© Tim Reckmann (CC BY-NC 2.0)

Wat is er werkelijk gebeurd in de eerste 90 dagen van de uitrol van de prik? Hoeveel ongewenste bijwerkingen, waaronder sterfgevallen, zijn er eigenlijk geweest? Pfizer wist dat de prik immunosuppressie veroorzaakte, en uit gegevens van de Britse regering blijkt dat degenen die twee doses hebben gekregen, driemaal zoveel kans hebben om aan COVID-19 te sterven als de ongevaccineerden.

Met een nieuwe lichting van 11.000 Pfizer documenten, vrijgegeven op 1 april 2022, hebben oude vermoedens nieuwe steun gekregen. Zoals gerapporteerd door “Rising” cohost Kim Iversen (video hierboven), is de eerste openbaring dat natuurlijke immuniteit werkt, en Pfizer heeft dat al die tijd al geweten, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Uit de gegevens van de klinische proef bleek dat er geen verschil was in de resultaten tussen degenen met een eerdere COVID-infectie en degenen die de prik kregen. Geen van beide groepen had een ernstige infectie. De natuurlijke immuniteit was ook statistisch identiek aan de injectie wat het risico op infectie betreft.

Jongere volwassenen hebben meer kans op bijwerkingen

De tweede onthulling is dat de bijwerkingen van de injecties ernstiger waren bij jongere mensen, tussen 18 en 55 jaar, dan bij mensen van 55 jaar en ouder. (Het risico op bijwerkingen nam ook toe met extra doses, zodat het risico na de tweede dosis groter was dan na de eerste).

Zoals velen van ons al de hele tijd hebben gezegd, is het risico van ernstige COVID bij jongere mensen dramatisch lager dan bij mensen boven de 60, waardoor een verhoogd risico op bijwerkingen onaanvaardbaar is.

Zoals The Naked Emperor op Substack opmerkte,1 “met een vaccin dat vaker en ernstiger reacties en bijwerkingen geeft bij jongere personen, had het vaccin beperkt moeten worden tot degenen die werkelijk risico liepen op ernstige COVID-19.”

Pfizer-documenten tonen hoog percentage myocarditis aan

Interessant is dat de documentatie van Pfizer ook medische informatie bevat die de mainstream media en factcheckers als verkeerde informatie of desinformatie hebben bestempeld. Een toestemmingsformulier voor kinderen vermeldt verscheidene mogelijke bijwerkingen, waaronder een myocarditispercentage van 10 op de 100.000 – veel hoger dan het eerder gemelde percentage van 1 op de 50.000 (d.w.z. 2 op de 100.000).

Wij weten ook dat myocarditis veel vaker voorkomt bij jonge mannen, dus voor hen is het risico aanzienlijk groter dan 10 op 100.000, aangezien zij het leeuwendeel van deze verwondingen uitmaken.

Effecten op de voortplantingsgezondheid zijn onbekend

Op het toestemmingsformulier staat ook dat het effect op sperma, foetussen en zogende kinderen onbekend is. Toch hebben gezondheidsautoriteiten en media als “feit” omarmd dat de prik geen invloed heeft op de reproductieve gezondheid of de vruchtbaarheid en volkomen veilig is voor zwangere en zogende moeders.

Als een effect onbekend is, kunt u per definitie niet beweren dat het onschadelijk is. Als u dat wel doet, liegt u, zonder meer, en de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, is er maar één in een lange lijst die zich daaraan schuldig maakt. Zij heeft het publiek herhaaldelijk verzekerd dat de prik geen gezondheidsrisico’s inhoudt voor zwangere vrouwen of hun baby’s. Hier is Walensky in mei 2021:

En hier is zij, in oktober 2021, nog steeds aan het beweren dat er geen risico’s zijn.

Evenzo beweerde Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in augustus 2021, toen de Comirnaty een vergunning kreeg, dat de COVID-prik veilig was tijdens de zwangerschap.

  Artsen 'verbijsterd' over ongekende toename van kanker onder jongeren onder de 50 jaar

Het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) doet ook definitieve uitspraken over de veiligheid, en beweert: “Vaccinatie kan in elk trimester plaatsvinden, en de nadruk moet liggen op het zo snel mogelijk ontvangen van het vaccin om de gezondheid van de moeder en de foetus te maximaliseren.”2 Maar zelfs op het etiket van Comirnaty,3,4 staat dat “de beschikbare gegevens over Comirnaty toegediend aan zwangere vrouwen onvoldoende zijn om informatie te geven over de risico’s van het vaccin tijdens de zwangerschap.”

Antilichaam-afhankelijke versterking is niet uitgesloten

Velen die gewaarschuwd hebben voor de mogelijkheid dat mRNA-prikken antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) veroorzaken – een situatie waarin u uiteindelijk vatbaarder bent voor ernstige infecties dan u anders geweest zou zijn – zijn door de media besmeurd en gedemoniseerd en bestempeld als desinformatieverspreiders.

Toch staat op het toestemmingsformulier van Pfizer zelf duidelijk: “Hoewel het tot nu toe niet gezien is, kan nog niet uitgesloten worden dat het bestudeerde vaccin een latere ziekte van COVID-19 ernstiger kan maken.” Zoals Iversen opmerkt, als ADE werkelijk helemaal geen punt van zorg was, zou het niet op het toestemmingsformulier staan. Toch staat het er.

Vaccin-geassocieerde versterkte ziekte (VAED) wordt ook vermeld als een “Belangrijk Potentieel Risico” in Tabel 5 op blz. 11 van een document dat “5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports” heet.”5

Op 28 februari 2021 had Pfizer 138 gevallen van vermoedelijke VAED, waarvan er 75 ernstig waren, met ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of de dood tot gevolg; in totaal 38 gevallen bleken dodelijk te zijn en 65 bleven onopgelost.6,7

Bovendien, zoals opgemerkt door de Daily Expose,8 “zijn de klinische proeven van fase 3 bedoeld om veel voorkomende of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen voordat een vaccin voor gebruik wordt goedgekeurd, waaronder ADE. Maar hierin ligt het probleem, want geen van de COVID-19 vaccins heeft Fase 3 proeven voltooid.”

De Fase 3 proef van Pfizer moet op 8 februari 2024,9 voltooid zijn – bijna twee jaar van nu! Ondanks dat concludeerde Pfizer in zijn FDA-indiening dat “geen van de 75 gevallen definitief als VAED beschouwd kon worden.”

“Hoe konden zij in hemelsnaam niet definitief tot de conclusie komen dat VAED de schuldige was, terwijl 75% van de bevestigde “doorbraakgevallen” die aan hen gemeld waren, ernstige ziekte betroffen met ziekenhuisopname, invaliditeit, levensbedreigende gevolgen of de dood tot gevolg?” vraagt The Daily Expose.10

Pfizer wist van immunosuppressie

Een andere onthullende verklaring die in de documenten gevonden is, is deze:

“Klinische laboratoriumevaluatie toonde een voorbijgaande afname van lymfocyten die werd waargenomen in alle leeftijds- en dosisgroepen na dosis 1, die binnen ongeveer een week oploste …”

Met andere woorden, Pfizer wist dat mensen van alle leeftijden in de eerste week na de prik een voorbijgaande immunosuppressie, of anders gezegd, een tijdelijke verzwakking van het immuunsysteem, ondervonden na de eerste dosis.

Zoals Iversen opmerkte, kan dit de infectiecijfers scheefgetrokken hebben, aangezien de mensen pas 14 dagen na hun eerste prik als gedeeltelijk gevaccineerd werden beschouwd,11 en twee weken na de tweede dosis officieel volledig gevaccineerd werden.

Als mensen in die eerste week vatbaar zijn voor infectie, maar toch als ongevaccineerd worden geteld, lijkt het daardoor alsof de ongevaccineerden vatbaarder zijn voor infectie, terwijl dat gewoon niet waar is. Pfizer’s eigen proef toonde aan dat infectie aanzienlijk vaker voorkwam in de vaccingroep dan in de placebogroep – 409 tegen 287 – binnen de eerste zeven dagen na de jab.12

  De Storm voor de Kalmte

Volledig gevaccineerden hebben meer kans om aan COVID te sterven

Het feit dat Pfizer en de Amerikaanse Food and Drug Administration wisten dat de prik immunosuppressie veroorzaakte, is belastend, nu uit gegevens van de Britse overheid blijkt dat, in vergelijking met de ongevaccineerden, degenen die twee doses hebben gekregen:13

 • Tot driemaal meer kans hebben om de diagnose COVID-19 te krijgen.
 • Twee keer meer kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden met COVID-19.
 • Drie keer meer kans om aan COVID-19 te sterven.

De Pfizer documenten geven toe dat er een tijdelijke daling van de immuunfunctie was na de eerste dosis, maar de gegevens uit de praktijk die een verhoogd risico op ernstige infecties en overlijden door COVID laten zien bij de dubbelgeprikten suggereren dat er later inderdaad ook ADE in het spel kunnen zijn.

De grafiek hieronder, gemaakt door de Daily Expose,14 gebruik makend van gegevens uit het UKHSA Vaccine Surveillance Report voor week 13, 2022,15 (blz. 40 en 45), laat zien wie meer kans heeft om COVID te krijgen. En het besmettingspercentage voor drievoudig gevaccineerden is nog hoger dan voor dubbel gevaccineerden.

De volgende grafiek is gemaakt door de Daily Expose,16 met gebruikmaking van gegevens van blz. 41 en 45, en vergelijkt de COVID ziekenhuisopnamepercentages.

En tenslotte is er een vergelijking van de sterftecijfers, gebaseerd op blz. 44 en 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report voor week 13, 2022.17 Wie ouder is dan 40 jaar en dubbel geprikt is, heeft nu meer kans om aan COVID te sterven dan een ongevaccineerde persoon van dezelfde leeftijd.

Negatieve Vaccin Effectiviteit in de Echte Wereld

The Daily Expose gaat verder met het berekenen en grafisch weergeven van de effectiviteit van de COVID-prik in de echte wereld, en het is slecht nieuws:18

“Als de percentages per 100.000 hoger zijn onder de gevaccineerden, wat het geval is, dan betekent dit dat de COVID-19 injecties in de echte wereld een negatieve doeltreffendheid blijken te hebben. En door de formule van Pfizer voor de doeltreffendheid van vaccins te gebruiken, kunnen wij nauwkeurig ontcijferen wat de werkelijke doeltreffendheid onder elke leeftijdsgroep is.

Pfizer’s vaccinformule: Niet gevaccineerd aantal per 100k – Gevaccineerd aantal per 100k / Niet gevaccineerd aantal per 100k x 100 = Vaccin Effectiviteit …

Uit deze gegevens blijkt dat alle dubbel gevaccineerden boven de 18 jaar tussen de 2 en 3 keer meer kans hebben om geïnfecteerd te worden, met een vaccineffectiviteit van min-87% bij de 18- tot 29-jarigen, en een vaccineffectiviteit van min-178% bij de 80-plussers.

Alle dubbel gevaccineerden boven de 30 jaar hebben tussen de 0,2 en 2 keer meer kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden, met een vaccineffectiviteit van min-1% bij de 30- tot 39-jarigen, en een vaccineffectiviteit van min-76% bij de 80-plussers.

De volgende grafiek toont de werkelijke effectiviteit van het COVID-19 vaccin tegen sterfte onder de dubbel gevaccineerde bevolking in Engeland, op basis van de hierboven gegeven sterftecijfers …

Alle dubbel gevaccineerden boven de 40 jaar hebben tussen de 2 en 3 keer meer kans om aan COVID-19 te sterven, met een vaccineffectiviteit van min-90% bij de 30- tot 39-jarigen, en een vaccineffectiviteit van min-156% bij de 80-plussers.”

Pfizer heeft 600 werknemers ingehuurd om een ongekende hoeveelheid bijwerkingsrapporten te verwerken

De afgelopen twee jaar hebben wij het U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in de gaten gehouden, en ons hoofd geschud van ongeloof toen de aantallen elke week met honderden tegelijk stegen, en de aantallen verwondingen van alle andere vaccins samen van de afgelopen 32 jaar snel overtroffen.19

  Schok: 50 keer de hoeveelheid kankerverwekkende ethyleenoxide op teststaafjes dan toegestaan

Op 25 maart 2022 waren er 1.205.753 meldingen in verband met COVID-vaccins, waaronder 145.781 ziekenhuisopnames en 26.396 sterfgevallen.20 Er is in de moderne geschiedenis nog nooit een medisch product geweest dat daarmee kan worden vergeleken. Niets is zo verwoestend en dodelijk geweest als deze experimentele injecties.

Tussen december 2020 en eind februari 2021 heeft Pfizer wereldwijd 126.212.580 doses van zijn mRNA-jab verzonden. Gedeeld door 158.000 bijwerkingen, krijgen wij een percentage bijwerkingen per dosis van bijna 1 op 800.

In een eerdere partij documenten hebben wij vernomen dat Pfizer 42.086 meldingen van gevallen heeft ontvangen met in totaal 158.893 voorvallen in de eerste drie maanden van de uitrol. In die vrijgave was het aantal verzonden doses bewerkt, maar in de vrijgave van 1 april 2022 is dat niet bewerkt, wat betekent dat wij nu het percentage ongewenste voorvallen kunnen berekenen dat in die eerste drie maanden aan Pfizer gemeld is.

Tussen december 2020 en eind februari 2021 heeft Pfizer wereldwijd 126.212.580 doses van zijn mRNA prik verzonden. Gedeeld door 158.000 bijwerkingen, krijgen wij een percentage bijwerkingen per dosis van bijna 1 op 800,21 wat gewoon krankzinnig onverantwoord is.

Wij hebben nu ook documentatie waaruit blijkt dat Pfizer tegen eind februari 2021 600 extra voltijdse werknemers had aangeworven om de ongekende toevloed van meldingen van bijwerkingen te verwerken, en zij voorspelden dat zij er tegen eind juni 2021 meer dan 1.800 zouden aanwerven.22

Uiteindelijk zal het COVID-fiasco de geschiedenis ingaan als de grootste medische malversatie ooit, waaraan zowel de geneesmiddelenfabrikanten als de regelgevende instanties vrijwillig hebben meegewerkt. En er is geen einde in zicht.

In maart 2022 heeft de FDA de doses 4 en 5 toegelaten, op basis van een voordrukonderzoek,23,24 waaruit bleek dat een vierde Moderna-prik 11% werkzaam was en bij 40% van de ontvangers bijwerkingen veroorzaakte, en een vierde Pfizer-prik 30% werkzaam was en bij 80% van de mensen bijwerkingen veroorzaakte.

Ik weet niet zeker wat er nodig is om een einde te maken aan deze nachtmerrie voor de volksgezondheid en om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen voor hun criminele nalatigheid, maar blijkbaar hebben we nog geen kritische massa van verontwaardiging bereikt.

Bronnen en referenties:
Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccin Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom (VAIDS): “We moeten verwachten dat deze immuunerosie zich op grotere schaal zal voordoen”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelThierry Baudet waarschuwt: “De Nieuwe Wereldorde is onder ons, grootste gevaar van ons leven” (Nederlands transcript)
Volgend artikelKijk: Uur durende video toont een tsunami van slachtoffers van COVID-19 injectie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. Hugo Mengele weet dit ook.
  Op Internet staat een fragment waarop hij dit luid en duidelijk zegt. Dat iedere vervolgprik het risico op bijwerkingen verhoogt. Misschien heeft iemand dit fragment opgeslagen? (was volgens mij na afloop van een pestconferentie waar journalisten vragen kunnen stellen).

  • Is hij dan zelf vierdubbel gevaccineerd denken jullie!??? (ik denk het dus helemaal van niet)Na zijn twee jaren van minister van volksgezondheid is hij via een achterdeur weggeslopen en heeft zijn grote ,,,,vriend,,,,, hem een mooie nieuwe baan aangeboden Op dit moment valt op dat gekozen vertegenwoordigers van het schapenvolk Nederland zich terugtrekken omdat ze in de gaten hebben dat ze wel eens door het volk gestenigd kunnen worden, en dat net zoals Wilders een kogelvrij vest moeten aantrekken!!

 2. Fragment van Hugo Mengele hierover staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=9EaZm_17aYY
  Let ook even op het zachtjes ophalen van de neus. Lekker even de sosa wegtrekken uit z’n gok.
  Jawel het VWS beleid is bepaald door een compleet doorgesnoven junk met ziekelijke waanideëen. Maar dat wisten wij al.
  Op het eind zie je hem denken; Is dit nu wel zo handig om zo te zeggen. Hij weet dat deze uitspraak hem later problemen gaat geven. Maar ja door de coke ga je zo lekker lullen hè Mengele?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in