Als je het de media vraagt, zullen ze zeggen dat de ongevaccineerden de schuld zijn van infecties bij degenen die volledig gevaccineerd zijn. Of misschien dalen de antilichaam niveaus onder de gevaccineerden. Maar deze recente studie schetst een heel ander, veel verontrustender beeld, schrijft Dr. Mercola.

Het was slechts een kwestie van tijd voordat een vaccin-resistente stam van COVID-19 zou opduiken, en die tijd is reeds aangebroken. Zoals gerapporteerd door The Conservative Treehouse 3 oktober, 2021:1

“De resultaten van deze studie2 zijn precies wat vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche (België) had voorspeld. De predominantie van antilichaam-resistente SARS Cov-2 varianten in vaccin doorbraak gevallen uit de San Francisco Bay Area, Californië …

Dr. Vanden Bossche gebruikte Israëlische data3 om aan te tonen hoe wijdverspreide vaccinatie het virus onder druk zet om te muteren in varianten met een hogere besmettelijkheid.

De ongevaccineerde groep hield de druk laag door het virus te verslaan en natuurlijke immuniteit te krijgen. Maar naarmate de ongevaccineerde populatie kleiner wordt, neemt de mutatiedruk op het virus toe. Als gevolg daarvan blijven deze mutaties bestaan bij hogere of meer effectieve infectieniveaus.”

Vaccin-overlevende varianten duiken op

De studie, gepubliceerd op de preprint server medRxiv op 25 augustus 2021, concludeert dat personen die volledig “gevaccineerd” zijn tegen COVID-19 in feite vatbaarder zijn voor infectie met COVID-varianten dan ongevaccineerde personen.

De theorie van Vanden Bossche was dat de antilichamen van het vaccin de natuurlijke antilichaamresponsen zouden onderdrukken, waardoor de varianten erdoor zouden kunnen glippen, en dat lijkt precies te zijn wat er is gebeurd. Zoals The Conservative Treehouse uitlegde op 3 oktober 2021:4

“Bij gevaccineerde personen wordt een COVID-variantvirus niet herkend door de gespecialiseerde antilichamen die door het vaccin worden geleverd, en de natuurlijke antilichamen zijn geprogrammeerd om zich afzijdig te houden.”

Volgens de auteurs van de studie:5

“Associaties tussen doorbraken van vaccins en infecties met SARS-coronavirus 2 (SARS-CoV-2)-varianten zijn grotendeels onontdekt gebleven. Hier analyseerden we volledige genoomsequenties en virale ladingen van SARS-CoV-2 van 1.373 personen met COVID-19 uit de San Francisco Bay Area van 1 februari tot 30 juni 2021, van wie 125 (9,1%) vaccindoorbraakinfecties waren.

Volledig gevaccineerde personen hadden meer kans dan ongevaccineerde personen om geïnfecteerd te worden met varianten die mutaties bevatten die geassocieerd worden met een verminderde neutralisatie van antilichamen (78% vs. 48%), maar niet met varianten die geassocieerd worden met een verhoogde infectiviteit (85% vs. 77%) …

Deze bevindingen suggereren dat doorbraakgevallen door vaccins bij voorkeur worden veroorzaakt door circulerende antilichaam-resistente SARS-CoV-2-varianten, en dat symptomatische doorbraakinfecties COVID-19 mogelijk even efficiënt kunnen overdragen als ongevaccineerde infecties, ongeacht de infecterende stamboom.”

“Wees voorzichtig in de buurt van gevaccineerde mensen, want zij kunnen een meer resistente vorm van COVID-19 bij zich dragen,” waarschuwt The Conservative Treehouse, eraan toevoegend dat het lage beschermingsniveau dat je krijgt van COVID-vaccinatie onvermijdelijk een booster-vaccinatie zal vereisen voor elke opkomende variant die resistent is tegen het vaccin.

Britse gegevens tonen verhoogde sterfte door COVID onder volledig gevaccineerden
Britse gegevens doen ook ernstige vragen rijzen over de wijsheid van deze injectiecampagne. In de Technical Briefing 23,6 die op 17 september 2021 is gepubliceerd, onthult Public Health England gegevens waaruit blijkt dat het aantal COVID-doden onder volledig gevaccineerden in feite hoger is dan onder ongevaccineerden.

Tussen 1 februari 2021 en 12 september 2021 werd bij 157.400 volledig gevaccineerde patiënten (26,52% van het totaal aantal gevallen) een Deltavariant vastgesteld. Onder de niet-gevaccineerden waren er 257.357 gevallen van een Deltavariant (43,36% van het totaal aantal gevallen).

Hoewel Delta-infecties veel vaker voorkwamen onder de ongevaccineerden, hadden deze patiënten ook betere resultaten. In totaal was 63,5% van degenen die binnen 28 dagen na een positieve test aan COVID-19 overleden, volledig gevaccineerd (1.613 vergeleken met 722 in de ongevaccineerde groep).

Verder bewijs van antilichaam-afhankelijke versterking

In een brief aan de redacteur, gepubliceerd op 9 augustus 2021 in het Journal of Infection,7 wijzen drie onderzoekers erop dat “infectiebevorderende anti-SARS-CoV-2 antilichamen zowel de oorspronkelijke Wuhan/D614G-stam als de Delta-varianten herkennen”, wat suggereert dat zich antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) aan het ontwikkelen is. De auteurs schrijven:8

“Antilichaamafhankelijke versterking (ADE) van infectie is een veiligheidsprobleem voor vaccinatiestrategieën. In een recente publicatie meldden Li et al. (Cell 184 :4203-4219, 2021) dat antilichamen gericht tegen het N-terminale domein (NTD) van het spike-eiwit van SARS-CoV-2 de virale infectie in vitro versterken, maar niet in vivo.

Deze studie werd echter uitgevoerd met de oorspronkelijke Wuhan/D614G-stam. Aangezien de Covid-19 pandemie nu gedomineerd wordt door Delta-varianten, analyseerden we de interactie van faciliterende antilichamen met de NTD van deze varianten … We tonen aan dat faciliterende antilichamen een hogere affiniteit hebben voor Delta-varianten dan voor Wuhan/D614G NTDs …

Aangezien de NTD ook het doelwit is van neutraliserende antilichamen, suggereren onze gegevens dat het evenwicht tussen neutraliserende en versterkende antilichamen bij gevaccineerde personen in het voordeel van neutralisatie uitvalt voor de oorspronkelijke Wuhan/D614G-stam.

In het geval van de Delta-variant hebben neutraliserende antilichamen echter een verminderde affiniteit voor het spike-eiwit, terwijl faciliterende antilichamen een opvallend verhoogde affiniteit vertonen. ADE kan dus een probleem zijn voor mensen die vaccins krijgen op basis van de oorspronkelijke spike-sequentie van de Wuhan-stam (hetzij mRNA of virale vectoren).”

  Booster flop: Medisch establishment verandert van mening - "Dit wijst erop dat er iets in de gegevens zit dat de autoriteiten ernstig zorgen baart"

Zoals opgemerkt door de onafhankelijke journaliste Sharyl Attkisson,9 “Ondanks het feit dat meerdere medische autoriteiten ons voorspelden, vertelden en hoopten dat ADE geen invloed zou hebben op Covid-19 vaccins, blijkt uit de gegevens van de studie dat dit wel het geval is.”

Antilichaamsspiegels dalen na tweede dosis

Hoewel men pas 14 dagen na de eerste dosis van het Janssen- of AstraZeneca-vaccin of de tweede dosis van het Moderna- of Pfizer-vaccin als “volledig gevaccineerd” wordt beschouwd, is uit een recente Israëlische studie gebleken dat de antilichaamsspiegels na de tweede dosis van het COVID-vaccin van Pfizer in feite dalen. De bevindingen werden op 7 oktober 2021 gepubliceerd door de Jerusalem Post:10

“Antilichaamspiegels nemen snel af na twee doses van het Pfizer coronavirusvaccin, zo blijkt uit een studie11 van onderzoekers van het Sheba Medisch Centrum, gepubliceerd … in de New England Journal of Medicine …

Het onderzoek toonde ook aan hoe groot de kans is dat verschillende groepen personen – op basis van leeftijd en algemene gezondheidsstatus – na een periode van zes maanden onder een bepaalde drempel voor antilichamen komen te zitten.”

In totaal namen 4.868 personeelsleden van het Sheba Medisch Centrum deel aan de studie,12 die maandelijkse serologische tests ondergingen om hun antilichamen te meten tot zes maanden na hun tweede Pfizer prik.

Iedereen, ongeacht leeftijd of geslacht, zag een snelle daling in hun antilichamen na de tweede dosis. IgG antilichamen – die deel uitmaken van uw humorale immuunrespons – daalden in een consistent tempo na verloop van tijd, terwijl de neutraliserende antilichamen snel afnamen gedurende de eerste drie maanden, en daarna vertraagden. Volgens de auteurs:13

“Hoewel de IgG-antistofniveaus sterk gecorreleerd waren met de neutraliserende antistoftiters (Spearman’s rangcorrelatie tussen 0,68 en 0,75), hing de regressierelatie tussen de IgG- en neutraliserende antistofniveaus af van de tijd sinds de ontvangst van de tweede vaccindosis …

De hoogste titers na de ontvangst van de tweede vaccindosis (piek) werden waargenomen tijdens dagen 4 tot 30, zodat dit werd gedefinieerd als de piekperiode.

De verwachte geometrisch gemiddelde titer (GMT) voor IgG voor de piekperiode, uitgedrukt als een monster-naar-afsnijpunt verhouding, was 29,3. Elke maand werd een aanzienlijke daling van de IgG-spiegel vastgesteld, die culmineerde in een daling met een factor 18,3 na 6 maanden.

Neutraliserende antilichaamtiters namen ook significant af, met een afname van een factor 3.9 van de piek tot het einde van studieperiode 2, maar de afname vanaf het begin van periode 3 was veel langzamer, met een totale afname met een factor 1.2 gedurende de periodes 3 tot 6. De GMT van neutraliserende antilichamen, uitgedrukt als een 50% neutralisatietiter, was 557,1 in de piekperiode en daalde tot 119,4 in periode 6.

Zes maanden na ontvangst van de tweede dosis waren de neutraliserende antilichaamtiters substantieel lager bij mannen dan bij vrouwen, lager bij personen van 65 jaar of ouder dan bij personen van 18 tot minder dan 45 jaar, en lager bij deelnemers met immunosuppressie dan bij degenen zonder immunosuppressie.”

COVID-19 wordt in 68 landen en 2.947 districten in de VS niet in verband gebracht met vaccinatie

Bovenstaande Israëlische bevindingen kunnen een verklaring vormen voor de resultaten van een studie14 die op 30 september 2021 is gepubliceerd in het European Journal of Epidemiology, waarin geen verband werd gevonden tussen COVID-19-gevallen en de vaccinatiegraad in 68 landen wereldwijd en 2.947 districten in de VS. De auteurs schrijven:15

“De trendlijn suggereert een kleine positieve associatie, d.w.z. dat landen met een hoger percentage volledig gevaccineerde bevolking meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen inwoners hebben.”

IJsland en Portugal, bijvoorbeeld, waar meer dan 75% van de bevolking volledig gevaccineerd is, hadden meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen dan Vietnam en Zuid-Afrika, waar slechts ongeveer 10% van de bevolking volledig gevaccineerd is.16

Gegevens van Amerikaanse districten lieten hetzelfde zien. Nieuwe COVID-19-gevallen per 100.000 mensen waren “grotendeels vergelijkbaar”, ongeacht het percentage van de bevolking van een staat dat volledig was gevaccineerd.

“Er … lijkt geen significant teken te zijn dat het aantal COVID-19-gevallen afneemt naarmate het percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is hoger is,” schreven de auteurs.17 Opmerkelijk is dat van de vijf Amerikaanse ditricten met de hoogste vaccinatiegraad – variërend van 84,3% tot 99,9% volledig gevaccineerden – er vier op de “hoge transmissie”-lijst van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention stonden. Terwijl 26,3% van de 57 districten met “lage transmissie” een vaccinatiegraad van minder dan 20% heeft.

In de studie werd zelfs rekening gehouden met een vertraging van een maand die zou kunnen optreden bij volledig gevaccineerden, aangezien wordt gezegd dat het twee weken duurt na de laatste dosis voordat “volledige immuniteit” optreedt. Toch werd “geen waarneembaar verband tussen COVID-19-gevallen en het percentage volledig gevaccineerden” vastgesteld.18

  Wetenschappelijk onderzoek bij kinderen wijst uit dat het dragen van een mondkapje reeds na 3 MINUTEN giftig is

Belangrijkste redenen waarom het gebruik van vaccins moet worden heroverwogen

De studie somde verschillende redenen op waarom het “uitsluitend vertrouwen op vaccinatie als een primaire strategie om COVID-19 te beperken” opnieuw zou moeten worden geëvalueerd. Om te beginnen is de doeltreffendheid van de vaccinatie snel aan het afnemen.

“Een aanzienlijke afname van immuniteit werd waargenomen met mRNA-vaccins zes maanden na vaccinatie,” merkten de onderzoekers op, eraan toevoegend dat zelfs ernstige ziekenhuisopname en overlijden als gevolg van COVID-19, waartegen de vaccins beweren te beschermen, zijn toegenomen van 0,01% tot 9% en 0% tot 15,1%, respectievelijk, onder de volledig gevaccineerden van januari 2021 tot mei 2021.19

Als de prikken werken, zoals wordt beweerd, waarom zijn deze percentages dan blijven stijgen in plaats van dalen? “Bovendien,” merken de onderzoekers op, “wordt het duidelijk dat de immuniteit die wordt verkregen door het vaccin van Pfizer-BioNTech misschien niet zo sterk is als de immuniteit die wordt verkregen door herstel van het COVID-19-virus.”20

Natuurlijke immuniteit biedt een langduriger en sterkere bescherming tegen infecties, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de deltavariant van SARS-CoV-2 in vergelijking met immuniteit geïnduceerd door het tweemaal gedoseerde BNT162b2-vaccin. ~ T. Patalon et.al. Augustus 2021

Zo bleek uit een retrospectieve observationele studie, gepubliceerd op 25 augustus 2021, dat natuurlijke immuniteit superieur is aan immuniteit door COVID-19 injecties. Volgens de auteurs:21

“Deze studie heeft aangetoond dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname als gevolg van de deltavariant van SARS-CoV-2 dan immuniteit die is geïnduceerd door het tweedosisvaccin BNT162b2.”

Herinfectie is zeer zeldzaam

Het is een feit dat, terwijl doorbraakgevallen blijven voorkomen bij degenen die een of meer COVID-19-injecties hebben gekregen, het uiterst zeldzaam is om COVID-19 te krijgen nadat je hersteld bent van de infectie. Hoe zeldzaam? Onderzoekers uit Ierland voerden een systematische review uit met 615.777 mensen die hersteld waren van COVID-19, met een maximale duur van follow-up van meer dan 10 maanden.22

“Herinfectie was een ongewoon voorval,” merkten zij op, “waarbij geen enkele studie een toename van het risico op herinfectie na verloop van tijd meldde.” Het absolute herinfectiepercentage varieerde van 0% tot 1,1%, terwijl het mediane herinfectiepercentage slechts 0,27% bedroeg.23 24 25

Een andere studie leverde soortgelijke geruststellende resultaten op. 43.044 SARS-CoV-2-positieven werden gedurende 35 weken gevolgd, en slechts 0,7% werd opnieuw besmet. Toen genoomsequencing werd toegepast om het risico van herinfectie op populatieniveau te schatten, werd het risico geschat op 0,1%.26

In tegenstelling tot de COVID-19 injectie was er geen bewijs van afnemende immuniteit tijdens de zeven maanden follow-up periode, waardoor de onderzoekers concludeerden dat “herinfectie zeldzaam is. De natuurlijke infectie blijkt een sterke bescherming te bieden tegen herinfectie met een werkzaamheid van meer dan 90% gedurende ten minste zeven maanden”.27

Alle risico’s voor geen beloning?

Het doel van geïnformeerde toestemming is om mensen alle gegevens met betrekking tot een medische procedure te geven, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen voordat ze toestemming geven. In het geval van de COVID-19 injecties waren dergelijke gegevens aanvankelijk niet beschikbaar, gezien de noodtoestemming, en toen de bijwerkingen duidelijk werden, werden pogingen om ze openbaar te maken onderdrukt.

In augustus 2021 onthulde een grote studie uit Israël28 dat de Pfizer COVID-19 mRNA jab geassocieerd is met een drievoudig verhoogd risico op myocarditis,29 wat leidt tot de aandoening met een snelheid van één tot vijf voorvallen per 100.000 personen.30 Andere verhoogde risico’s werden ook vastgesteld na de COVID-19 prik, waaronder lymfadenopathie (gezwollen lymfeklieren), appendicitis en herpes zoster infectie.31

Dr. Peter McCullough, internist, cardioloog en epidemioloog, is één van degenen die ervoor gewaarschuwd hebben dat de COVID-19 injecties niet alleen falen maar ook levens in gevaar brengen.32

Volgens McCullough zijn er vanaf 22 januari 2021 186 sterfgevallen gemeld in de Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database na injectie met COVID-19 – meer dan genoeg om het zorgwekkende sterftesignaal te bereiken en het programma te stoppen.

“Met een programma van deze omvang zou alles boven de 150 sterfgevallen een alarmsignaal zijn,” zei hij. De V.S. “bereikte 186 sterfgevallen met slechts 27 miljoen geprikte Amerikanen”. McCullough is van mening dat als de juiste veiligheidsraden aanwezig waren geweest, het COVID-19 vaccinatieprogramma in februari 2021 zou zijn stopgezet op basis van veiligheid en risico op overlijden.33

Nu uit gegevens blijkt dat er geen verschil is in het aantal COVID-19 gevallen tussen degenen die wel en degenen die niet gevaccineerd zijn, lijkt het er steeds meer op dat de injecties een hoog risico inhouden met een zeer geringe beloning, vooral bij bepaalde bevolkingsgroepen, zoals jongeren.

Massale vaccinatie leidt tot mutaties

  Het onderzoek naar het Israëlische vaccinbeleid en de uitkomst is meer dan vernietigend

Het is algemeen bekend dat als je levende organismen zoals bacteriën of virussen onder druk zet, bijvoorbeeld via antibiotica, antilichamen of chemotherapeutica, maar ze niet volledig doodt, je onbedoeld hun mutatie in meer virulente stammen kunt aanmoedigen. Degenen die aan je immuunsysteem ontsnappen, overleven en selecteren mutaties om hun voortbestaan te verzekeren.

Velen hebben gewaarschuwd voor immuunontsnapping door de druk die op het COVID-19 virus wordt uitgeoefend tijdens massavaccinatie,34 en volgens een wiskundig model,35 kan zich een worst-casescenario ontwikkelen wanneer een groot percentage van een bevolking wordt gevaccineerd maar de virale transmissie hoog blijft, zoals nu het geval is. Dit is een scenario bij uitstek voor de ontwikkeling van resistente mutantstammen.36

Op dit moment zijn zowel de mislukte injecties met COVID-19 als de ernstige gezondheidsrisico’s van de injecties duidelijk. We hebben nu ook gegevens die aantonen dat een hoge vaccinatiegraad niets doet om de incidentie van COVID-19 te verminderen.

Het kan zelfs licht toenemen, zoals we zien in India. In Kerala, India, dat een vaccinatiegraad van 93% heeft, is meer dan de helft van alle nieuwe COVID-gevallen volledig gevaccineerd, net als 57% van de COVID-gerelateerde sterfgevallen.37 Met alle gegevens die in dezelfde richting wijzen, is het duidelijk dat COVID-prikken niet het antwoord zijn. Zoals opgemerkt in de European of Journal of Epidemiology:38

“Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen kan meer kwaad dan goed doen. Belangrijk is dat andere niet-farmacologische preventie-inspanningen (b.v. het belang van basishygiëne in de volksgezondheid met betrekking tot het bewaren van veilige afstand of handen wassen, het bevorderen van frequentere en goedkopere vormen van testen) vernieuwd moeten worden om het evenwicht te vinden tussen leren leven met COVID-19 op dezelfde manier waarop we 100 jaar later nog steeds leven met verschillende seizoensgebonden veranderingen van het 1918 Influenza virus.”

Als je ‘gevaccineerd’ bent, loop je mogelijk een hoog risico op COVID

Zoals vanaf het allereerste begin van de massale vaccinatiecampagne werd voorspeld, beginnen we nu bewijzen te zien van ADE, waardoor mensen eerder meer dan minder vatbaar worden voor ernstige ziekten.

Zelfs als het risico op ADE klein is (en we hebben nog geen gegevens over de prevalentie), suggereren de gegevens die we wel hebben dat de vaccinaties geen einde maken aan uitbraken, en dat ook niet kunnen, omdat het de gevaccineerden zijn die het ontstaan van vaccinatie-aantastende varianten in de hand werken. Het echte antwoord is natuurlijke kudde-immuniteit, aangezien natuurlijke immuniteit tegen de meeste varianten beschermt en niet slechts tegen één.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, raad ik aan jezelf als “hoog-risico” voor ernstige COVID te beschouwen als je een of meer vaccinaties hebt gehad, en een bekende effectieve behandeling toe te passen bij het eerste teken van een infectie van de luchtwegen.

Opties zijn het Zelenko protocol,39 de MATH+ protocollen40 en vernevelde waterstofperoxide, zoals beschreven in Dr. David Brownstein’s case paper.41 Welk behandelingsprotocol u ook gebruikt, zorg ervoor dat u zo snel mogelijk met de behandeling begint, idealiter bij het eerste begin van de symptomen.

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Inentingsreacties: Hoe verdragen de verantwoordelijken om de gevolgen van hun experiment onder ogen te zien?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBill Gates’ lichaamstaal ontcijferd
Volgend artikelIncidenten, beheersmaatregelen en statistieken – Het wordt steeds absurder en leugenachtiger
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Het klinkt misschien gek maar ik hoop dat ADE zsm begint. Ja. dat kost heel wat geinjecteerden hun leven maar dat is het risico welke ze hebben genomen om deel te nemen aan een gigantisch medisch experiment. Maar dan zal deze waanzin wel moeten stoppen.

  Als het 24 maanden duurt voordat dat gebeurt, zoals sommigen verwachten op basis van alle gefaalde mRNA experimenten op dieren, dan wordt de hel op aarde in het westen(niet religieus bedoeld) vele malen groter. Dit aangezien dan de meeste mensen die nu nog niet geinjecteerd zijn dat dan wel zijn.

  Dat maakt de wederopbouw zoveel lastiger en het zal nu al lastig worden. Realiseer je dat we in het eindspel zitten van dit financieel economisch paradigma. Bereid je fysiek, emotioneel en indien van toepassing spiritueel voor op heel moeilijke tijden. Het tijdperk van Westerse dominantie in de wereld is voorbij. Dat tijdperk begon toen de Portugezen Zuid Amerika ontdekten…… Dus ruim 5 eeuwen even uit mijn hoofd.

  Groeten,
  Hugo

 2. Het is in feite vrij simpel…. zolang de kudde schaapjes zich wentelen in hun gegeven vrijheden…en zich kunnen,mogen afzetten tegen de wakkeren(zie leeuwarden) kan alleen een zeer duidelijk signaal vanuit de wakkeren een breekpunt gaan vormen.
  met praten,overleg,discussie gaan we er niet meer uitkomen.
  Als wakkere zeg ik de botte bijl erin…klaar met dit geneuzel.

 3. Vandaag in het laatste nieuws gelezen dat er op voetbalmatchen 2 supporters
  In elkaar gezakt zijn het waren relatief jonge mensen,dat zet je toch aan het denken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in