De klopjacht op de ongevaccineerden neemt steeds groteskere vormen aan. Zij moeten worden gedwongen tot vaccinatie, die de enige uitweg zou bieden uit een eindeloze Corona-“pandemie”. Maar de leugenachtigheid van deze campagne wordt steeds duidelijker. De vaccinatie, in werkelijkheid een massaal genetisch experiment op onwetende slachtoffers, levert niet op wat zij belooft. Het vermeende beschermende effect is snel verdampt – er zijn nu al meer coronapatiënten die zijn ingeënt dan degenen die dat niet hebben gedaan. En hun vermeende veiligheid wekt afgrijzen, gezien het almaar groeiende aantal verschrikkelijke bijwerkingen en sterfgevallen. Het grote bedrog van het volk wordt steeds duidelijker, schrijft Hwludwig.

Immuniteit

Reeds op 09.04.2020 kondigde bondskanselier Merkel aan: “Zelfs als de cijfers een dag beter worden, zal het (de pandemie) niet verdwijnen totdat we echt een vaccin hebben waarmee we de bevolking kunnen immuniseren.” En op 19.02.2021, na de videoconferentie met de staatshoofden en regeringsleiders van de G7, escaleerde zij in de bewering: “De pandemie zal pas verslagen zijn als iedereen in de wereld gevaccineerd is.”

Deze zinnen, die zo uit een agressieve reclamefolder van de farmaceutische industrie hadden kunnen zijn gehaald, bevatten, om het voorzichtig uit te drukken, twee onwaarheden. Ten eerste is er geen sprake van een echte pandemie, maar van een pandemie die op suggestieve wijze wordt geveinsd door voortdurend herhaalde leugens en paniekzaaierij. Ten tweede impliceren zij dat er geen of geen voldoende natuurlijke immuniteit van de mens tegen deze ziekte bestaat, maar dat deze eerst door vaccinatie tot stand moet worden gebracht. Beide zijn fluisteringen van een extremistische school van wetenschap, gebaseerd op beweringen en dogmatische overtuigingen, en zijn niet het resultaat van op bewijs gebaseerde wetenschap. Zij zijn in strijd met duizenden jaren menselijke ervaring en worden ook weerlegd door de huidige statistische cijfers.

Zelfs vertegenwoordigers van de wetenschappelijke geneeskunde zoals Prof. Karina Reiß en Prof. Bhakdi wijzen op studies die aantonen dat de mens een terughaalbare immuunrespons heeft op de Covid-19 infectie. Het doel om de hele mensheid te vaccineren is absurd. Zelfs in het beste geval betekent kudde-immuniteit niet dat niemand ziek kan worden. Tegen deze achtergrond zou het een zinloos project zijn om te proberen kudde-immuniteit te bewerkstelligen door middel van vaccinatie, die evenmin steriele immuniteit zou kunnen opleveren.

Het feit alleen al dat zij die hersteld zijn, bevrijd zijn van de restricties van de staat, is ook een erkenning dat zij gezond zijn geworden door hun natuurlijk immuunsysteem.  En miljoenen niet gevaccineerde mensen tonen de doeltreffendheid van hun natuurlijke immuunsysteem aan door hun gezondheid, die zij sinds het begin van de Corona-hysterie hebben behouden ondanks voortdurend contact met andere mensen, in sommige gevallen ook met zieke mensen.

Het voortdurend toenemende aantal volledig gevaccineerden dat desondanks ernstig ziek wordt met corona is daarentegen het bewijs dat de vermeende immuniteit tegen vaccins grotendeels heeft gefaald en dat de gevaccineerden met beloften zijn voorgelogen en nog steeds opzettelijk worden misleid.

Geen beschermende werking

Volgens het laatste weekverslag van de gezondheidsautoriteit het RKI van 25.11.2021 is het percentage volledig gevaccineerden onder de coronapatiënten met symptomen (per 23.11.2021) in de leeftijdsgroepen 18-59 jaar: 48,8 % (41,6), 60 jaar en ouder: 71,4 % (60,9). De cijfers tussen haakjes zijn die van het verslag van 11.11.2021, per 10.11.2021.

  Vermoeden bloedstolling ook bij vaccin Janssen

In het ziekenhuis is van de jongeren: 28,2% (22,7) gevaccineerd, van de ouderen: 56% (45,1).

Op de intensive care-afdelingen is 15,3% (12,9) van de jongeren gevaccineerd, 46,4% (36%) van de ouderen.

Onder de overleden symptomatische gevallen van Covid 19 is het aandeel gevaccineerden 15,3% (18,5) in de jongere groep en 46,4% (41,7) in de oudere groep (rki.de blz. 24).

Dus, op één uitzondering na, zijn er consequent aanzienlijke stijgingen binnen 2 weken. Waar is de immunisatie door vaccinatie gebleven?

De COVID-gevallen bij de gevaccineerden lijken ook gecompliceerder te zijn en langer te duren. De medisch directeur van het ziekenhuis in Neubrandenburg, Dr. Keil, zei in een interview met het Nordmagazin: “Het probleem is dat veel gevaccineerde mensen intussen positief zijn geworden. En deze hebben dan ook een aanzienlijk langere behoefte aan ziekenhuisbehandeling, d.w.z. in termen van tijdsduur.”

In het VK waren van de in totaal 2.285 COVID-19 gevallen die tussen 9 oktober en 5 november 2021 in het ziekenhuis werden opgenomen (aangegeven door een positieve PCR-test tot 2 weken voor de ziekenhuisopname), 1.673 dubbel gevaccineerd. Dit komt overeen met een aandeel van 73,2 procent. De ongevaccineerden zijn goed voor 23,5 procent. De enkel gevaccineerden zijn goed voor drie procent.
Meer dan 80 procent van de Corona-doden waren gevaccineerd! Slechts 18,3% van de overledenen was niet gevaccineerd.

De voortdurende leugenachtige propaganda voor vaccinatie vindt ook plaats terwijl de steeds toenemende bijwerkingen en sterfgevallen worden verzwegen, die in nauw verband staan met de vaccinatie zelf, maar waarvan het oorzakelijk verband zelden wordt geverifieerd.

Volgens het veiligheidsrapport van het Paul Ehrlich Instituut van 26.10.2021 werden van 27.12.2020 tot 30.9.2021, d.w.z. in 9 maanden, 172.188 gevallen met bijwerkingen gemeld in verband met de COVID-19 vaccinatie, waarvan 21.052 ernstig en 1.802 met dodelijke afloop.

Daarentegen waren er van 01.01.2000 tot 31.12.2020 in totaal 54.500 meldingen van ongewenste bijwerkingen bij vaccins en 456 sterfgevallen in verband met alle vaccinaties die in die 21 jaar werden toegediend. Dit was een gemiddelde van 2.595 bijwerkingen en 21,7 sterfgevallen per jaar.
Met de huidige Corona-vaccinaties, als men de cijfers van 9 maanden extrapoleert naar het hele jaar: 229.584 bijwerkingen en 2.403 sterfgevallen. Is dat een stijging met 8.847% van het jaarlijkse aantal bijwerkingen en 11.000% van het jaarlijkse aantal sterfgevallen.

Daarbij is nog niet eens in aanmerking genomen dat volgens wetenschappelijke studies slechts 5% tot maximaal 10% van de bijwerkingen en sterfgevallen überhaupt worden gemeld. In de VS is dat volgens een studie van Harvard slechts 1%, een percentage dat nogal aannemelijk is gezien de categorische slogan die ditmaal in Duitsland van meet af aan is verspreid, “het heeft niets met vaccinatie te maken”. Dit zou betekenen dat wij in het eerste jaar tot meer dan 22 miljoen bijwerkingen en tot mogelijk 240.000 sterfgevallen in tijdelijk verband met de Covid 19-vaccinatie zouden moeten verwerken.

  Vaccinpaspoort verboden in drie Amerikaanse staten - Europees Hof van Justitie: "Vaccinaties noodzakelijk in democratische samenlevingen"

Bovendien hebben de vaccins slechts een tijdelijke “nood”-goedkeuring omdat zij na enkele maanden voorlopig werden goedgekeurd in plaats van na de ontwikkelingsperiode van 10-20 jaar die normaal vereist is, en kunnen geen conclusies worden getrokken over eventuele schade op lange termijn.

De volledig ongeteste nieuwe mRNA-“stoffen” zijn nooit als vaccin gebruikt. Het is dus een groot genetisch experiment op mensen, die daar meestal niet van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Dit is in strijd met de Code van Neurenberg van 1947, die is voortgekomen uit de barbaarse ervaringen van het nazi-tijdperk.

Verzwegen toestemming maakt het ondoeltreffend – met alle strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen van dien voor degenen die vaccineren en degenen die anders verantwoordelijk zijn.

Het Oostenrijkse “Wochenblick” berichtte op 25.11.2021 van een schokkende 2.620 fatale miskramen na vaccinatie met Covid-19 in de VS tot 12.11.2021. Met 2.015 gevallen was BioNTech/ Pfizer de trieste koploper, gevolgd door Moderna met 689 dode baby’s. Het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson is in verband gebracht met 100 miskramen.
In oktober gaf het New England Journal of Medicine toe dat de oorspronkelijke studie op grond waarvan de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention en de Food and Drug Administration vaccinaties voor zwangere vrouwen hadden aanbevolen, gebreken vertoonde.

Nieuw-Zeelandse onderzoekers hebben sindsdien een nieuwe studie uitgevoerd met gebruikmaking van de oorspronkelijke gegevens en kwamen tot de conclusie dat miskramen 7 tot 8 maal vaker voorkwamen dan uit de oorspronkelijke gegevens bleek. “En toch blijven de CDC en de FDA vaccinatie aanbevelen voor zwangere vrouwen, ook al blijkt uit een goede analyse van de oorspronkelijke gegevens dat 82% tot 91% van de zwangere vrouwen een miskraam krijgt als hun ongeboren kind minder dan 20 weken oud is.”
Maar ook de afschuwelijke berichten over misvormingen en de ernstigste gevolgen van vaccinatie bij baby’s zouden toenemen.

Een begrafenisondernemer uit het VK meldde dat de afgelopen herfst een van de rustigste perioden was geweest wat het aantal sterfgevallen betreft. Maar toen de COVID-19 injecties werden geïntroduceerd, steeg het aantal sterfgevallen dramatisch. In het begin waren het oudere mensen, maar in april waren het veel mensen van in de 30 en 40. Velen van hen stierven aan myocarditis. Maar nu wordt een ongekend aantal sterfgevallen bij pasgeborenen geregistreerd – tien keer zoveel. Sommigen waren voldragen, anderen prematuur, zei hij.

“Overbelasting” van ziekenhuizen

Vooral de hospitalisatiecijfers (ziekenhuisopnames per 100 duizend inwoners) en de bezetting van de bedden op de intensive care door Coronapatiënten worden momenteel opnieuw gebruikt, naast de bedrieglijke positieve testcijfers, om de enorme woekerdruk te rechtvaardigen die door de staat wordt uitgeoefend op de ongevaccineerden. Ook hier wordt bedrog gebruikt.

Uit een diagram van het officiële intensive care-register van DIVI blijkt voor heel Duitsland dat het aantal intensive care-bedden van begin mei 2020 tot 25.11.2021 is gedaald van 31.000 tot 22.000, d.w.z. dat ondanks de vermeende pandemie ongeveer 9.000 intensive care-bedden zijn geschrapt.

  We winnen de oorlog!

Dit heeft te maken met economische redenen van de grote particuliere, op winst gerichte ziekenhuisgroepen en met het voortdurend toenemende tekort aan verplegend personeel, waaraan de politiek kennelijk jarenlang bewust geen aandacht heeft besteed.
Op 25.11.2021 waren in totaal 19.829 bedden op de intensive care bezet, waarvan 4.179 = 21% met Coronapatiënten.
De grafiek toont geen enkele noodsituatie: Op 25.11. waren er nog 2.334 vacante bedden en iets minder dan 9.000 reservebedden. Indien deze slechts in beperkte mate kunnen worden bezet, is dit niet het probleem van de 20 % Corona-patiënten, maar van de politiek.

Maar er is een ander fundamenteel medisch probleem dat mede verantwoordelijk is voor de bezetting van covid-patiënten, met name hun lange verblijfsduur. Systematisch genegeerd worden middelen als Ivermectine, vaak in diskrediet gebracht door de vaccinindustrie, waarvan is aangetoond dat het genezingssucces oploopt tot meer dan 90% bij veel grootschalige toepassingen, vooral in Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen. (tkp.at 26.5.2021tkp.at 21.6.2021tkp.at 15.11.2021).
Dit geldt ook voor homeopathische en antroposofische middelen, die des te meer de ideologische arrogantie van de materialistische orthodoxe geneeskunde kunnen pareren. Orthodoxe artsen in praktijken en ziekenhuizen maken zich hier schuldig aan een ernstige nalatigheid, in feite aan het niet verlenen van medische hulp.

De ziekenhuisopname van coronapatiënten zou aanzienlijk kunnen worden verminderd door hen te behandelen met bekende doeltreffende geneesmiddelen. Evenzo door het verbieden van de onverantwoordelijke permanente angst- en paniekzaaierij, die volgens duidelijke bevindingen van de immunologie het immuunsysteem ernstig verzwakt, het ademhalings- en het hartstelsel rechtstreeks vernauwt, vooral in het geval van aandoeningen van de luchtwegen, en aldus in aanzienlijke mate leidt tot of bijdraagt tot ernstige ziekten.

Het is een schandaal dat de ziekte COVID-19 in ziekenhuizen praktisch niet met medicijnen wordt behandeld, omdat zogenaamd alleen vaccinatie kan helpen, volgens het moderne geloofsdogma. Het gevolg is dat 51% van de ernstig zieken aan de beademing wordt gelegd, wat meestal hun einde betekent. Op veel plaatsen sterft tot 97 % van degenen die zo invasief worden beademd op intensive care-afdelingen onder deze machines. Met andere woorden: “Uit vele studies blijkt duidelijk dat intubatie het sterftecijfer met minstens een factor 5 tot 6 verhoogt voor dezelfde graad van ernst, en in sommige ziekenhuizen zelfs met meer dan 10.” Maar er zijn ook andere succesvolle manieren.

Een tijdige behandeling met geneesmiddelen zou natuurlijk de vaccin- en beademingsindustrieën de pas afsnijden en hun enorme, steeds groeiende winsten ontnemen. Ervaren insiders waarschuwen er al lang voor dat de geneeskunde al lange tijd in de greep is van de winstbelangen van de farmaceutische industrie en de sector medische hulpmiddelen, in alarmerende mate aangemoedigd door corrupte politiek.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ex-Pfizer VP Mike Yeadon: Wat zit er in de vervolginjecties? Wat als het een gensequentie is die ontworpen is om je te doden?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelKinder-oversterfte in het Verenigd Koninkrijk na invoering van Covid vaccinatie, LinkedIn censureert daarop de psychiater erover
Volgend artikelDr. Andreas Noack vermoord door Duitse politie?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

  1. Lees de uitspraak over GMO’s van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van 2014. Dan SNAP je WAAROM iedereen ter wereld dat prikkie moet krijgen!

  2. Ja hoe dan ook> wereldwijde oplossing= corona ziekenhuizen maken>> medicijnen die wel werken toestaan en de vaccinatieplicht afschaffen>> zorgpersoneel zeer goed betalen en geen overuren laten draaien.
    Als WHO en andere organisaties meewerken kunnen we ook alle lockdowns afschaffen,want als dan iemand corona krijgt dan simpel hup naar Covid Hospital en die geven dan de juiste cijfers weer.Speciale gevallen van sterfte door onderliggende klachten worden dan niet meer op grote hoop gegooid

  3. Er lopen twee zaken, denk ik. De ene heeft met de genetische verandering te maken, die nu algemeen bekend en geaccepteerd is, en de andere met de grafeen. De laatste is de jury het nog niet over eens. Maar beide experimenten lopen, en zullen ook niet ophouden. Waarom de regeringen er aan meedoen, daar zijn ook redenen voor, van economisch belang tm verslaving en steekpenningen. (Afgezien van simpelweg de onverholen mensenhaat die ze nu eindelijk mogen uiten.) De WHO zal nooit meewerken aan voorstellen vanuit gezond verstand. De trieste waarheid is dat geen enkele instantie zal meewerken. Er zijn een paar EU parlementariers die zich bezorgd uitspreken, maar ze houden geen toezicht en delen geen straf uit aan de Europese regeringen om ze in toom te houden. Het is het wilde westen in elk EU landje geworden, zeg maar. Daar komt dan nog bij dat de dubbel-vax die ziek zijn geworden, in het ziekenhuis liggen, maar nu status niet-vax krijgen. Zo groeit de leugen, en met die leugen groeit ook de groep niet-vax. Het is een mallemolen van jewelste, met meer links en rechts dan mogelijk is. Zonde van deze eenmalige levenskans op een planeet die mss wel de enige is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in