Doctors for Covid Ethics beschuldigen Europees Geneesmiddelenbureau van misdaden tegen de menselijkheid als ze de uitrol van de injectie niet onmiddellijk opschorten

2
© VCU Capital News Service (CC BY-NC 2.0)

De groep Artsen voor Covid Ethiek heeft nog een brief gestuurd naar Emer Cooke, hoofd van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en heeft een kopie gestuurd naar verschillende EU-voorzitters over de veiligheid van deze vaccins en het duidelijke gevaar die zij inhouden.

Zij spreken klare taal.

Na het schetsen van de ernst van deze kwestie eindigen ze de brief met dit juweeltje van een verklaring:

“Voor alle duidelijkheid, als uw regelgevende instantie niet onmiddellijk haar ‘noodaanbeveling’ van potentieel gevaarlijke, onvoldoende geteste, op genen gebaseerde ‘vaccins’ opschort, terwijl de zaken die wij aan u hebben benadrukt naar behoren worden onderzocht, stellen wij hierbij het Europees Geneesmiddelenbureau op de hoogte van medeplichtigheid aan medische experimenten, in strijd met de Code van Neurenberg, wat daarmee het plegen van misdaden tegen de menselijkheid inhoudt”.

Hieronder de volledige brief.

Dames en Heren,

VOOR DE DRINGENDE PERSOONLIJKE AANDACHT VAN: EMER COOKE, UITVOEREND DIRECTEUR VAN HET EUROPEES GENEESMIDDELENAGENTSCHAP

Wij bevestigen de ontvangst van uw antwoord van 23 maart op onze brief van 28 februari, waarin we de verzekering zoeken dat de voorzienbare risico’s van op genen gebaseerde COVID-19 “vaccins” waren uitgesloten in dierproeven voorafgaand aan het gebruik bij mensen. Onze bezorgdheid komt voort uit meerdere bewijslijnen, waaronder het feit dat het “spike-eiwit” van SARS-CoV-2 geen passief “docking eiwit” is, maar dat de productie ervan waarschijnlijk via meerdere mechanismen de bloedstolling in gang zet.

Helaas is uw antwoord van 23 maart niet overtuigend en onaanvaardbaar. Wij zijn ontsteld over het feit dat u op ons verzoek om cruciale informatie op een afwijzende en onwetenschappelijke manier reageert. Een dergelijke nonchalante benadering van de veiligheid van vaccins wekt de onwelkome indruk dat het EMA de belangen dient van de farmaceutische bedrijven wier producten het uw plicht is te beoordelen. Het is duidelijk dat er een aantal ernstige risico’s op ongewenste voorvallen zijn en dat een aantal mensen, die geen risico liepen op SARS-CoV-2, na vaccinatie zijn overleden.

1. U geeft toe dat de “vaccins”, die beter kunnen worden omschreven als op onderzoek gebaseerde genen, in de bloedbaan terechtkomen, maar u kunt geen kwantitatieve gegevens verstrekken. Bij gebrek aan kwantitatieve gegevens is elke wetenschappelijke beoordeling die u beweert te hebben uitgevoerd, niet gefundeerd.

2. Uw verklaring dat niet-klinische studies niet wijzen op een aantoonbare opname van de vaccins in endotheelcellen is niet geloofwaardig. Wij eisen het wetenschappelijk bewijs te zien. Indien dit niet beschikbaar is, moet worden aangenomen dat de endotheelcellen het doelwit zijn.

3. Auto-aanval kon bij dieren niet worden uitgesloten, tenzij zij van tevoren immunologisch waren voorbereid. Wij eisen bewijzen dat dergelijke experimenten zijn uitgevoerd. Soortgelijke experimenten zijn eerder uitgevoerd met eerdere, niet-succesvolle kandidaat-vaccins, waarbij een fatale, antilichaam-afhankelijke versterking van de ziekte werd waargenomen.

4. Wij vroegen om wetenschappelijk bewijs, niet om een vage beschrijving van wat er zou zijn waargenomen in niet-valide dierproeven. Uw vluchtige vermelding van laboratoriumbevindingen bij mensen is cynisch. Gezien het aannemelijke verband tussen de productie van spike-eiwit en het optreden van trombo-embolische ernstige ongewenste voorvallen (SAE’s), eisen wij de resultaten van D-dimeerbepalingen te zien. Zoals u weet, is D-dimeer een zeer goede test als hulpmiddel bij de diagnose van trombose.

Na de verzending van onze brief aan u op 1 maart volgden gebeurtenissen die uw antwoord op onze laatste drie vragen ontkrachten in een mate die alleen maar gênant kan worden genoemd. Zoals wij al vreesden, hebben zich na de “vaccinatie” bij jonge mensen ernstige en dodelijke coagulopathieën voorgedaan, waardoor 15 landen hun AZ-“vaccinatie”-programma hebben opgeschort. Er volgde een officieel onderzoek door het EMA naar de gevallen van getroffen jongeren, waarvan de resultaten op 17 maart 2021 door de WHO werden bekendgemaakt, met de volgende verklaring “Op dit moment is de WHO van mening dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de risico’s en beveelt aan om door te gaan met vaccineren”.

Waarop was dit besluit gebaseerd? De WHO is geen bevoegd orgaan om de veiligheid van geneesmiddelen formeel te beoordelen. Dat is expliciet de rol van het agentschap dat u leidt.

  Journalist die concentratiekampen eiste voor ongevaccineerden valt dood neer op 33-jarige leeftijd

In uw persbericht, maakte u de volgende informatie bekend om uw conclusie te ondersteunen. U had gegevens onderzocht over twee dodelijk gevaarlijke aandoeningen die zich binnen 14 dagen na “vaccinatie” hadden voorgedaan: DIC, verspreide intravasculaire stolling; en CSVT, cerebrale sinus veneuze trombose. 5 DIC en 18 CSVT werden geregistreerd, met een totaal dodental van 9. De meeste gevallen betroffen personen van minder dan 55 jaar oud. 5 DIC en 12 CSVT waren jonger dan 50 jaar. Geen van hen had een ernstige reeds bestaande ziekte.

U noemde cijfers die “normaal” te verwachten zouden zijn: DIC <1, CSVT 1.3.
Bijgevolg kan voor deze zeer zeldzame aandoeningen een verband met vaccinatie niet volledig worden uitgesloten. Aangezien echter 20 miljoen mensen waren “gevaccineerd”, werden de voordelen geacht veel groter te zijn dan de risico’s.

Uit uw persbericht blijkt echter overduidelijk dat het AZ-“vaccin” wel degelijk kan leiden tot intravasculaire stolling, dat de werkelijke risico’s veel groter zijn dan de theoretische voordelen en dat elke autoriteit met het minste verantwoordelijkheidsgevoel het gebruik ervan moet opschorten.

1. Kijk naar uw incidentiecijfers voor <50 jarigen in de “gevaccineerde” versus “normale” populatie:

CSVT : 12 tegenover 1.3.
Een 9-voudige stijging ligt buiten het bereik van het toeval.

DIC : 5 tegenover <1.
Zoals wij hopen dat u weet, komt DIC nooit uit het niets voor bij gezonde personen. De incidentie mag niet <1 worden genoemd als ze in werkelijkheid NUL is.

BIJGEVOLG VORMEN DE DIC-GEVALLEN EEN AFDOEND BEWIJS DAT HET AZ-VACCIN ALLEEN INTRAVASCULAIRE STOLLING KAN VEROORZAKEN.

2. Veronderstel dat 10 miljoen ontvangers van het “vaccin” < 60 jaar waren en dat dit werd gevolgd door 9 sterfgevallen ten gevolge van DIC en SVCT. Het dodental na 60 miljoen “vaccinaties” zou geëxtrapoleerd kunnen worden tot 54.

De pandemie trof ongeveer 60 miljoen personen < 60 jaar in Duitsland.
Tijdens de eerste 6 maanden eiste ze naar verluidt 52 levens van personen zonder vooraf bestaande ziekte (https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/JoHM/2020/JoHM_Inhalt_20_S11.html).

Vanwege de onbetrouwbaarheid van PCR-tests en vanwege de geheel nieuwe manier waarop sterfgevallen “met covid19” worden bepaald, is de waarde van 52 een overschatting van de werkelijke ziektelast, waardoor uw toch al ontoereikende bewering van risico/baten nog verder wordt afgezwakt.

Hoe kunt u dan verklaren dat de voordelen van vaccinatie veel groter zijn dan de risico’s? Wij eisen uw antwoord, gestaafd met feiten en cijfers die wij aan het publiek zullen overbrengen.

3. Verdere overwegingen leggen de werkelijk beangstigende dimensies van uw onverantwoordelijke bewering bloot.

CSVT, cerebrale veneuze trombose, is altijd een levensbedreigende aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist. Het aantal gevallen dat u heeft toegegeven kan slechts het topje van een enorme ijsberg zijn. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de meest voorkomende symptomen van CSVT doordringende hoofdpijn, wazig zien, misselijkheid en braken. In ernstige gevallen treden beroerte-achtige symptomen op, zoals spraak-, gezichts- en gehoorstoornissen, gevoelloosheid, zwakte, verminderde alertheid en verlies van motorische controle.

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat talloze mensen aan precies zulke symptomen leden direct na de “vaccinaties” met alle experimentele op genen gebaseerde middelen.

Klontervorming in diepe beenaderen kan leiden tot dodelijke longembolieën. U moet toch weten dat herhaaldelijk perifere veneuze tromboses zijn gerapporteerd na “vaccinaties” met alle experimentele op genen gebaseerde agentia.

Microtrombose in het longvaatstelsel kan leiden tot een verkeerde diagnose van longontsteking. In combinatie met vals-positieve PCR (met hoge cyclusdrempels) worden deze dan geregistreerd als COVID 19-gevallen. U moet toch weten dat dit scenario zich waarschijnlijk herhaaldelijk heeft voorgedaan na “vaccinaties” met alle experimentele gen-gebaseerde middelen.

Microtrombose in de longvasculatuur kan leiden tot misdiagnose van longontsteking. In combinatie met vals-positieve PCR (met hoge cyclusdrempels) worden deze dan geregistreerd als COVID 19-gevallen. U moet toch weten dat dit scenario zich waarschijnlijk herhaaldelijk heeft voorgedaan na “vaccinaties” met alle experimentele gen-gebaseerde middelen.

In alle gevallen kan uitgebreide trombinevorming leiden tot verbruik van bloedplaatjes en stollingsfactoren, met als gevolg een hemorragische diathese en bloedingen op alle mogelijke plaatsen. U moet toch weten dat er herhaaldelijk overvloedige huidbloedingen zijn waargenomen na “vaccinaties” met alle experimentele op genen gebaseerde middelen.
Aangezien er een mechanistisch plausibele verklaring is voor deze trombo-embolische bijwerkingen (TE ADR’s), namelijk dat de op genen gebaseerde producten menselijke cellen aanzetten tot de productie van potentieel trombotisch spike-eiwit, moet de beredeneerde en verantwoorde aanname nu zijn dat dit een klasse-effect kan zijn. Met andere woorden, de gevaren moeten worden uitgesloten voor alle noodvaccins op basis van genen, en niet alleen voor het AZ-product.

  Landen worden tijdens de Coronacrisis omgevormd tot politiestaten

Wij dringen er bij u op aan dit standpunt in te nemen, tenzij en totdat er gegevens zijn die een hoge mate van klinisch vertrouwen in het tegendeel bieden. Wij zijn zeer bereid om met het Bureau samen te werken om te helpen een gericht geneesmiddelenbewakingsplan op te stellen om dit doel te bereiken. Met het bovenstaande in gedachten hopen wij dat u zich ervan bewust bent dat alle trombotische voorvallen snel kunnen worden gediagnosticeerd door meting van D-Dimers in het bloed. En dat een goede medische praktijk vereist dat bij elke patiënt, jong of oud, die zich presenteert met de typische tekenen en symptomen na “vaccinatie”, wordt geprobeerd de diagnose CSVT te stellen.

Gezien de kans op bijwerkingen, met mogelijk dodelijke afloop, is het volstrekt ongepast en onaanvaardbaar dat het EMA toestaat dat deze producten, waarvoor alleen een vergunning voor gebruik in noodsituaties is afgegeven, worden toegediend aan jongere (<60 jaar) personen die gezond zijn, aangezien zij een onmeetbaar risico lopen door SARS-CoV-2 te worden getroffen.

Dit niet expliciet vermelden is naar onze mening een roekeloze houding die men in eerste instantie heeft aangenomen en nu dubbel zo roekeloos is.

Van even groot belang is dat u verplicht bent te onderzoeken of er redenen zijn voor de golven van sterfgevallen die zich hebben voorgedaan na de “vaccinatie” van bejaarden in verzorgings- en bejaardentehuizen. Of beweert u dat de gevaren van door “vaccins” veroorzaakte trombotische voorvallen beperkt blijven tot jongere personen? Zo niet, dan is het beperken van het gebruik tot één leeftijdsgroep – zoals in Duitsland is besloten – niets minder dan een monsterlijke, gedoogde genocide op de andere leeftijdsgroep.

Tenslotte, het niet informeren van “vaccin” ontvangers over de hier geschetste risico’s en verwaarloosbare voordelen betekent een ernstige schending van de medische ethiek en de medische rechten van de burgers. Deze schendingen zijn vooral ernstig omdat alle risico’s die we beschrijven naar verwachting zullen toenemen met elke nieuwe vaccinatie en elke blootstelling aan het coronavirus die daartussen plaatsvindt. Dit maakt zowel herhaalde vaccinatie als gewone coronavirussen gevaarlijk voor jonge en gezonde leeftijdsgroepen, voor wie – bij gebrek aan “vaccinatie” – COVID-19 geen wezenlijk risico inhoudt.

Dat is de echte risico-batenanalyse van de COVID-19 “vaccins”. Ofwel ontbreekt het het EMA aan de materiedeskundigheid om de moleculaire wetenschap van deze realiteit te waarderen, ofwel ontbreekt het het EMA aan de medische ethiek om dienovereenkomstig te handelen.

In het beste geval beschouwen we de zelfgenoegzame houding van het EMA over de gevaren van vaccins als symptomatisch voor het feit dat, onder de heersende politiek-medische reactie op COVID-19, de medische ethiek van de spreekkamer naar een geopolitiek toneel is gemigreerd. Geconfronteerd met een medisch probleem, heeft de massamedische interventie de praktijk van de geneeskunde uit de handen van de artsen genomen. In deze gepolitiseerde context kunnen zakelijke en politieke actoren zichzelf als vrij van ethische beperkingen beschouwen, omdat zij, in tegenstelling tot artsen, niet door een medische ethische code gebonden zijn. Alle actoren zijn echter gebonden door de code van Neurenberg.

De code van Neurenberg verbiedt experimenten op mensen van het soort dat door het EMA wordt gesteund en verdedigd. Zelfs onder de voorwaarden van hun eigen oorspronkelijke FDA-autorisatie worden COVID-19 vaccins beschouwd als “experimenteel” en hun ontvangers als “menselijke proefpersonen”, die per definitie recht hebben op geïnformeerde toestemming.
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-investigational-drug-or-biologic#:~:text=Emergency%20use%20is%20defined%20as,21%20CFR%2056.102(d)%5D.

  Artsen koppelen Pfizer, Moderna vaccins aan levensbedreigende bloedziekte

Het misleiden van bevolkingen om onderzoeksmiddelen zoals de op genen gebaseerde COVID-19 “vaccins” te aanvaarden, of hen te dwingen door middel van “vaccinpaspoorten”, is een duidelijke en flagrante schending van de Code van Neurenberg. De Code van Neurenberg schrijft vrijwillige geïnformeerde toestemming voor “zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog [of] dwang”. https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code

Met andere woorden, burgers hebben volgens de Code van Neurenberg en aanverwante beschermingen het recht om niet onvrijwillig aan medische experimenten te worden onderworpen. Het is duidelijk dat deze experimentele middelen CONTRA-INDICATIE behoeven bij personen die geen verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en overlijden indien zij met SARS-CoV-2 worden besmet. Bovendien moet het gebruik van de experimentele middelen ook worden tegengehouden bij de oudere bevolking totdat een risico-batenanalyse naar behoren is uitgevoerd. In ieder geval moet het etiket van het vaccin worden herzien om rekening te houden met de ernstige ongewenste voorvallen die onlangs aan het licht zijn gekomen.

Wij herinneren het EMA eraan dat schendingen van Neurenberg misdaden tegen de menselijkheid zijn volgens de Conventie van Genève. Misdaden tegen de menselijkheid worden beschouwd als “de ergste wreedheden die de mensheid kent”, en worden vervolgd op grond van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. https://www.un.org/en/chronicle/article/role-international-criminal-court-ending-impunity-and-establishing-rule-law

Gezien de honderden miljoenen en uiteindelijk miljarden mensen die kunnen worden gedwongen deze middelen te aanvaarden, zal het EMA, door hardnekkig te weigeren openlijk te debatteren en de waarheid te erkennen, door juristen en historici worden gezien als een orgaan dat actief heeft meegewerkt aan misdaden tegen de menselijkheid, met alle gevolgen van dien voor alle betrokkenen. Wij eisen dat u openlijk met ons samenwerkt om ervoor te zorgen dat het publiek een objectief inzicht krijgt in het klinische risicoprofiel van deze op genen gebaseerde interventies.

U begrijpt dat er dwingende druk wordt uitgeoefend op burgers om COVID-19 vaccins te ontvangen, welke experimentele medische behandelingen zijn. Uw verantwoordelijkheid tegenover deze burgers houdt in dat u ervoor zorgt dat zij geïnformeerd worden over de risico’s van bijwerkingen van elke dergelijke behandeling. Tot op heden heeft u dit nagelaten, en in plaats daarvan heeft u het publiek misleid over de realiteit van de risico’s en de voordelen van de “vaccins”.

Als u doorgaat met het verzwijgen van de waarheid, zullen er inspanningen worden gedaan om dit aan het licht te brengen en ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan. In het belang van de gewonden en de doden, en om andere levens te behoeden voor een soortgelijk lot.

OPMERKING

Voor alle duidelijkheid: als uw regelgevende instantie niet onmiddellijk haar “noodaanbeveling” van potentieel gevaarlijke, onvoldoende geteste, op genen gebaseerde “vaccins” opschort, terwijl de zaken waarop wij u hebben gewezen naar behoren worden onderzocht, stellen wij hierbij het Europees Geneesmiddelenbureau ervan op de hoogte medeplichtig te zijn aan medische experimenten, in strijd met de Code van Neurenberg, wat derhalve het plegen van misdaden tegen de menselijkheid inhoudt.

Bovendien is het uw onaantastbare plicht als regelgevende instantie om ervoor te zorgen dat alle artsen over de hele wereld ervan op de hoogte worden gebracht dat zij deelnemen aan medische experimenten via “vaccinatie”-programma’s, of zij dit nu bewust of onbewust doen, met alle wettelijke en ethische verplichtingen die een dergelijke betrokkenheid met zich meebrengt.

Deze e-mail is gekopieerd aan de advocaat Reiner Fuellmich. Hij is ook gekopieerd naar Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa, en naar Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Hoogachtend,

Artsen voor Covid Ethiek

Artsen, wetenschappers, juristen en collega’s in aanverwante disciplines kunnen de open brieven ondertekenen door hun naam, kwalificaties, deskundigheidsgebieden en land van praktijk te sturen naar: [email protected], met webverificatie (bijv. werkplek of registratielink, niet voor publicatie).

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Neurenberg 2” – Rechtskundige Fuellmich bereidt de grootste collectieve rechtszaak in de geschiedenis voor

Vorig artikelDringende waarschuwing voor de Vaccinatie Apocalyps
Volgend artikelZwembad gebiedt zwemmers onder water uit te ademen, niet naar anderen te kijken of met anderen te praten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Waarom wordt er van vaccin gesproken?
  Het is geen vaccin in dd betekenis vh woord.
  Het is een gentechnisch ding.

  Waarom het niet voortdurend injectie met genen veranderende stoffen genoemd
  Met ernstige ziekten en of dood als gevolg.
  DeZe dingen zijn getest op dodelijkheid na 1 a 2 jaar na spuiten . Maar wij als burger prooien hebben het geluk . Ja geluk. Dat er aan de naald hangend mensen overlijden of iets later.
  Dat is om wakker van te worden!
  Nee niet de langslapers.
  En dit zo zien wat er ad hand is schrikken de spuitenmakers en hun opdrachtgevers dat hun plan dat pas in 2050 ten uitvoer had moeten worden gebracht en naar voren is gehaald met wel 30 jaren MISLUKT!!
  Ga door met aan dd kaak stellen van deze genocide die het toch ook weer niet geworden is!
  Hoe was die reclame ook al weer met die volwassen olifant, (30 jaar?) Die de volwassen man met zijn slurf een slag verkocht? Het ging om een snoepje dat de olifant als jong dier niet kreeg van een kind.
  De geplande genocide is al 60 jaren in voorbereiding door dezelfde organisaties die WO 2 Hebben gesteund.

 2. Probleem is dat alle verdragen die in de wereld zijn afgesloten als alle wetten en regels nul and void zijn daar ze geschreven zijn in fictieve taal en niet in de correct-parse-syntax-structure-performance is geschreven. Ik raad u aan om David-Wynn: Miller en Russell-Jay: Gould eens te bestuderen met hun quantum taal.

  Uiteraard van wat ik begrijp is het duidelijk dat een wereld wijd genocide gaande. Mijn hart gaat uit die gedwongen met dit gif wordt ingespoten ik denk aan minderjarigen, handicapten, mensen die in roverheis instituten zitten. Voor de rest die zelf vrijwillig kiest om hieraan mee te werken geld eigen schuld dikke bult.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in