De medische wetenschap heeft zo’n enorme vooruitgang geboekt dat er nauwelijks nog een gezond mens over is. – Aldous Huxley

Gedurende een halve eeuw heeft de farmaceutische industrie een bijna nultolerantie getoond tegenover kritiek op haar onmiskenbare mislukkingen en medische catastrofes, schrijft Richard Gale.

Blijvende invaliditeit en sterfgevallen als gevolg van onveilige medicijnen, zoals Merck’s ontstekingsremmer Vioxx, Pfizer’s Bextra, synthetische hormoonvervangingstherapie, thalidomide, en de vroegere cellulaire pertussis – en de griepvaccins uit 1976, worden beschouwd als de nevenschade van het op de markt brengen van onveilige medische producten.

In de afgelopen twee decennia is er een hechte samenwerkingsrelatie ontstaan tussen de farmaceutische industrie, federale gezondheidsinstanties, het Congres, Silicon Valley, en de nieuwe cultuur van miljardair-filantropen zoals Bill Gates.

Door het grote web van financiers die de financiële belangen van bedrijven en door CDC gesponsorde onderwijsprogramma’s bevoordelen, zijn de reguliere media nu de succesvolle promotor van farmaceutische ambities. Als gevolg hiervan worden de ernstige risico’s van de moderne geneeskunde voor de volksgezondheid ondermijnd.

Het bredere beeld en de duistere spelers die opereren achter de tragische erfenis van medische iatrogene (veroorzaakt door medische handelingen, red.) fouten blijven grotendeels verborgen voor het publiek. In de afgelopen jaren hebben artsen, onderzoekers en gezondheidsvoorvechters die het niet eens zijn met het farmaceutische narratief vaak te maken gehad met een enorme terugslag, resulterend in censuur en vernietiging van reputaties.

Meer dan veertig jaar geleden constateerde de socioloog en filosoof Ivan Illich op profetische wijze dat de moderne geneeskunde steeds verder van zichzelf en van de ethische basis voor de behandeling van ziekten af komt te staan. Hij schreef: “Het medisch establishment is een grote bedreiging voor de gezondheid geworden”.

Illich was een van de eerste scherpzinnige critici van de verzakelijking van de geneeskunde die de problemen van “medicalisering” aan de orde stelde, het proces waarbij zeer menselijke niet-medische aandoeningen worden geherdefinieerd als medische ziekten en vervolgens als zodanig worden gediagnosticeerd en farmaceutisch behandeld. Dit is een gevolg van de opkomst van het verhard wetenschappelijk materialisme als de uiteindelijke rechter over de nationale gezondheidszorg.

Wetenschappers, meestal gefinancierd door particuliere farmaceutische bedrijven en gesteund door een leger van lobbyisten, ontdekken steeds meer manieren om gezondheidsaandoeningen met slechts mager klinisch bewijs te herbeoordelen op de werkelijke etiologie van ziekten – zelfs besmettelijke pandemieën.

De psychiatrische praktijk, die vandaag de dag bijna uitsluitend steunt op een op medicijnen gebaseerd model, is de grootste serie-overtreder. Toch is de systematische corruptie in onze nationale gezondheidszorg een zegen geweest voor medicijnfabrikanten, die nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen voor ziekten die anders behandeld zouden kunnen worden met minder dure en veiliger therapieën zonder medicijnen.

Moderne geneeskunde is een ontkenning van gezondheid. Ze is niet georganiseerd om de menselijke gezondheid te dienen, maar alleen zichzelf, als instituut. Het maakt meer mensen ziek dan het geneest, schreef Illich in zijn veelgeprezen boek Medical Nemesis: The Expropriation of Health.

Het is een systeem dat vandaag de dag afhankelijk is van grote hoeveelheden gebrekkige medische klinische proeven, financiële prikkels, institutionele bureaucratie, draaideuren tussen overheid en particuliere industrie, welig tierende belangenverstrengelingen, en een agressieve propagandamachine die een enorm succes heeft gehad in het marginaliseren en belachelijk maken van critici zowel binnen als buiten het medische complex.

Ons medisch bouwwerk heeft elk basisprincipe van wetenschappelijk onderzoek geschonden dat compromisloze waarde zou moeten hechten aan objectief, onbevooroordeeld onderzoek en een open gesprek en debat over tegenstrijdige standpunten. Zich beroepen op het voorzorgsbeginsel is een persoonlijke bekentenis van ketterij.

In de loop der jaren hebben de gestage toename van het aantal collectieve en strafrechtelijke rechtszaken tegen farmaceutische bedrijven, verklaringen op grond van de Freedom of Information Act, en valse getuigenissen van federale gezondheidsfunctionarissen voor subcommissies van het Congres de waarschuwingen van Illich bevestigd.

Voor Illich is het gevaarlijke gevolg dat de conventionele geneeskunde is gedepersonaliseerd. Terwijl in het verleden wanpraktijken werden behandeld als een ernstige ethische kwestie – en iatrogene dood, of sterfgevallen als gevolg van medische fouten, is nu de derde belangrijkste doodsoorzaak in de VS – wordt het eenvoudigweg gezien als een technische fout die kan worden gecorrigeerd door verdere technische oplossingen.

Als gevolg van de aanhoudende zelfverloochening over de inherente tekortkomingen van de conventionele geneeskunde, is het dominante medische paradigma dat nu de gezondheid van de natie beheerst erin geslaagd zichzelf te barricaderen achter een monolithische propagandamachine en een volgzame media die in staat zijn kritiek te marginaliseren en zichzelf hermetisch af te schermen tegen het ter verantwoording roepen.

  Uit rapport blijkt dat bijna 6 op de 10 artsen in de VS tussen 2013 en 2022 meer dan 12 miljard dollar hebben ontvangen van grote farmaceutische bedrijven

Erger nog, zij heeft zich de soevereiniteit over ons lichaam toegeëigend en deze overgedragen aan een technocratie die er heilig van overtuigd is dat zij de integriteit van de wetenschap hooghoudt. Het is echter een wetenschap die uitsluitend is gevormd naar het beeld van medische bureaucraten en hun machtige bondgenoten die als deskundigen zijn gedoopt.

En al deze medische mislukkingen uit het verleden, de naar schatting 90 procent van de onzinnige farmaceutische klinische proeven die in medische tijdschriften zijn gepubliceerd, de geïnstitutionaliseerde overmoed, en de gevangenneming van onze gezondheidsinstanties door de geneesmiddelenproducenten, worden nu op het wereldtoneel openlijk in scène gezet bij de aanpak van de COVID-19 pandemie.

Wanneer ons de les wordt gelezen om de pandemie mantra te reciteren in unisono met Joe Biden, gouverneur Andrew Cuomo, de Britse Boris Johnson, en een van de kerk van de Wetenschap hoofdpriesters Neil DeGrasse Tyson – “Volg de Wetenschap” – naar wiens wetenschap wordt dan verwezen?

Is het de 19e eeuwse mechanistische wetenschap, die nog steeds de basis vormt voor de moderne evolutionaire biologie, neurowetenschappen, psychiatrie en vaccinologie? Is het de pseudo-wetenschap die wordt verkondigd door de sekte van het scepticisme en die honderden van Wikipedia’s gezondheidsitems vervuilt? Is het de farmaceutische bedrijfswetenschap; medisch onderzoek en medische ontdekkingen die gemotiveerd worden door astronomische commerciële stimuleringsmaatregelen om de hedonische financiële honger van aandeelhouders te stillen?

Anthony Fauci heeft zichzelf neergezet als de incarnatie van de wetenschap. In een reactie op Chuck Todd van MSNBC, verklaarde Fauci: “Wat u ziet als aanvallen op mij, zijn eerlijk gezegd aanvallen op de wetenschap”.

Of is het wetenschap die nauwgezet wordt doorgelicht door een reeks onafhankelijke professionals die ernaar streven de waarheid van een medisch probleem te achterhalen of een medische oplossing te vinden? Het is deze laatste groep die het meest geneigd is om onpartijdig de voors en tegens van wetenschappelijke artikelen, de klinische proeven van een geneesmiddel, een vaccin, een medisch hulpmiddel en een diagnostisch hulpmiddel te beoordelen; vervolgens wordt op basis van het empirisch bewijsmateriaal de waarde, de werkzaamheid en de veiligheid van een medische ingreep naar behoren vastgesteld.

Jammer genoeg wordt deze laatste groep zelden of nooit uitgenodigd om aan de regelgevende tafel te zitten of om het nationale gezondheidsbeleid te adviseren. In plaats daarvan is het zoeken naar medische feiten over ziekten en pandemieën niet langer een op bewijs gebaseerde methodologie van objectief onderzoek, maar een middel geworden om autoriteit en controle over een bevolking in te stellen.

“Je kunt de wetenschap niet echt volgen”, stelt wetenschapsfilosoof Matthew Crawford, “omdat de wetenschap nergens toe leidt. Ze kan verschillende manieren van handelen belichten, bijvoorbeeld door de risico’s van elk ervan te kwantificeren. Het kan helpen om de afwegingen te specificeren… maar het kan niet de keuzes voor ons maken”.

Het falen van de moderne geneeskunde om dit te erkennen heeft volgens Crawford geleid tot “een samensmelting van victimologie en sciëntisme”. Dat wil zeggen, geneeskunde als een ideologie en niet als een wetenschap. Het gevolg is dat degenen die de dominante medische ideologie in twijfel trekken of uitdagen, worden gecensureerd, gecanceld en hun reputatie wordt vernietigd.

We moeten tot de conclusie komen dat het de moderne conventionele geneeskunde al vele decennia ontbreekt aan enthousiasme om wetenschappelijke waarheden aan het licht te brengen. De mantra van de pandemie, “volg de wetenschap,” is verworden tot een betekenisloze banaliteit. Het is een lege amorele gemeenplaats voor bureaucraten en media-deskundigen die met MD en PHD hun naam sieren.

In tegenstelling tot de “harde wetenschappen”, zoals wiskunde en natuurkunde, is de medische praktijk “zacht”. Medische zekerheid zou, net als in de serieuze harde wetenschappen, als doelstelling “waarde-neutrale waarheid” moeten hebben. Geneeskunde en medische ontdekking zijn evenzeer een kunstvorm. Zij wordt verondersteld gebaseerd te zijn op wetenschappelijk bewijs om redelijke beslissingen te kunnen nemen.

Het debat over de vraag of de beoefening van de geneeskunde een kunst of een empirisch onderbouwde wetenschap is, woedt al tientallen jaren. Meer dan twee decennia geleden publiceerde het British Medical Journal een artikel, “The Practice of Clinical Medicine as an Art and as a Science” (De praktijk van de klinische geneeskunde als kunst en als wetenschap). De auteurs legden op tafel wat het belangrijkste principe zou moeten zijn voor medisch onderzoek als bepalende factor voor publicatie.

… wetenschappelijk denken zou, moet, geïsoleerd worden van allerlei psychologische, sociologische, economische, politieke, morele en ideologische factoren die het denken in leven en maatschappij plegen te beïnvloeden. Zonder deze voorschriften zal objectieve kennis van de waarheid ontaarden in vooroordelen en ideologie.

Helaas heeft geen van de zelfbenoemde leiders die nu onze globale en gouvernementele gezondheidsinstanties aansturen om de SARS-CoV-2 pandemie en de zeer zorgwekkende escalatie van COVID-19 vaccinatieslachtoffers en -doden het hoofd te bieden, ooit de moeite genomen om dit fundamentele wetenschappelijke axioma een moment van bezinning te geven.

  Gevaccineerden kunnen geen bloed doneren, COVID vaccin vernietigt antilichamen - Rode Kruis

Het aantal gewonden en doden door COVID-19 vaccins in het Vaccine Adverse Events Reporting System van de CDC doet nu de aantallen van alle andere vaccins van de afgelopen twee decennia samen in de schaduw staan.

De “deskundigen”, zoals Anthony Fauci en de nieuwe commissaris van de FDA, Janet Woodcock – een 35-jarige carrièremaakster bij een van onze meest in diskrediet gebrachte regelgevende agentschappen, bekleden hun hoge positie binnen de medische hiërarchie omdat zij werden verleid om “objectieve kennis van de waarheid” op te offeren in ruil voor prestige, macht en rijkdom.

Zij dienen als de bevooroordeelde en ideologische beschermers van de antithese van de authentieke wetenschap: het farmaceutisch-industrieel complex

We hoeven niet al te diep in de geschiedenis van de westerse geneeskunde te duiken – terug naar het tijdperk van bloedzuigers, aderlatingen en het uitdrijven van neurologische aandoeningen – om voorbeelden te vinden van medische consensus en behandelingen die blijk geven van de pure domheid van de mensheid. Wij hebben deze waanzin tot in de 21e eeuw geërfd, en tijdens de pandemie laait zij voor onze ogen op.

Ignorantie en vooroordelen in de geneeskunde

Helaas zijn te veel Amerikanen en burgers in andere landen blindelings bereid hun geloof en vertrouwen op te geven aan medische deskundigen, het nieuwste geneesmiddel of het nieuwste vaccin op de markt, en de federale regelgevende instanties die ervoor moeten zorgen dat deze geneesmiddelen en vaccins nauwgezet zijn onderzocht om hun veiligheids- en doeltreffendheidsprofiel te evalueren.

Wij gaan ervan uit dat medische ingrepen op bewijs zijn gebaseerd. Wij geloven dat zij gebaseerd zijn op wetenschappelijk verantwoorde en betrouwbare observatie, gegevensverzameling en analyse. Toch hoeven we maar naar de moderne geschiedenis te kijken om vele voorbeelden te vinden van westerse geneeskunde die het helemaal bij het verkeerde eind had.

In de jaren 40 en gedurende de jaren 70, rookten miljoenen Amerikanen. In sommige huishoudens rookte iedere volwassene. Zelfs artsen, die werden gezien als de toonbeelden van gezondheid en kennis, rookten regelmatig. Artsen kwamen voor in advertenties waarin verschillende sigarettenmerken werden aangeprezen.

Nadat een roker 40 was geworden, werd het hebben van diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten en emfyseem als normale veroudering beschouwd. Medische leiders verzekerden ons dat dit onmogelijk met roken in verband kon worden gebracht. Hun woorden werden vertrouwd omdat zij natuurlijk de “deskundigen” waren.

Het was taboe om zich uit te spreken tegen sigaretten als de boosdoener achter deze te voorkomen aandoeningen. Het gevolg was dat verschillende generaties Amerikanen voortijdig en onnodig leden en stierven omdat de wetenschap die door de gezondheidsfunctionarissen van het land werd aanvaard, onvoorwaardelijk onjuist was.

Prof. Leemon McHenry, bio-ethicus aan de California State University en auteur van The Illusion of Evidence Based Medicine, ziet de epidemie van slecht medisch onderzoek als vergelijkbaar met het witwassen van zwart geld.

Na duizenden documenten over klinische proeven te hebben bestudeerd, heeft hij kunnen vaststellen hoe farmaceutische bedrijven opzettelijk gebrekkige klinische proeven opzetten ten voordele van hun geneesmiddelen en vaccins, dubieuze gegevens genereren en die dan door een corrupte methodologie wassen om het product er aan de andere kant zuiver te doen uitzien.

Tijdens een interview zei professor McHenry dat het was alsof men pijltjes naar een deur gooide en later een doelwit op de deur tekende zodat de pijltjes een schot in de roos leken te hebben. Geneesmiddelenfabrikanten hebben deze trucs onder de knie en onze regelgevende ambtenaren worden voortdurend voor de gek gehouden en niets wijzer gemaakt.

Voor degenen die opgroeiden in de Great en Baby Boom generaties, was stressreductie vrijwel onbekend. Lichaamsbeweging werd gezien als onnodig na de middelbare school en de universiteit. Een plantaardig of vegetarisch dieet werd gezien als extreem.

De verschillende versies van de Amerikaanse voedselpiramide, te beginnen met de “Food for Young Children Guide” in 1916 en uitmondend in de “Daily Food Guide” van 1979, leden onder een ernstig gebrek aan kennis en een misverstand over voeding.

  Oncoloog: "Ik heb kanker zich nog nooit zo zien gedragen"

Er was weinig bimoleculair begrip over de gevaren van suiker en overmatig zout. Verwerkte voedingsmiddelen, conserveringsmiddelen en chemische kleurstoffen werden volledig genegeerd. Het enige voedingssupplement dat op grote schaal werd aanbevolen was ijzer en in mindere mate vitamine C.

Vandaag de dag kunnen we op deze nationale voedingsnormen terugkijken als middeleeuws; maar het afschuwelijke gebrek aan wetenschap dat onze ongezonde Amerikaanse levensstijl ondersteunde was onderdeel van een plan om mensen te indoctrineren. En particuliere bedrijven profiteerden exorbitant van het in stand houden van deze illusies.

In de 20e eeuw alleen al promootten toonaangevende medische tijdschriften en overheidsinstellingen elektroshocktherapie, bariatrische chirurgie, kwikamalgaam en tandfluoride, diethylstilbestrol, synthetische hormoonvervanging, kunstmatige zoetstoffen zoals sacharine en aspartaam van Monsanto en ethylkwik in vaccins.

Tegenwoordig publiceren wetenschappers echter regelmatig onderzoeksrapporten waarin de zeer ernstige gezondheidsrisico’s van deze producten worden geïdentificeerd, die vroeger werden ondersteund door stapels frauduleus, door het bedrijfsleven gesponsord onderzoek om regelgevende instanties de weg te wijzen.

Maar ondanks alle betrouwbare wetenschappelijke gegevens is men er niet in geslaagd het nationale gezondheidsbeleid en het gedrag van de CDC, NIAID en FDA te beteugelen om de gezondheidsrisico’s te verminderen waaraan Amerikanen dagelijks worden blootgesteld.

Het is nu 15 maanden geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart van vorig jaar een pandemie uitriep. De mainstream media zijn in de pas gelopen met het public relations-narratief van de regering.

Er is gelogen over de betrouwbaarheid van PCR-tests als gouden standaard; de kwetsuren en sterfgevallen als gevolg van de vaccins van J&J, Moderna en Pfizer worden ofwel verworpen ofwel afgedaan als ongelukkige anomalieën.

We horen over de zeldzame niet veelbelovende studie tegen het gebruik van goedkope COVID-19 behandelingen zoals hydroxychloroquine en ivermectine; maar de vele tientallen studies die deze medicijnen aanbevelen worden botweg genegeerd.

Evenmin vertellen onze gezondheidsfunctionarissen ons de waarheid over de nadelige effecten van langdurig mondkapjes dragen, sociale isolatie en quarantaines, de veiligheidsprofielen van vaccins, de opgeblazen aantallen gevallen en sterfgevallen van COVID-19, en het goedkeuren van dure nieuwe geneesmiddelen waarvan de werkzaamheid twijfelachtig is gebleken.

Hoewel velen kritiek hebben op het misbruik dat Big Pharma maakt van pr-firma’s om hun schadelijke imago te vergoelijken, meldde The Hill in 2015 dat de federale overheid meer dan 4 miljard dollar uitgaf aan pr-diensten en dat meer dan de helft daarvan naar de grootste firma’s ter wereld ging.

Afgelopen september gunde Trump’s ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) het PR-bedrijf Fors Marsh Group 250 miljoen dollar om de aanpak van de pandemie in zijn voordeel te verdraaien. In 2012 gaf Obama’s HHS 20 miljoen dollar aan het PR-bedrijf Porter Novelli en 26 miljoen dollar aan Ogilvy Public Relations voor het beperken van de schade aan de publiciteit als gevolg van controverses in zijn Affordable Care Act.

Grote PR-firma’s spelen zeker een enorme rol binnen het kartel van ministeries van Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie, de geneesmiddelen- en vaccinindustrie, en miljardair-donoren die nu de pandemie aansturen.

Gelukkig brokkelt de schijnwetenschappelijke kunstgreep waarop de autoritaire machthebbers de pandemie hebben gedefinieerd af. Voor het eerst in de medische geschiedenis roepen tienduizenden artsen en medische beroepsbeoefenaren onze ambtenaren en de farmaceutische bedrijven op voor hun schandelijke daden van corruptie en bedrog.

Anthony Fauci’s controle over het pandemie-narratief is in gevaar. De theorie over een natuurlijke oorsprong van het virus is waarschijnlijk een schijnvertoning; laboratorium “gain of function” onderzoek om pathogene Coronavirussen te ontwikkelen is met leugens bedekt.

We ontdekken dat gezondheidsfunctionarissen opzettelijk de ernst van SARS-CoV-2 hebben overdreven en levensvatbare medische alternatieven, om de voortgang van de infectie in te perken op een manier die wetenschappelijk verantwoord is, mededogen kent en niet in gevaar wordt gebracht door farmaceutische belangen, hebben gesaboteerd.

“De diepste zonde tegen de menselijke geest”, waarschuwde Huxley, “is dingen te geloven zonder bewijs”. In het aangezicht van miljoenen onnodige en vermijdbare COVID-19 doden als gevolg van het onverantwoordelijke gezag dat aan de Fauci-s, Gates-s, Tedros-s, en Matt Handcock-s van de wereld is gegeven, is een ernstige morele zonde begaan door technocratisch sciëntisme toe te staan medische bewijzen te overstemmen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Arts op staande voet ontslagen na kritiek op Covid-19 vaccinaties: “Ophouden met het inenten van die vuiligheid”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCapillair leak syndrome bloedziekte – Een andere bijwerking van AstraZeneca’s COVID-19 vaccin
Volgend artikelJe laten vaccineren om je vrijheid terug te krijgen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

14 REACTIES

 1. Ik denk dat je lichaam al van nature weet wat er ontbreekt en wat er aangevuld moet worden als je iets mankeert.
  Zo kan je ineens trek krijgen in iets wat je eigenlijk nauwelijks te eten vind of bijna zelden zal aanschaffen.
  Dat kan werkelijk van alles zijn aan soorten van voedsel.
  Zo kan je haring afschuwelijk vinden en plots er 2-3 stuks weg werken.
  Ik heb dan ook geen vast eet patroon en eet wat mij toevallig te binnen schiet om in te kopen.
  Net zo als dat ik vaste tijden heb om iets te eten.
  Dan kan ook op elk moment zijn ongeacht het soort voedsel.
  Erwtensoep om b.v. 8 uur ’s morgens of bedenk maar wat.

 2. Ik loop bij een orthomoleculaire arts met dertig jaar ervaring in zijn segment. Zijn bevindingen zijn dat elk probleem in je lichaam voort komt uit een verstopping in een van je organen. Die verstoppïng leidt weer naar andere problemen, een soort domino effect. Een aanrader voor veel mensen met lichamelijke problemen. Zoek wel een goede arts.

  • En hoe ontstaat een verstopping in 1 van je organen.
   Omdat er dus iets verstoord wordt om goed te functioneren.
   Dat kan een vitaminen gebrek ergens zijn of iets anders wat niet of onvoldoende aanwezig is.
   En ik denk dus dat je geheel zelf reparerend bent in het aanvullen van wat er ontbreekt.

 3. Ook in de naamgeving van de artsenopleiding is het terug te vinden. Tegenwoordig heet het een studie medicijnen, niet geneeskunde.

  • Een artsen bezoek kan je bijna vergelijken met een loket afhandeling waar een ambtenaar achter zit om je van de ingestudeerde antwoorden te voorzien.
   Vrijwel alles moet eerst in een computer opgezocht worden voordat ze ergens een antwoord op hebben.
   Een speciale roeping heb je er niet meer voor nodig.
   Alleen heel goed alles leren te onthouden en bekend zijn met bepaalde medische termen en begrippen.

  • Dat is wel heel apart, dat die arts je gaat nakijken zonder te weten waar je wat mankeert.
   Ik heb nooit gehoord van een orthomoleculaire arts.
   Zal wel niet vergoed worden door je verzekering.

 4. Ik heb al eerder gezegd, we zijn niet a lleswetend. Jouw antwoord is een klassiek schoolvoorbeeld.
  Wordt wel vergoed.
  Weer wat geleerd toch?

  • hoeveel ben jij er al tegen gekomen die precies weten wat voor arts dat is en hoe deze te werk gaat.
   Dus die klassieke voorbeelden zal je wel vaker tegen komen.
   Ik heb er nooit van gehoord maar er zijn wel meer artsen waar ik nooit van gehoord heb.
   Zo vaak kom ik daar ook weer niet. Het liefst helemaal niet.
   En zo leren we van mekaar. Ook jij weet niet alles zo als je al aangeeft.

 5. Ach, al mijn huisartsen waren en zijn alle zonder uitzondering grote prutsers. Fysiotherapeuten zijn van gelijke onbenullen en tandartsen slopen je gebit met alle gemak. Een probaat middel voor antibiotica is zuiveringszout of bakingsoda dit is ook ideaal voor tanden poetsen en kiespijn. Tevens zorgt het jou PH waarde van jou bloed weer op 7,4 PH komt. Wil je snel kanker en diabetisch 2 ontwikkelen, dan moet je veel kunstmatige zoetstoffen in nemen, zoals frisdranken zogenaamd zonder suiker en verwerkte fabrieksmaaltijden. Zo zijn er tig voorbeelden, hoe onze huidige voeding uit de supermarkten niets anders is dan enkel maagvulling. Alle vitamines, mineralen, spoorelementen en vezels zijn eruit gehaald door alle bewerkingen en GMO fruit en groentes. Daar we ook dagelijks 24/7/365 bestookt worden met zoveel mogelijke verschillende elektromagnetische frequenties, die onze lichamelijke functies verstoren. Het nieuwe vervoer “de elektrische auto” is een ware ramp voor onze gezondheid, als je beseft hoe sterk het elektromagnetische veld in de auto is en vele hebben ook nog eens wifi via hun mobieltje. Dan mogen wel blij zijn dat we in de toekomst de 60 jaar kunnen halen. Maar zolang de mensheid onwetend gehouden wordt voor al deze gevaren, wordt het van kwaad tot erger. De top van het bedrijfsleven en de politiek zijn er enkel voor om macht over de bevolking uit te oefenen, met daaraan verbonden het grote kapitaal die aan de bevolking hierdoor kan onttrokken worden. De bevolking wordt gezien als een lopende geldbomen, die onuitputtelijk is voor hen.

  • Voor velen onder ons niet nieuw … Voor anderen wellicht een eye opener.

   Bill Gates TED Talk on CO2 and Population….

   ‘A part from TEDTalk 2010, where Bill Gates unveils his vision on the increasing population which creates a CO2 problem on our planet.
   And where we can see on HIS OWN WORDS that the solution is….
   Depopulation…’

   https://www.youtube.com/watch?v=-UMu1z2tdFA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in