeel van haar ontvolkingsagenda verhullen door deze grotendeels te beperken tot plaatsen waar dergelijke sterfgevallen al routine zijn en gemakkelijk worden genegeerd: landen in Afrika, Azië en Midden/Zuid-Amerika. Als gevolg daarvan sterven er nu aanzienlijk meer mensen van de honger, zie ‘Industrial Ag Is Poisoning the World – and Causing a Global Hunger Pandemic’.

Dus terwijl de plotselinge vernietiging van de wereldeconomie tientallen miljoenen mensen in geïndustrialiseerde samenlevingen verarmde door werkloosheid, waardoor ze nog kwetsbaarder werden voor dakloosheid en armoede, waarschuwde het hoofd van het Wereldvoedselprogramma, David Beasley, in april 2020 dat: “de wereld wordt geconfronteerd met “meerdere hongersnoden van bijbelse proporties” die kunnen resulteren in 300.000 doden per dag” vanwege de hongersnood als gevolg van de verstoring van de wereldwijde voedselproductie en -voorziening, zie ‘WFP chief warns of “hunger pandemic” as Global Food Crises Report launched’ en ‘COVID-19 could kill more people through hunger than the disease itself, warns Oxfam’.

  Oostenrijk schorst AstraZeneca COVID-19 vaccins na sterfgeval verpleegster

Meer dan een jaar later, in juni 2021, meldde Oxfam dat “nog eens 20 miljoen mensen tot extreme niveaus van voedselonzekerheid zijn gedrongen, met een totaal van 155 miljoen mensen in 55 landen”. Overheidsmaatregelen om economieën te vernietigen sinds het begin van de vermeende ‘pandemie’ hebben het aantal mensen dat in hongersnood leeft doen verzesvoudigen tot meer dan 520.000.

“Wat we als een wereldwijde gezondheidscrisis zagen, is snel omgeslagen in een opgelaaide hongercrisis die de schrille ongelijkheid in onze wereld heeft blootgelegd. Het ergste moet nog komen tenzij regeringen voedselonzekerheid en de onderliggende oorzaken daarvan met spoed aanpakken. Vandaag sterven waarschijnlijk “11 mensen per minuut aan acute honger”.

Hoe dan ook, het zou naïef zijn om te geloven dat regeringen of internationale organisaties nu, meer dan ooit in het verleden, “voedselonzekerheid en de diepere oorzaken ervan met spoed gaan aanpakken”. Dergelijke woorden zijn gewoon de meest ongecompliceerde manier om bezorgdheid te veinzen totdat de aandacht van de lezer naar het volgende onderwerp gaat zonder zich af te vragen “is er iets gedaan? Natuurlijk niet, en dat zal ook niet gebeuren.

Bovendien was het, zoals hierboven aangestipt, door het opzettelijk laten instorten van de nationale economieën gemakkelijk te verhullen dat deze toch al op het punt stonden in te storten. In de woorden van Scott C. Tips:

“Terwijl de Amerikaanse en andere economieën wankelen door grote structurele problemen, uit de hand gelopen schulden, roekeloze uitgaven en domheid van de overheid bij het sluiten van bedrijven, wordt de schuld voor het instorten van de markten en economieën gedragen door de gemakkelijk verkrijgbare COVID-19 ziekte’.

Terwijl de coup van de elite (de ‘Great Reset’) doorgaat en belangrijke maatregelen om de controle te verscherpen en de overdracht van rijkdom van arm naar rijk te consolideren worden uitgevoerd, zullen bevolkingen in geïndustrialiseerde landen ook worden beperkt tot de economische marges en verhongeren tot de dood.

Het uitroeien van de mensheid: Injecties

Parallel aan de economische maatregelen om een aanzienlijk deel van de mensheid uit te roeien, heeft de wereldelite reeds lang gebruik gemaakt van “medische” maatregelen om een soortgelijk resultaat te bereiken.

Vanaf het moment dat het Louis Pasteur model van ziekte – gebaseerd op de ‘kiemtheorie’: micro-organismen vallen het lichaam aan en moeten individueel bestreden worden – het won van het Antoine Béchamp model – gebaseerd op de ’terrein theorie’: de gezondheid van het lichaam en zijn omgeving bepalen de gezondheidsresultaten – aan het eind van de 19e eeuw, heeft de allopathische geneeskunde zich geconcentreerd op het ‘behandelen’ van ziekte met synthetische medicijnen, chemotherapie, bestraling, chirurgische verwijdering van lichaamsdelen en vaccins.

Ondanks de focus van het dominante medische systeem op de “kiemtheorie” is echter nooit wetenschappelijk vastgesteld dat het SARS-CoV-2 virus werkelijk bestaat. Meer fundamenteel, volgens Dr. Stefan Lanka: “In tegenstelling tot wat de meeste mensen geloven, bestaan er geen pathogene virussen…. Alle beweringen over virussen als ziekteverwekkers zijn onjuist en berusten op gemakkelijk herkenbare, begrijpelijke en verifieerbare misinterpretaties… Een echt en volledig virus bestaat nergens in de hele “wetenschappelijke” literatuur.

Om in de woorden van twee andere auteurs te herhalen: ‘er is geen origineel wetenschappelijk bewijs dat definitief aantoont dat een virus de oorzaak is van een ziekte’.

En zo onderging de hele basis van de gezondheidspraktijk een diepgaande transformatie gedurende de late 19e eeuw. De verschuiving van zeer effectieve natuurlijke gezondheidsmethoden naar farmaceutische ‘geneeskunde’ werd in de hand gewerkt door de Rockefeller familie, wiens olieproducten afzetmarkten nodig hadden, aangezien de auto-industrie net was begonnen (en slechts een beperkte vraag genereerde) en de medicijnen die werden gepromoot waren gemaakt van bijproducten van olie. Bijgevolg deden de Rockefeller familie en haar bondgenoten verwoede pogingen om de natuurlijke gezondheidsmethoden die vóór de 20e eeuwwisseling populair en effectief waren, uit te wissen en investeerden zij honderden miljoenen dollars in de opkomst van de farmaceutische “geneeskunde”, gebaseerd op de petrochemische producten die hun olie-industrie mogelijk maakte.

Als gevolg daarvan schoten chronische ziekte en sterfte als gevolg van medische ‘behandelingen’ in de volgende eeuw omhoog, zoals uitvoerig is gedocumenteerd. Zie, bijvoorbeeld, Medical Nemesis: The Expropriation of Health en Death by Medicine.

Kortom, en ondanks de vele goede artsen die hebben gedaan wat zij konden om de gezondheid werkelijk te herstellen, heeft dit model ertoe geleid dat grote delen van de menselijke bevolking veroordeeld zijn tot één of meer van de medisch veroorzaakte vormen van chronische ziekte, terwijl vele anderen het slachtoffer zijn geworden van iatrogene sterfgevallen (“medische fouten”), de belangrijkste doodsoorzaak in vele landen, waaronder de Verenigde Staten: “het Amerikaanse medische systeem is de belangrijkste oorzaak van dood en verwonding in de VS”. Natuurlijk kunnen de tweede en derde belangrijkste doodsoorzaken – kanker en hartziekten – ook worden toegeschreven aan een medisch systeem dat een zeer ongezond dieet promoot van vergiftigd (door synthetische herbiciden en pesticiden), verwerkt en ongezond bereid voedsel (evenals gefluorideerd water), terwijl het bewustzijn van een voedzaam/milieuvriendelijk en ethisch dieet (biologisch-dynamisch/organisch geteeld, volledig – en bij voorkeur veganistisch/vegetarisch – voedsel) wordt onderdrukt, evenals effectieve behandelingen, zoals de Gersontherapie voor kanker.

Maar een vitaal onderdeel van de letsels en sterfgevallen die medisch worden toegebracht, vinden plaats door vaccinatie, waarvoor er nul wetenschap is die enig voordeel kan aantonen. Zoals Dr. Stefan Lanka heeft uitgelegd over vaccins in het algemeen:

“Alleen onwetende mensen die blind vertrouwen hebben in de overheidsinstanties die de vaccins “testen” en goedkeuren, kunnen vaccinatie beschouwen als een “klein onschuldig prikje”. De controleerbare feiten tonen het gevaar en de nalatigheid aan van deze wetenschappers en politici, die beweren dat vaccins veilig zijn, weinig of geen neveneffecten hebben en zouden beschermen tegen een ziekte. Geen van deze beweringen is waar en wetenschappelijk; integendeel, bij nauwkeurige wetenschappelijke analyse komt men tot de conclusie dat vaccins nutteloos zijn en de desbetreffende literatuur geeft toe dat er geen enkel bewijs is ten gunste van vaccins.”

Verre van nutteloos te zijn, hebben vaccins echter een uitzonderlijke staat van dienst op twee gebieden. Ze zijn buitengewoon winstgevend – met zelfs boetes van miljarden dollars die aan farmaceutische bedrijven worden opgelegd en die worden geabsorbeerd als kosten van het zakendoen en zij verwonden en doden met meedogenloze efficiëntie. En voor degenen die opletten: dit is al lang bekend en een groot aantal wetenschappers heeft de talloze problemen met vaccins gedocumenteerd – voor slechts één voorbeeld, zie ‘New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination’ – en anderen die de omvangrijke verwondingen en sterfgevallen documenteren. Zie Sayer Ji’s 326 pagina’s tellende bibliografie met een enorm aantal literatuurverwijzingen over de uitzonderlijke reeks schokkende gevaren van vaccinatie: ‘Vaccination’.

Op basis van zijn eigen ervaring met het promoten van vaccins onder onbewuste bevolkingsgroepen in Afrika en Azië en gezien zijn welbekende sympathieën voor eugenetica, heeft Bill Gates openhartig verklaard dat “als we echt goed werk leveren met vaccineren, we de wereldbevolking met 10 tot 15% kunnen terugdringen”. Bovendien, zou hij eraan hebben kunnen toevoegen, als we een gen-veranderende “injectie” gebruiken, kunnen we dat veel efficiënter doen.

Hoe doeltreffend zijn deze injecteerbare middelen om te doden? Hier is slechts een voorbeeld van wat enkele vooraanstaande artsen en wetenschappers hebben beschreven, meestal als onderdeel van een waarschuwing:

In deze video leggen Professor Dolores Cahill, Dr. Judy Mikovits & Dr. Sherri Tenpenny u uit.

Volgens Professor Cahill zal deze mRNA vaccins in de komende jaren grote schade aanrichten:

“Ik heb altijd gezegd dat iedereen die ouder is dan 70 en een van deze mRNA vaccins krijgt, waarschijnlijk binnen ongeveer twee tot drie jaar helaas zal sterven. En iedereen die de mRNA-injectie krijgt, ongeacht zijn leeftijd, zal naar verwachting binnen vijf tot tien jaar sterven.”

Volgens Dr. Judy Mikovits “zullen in Amerika vijftig miljoen mensen sterven aan het vaccin. Dr. Tenpenny is het daarmee eens, met dien verstande dat “als ze niet doodgaan, ze ernstig verwond zullen raken”.

In zijn video ‘A Final Warning to Humanity’, vraagt Dr. Mike Yeadon:

“Waarom maakt de farmaceutische industrie deze “top up” vaccins?… Je zou op dit punt doodsbang moeten zijn, net als ik, want er is absoluut geen enkele rechtvaardiging mogelijk voor hun productie…. Daar ben ik erg bang voor. Er is geen goedaardige interpretatie mogelijk. Ik geloof dat ze gebruikt gaan worden om je gezondheid te schaden en je mogelijk te doden. Serieus. Ik zie geen zinnige interpretatie anders dan een serieuze poging tot massale ontvolking. Deze middelen zullen dit verschaffen om het te doen en een plausibele ontkenning te leveren.”

Artsen voor Covid Ethics van hun kant hebben onlangs de vierde editie uitgebracht van hun eigen waarschuwing ‘J’Accuse! The Gene-based “Vaccines” Are Killing People. Governments Worldwide Are Lying to You the People, to the Populations They Purportedly Serve’:

“Officiële bronnen, namelijk EudraVigilance (EU, EER, Zwitserland), MHRA (UK) en VAERS (USA), hebben nu veel meer doden en gewonden geregistreerd als gevolg van de uitrol van het COVID-!9 “vaccin” dan van alle voorgaande vaccins bij elkaar sinds het begin van de registraties…. TOTAAL voor EU/UK/USA – 40.666 sterfgevallen en 6.626.502 verwondingen ten gevolge van injecties met Covid-19 (stand op 15 september 2021).

  Globalisten gebruiken koolstofbeperkingen om je te weerhouden je eigen voedsel te verbouwen

Het is belangrijk te beseffen dat de officiële cijfers hierboven (gemeld aan de gezondheidsautoriteiten) slechts een klein percentage (1 tot 10%) zijn van de werkelijke cijfers…. Dit catastrofale aantal injectie-gerelateerde sterfgevallen is NIET gemeld door de reguliere media, ondanks het feit dat bovenstaande officiële cijfers publiekelijk beschikbaar zijn…

Het signaal van schade is nu onbetwistbaar overweldigend, en, in overeenstemming met universeel aanvaarde ethische normen voor klinische proeven, eist Artsen voor Covid Ethiek dat het COVID-19 “vaccinatie” programma onmiddellijk wereldwijd wordt stopgezet.

De voortzetting van het programma, in het volle besef van de voortdurende ernstige schade en dood aan zowel volwassenen als kinderen, is een Misdaad tegen de Mensheid/Genocide…

Regeringen over de hele wereld liegen tegen u, het volk, tegen de mensen die zij zogenaamd dienen.”

En in deze video legt Dr Sucharit Bhakdi zorgvuldig uit waarom de Covid-19 injectie een wereldwijde catastrofe zal veroorzaken die de menselijke bevolking zal decimeren.

Zie ‘COVID Shots to “Decimate World Population,’ waarschuwt Dr. Bhakdi.

Nu ik deze voorbeelden heb aangehaald, moet ik er echter op wijzen dat zij slechts een fractie vormen van de tamelijk eindeloze reeks hooggekwalificeerde artsen, wetenschappers, geopolitieke analisten en anderen die de aard hebben waargenomen van wat is gepland en nu wordt uitgevoerd, en die de mensheid hebben gewaarschuwd voor haar lot, tenzij krachtig verzet wordt geboden. Voor slechts twee van deze andere waarschuwingen, overweeg het volgende.

In deze open brief van twaalf holocaustoverlevenden van de Tweede Wereldoorlog, waarschuwen zij:

“Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven.

Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen een nieuwe holocaust van grotere omvang afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking beseft nog niet wat er aan de hand is, omdat de omvang van een georganiseerde misdaad als deze buiten hun belevingswereld ligt.

Wij, echter, weten het. Wij herinneren ons de naam Josef Mengele. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. Wij ervaren een déjà vu die zo afschuwelijk is dat wij opstaan om onze arme medemensen te beschermen. Onder de bedreigde onschuldigen bevinden zich nu ook kinderen, en zelfs zuigelingen. In slechts vier maanden tijd hebben de COVID-19-vaccins meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013 – een periode van 15,5 jaar. En de mensen die het ergst getroffen zijn, zijn tussen 18 en 64 jaar oud – de groep die niet in de Covid-statistieken voorkwam.

Wij roepen u op om dit goddeloze medische experiment op de mensheid onmiddellijk te stoppen. Wat u “inenting” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in werkelijkheid een godslasterlijke aantasting van de natuur. Nooit eerder werd de hele planeet immuun gemaakt door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam te brengen. Het is een medisch experiment waarop de Code van Neurenberg moet worden toegepast. De 10 ethische principes in dit document vertegenwoordigen een fundamentele code van medische ethiek die werd geformuleerd tijdens het proces tegen de Neurenbergse artsen om te verzekeren dat mensen nooit meer onderworpen zullen worden aan onvrijwillige medische experimenten & procedures…”

Zie ‘Stop the Covid Holocaust! Open Letter. We call upon you to stop this ungodly medical experiment on humankind immediately’.

In een recent artikel merkte professor Michel Chossudovsky op:

“Het vaccin wordt wereldwijd toegepast en opgelegd. De beoogde bevolking is 7,9 miljard. Meerdere doses worden overwogen. Het is het grootste vaccinatieprogramma in de wereldgeschiedenis.

Nooit eerder is immunisatie van de hele planeet bereikt door het toedienen van een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam.

Het mRNA-vaccin is geen project van een intergouvernementele instantie van de VN (WHO) namens (van) de lidstaten van de VN: Dit is een particulier initiatief. De miljardaire elites die het Vaccin Project Wereldwijd financieren en afdwingen zijn Eugenisten die zich inzetten voor Depopulatie.”

Zie ‘The COVID-19 “Vaccine” and the Nuremberg Code. Crimes Against Humanity, Genocide’.

Afgezien van deze waarschuwingen weten we, als we de officiële cijfers over letsel en sterfte als gevolg van de hierboven genoemde injecties in ogenschouw nemen, dat er al miljoenen gewonden en vele tienduizenden doden zijn gevallen (alleen al in de Europese Unie, het VK en de VS) door de “dodelijke naald”.

Het probleem met de officiële cijfers is natuurlijk dat zij het aantal doden en gewonden altijd sterk onderschatten, zoals een uitgebreid CDC-gefinancierd Harvard-onderzoek een decennium geleden duidelijk maakte. In werkelijkheid wordt, om een aantal duidelijk omschreven redenen, “minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins gemeld”. Zie ‘Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System’.

En een recent onderzoek van Dr. Jessica Rose belicht dit probleem in verband met de huidige gen-wijzigende injecties. Haar onderzoek toonde aan dat meer dan het tienvoudige van het officiële cijfer – meer dan 150.000 mensen – tot nu toe in de VS zijn gestorven als gevolg van de injectables. Zie ‘BREAKING – Over 150,000 people including 600 children have died due to the Covid-19 Vaccines in the USA’ en bekijk een video-interview van Dr Rose hier: ‘VAERS: What do the Data Tell us?’

Maar denk aan de waarschuwingen van professor Cahill, Dr. Mikovits, Dr. Yeadon, Dr. Bhakdi en anderen. Het tijdsbestek van de sterfgevallen is de komende jaren, dus, kort gezegd, ondanks de afschuwelijke realiteit die nu al bestaat, is de tragedie nog maar net begonnen.

Natuurlijk wordt de waarheid over het aantal doden en gewonden als gevolg van het vaccin zwaar onderdrukt door internationale organisaties (waaronder de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie), regeringen en de medische, farmaceutische en media-industrie omdat deze kennis de steun voor het door de elite gestuurde eugenetica-programma alleen maar zou ondermijnen.

De tragedie zal zich dus blijven versnellen en het verzet zal beperkt blijven tot datgene wat buiten de reguliere kanalen om gemobiliseerd kan worden.

Het doden van de mensheid: Andere middelen

Hoewel ik ze in dit artikel niet zal uitwerken, moet, zoals hierboven vermeld, worden erkend dat de elite andere middelen gebruikt om een groot deel van de mensheid uit te roeien, met de uitrol van 5G en geo-engineering slechts twee andere voorbeelden. Voor discussies over deze zaken, zie ‘Deadly Rainbow: Will 5G Precipitate the Extinction of All Life on Earth?’ en ‘Extinction is Stalking Humanity: The Threats to Human Survival Accumulate’.

Dus hoe kunnen we ons verzetten?

Gelukkig is er al veel verzet. We moeten dit echter uitbreiden en het ook een meer strategische basis geven, zodat het de macht van de Globale Elite om deze staatsgreep te plegen, functioneel ondermijnt. En ga er niet vanuit dat de Elite zich zal terugtrekken. Het is misdadig krankzinnig, zie ‘The Global Elite is Insane Revisited’.

Dus, zoals ik al eerder heb uitgelegd, moet onze verdedigingsstrategie die sleutelmaatregelen van hun staatsgreep dwarsbomen die hen de controle zouden geven die ze willen. Dit zal niet gemakkelijk zijn omdat we miljoenen mensen moeten mobiliseren om strategisch te handelen. Willekeurige daden van verzet, zoals de massamobilisaties zonder strategische focus die tot nu toe zijn uitgevoerd, kunnen geen effect hebben.

Voor een geïntegreerde strategie om de elitecoup te verslaan, zie de campagne ‘We Are Human, We Are Free’, die 29 strategische doelen heeft om de coup te verslaan, waaronder een betekenisvolle betrokkenheid bij de politie en de strijdkrachten om hen te helpen de agenda van de elite te begrijpen en te weerstaan, in plaats van te steunen.

Maar voor een eenvoudiger presentatie, zie de ‘We Are Human, We Are Free’ 7 Days Campaign to Resist The Great Reset. om weerstand te bieden aan de Great Reset. De Telegram groep is hier.

Eén-pagina flyers in verschillende talen, die essentiële geweldloze acties schetsen die we moeten ondernemen, worden bij dit artikel gepubliceerd.

Conclusie

Gezien de enorme geraffineerdheid en complexiteit van de elite-agenda die wordt uitgevoerd onder de dekmantel van het zogenaamde SARS-CoV-2 virus, moet ons verzet de geraffineerdheid van de coup evenaren, wil het slagen. En, in dit geval, zal het veel meer actie in huis vereisen dan op straat. Dit komt omdat straatprotesten op zichzelf geen verzet vormen en alleen kunnen worden gebruikt als een middel om strategisch verzet te mobiliseren, dat grotendeels zal moeten ontstaan doordat mensen bepaalde elementen van hun dagelijkse gedrag aanpassen terwijl zij hun gewone routines uitvoeren.

Als we niet voldoende niet-coöperatie kunnen mobiliseren tegen bepaalde elite-agenten en specifieke maatregelen die door de elite via deze agenten worden genomen, dan zal de Wereldwijde Elite erin slagen om een aanzienlijk deel van de menselijke bevolking uit te roeien en de rest tot slaaf te maken.

Onze keuze is dus simpel. Verzet je, strategisch, zoals hierboven geschetst of kijk toe hoe de Aarde ontvolkt wordt tot een planeet van cyborg slaven.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig hoofdwetenschapper Pfizer waarschuwt dat er “iets heel ergs aan de hand is”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVeritas neemt wetenschappers van Pfizer op: “Je antilichamen zijn waarschijnlijk beter dan vaccin” na infectie
Volgend artikelCOVID-19 injecties: De doden spreken niet, maar zij met invaliderende verwondingen geven waarschuwingen af
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. We zullen terug moeten vechten, de regeringen en politiek ontdoen van supporters van WEF/WHO/VN/Eu enz.
  Daarna al het zogenaamde elite tuig oppakken en beslag leggen op hun gegraaide miljarden.
  En alle daders en betrokkenen voor een Neurenberg2 tribunaal berechten !
  Door middel van zuiveren rechters !

 2. Zonder geld overleeft geen mens in de Westerse wereld. De satanische elite weet dit uiteraard en zet daarmee wereldburgers klem. Geen gifprik nemen betekent nu ontslag zonder uitkering. Dit gegeven verlamt blijkbaar mensen om in verzet te komen.
  Maar als het leger en politie zich niet wereldwijd verzamelen om het huidige genocide proces te stoppen, gaan ook zij uiteindelijk ten onder….!

  • Na wat struinen op z’n eigen website en die van z’n vrouw kan ik moeilijk zeggen dat meneer zich bewust vijandig inzet (in de strijd rond perceptievorming).
   Toch, ik ben niet helemaal overtuigd van z’n goede bedoelingen.
   Maakt ook niet uit, schadelijke invloed, ook goed bedoelt, blijft schadelijk.
   Al was het enkel een blinde vlek of vanwege een beperking, onbedoeld je eigen graf graven is onfortuinlijk.
   Helpen met het ploegen van dodenakkers voor anderen is meer dan onfortuinlijk.

 3. Quien quiere vivir en en planeta de cybor fenómenos vestidos de mamarrachos….por eso es que se muchos más despiertos y con valor están optando por el suicidio que vale más a perder el humanismo y su conciencia….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in