Er zijn slechts twee landen in de wereld waarvan het bestaan in de eerste plaats gebaseerd lijkt te zijn op historische mythen. In de VS doordringt de valse historische mythologie elk hoekje van de Amerikaanse psyche, het resultaat van meer dan 100 jaar verbijsterende en gewetenloze programmering en propaganda, een massive misdaad tegen een hele bevolking. Deze conditie heeft niet alleen betrekking op gebeurtenissen uit het verleden die we als geschiedenis beschouwen, maar ook op de mate waarin de meeste zaken die de Amerikanen toestaan om zich “goed te voelen door een Amerikaan te zijn”, verzonnen Disney sprookjes zijn. Dit essay is een korte inleiding op slechts een klein aspect van dit onderwerp.

In de inleiding van mijn (binnenkort te verschijnen) serie boeken schreef ik dat “Misschien 90%, of zelfs 95%, van alles wat we weten, of denken te weten, of waarvan we geloven dat het waar is over de geschiedenis, verkeerd is”, schrijft Larry Romanoff op The Unz Review. Om dit op een andere manier uit te drukken, als we de geschiedenis van de hele wereld van de afgelopen 500 jaar zouden nemen en deze samenpersen tot een boek van 100 pagina’s, dan zou een volledige 50 van die pagina’s blanco zijn. Dat is de mate waarin onze ware geschiedenis is onderdrukt, volledig uit het archief en uit ons bewustzijn is gewist. Van de overige 50 pagina’s zijn 45 pagina’s geheel of gedeeltelijk vals, gefotoshopt, gezuiverd, verdraaid en met kritische details weggelaten om het publiek bewust tot de verkeerde conclusies te leiden”[1].

Einstein, het Mythisch Genie

Een van de grootste mythische fraudegevallen uit de geschiedenis is die van Albert Einstein, de beroemde natuurkundige die de relativiteitstheorie, E=mc² en zoveel andere esoterische dingen heeft uitgevonden. Maar dit is allemaal verzinsel. De beweringen dat Einstein om het even welke relativiteitstheorie heeft uitgevonden, of licht en fotonen, of tijd, zijn vals. Bijna elke claim – bijna alles – die aan Einstein wordt toegeschreven is gewoonweg een leugen. Einstein was een onbekwaam persoon die niets origineels bijdroeg aan het gebied van de kwantummechanica, noch aan enige andere wetenschap. Verre van een bekwaam fysicus te zijn, ontkende hij ooit zelfs botweg dat het atoom kon worden gesplitst en gaf veel later toe dat het idee van een kettingreactie in splijtbaar materiaal “nooit bij mij was opgekomen”.[2][3].

Einstein was een derderangsklerk bij het overheidsoctrooibureau in Bern, en is zelfs met jarenlange ervaring nooit verder gekomen dan dit niveau. Volgens alle hedendaagse rapporten was Einstein niet eens een volleerd wiskundige. Het is goed gedocumenteerd dat veel van de wiskundige inhoud van Einstein’s zogenaamde theorieën ver buiten zijn mogelijkheden lagen. Walter Isaacson, voorzitter van het Aspen Instituut, verklaarde dat Einstein’s eerste vrouw Mileva Marić een “Servische fysicus was die hem had geholpen met (zijn) wiskunde…”[4] Andere prominente wetenschappers hebben beweerd dat zijn vrouw het grootste deel van zijn wiskunde voor hem deed.

Henri Poincaré was de belangrijkste expert op het gebied van relativiteit aan het eind van de 19e eeuw en de eerste persoon die de theorieën formeel presenteerde, nadat hij meer dan 30 boeken en meer dan 500 artikelen over de onderwerpen had gepubliceerd. Uitgebreide documentatie bestaat dat Einstein en zijn medewerkers jarenlang de theorieën en wiskunde van Poincaré hadden bestudeerd, maar toen Einstein zijn bijna volledig geplagieerde versies publiceerde, maakte hij geen enkele verwijzing naar deze andere werken.

In het geaccepteerde historische verslag wordt Einstein gecrediteerd met het schrijven van de juiste vergelijkingen voor de algemene relativiteit, een enorme onwaarheid. Het is een onbetwistbaar feit dat David Hilbert Einstein een ontwerp van zijn werk stuurde (dat al voor publicatie was ingediend), dat precies deze vergelijkingen bevatte, wat blijkt uit het bestaan van een brief van Einstein aan Hilbert waarin hij hem bedankt voor het feit dat hij dit heeft gedaan. Toch hield Einstein enkele weken later een openbare toespraak over het werk van Hilbert, waarbij hij de volledige eer opeiste voor de afleiding van Hilbert’s vergelijkingen. Ook E=mc², de beroemde vergelijking met betrekking tot massa, energie en de snelheid van het licht, was meerdere malen gepubliceerd door de Italiaanse natuurkundige Olinto De Pretto, lang voordat Einstein er plotseling de eer voor kreeg. In meerdere grondige overzichten van de wetenschappelijke literatuur hebben vooraanstaande wetenschappers unaniem verklaard dat er “absoluut niets is om Einstein met de afleiding van deze formule te verbinden”[5].

  Tucker Carlson: jury vonnis in Derek Chauvin proces een smeekbede van "doe ons alsjeblieft geen kwaad"

Einsteins stellingen, theorieën, wiskunde, documentatie waren bijna 100% geplagieerd van anderen. Hij combineerde de eerder gepubliceerde werken van verschillende mensen in één document en claimde het eigendom van alles. Zijn zogenaamde theorieën waren niets meer dan een compositie die het eerdere werk van mannen als James Maxwell, Hendrik Lorentz, Joseph Larmor, Olinto De Pretto, Robert Brown, Ludwig Boltzmann, Friedrich Hasenöhrl en nog veel meer omvatte.

In een artikel dat hij in 1907 schreef, deels reagerend op (reeds virulente) beschuldigingen van plagiaat, verklaarde Einstein dat plagiaat volkomen aanvaardbaar was als een vorm van ethisch onderzoek, waarbij hij verklaarde “… de aard [van de fysica is] dat wat volgt al gedeeltelijk is opgelost door andere auteurs. Ik heb [dus] het recht om een grondig pedant overzicht van de literatuur achterwege te laten…”[6][7][8] Met andere woorden, wetenschappers bouwen allemaal voort op elkaars werk, zodat Einstein het werk van iedereen voor hem vrij kan samenstellen en het opnieuw als het zijne kan presenteren, zonder dat het verplicht is om hen of hun werk te noemen. Zijn visie op de ethische wetenschap was als het bouwen van een toren waar elke persoon een steen aan toevoegt en, als ik de laatste steen toevoeg, neem ik niet alleen de eer op me voor het hele ontwerp en de bouw van de toren, maar ben ik ook eigenaar van het gebouw.

Misschien wel het meest verpletterende bewijs was toen in 1953 Sir Edmund Whittaker een zeer gedetailleerd verslag publiceerde over de oorsprong en ontwikkeling van al deze theorieën en vergelijkingen van de fysica, met een uitgebreide verwijzing naar de primaire bronnen, waarbij hij zonder enige twijfel documenteerde dat Einstein in geen enkele ervan prioriteit had, en dat ook duidelijk stelde. Einstein was springlevend toen Whittaker zijn boek publiceerde, maar hij bood geen tegenspraak aan de conclusies, geen weerlegging van Whittaker’s bewering dat hij (Einstein) irrelevant was geweest voor het hele proces. Einstein deed geen enkele poging zich te verdediging, maar verborg zich gewoon in de bosjes en weigerde elke publieke opmerking te maken.[9]

Einstein was vrijwel zeker de grootste fraudeur en plagiaat in de moderne wetenschap, een onbeschaamde intellectueel eigendom dief, maar volgens bronnen als Wikipedia is dit allemaal slechts een klein “prioriteitsgeschil” over wie wat eerst zei in het domein van de relativiteitsfysica. Deze bronnen impliceren op misleidende wijze dat verschillende mensen onafhankelijk van elkaar en min of meer gelijktijdig een ontdekking hebben gedaan, en we debatteren gewoon over wie er als eerste in het openbaar is gegaan. Niets is minder waar. Wikipedia staat bekend als een vrijwel nutteloze informatiebron vanwege de wijdverbreide ideologische vooringenomenheid en censuur.

Einstein was Joods en had de steun van de door Joden gecontroleerde media die samenspanden om nog een andere historische mythe te creëren. Zijn roem en populariteit vandaag de dag, zijn status als een held van de wetenschappelijke wereld, zijn slechts te danken aan tientallen jaren van een goed geplande dwangvoeding van de Einstein-mythe aan de massa’s door de media. De propagandamachine heeft eenvoudigweg alle natuurkundigen die deze theorieën hebben geformuleerd uit de geschiedenisboeken geblazen en alles aan Einstein toegeschreven. Zonder de extravagante generaties lange PR- en propagandacampagne zou Einstein in de vuilnisbak van de duisternis zijn gebleven waar hij thuishoort.

Er zijn veel Einstein apologeten die massa’s zwaar gedocumenteerde irrelevante zaken als bewijs produceren, zoals een schoolvriend die beweerde dat “de vlucht van zijn wiskundig genie zo hoog was dat ik hem niet meer kon volgen”. Veel wetenschappers en wetenschappelijke historici kennen de waarheid van dit alles, en de accurate historische gegevens zijn beschikbaar, maar velen lijken bang om zich uit te spreken uit angst hun carrière te schaden. Ik heb de vraag gesteld aan verschillende vooraanstaande natuurkundigen in verschillende landen, die vergelijkbare antwoorden hebben gegeven, namelijk dat “het niet bevorderlijk is voor iemands carrière om een debat te openen dat onvermijdelijk zal leiden tot een tsunami van beschimping en laster, om nog maar te zwijgen van beschuldigingen van antisemitisme”.

Time Magazine publiceerde meer dan een dozijn uitgaven over Einstein, inclusief een speciale Collector’s Edition, en had zelfs een uitgave waarin Einstein de “Persoon van de Eeuw” werd genoemd. Net als bij alle andere Amerikaanse helden heeft de PR-machine decennia lang gewerkt om de mythe te verfraaien met een verzameling van mogelijk honderden wijze uitspraken die aan deze man worden toegeschreven en waarvan hij nooit een van die dingen heeft gezegd. De NYT publiceerde een artikel over een klein slim gekozen wetenschappelijk geschil, waarin het “Findings Back Einstein in a Plagiarism Dispute” claimde.[10] En zo wordt de geschiedenis gesponnen door degenen die de microfoon hanteren. Daarom bestaan zoveel pagina’s in ons geschiedenisboek uit verkeerde voorstellingen en weggelaten feiten, die enorm in tegenspraak zijn met de waarheid. Net als bij Thomas Edison, Alexander Graham Bell, de Wright Brothers en vele anderen zijn de valse historische mythen zo diep in de Amerikaanse en wereldgeschiedenis verweven dat ze niet te ontrafelen zijn.

  Florida sheriff waarschuwt Antifa en BLM dat hij "elke legale wapenbezitter in zijn gemeente tot hulpsheriff benoemt indien dat nodig is"

Einstein, de “Man van de Vrede”

Op dezelfde manier is er een grote campagne geweest van Einstein’s revisionistische apologeten om zijn sterke steun voor de ontwikkeling van de atoombom te ontkennen, door te beweren dat hij “een man van de vrede” is. Ik heb kopieën van de correspondentie van Einstein waar hij zijn overtuiging uitsprak dat de Verenigde Staten de atoombom moeten “demonstreren” om het buitenland te demoraliseren. In een brief aan de toenmalige Amerikaanse president Roosevelt schreef hij: “… extreem krachtige bommen van een nieuw type kunnen dus zo worden geconstrueerd. Een enkele bom van dit type, vervoerd per boot en ontploft in een haven, zou heel goed de hele haven kunnen vernietigen, samen met een deel van het omringende grondgebied. Ik ben overtuigd van de wijsheid en de urgentie om de voorwaarden te scheppen waaronder dat en aanverwante werk met grotere snelheid en op grotere schaal kan worden uitgevoerd dan tot nu toe”.[11].

Die verklaring maakt deel uit van een brief van Einstein aan Roosevelt, waarin wordt voorgesteld om hem (Einstein) “de taak” toe te vertrouwen om het project te beheren. Roosevelt weigerde Einstein’s vurige verzoeken om het project te beheren, of om zelfs deel te nemen aan het project, omdat het een publiek geheim was dat niemand hem vertrouwde en de FBI uitgebreid onderzoek tegen hem had gedaan. In een FBI-dossier dat als “geheim” werd bestempeld, stond dat Einstein was aangesloten bij 33 organisaties die door de procureur-generaal en/of het Congres als politiek verdacht waren aangehaald.

Het is interessant dat de gerespecteerde National Geographic een van de slechtste publicaties ter wereld is om historische feiten en waarheden te achterhalen. In 2017 publiceerde dit tijdschrift een artikel over Einstein waarin men beweerde dat Hoover en de FBI Einstein verachtten en een dossier van 1400 pagina’s over hem aanlegde omdat “de wereldberoemde fysicus uitgesproken tegen kernbommen was”.[12][13].

Het tweede deel van dezelfde brief is wat zorgwekkender, en is bij mijn weten nooit ergens publiekelijk genoemd. Het toont duidelijk aan dat Einstein gedetailleerde gesprekken heeft gevoerd met enkele rijke prominenten in Europa die de ontwikkeling van atoombommen in de VS graag persoonlijk uit eigen zak wilden financieren. Einstein informeerde de president dat hij toegang had tot deze personen, met wie hij de beschikbare financiering al had bevestigd, en lokte Roosevelt met een aanbod dat hij, mocht hij ‘belast’ worden met het beheer van het bommenproject, de nodige financiering kon meenemen. Hij stelt dat dit een van zijn taken als projectmanager zou zijn: “het verstrekken van fondsen… via zijn contacten met privépersonen die bereid zijn bijdragen te leveren voor deze zaak”.[14]

  En dan wat...?

Het zou gepast zijn om ons af te vragen wie deze “privépersonen” waren die het geld hadden om de ontwikkeling van de eerste atoombommen ter wereld te financieren, en waarom ze zo’n project persoonlijk zouden willen financieren. Einstein noemt deze personen niet bij naam, maar ze zouden zeker Joods kunnen zijn geweest, en die in Europa (in de jaren dertig) het soort geld hadden om een wetenschappelijk project te financieren waarvan de kosten onbekend en onkenbaar waren, maar duidelijk enorm.[15] Dit aanbod werd niet gestimuleerd door patriottisme, maar door het vooruitzicht van financieel gewin en controle over zowel de technologie als de toepassing van deze ‘wetenschap’. We kunnen ons dus verder afvragen wie de technologie in handen zou hebben gekregen en wie de beoogde slachtoffers zouden zijn geweest van deze grote persoonlijke investering. Een plausibele theorie.

Ik voeg hier aan toe dat veel van Einstein’s propagandisten en apologeten zich herhaaldelijk hebben ingespannen om de schuld voor de ontwikkeling van de atoombom af te schuiven op Enrico Fermi, nog zo’n monsterlijke leugen. De Amerikaanse regering bood Fermi een contante betaling van 100.000 dollar[16] aan om het onderzoek en de ontwikkeling van de atoombom te leiden, maar Fermi weigerde. Ik heb een kopie gezien van een brief van Fermi aan de Amerikaanse president waarin hij beweerde dat zoiets kwaadaardigs “geen recht van bestaan” had. In feite waren het Oppenheimer en Szilard die de ontwikkeling in handen hadden van wat bijna in totaliteit een Joods project was, zozeer zelfs dat de atoombom in wetenschappelijke kringen jarenlang algemeen bekend stond als “The Jewish hell-bomb”. Ik geloof dat het Eustace Mullins was die de zin voor het eerst bedacht heeft, en ik geloof dat hij het was die als eerste suggereerde dat er “indirect maar overtuigend bewijs was dat de Joodse motivatie voor het aanbieden van de financiering van de ontwikkeling van de A-bom was om de technologie in handen te krijgen en te gebruiken voor de totale vernietiging van Duitsland”.[18] De theorie is meer dan aannemelijk als je bekend bent met de zwaarbevochten stelling dat het onderliggende doel van beide wereldoorlogen de totale vernietiging van Duitsland was. U kunt begrijpen waarom dit soort zaken beperkt blijven tot de lege pagina’s in ons geschiedenisboek.

[1] Jim Quinn: A Nation Built On Lies; https://www.zerohedge.com/news/2018-07-10/jim-quinn-nation-built-lies-part-2

[2] Einstein’s Plagiarism of the General Theory of Relativity 1st Edition; by Christopher Jon Bjerknes; https://www.amazon.com/Einsteins-Plagiarism-General-Theory-Relativity/dp/1544900872

[3] Einstein A Plagiarist Special Relativity; https://educheer.com/term-paper/einstein-a-plagiarist-special-relativity

[4] Time magazine, July 2006; https://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1211594,00.htm

[5] The Guardian, November 11, 1999; “Einstein’s E=mc² was Italian’s idea”; Clark, R. W. [1984], Einstein: The Life and Times, Avon Books, New York. De Pretto, O. [1904], ‘Ipo tesi dell ” et ere nell a vita dell ” universe’, Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Feb.

[6] https://www.cartesio-episteme.net/episteme/epi6/ep6-bjerk-rec.htm

[7] https://www.bibliotecapleyades.net/esp_einstein.htm

[8] https://www.veteranstoday.com/2020/01/02/was-einstein-a-wife-beater-womanizer-plagiarizer-and-eugenicist/

[9] A history of the theories of aether and electricity: https://archive.org/details/historyoftheorie00whitrich

[10] Findings Back Einstein In a Plagiarism Dispute; https://www.nytimes.com/1997/11/18/science/findings-back-einstein-in-a-plagiarism-dispute.html

[11] Photo included:

[12] https://www.nationalgeographic.com/news/2017/04/science-march-einstein-fbi-genius-science/

[13] https://www.wsws.org/en/articles/2002/09/eins-s03.html

[14] Photo included:

[15] In the end, the Manhattan Project cost the US military between US$2 and US$3 billion, in dollars of the day.

[16] The average annual income in the US in 1935 was about $1,500, thus this represents about 65 years of average income.

[17] The Secret History Of The Atomic Bomb by Eustace C. Mullins; https://whale.to/b/mullins8.html

[18] https://www.vanguardnewsnetwork.com/2013/08/the-jewish-bomb-that-ended-world-war-ii/

Hoe de massa’s worden gemanipuleerd en gestuurd

Vorig artikelPakistan gaat zijn pedofielen chirurgisch castreren en opknopen
Volgend artikelAmerikaanse burgemeesters steunen $6.2 quadriljoen aan herstelbetalingen, $151 miljoen aan elke Afro-Amerikaan 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in