Het wordt voor steeds meer mensen in het Westen duidelijk dat er iets vreselijk mis is gegaan met het Oekraïne-project. Voorspellingen en prognoses zijn niet uitgekomen en het Westen lijkt niet te weten wat het moet doen. De Russische economie was geen kaartenhuis zoals voorspeld, Russische wapens waren niet inferieur zoals voorspeld, Russische soldaten en bevelhebbers waren niet incompetent zoals voorspeld, en Russische technologie was niet inferieur zoals voorspeld, schrijft Gaius Baltar.

In sommige opzichten lijken de Russen zelfs superieur aan het Westen. Hun wapens zijn effectief en in veel gevallen ronduit technologisch superieur, zoals duidelijk wordt aangetoond door hun hypersonische raketten, SAM-systemen en elektronische oorlogsvoeringssystemen. Hun economie lijkt verrassend geavanceerd en gediversifieerd en gebaseerd op het creëren van echte rijkdom in plaats van op financialisering en schulden zoals in het Westen. Hun strategisch en tactisch denken lijkt ook te werken, terwijl dat van het Westen duidelijk niet werkt.

De hele puinhoop wordt vaak uitgelegd als het resultaat van een misrekening door de westerse elites – ze hebben Rusland onderschat en het Westen overschat. De situatie is echter veel erger dan dat. Elke dag die voorbijgaat, laat de onmacht van het Westen meer en meer zien en de situatie wordt ronduit vernederend. Op dit moment schudt de rest van de wereld het hoofd of lacht het Westen en zijn politici en diplomaten gewoonweg uit – om nog maar te zwijgen van de dolgedraaide populaties.

Het disfunctioneren van het Westen zit veel dieper dan alleen de situatie rond het Oekraïne-project. Het is absoluut overal. Het Westen kan in het algemeen geen diplomatie bedrijven, het kan zijn steden of landen alleen maar in de grond laten zakken, zijn high-tech projecten mislukken bijna als regel, zijn infrastructuur brokkelt af, zijn economieën brokkelen af, en al het overheidsbeleid lijkt een beschavingszelfmoord als einddoel te hebben. De controlemechanismen van het Westen over de rest van de wereld brokkelen ook af, inclusief de dollar, sancties, kleurenrevoluties, militaire interventies en dreigementen. Niets lijkt te werken en alles wat het Westen doet, lijkt de zaken alleen maar erger te maken.

Ieder weldenkend mens die een westerse leider, diplomaat of “expert” hoort spreken, stelt zichzelf de volgende vraag: “Liegen ze gewoon of zijn ze echt zo incompetent en misleidend?” Het antwoord is “beide”, maar de incompetentiefactor is veel groter dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.

Waarom is dit gebeurd? Het is duidelijk dat de oorzaak veel dieper ligt dan de deïndustrialisatie van het Westen of economische problemen in het algemeen. De economie is geen verklaring voor de ongelooflijke incompetentie die het Westen voor en tijdens de oorlog in Oekraïne aan de dag legde.

Ik denk dat de oorzaak van deze zich ontvouwende ramp een ernstig structureel probleem in het Westen is – waaraan Rusland zich grotendeels lijkt te hebben onttrokken. Dit structurele probleem is een noodzakelijke voorwaarde voor het huidige westerse systeem en is opzettelijk gecreëerd om het tot stand te brengen en in stand te houden. Dit probleem is het onderwerp van dit artikel – evenals het “mechanisme” erachter. Dit is helaas een lang artikel, maar het onderwerp vraagt erom.

Menselijk kapitaal en zijn eigenschappen

De huidige ideologisch gebaseerde machtsstructuur van het Westen vereist ronduit dat bepaalde soorten mensen invloedrijke posities innemen en dat bepaalde soorten mensen op een zijspoor worden gezet. Dit geldt voor alle treden van de maatschappelijke ladder; van kleuterleidsters tot universiteitsdocenten en leidinggevenden in het bedrijfsleven, en helemaal tot aan de leiders van de samenleving zelf. Dit is de afgelopen ongeveer vijf decennia gestaag doorgegaan en heeft geresulteerd in een groot structureel probleem voor het Westen. Dat probleem is de overduidelijke en enorme degradatie en verkeerde allocatie van menselijk kapitaal in het Westen.

Menselijk kapitaal kan worden omschreven als de kwaliteit van de arbeidskrachten van een bedrijf of land, of meer specifiek hoe competent de werknemerspool is – hoe goed ze zijn opgeleid, hoe snel ze kunnen worden opgeleid, hoe ze in het algemeen zijn opgeleid en hoe ze beslissingen nemen. Om te begrijpen wat competentie echt betekent, moeten we het nader definiëren.

Competentie kan beschreven worden als specifiek of algemeen. Dit onderscheid is uiterst belangrijk en moet begrepen worden door iedereen die op kleine of grote schaal menselijk kapitaal probeert te beheren.

Specifieke competentie is het vermogen om een bepaald soort werk te doen. Dit kan timmeren zijn, coderen, scheikunde, geneeskunde, een vliegtuig besturen, enzovoort, enzovoort. Sommige van dit soort banen vereisen veel competentie, training en intelligentie, maar wat ze gemeen hebben is dat hun reikwijdte beperkt en duidelijk gedefinieerd is. Ze bestaan binnen duidelijke grenzen, los van de complexiteit en vaagheid van de wereld in het algemeen. Elk type werk vereist bepaalde vaardigheden die de persoon van nature heeft, evenals verschillende graden van training. Mensen verschillen natuurlijk veel in hun niveau van specifieke competentie binnen elk gebied.

Algemene competentie of competentie op hoog niveau is het vermogen om werk te doen dat duidelijk gedefinieerde grenzen overschrijdt. Het onderwerp van dit soort werk bestaat in een complex “variabel universum” en kan buitengewoon vaag en verwarrend zijn. Het vereist het vermogen om zich aan te passen en vaardigheden over te dragen tussen verschillende soorten werk. Dit geldt ook voor expertise op het ene gebied die wordt toegepast op een heel ander gebied – zoals psychologie toepassen op economie of astrofysica op klimaatwetenschap.

Voorbeelden van functies waarvoor mensen met een algemene of hoge competentie nodig zijn, zijn bedrijfsleiders, allerlei soorten planners en administrateurs, productontwikkelaars, uitvinders, consultants en analisten op hoog niveau, militaire leiders en planners, diplomaten, rechters, politieke leiders en wetenschappers en theoretici op hoog niveau, om er maar een paar te noemen.

Specifieke en algemene vaardigheidstypes van werk zijn geen twee verschillende dingen. Van soorten werk of “banen” kan gezegd worden dat ze variëren van bijna volledig specifiek tot bijna volledig algemeen. Bijna alle soorten werk hebben elementen van beide, maar in verschillende verhoudingen. Om dit te illustreren zal ik een voorbeeld nemen van een bedrijf waarmee ik persoonlijk bekend ben. Dit is een softwarebedrijf met verschillende eigenaren, waarvan de meesten bij het bedrijf werken. Eén van de eigenaren is een uitzonderlijk competente databasespecialist. Wanneer hij echter bijdraagt aan de besluitvorming voor het bedrijf als geheel, wordt hij een regelrecht probleem. De managementstructuur van het bedrijf moest “aangepast” worden om hem in die rol, en nog enkele andere, te neutraliseren. Deze werknemer heeft uitzonderlijke specifieke competenties, maar zeer slechte algemene competenties. Hij kan zijn specifieke databasecompetentie niet “overbrengen” naar competentie om het bedrijf naar de toekomst te leiden. Hij kan gewoon niet objectief of verstandig werken buiten zijn databasebaan.

Waarom heeft deze werknemer dan zo’n slechte algemene competentie – of specifieker – wat is algemene competentie? Algemene competentie vereist drie noodzakelijke voorwaarden: a) een hoge algemene intelligentie of IQ, b) het vermogen om objectief te zijn, zelfs in situaties waarin het resultaat van uw conclusies misschien niet naar wens is, en c) het vermogen om tot conclusies te komen zonder beïnvloed te worden door anderen (d.w.z. onafhankelijk denken). De laatste twee voorwaarden zijn een direct gevolg van de manier waarop het menselijk brein met de omgeving interageert. Het achterliggende mechanisme is te ingewikkeld om hier te beschrijven, maar in simplistische termen kan gezegd worden dat mensen in hun relatie met de werkelijkheid variëren van emotioneel naar buiten gericht/subjectief tot introspectief/objectief. Deze variabele is, net als alle evolutionaire eigenschappen, inclusief IQ, normaal verdeeld. Dit heeft nogal verontrustende implicaties die voor sommige mensen moeilijk te begrijpen kunnen zijn.

Laten we eerst eens kijken naar IQ, of algemene intelligentie. Om serieus ingewikkeld werk aan te kunnen of een echte universitaire opleiding te kunnen volgen, is een IQ van ongeveer 125 nodig. Slechts ongeveer 5% van de bevolking in het Westen heeft dit IQ of hoger. Dit betekent dat de pool van potentieel hoogopgeleide mensen om te beginnen erg klein is. Zelfs als we een cut-off van een IQ van 115 gebruiken, wat voldoende is voor het meeste semi-gecompliceerde werk, gaat de potentiële pool maar tot 16% van de bevolking.

Laten we nu eens kijken naar de andere variabelen, namelijk objectiviteit en onafhankelijk denken. Deze twee zijn gecorreleerd en we zullen ze voor het gemak als dezelfde variabele of eigenschap behandelen, ook al is dat niet zo. Ze zijn normaal verdeeld, net als IQ, met de meesten in het midden en minder in de richting van de extremen in beide richtingen. Aan de ene kant van de verdeling zitten mensen die, om het maar eens bot te zeggen, niet in staat zijn om objectief na te denken over zaken die in wisselwerking kunnen staan met hun persoonlijke opvattingen over wat dan ook. Ze kunnen competent zijn op een beperkt gebied dat voor hen “neutraal” is (zoals databases), maar niet op iets anders. Ze kunnen geen bedrijf leiden in een concurrerende omgeving, behalve de grond in. Ze kunnen een stad, een land, een militaire campagne, een economie of iets anders dat algemene competentie vereist, niet leiden, tenzij het de grond ingeboord moet worden, ongeacht hun intelligentie. Deze mensen zijn duidelijk niet geschikt voor banen met algemene/hoge competenties.

  Zombieoorlog: Plan B voor Oekraïne

Wat is dan het deel van de bevolking dat objectief en onafhankelijk genoeg denkt om geschikt te zijn voor deze banen? Dat is moeilijk te bepalen, maar het is duidelijk dat het maximaal 50% van de bevolking is. In werkelijkheid is het veel minder, maar laten we ruimhartig zijn en zeggen dat het 30% is. Wat betekent dat?

IQ en objectiviteit/onafhankelijk denken zijn enigszins gecorreleerd, maar laten we aannemen dat ze dat niet zijn. Laten we zeggen dat we een groep hebben van potentieel objectieve en rationele mensen van 30% en een groep van mensen met een IQ van 125 van 5%. Dat betekent dat de groep mensen met een hoge algemene competentie 5% van 30% is, oftewel 1,5% van de bevolking.

Als we echt genereus zijn en aannemen dat 50% van de bevolking objectief en rationeel is en een IQ van 115 voldoende is voor deze banen, dan hebben we 16% van 50%, wat neerkomt op 8% van de bevolking.

Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden. Deze groep, of we die nu definiëren als 1,5% van de bevolking of 8% van de bevolking, is uiterst waardevol. Dit is in wezen de enige groep in de samenleving die complexe situaties op een betrouwbare manier kan evalueren en vervolgens rationele beslissingen kan nemen. Zonder deze groep kan de moderne technologische samenleving eenvoudigweg niet gebouwd of in stand gehouden worden – laat staan vooruitkomen. Laat ik dit anders zeggen – als we deze groep niet identificeren en gebruiken, kunnen we onze gecompliceerde samenlevingen alleen maar de grond in boren.

De westerse zuivering van bekwaamheid

De moderne westerse samenleving is vanuit bestuurlijk oogpunt ideologisch gemotiveerd en ideologisch gecontroleerd. Ze wordt in een zeer duidelijk gedefinieerde ideologische richting geduwd, geleid door de Europese Unie en de huidige Amerikaanse regering. Deze ideologie is niet het onderwerp van dit artikel, maar kan door ieder rationeel en onafhankelijk denkend mens overal gezien worden. Voor de niet-geïnformeerde nieuwsgierigen is een goede plek om te beginnen de website van het beleidsvormende orgaan van de EU: het World Economic Forum.

Om deze ideologische doelen voor het Westen te bereiken, moeten er twee dingen gebeuren: a) De juiste mensen moeten in alle lagen van de samenleving aan de macht komen en b) Eventuele storende elementen moeten worden geëlimineerd of onderdrukt. Aangezien alle ideologische doelen min of meer in strijd zijn met de werkelijkheid, is er geen groep die deze doelen meer verstoort dan de groep die objectief en onafhankelijk opereert. Zulke mensen mogen gewoonweg niet in machtsposities komen, en als dat toch moet, dan moeten ze hun mond houden en/of gedwongen worden zich aan de lijn te houden.

De objectieve/rationele/algemene competentiegroep, of die nu 1,5% of 8% van de bevolking uitmaakt, wordt zo een probleem in plaats van een hulpbron. Dit is precies de huidige situatie in het Westen.

Veel mensen hebben gemerkt dat de meritocratie in het Westen systematisch is verlaten en dat de relatie tussen competentie en beloning in grote delen van de economie is verbroken – en bijna volledig in de regering. Wat weinig mensen lijken te beseffen is dat dit een noodzaak is om de ideologische doelen van het Westen te bereiken. Competentie op hoog niveau kan niet worden bevorderd omdat het een bedreiging vormt. Daarom kan het niet beloond worden.

Laten we, om dit te illustreren, eens kijken wat er gebeurt als een lid van de 1,5% aanzienlijke macht krijgt. Elon Musk is een slimme man, waarschijnlijk met een IQ van 150 of meer. Hij is ook vrij objectief en realistisch in zijn beoordelingen, en een onafhankelijke denker. Zijn eigendom en bestuur van Twitter/X is een groot probleem voor westerse ideologische doelen. Vrije meningsuiting is een duidelijke bedreiging voor elke ideologie en om zout in de wonden te strooien, kleineerde Musk de beschermers van de ideologie bij Twitter door ze belachelijk te maken, en vervolgens door ze allemaal te ontslaan en alleen de competente aan te houden. Dit kan zo niet doorgaan en we zien de reactie al. De EU is van plan om geweld te gebruiken om deze belediging van de Ideologie te stoppen en zal Twitter misschien zelfs blokkeren in Europa. Ideologisch kampioen (en vermoedelijke reptielrobot) Mark Zuckerberg kreeg zelfs de opdracht om als antwoord een ideologisch zuiver Twitter-exemplaar te maken – maar dat lijkt niet gelukt te zijn. We wachten met spanning op verdere reacties, die kunnen variëren van wetsovertredingen tot meer “directe” acties, en die hoogstwaarschijnlijk tegen Musk persoonlijk gericht zullen zijn.

De herconfiguratie van het westerse onderwijs

Zoals eerder opgemerkt, moeten er twee dingen gebeuren om de ideologische doelen te verwezenlijken: de juiste mensen moeten gepromoveerd worden en de verkeerde mensen moeten onderdrukt worden. Dit proces van promotie/onderdrukking is het hoofddoel van het westerse onderwijssysteem geworden – van de kleuterschool tot de universiteit. Als we kijken naar wat het onderwijssysteem heeft gedaan, wordt dit extreem duidelijk. Hier volgen enkele voorbeelden:

• De evaluatie van bekwaamheid wordt systematisch gedegradeerd om een vergelijking tussen bekwamen en onbekwamen te vermijden. Examens worden afgeschaft ten gunste van constante “projecten” en leerlingen werken in groepen zodat de onbekwamen zich kunnen verbergen. Scholen vermijden zo veel mogelijk om het individu rechtstreeks te testen – en hem daardoor met anderen te vergelijken. De bekwamen mogen niet aangemoedigd worden, en als het enigszins mogelijk is, mogen ze zelf niet beseffen dat ze boven anderen staan.

• Universiteiten baseren toelating steeds vaker op andere criteria dan competentie, waaronder quota’s gebaseerd op niet-competentievariabelen. De meest verraderlijke selectiemethode is het “persoonlijke essay” dat sollicitanten moeten indienen – en dat soms zelfs belangrijker is dan cijfers. Alle sollicitanten weten dat hoe meer ze deugdzaamheid uitstralen in het opstel, hoe groter de kans is dat ze worden toegelaten. Op basis van het essay kunnen de universiteiten de ideologisch zuivere mensen uitkiezen – wat om te beginnen het enige doel van de essay-eis is.

• Bijna elk academisch onderwerp wordt omgedraaid van objectief naar subjectief om de irrationeel-incompetente student te helpen. Dit geldt zelfs voor moeilijke vakken zoals wiskunde – waar tegenwoordig 2+2 niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan 4. Zelfs intelligentie is nu subjectief en domme mensen kunnen net zo slim zijn als intelligente mensen – het is gewoon een kwestie van perspectief, de juiste meetinstrumenten en idiote uitvindingen zoals “emotionele intelligentie”.

• Bijna elk vak is makkelijker gemaakt dan voorheen om de onbekwame studenten te helpen en zelfs op cruciale gebieden zoals geneeskunde studeren er nu mensen af die volkomen onbekwaam en onwetend zijn – op grote schaal. Deze systematische verlaging van de normen heeft ook als bijkomend voordeel dat er desinteresse ontstaat voor slimme en rationele studenten. Een slimme student presteert steeds beter ten opzichte van anderen naarmate het onderwerp moeilijker wordt. Als het onderwerp gemakkelijk of oninteressant wordt gemaakt, zal hij afzakken naar middelmatigheid – wat een deel van het doel van het verlagen van de normen is.

• Disciplines die een bedreiging kunnen vormen voor de irrationaliteit van de Ideologie zijn massaal ondermijnd en gecorrumpeerd. Dit geldt voor verschillende vakgebieden, maar vooral voor psychologie en geschiedenis, die in hun juiste vorm een enorme bedreiging zouden vormen voor de westerse ideologische doelen. De psychologie is verwrongen tot een bijna onherkenbare gruwel, en geschiedenis bestaat tegenwoordig voornamelijk uit leugens.

• Er zijn van de grond af nepdisciplines uitgevonden om de ideologisch zuiveren op te leiden, zonder dat daar competentie of intelligentie of enige band met de werkelijkheid voor nodig is. Deze studierichtingen zijn overal op het internet te vinden in lijsten met “meest nutteloze universitaire certificaten”, maar dat is een misverstand. Deze diploma’s zijn helemaal niet nutteloos – ze verheffen de ideologisch zuiveren in de maatschappij door hen een universitaire “certificering” toe te kennen. Deze certificering rechtvaardigt het geven van belangrijke posities in de maatschappij.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar u begrijpt het al. Waar we hier naar kijken is niet het falen van het westerse onderwijssysteem, maar een zeer zorgvuldig geplande “ommezwaai” naar nieuwe doelstellingen. Het primaire doel van het onderwijssysteem is niet langer onderwijs. Het hele onderwijssysteem van het Westen is opnieuw geconfigureerd om een “filtratie”-proces uit te voeren. Het doel van dit proces is om de ideologisch zuivere mensen te identificeren, te onderwijzen en te verheffen, terwijl de gevaarlijke 1.5/8 groep onderdrukt wordt. Het onderwijssysteem, met name de universiteiten, heeft het echte onderwijs grotendeels losgelaten en richt zich bijna uitsluitend op deze missie. Deze missie wordt niet alleen door het onderwijssysteem uitgevoerd, maar door alle overheidsinstellingen en een groot deel van het bedrijfsleven. Een nevenresultaat van dit filtratieproces is de degradatie van al het onderwijs in het Westen, en vervolgens de degradatie van het menselijk kapitaal in het algemeen.

  Secret Society Illuminati kaartspel VOORSPELDE 9/11 terroristische aanval, Donald Trump, Covid-19 en de "Opstand" rel in het Washington DC Capitool gebouw

De Westerse samenleving heeft in het algemeen de rationaliteit verlaten en vervangen door subjectivisme (formeel aangeduid als “postmodernisme”). Het doel daarvan is niet alleen om de ideologisch zuiveren op te leiden en vooruit te helpen, maar om subjectivisme als onderdrukkingsmiddel te gebruiken tegen de 1,5/8 groep en het rationele deel van de bevolking daarbuiten. De beste manier om een rationeel persoon te onderdrukken is om hem te onderwerpen aan een bestaan van totale en constante irrationaliteit. Het is in wezen gaslighting op beschavingsniveau, gericht op de gevaarlijke rationele groep.

Terwijl de gevaarlijke rationele groep onderdrukt en ondermijnd wordt, worden de ideologisch zuivere “leaders of tomorrow” geïndoctrineerd in plaats van opgeleid, krijgen ze universitaire certificaten in plaats van echte diploma’s en worden ze uiteindelijk voorzien van een oneindige hoeveelheid nep en goedbetaalde banen in zowel de particuliere als de publieke sector. Deze goedbetaalde ideologisch zuivere groep wordt dan de machtsbasis van het nieuwe ideologische systeem.

De opwaartse migratie van onbekwamen

Het doel van deze opzettelijke interventie in het onderwijssysteem is het creëren van wat u een “migratiepatroon” in de maatschappij zou kunnen noemen, gebaseerd op (gebrek aan) competentie en ideologische zuiverheid. De juiste mensen moeten op de juiste posities en in de juiste banen terechtkomen, en omdat ze incompetent zijn, moet dit voor hen geregeld worden. Nadat ze met hun certificaten van school komen, nemen de overheid en de privésector het over en duwen ze hen actief omhoog, terwijl ze de gevreesde 1,5/8 groep wegduwen van invloed en goedbetaalde banen.

Twee ontwikkelingen in het Westen zijn een godsgeschenk geweest voor deze inspanningen: de outsourcing van westerse productie naar Azië en het vrijwel afschaffen van concurrentie in het bedrijfsleven. Hierdoor is het complexiteitsniveau van de westerse economie enorm afgenomen en daarmee ook de behoefte aan de 1.5/8 groep. Wanneer de meeste bedrijven diensten verlenen in een beschermde omgeving, is er veel minder behoefte aan hooggeplaatste/rationele mensen – terwijl deze mensen in een “echte economie” gewoonweg niet aan de kant gezet kunnen worden. En als u weg kunt komen met een nep-economie gebaseerd op de status van dollarreserve, kunt u ook een nepmaatschappij runnen die gerund wordt door incompetenten.

Laten we eens nader bekijken hoe deze opwaartse migratie van de ideologisch zuivere mensen wordt beheerd nadat ze hun universitaire certificaten hebben behaald – en hoe de 1,5/8 groep systematisch wordt geblokkeerd. Er worden vijf hoofdmethoden gebruikt – die samen een langdurig overnameproces van de maatschappij vormen. Deze methoden zijn de volgende:

• Filteren van de publieke sector

• Vullen van de publieke sector

• Banen scheppen per decreet

• Filteren van de privésector

• Vullen van de privésector

Filteren van de publieke sector – Dit beschrijft het selectieproces voor banen in de publieke sector. In eerste instantie wordt de “voet tussen de deur” methode gebruikt. Een paar ideologisch zuivere politici en bureaucraten positioneren zichzelf binnen het systeem en beginnen te bepalen wie er aangenomen wordt. Dit neemt in de loop van de decennia exponentieel toe naarmate meer en meer puristen toegang krijgen tot de hefbomen van de macht. Op dit moment is het proces zo openlijk dat het tot uitdrukking begint te komen in beleidsdocumenten voor aanwervingen – zoals het recente voorbeeld van de Britse regering die “blanke mannen” uitsloot van de mogelijkheid om gevechtspiloot te worden. Het Westen is er met deze methode bijna volledig in geslaagd om de 1,5/8 groep uit te sluiten van posities in de publieke sector – inclusief de strijdkrachten.

Vullen van de publieke sector – Naarmate het filterproces in de publieke sector vordert, beginnen de puristen binnen het systeem steeds meer posities te creëren voor hun puristische broeders en zusters. Er worden nieuwe afdelingen opgericht, werkgroepen en commissies verschijnen en de publieke sector breidt zich uit. Overheidsbedrijven, zoals nutsbedrijven, ziekenhuizen en scholen worden ook vaak gebruikt als opslagruimte voor grote aantallen ideologisch zuivere mensen. Dit is overduidelijk in het Westen. Voor elke overbodige wet of initiatief zijn steeds meer mensen nodig – en deze mensen worden allemaal zorgvuldig geselecteerd.

Banen scheppen per decreet – Deze methode is gericht op de privésector, maar ook op de semi-publieke sector. Regeringspuristen beginnen nieuwe wetten en normen te creëren waaraan alle bedrijven moeten voldoen. Deze worden gerechtvaardigd op basis van “deugdzaamheid” en hebben meestal betrekking op het milieu, gelijkheid, veiligheid en dergelijke. Dit creëert een groot aantal functies binnen particuliere bedrijven die op maat gemaakt zijn voor de ideologisch zuiveren – vooral in ondersteunende functies zoals personeelszaken, compliancefuncties en andere. Dit maakt een “voet tussen de deur” mogelijk in de privésector en geeft de puristen daar toegang tot de machtsmiddelen – net zoals ze dat al hebben in de publieke sector.

Filteren van de privésector – Als de puristen toegang hebben gekregen tot de privésector – met name personeelszaken (het standaard Trojaanse paard van de puristen in privébedrijven) – beginnen ze nieuwe aanwervingen op precies dezelfde manier te filteren als de publieke sector dat doet. Net als in de publieke sector wordt dit filterproces steeds duidelijker. Een aanzienlijk aantal bedrijven specificeert nu in hun personeelsadvertenties welke groepen niet worden aangenomen. Omdat ze niet openlijk kunnen zeggen “we nemen geen slimme, onafhankelijke denkers aan”, gebruiken ze meestal om de een of andere reden “witte mannen” als proxy voor die groep. Die groep wordt als een bijzondere bedreiging beschouwd, hoewel u er zeker van kunt zijn dat iedereen die het programma niet volgt, ontslagen zal worden, ongeacht hun geslacht of huidskleur.

Vullen van de privésector – Kort nadat Elon Musk Twitter had gekocht, ontsloeg hij ongeveer 80% van de werknemers. Die 80% was de “private sector stuffing ratio” van het bedrijf – behoorlijk hoog. Bedrijven, vooral in sectoren die de publieke opinie kunnen beïnvloeden – maar niet alleen, creëren steeds meer functies die ofwel totaal overbodig zijn of bedoeld zijn voor beïnvloedingsoperaties tegen het publiek.

Deze filter- en opvulmethoden zijn de primaire mechanismen die zijn gebruikt voor de overname van de westerse samenlevingen door de ideologisch zuiveren. Er zijn nog andere mechanismen, zoals ESG, filtering door bepaalde banken en investeringsfondsen met betrekking tot wie financiering krijgt en wie niet – en de ongecontroleerde immigratie die door de ideologisch zuiveren in gang is gezet en die door hen wordt gezien als een voortzetting van het interne migratieproces. Dat alles valt echter buiten het bestek van dit artikel.

De ideologisch zuiveren zijn systematisch doorgedrongen tot bijna alle machtsposities in de publieke sector en een groot deel van de private sector – en de situatie in de private sector weerspiegelt zich steeds meer in de publieke sector wat betreft aanwervingspraktijken en het vullen van werknemers. De gevaarlijke 1,5/8 groep wordt met alle middelen buiten de deur gehouden, en met groot succes. De machtsbasis van de ideologie is stevig gevestigd.

Dit banenmigratieprogramma is niet goedkoop geweest. Miljoenen onnodige banen kosten geld en het is duidelijk dat een aanzienlijk deel van de westerse staatsschuld aan dit programma kan worden toegeschreven, een feit dat niet door veel mensen lijkt te zijn opgemerkt.

De consequenties

Het belangrijkste om te begrijpen is dat de westerse samenlevingen en economieën op een ideologische leest zijn geschoeid. Productiviteit, concurrentievermogen, technologie en wetenschap zijn gewoon geen prioriteiten meer in het Westen. Om de gevolgen van dit proces voor het Westen uit te leggen, zouden vele artikelen of een boek van enkele honderden pagina’s nodig zijn. Laten we toch een paar voorbeelden noemen.

De omgekeerde competentiecrisis – Het doel van dit hele project is geweest om de ideologisch zuiveren op alle machtsposities in alle lagen van de maatschappij te plaatsen. Deze posities worden in een normale en concurrerende samenleving ingenomen door de zeer competente 1,5/8 groep. Het proces is nu bijna voltooid en de meeste machtsposities worden ingenomen door de ideologisch zuivere mensen. Sommige van die mensen hebben een hoog IQ, maar ze zijn geen objectieve of onafhankelijke denkers. De ideologie die zij moeten onderschrijven is gewoonweg onverenigbaar met die kwaliteiten. Dit heeft enkele ernstige gevolgen.

Vergeet niet dat posities van macht en invloed eerder algemene competentie vereisen dan andere posities (in tegenstelling tot specifieke competentie). Hoe groter de macht, hoe meer de positie algemene competentie vereist. De mensen op deze posities worden nu geselecteerd op ideologische vurigheid en betrouwbaarheid – dus hoe hoger u komt, hoe ideologisch enthousiaster de mensen die deze posities bekleden. Dit betekent dat de minst objectieve en onafhankelijk denkende mensen de posities bekleden die de grootste objectiviteit en onafhankelijk denken vereisen. Daarom wordt incompetentie in het Westen groter en gewoner naarmate je hogerop komt. Zoals iemand zei – “een generaal is een incompetente kolonel”. Dit is absoluut overal te zien, behalve in sommige particuliere bedrijven. Die uitzonderingen worden op dit moment natuurlijk aangepakt.

  NAVO Inlichtingen lek of desinformatie?

Het tweede probleem is dat veel van de irrationele/subjectieve mensen met alle macht een redelijk hoog IQ hebben. Dat lijkt positief, maar het heeft een groot nadeel. Irrationele/subjectieve mensen met een gemiddeld tot hoog IQ zijn van alle mensen het gemakkelijkst te hersenspoelen. De redenen daarvoor zijn ingewikkeld en moeten in een ander artikel behandeld worden – maar wat dit betekent is dat de toplaag in het Westen niet alleen de meest incompetente is die maar mogelijk is in vergelijking met wat hun banen vereisen – maar ook de meest kneedbare en misleidende.

De kosten- en schuldencrisis – De migratie van de ideologisch zuiveren naar de ideologische machtsbasis en invloedsposities heeft in westerse samenlevingen miljoenen banen gecreëerd die geen waarde creëren. Deze banen zijn veel talrijker en wijdverspreider dan de meeste mensen zich realiseren, en het zou me niet verbazen als iets van 20%-30% van de hele beroepsbevolking van het Westen ontslagen zou kunnen worden zonder enig nadelig effect. Sterker nog, het effect zou positief zijn, vooral als die mensen de (meestal ondergeschikte) banen in de echte economie kunnen krijgen waarvoor ze geschikt zijn.

Deïndustrialisatie heeft de schuld gekregen van de extreme schulden en belastingdruk in het Westen. Dat is, in zoverre, waar – maar het in stand houden van deze gigantische groep incompetenten in hun nepbanen legt ook een extreme last op het Westen. Westerse samenlevingen zijn nu volledig onhoudbaar en kunnen niet worden bestuurd zonder voortdurende schuldverhoging.

De concurrentiecrisis – Deze crisis kan aan de hand van het volgende voorbeeld worden uitgelegd: stel dat er drie bedrijven zijn met samen 100% marktaandeel in een bepaalde sector. Er is geen echte concurrentie tussen hen en iedereen kan zich gewoon ontspannen omdat de klanten nergens anders heen kunnen. Deze bedrijven kunnen wegkomen met absolute incompetentie op de meeste niveaus, ook in het management. Ze hoeven niet na te denken over efficiëntie, veiligheid, productiviteit of kosten, behalve op hun websites en in jaarverslagen. Maar als een concurrent met competente werknemers erin slaagt om in de sector te infiltreren, zullen deze drie bedrijven tegen een muur oplopen. Er zal een enorme crisis ontstaan en één of meer van hen zullen waarschijnlijk ten onder gaan.

Dit is nu precies de situatie in de westerse economieën. Monopolie en oligopolie zijn de regel en het belangrijkste doel van de meeste grote westerse bedrijven is om te voorkomen dat iemand hun sector binnendringt – meestal door toezichthouders om te kopen of door de concurrentie op te kopen. Dit is noodzakelijk omdat een enorm aantal westerse bedrijven nu door incompetent management wordt geleid en door incompetente mensen wordt bemand, vooral in ondersteunende en managementfuncties. De onsterfelijke woorden van de naamloze Boeing-werknemer over de 737 MAX zijn van toepassing op de meeste grote westerse bedrijven; “dit vliegtuig is ontworpen door clowns die op hun beurt onder toezicht van apen staan”. Westerse bedrijven zijn niet langer concurrerend. Ze kunnen nu niet concurreren met Chinese bedrijven en binnenkort zullen ze niet meer kunnen concurreren met bedrijven in het algemeen buiten het Westen. Ze kunnen gewoon niet functioneren, behalve binnen een economische veilige ruimte. In feite is de situatie zo dat de Chinezen voor velen van hen het echte werk al doen en dat het herverdelen van het werk problematisch is vanwege (verrassing!) de degradatie van het menselijk kapitaal in het Westen als gevolg van de herbestemming van het onderwijssysteem.

Dit geldt ook voor de westerse samenlevingen als geheel. Het hele leiderschap en de diplomatieke klasse van het Westen zijn om precies deze redenen niet langer concurrerend ten opzichte van de rest van de wereld. Ze worden elke keer weer overvleugeld door de Chinezen, de Russen, de Indiërs en alle anderen. Zelfs Afrikaanse leiders zijn nu competenter dan westerse leiders. Ze hebben consequent beslissingen genomen die beter zijn voor hun volk dan leiders in het Westen – in ieder geval de laatste paar jaar.

De complexiteitscrisis – Eerder in dit artikel stelde ik dat de 1.5/8 groep extreem waardevol is voor moderne samenlevingen en dat zonder deze groep ingewikkelde moderne samenlevingen niet bestuurd kunnen worden. In het Westen is deze groep met succes grotendeels aan de kant gezet en een groot deel ervan neemt niet eens meer de moeite om universitair onderwijs te volgen. De situatie is echter nog erger dan dat. De herconfiguratie van het onderwijssysteem en de breuk tussen competentie en beloning op de arbeidsmarkt heeft het besluitvormingsproces achter de keuze voor een universitaire opleiding fundamenteel veranderd. Waarom zou u techniek studeren (wat moeilijk is) als u een nog beter betaalde baan kunt krijgen met een diploma psychologie (wat tegenwoordig gemakkelijk is)? De herconfiguratie van het westerse onderwijssysteem heeft de beloningsstructuur veranderd, waardoor jonge mensen aangemoedigd worden om gemakkelijke en nutteloze opleidingen te volgen – simpelweg omdat het “systeem” hen een baan zal opleveren.

Dit heeft al een grote crisis veroorzaakt in westerse samenlevingen, vooral in de VS. Voor het “onderhoud” van complexe aspecten van de Amerikaanse samenleving is een grote groep ingenieurs en mensen met een verwante opleiding nodig. Dit onderhoud hapert nu en is voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse ingenieurs die aan Amerikaanse universiteiten zijn opgeleid. Ziet u, waarom zouden Amerikanen ingenieur studeren in een systeem dat dit niet beloont? Als China en India op de een of andere manier hun ingenieurs en anderen met een harde opleiding uit de VS zouden kunnen terughalen, zou het Amerikaanse systeem waarschijnlijk niet in stand gehouden kunnen worden, laat staan vooruitgaan. Dit zal steeds erger worden en we zullen snel een punt bereiken waarop complexe systemen die de samenleving ondersteunen niet meer draaiende gehouden kunnen worden. Dat zal een soort “reset” naar een minder complexe samenleving vereisen, met minder welvaart natuurlijk.

Er zijn veel meer crises dan deze vier, maar ik wil niet als een doemdenker klinken door er nog meer op te noemen.

Rusland en de toekomst

Hoe zit het dan met Rusland? Ten eerste zijn er duidelijke tekenen dat de Russen doorhebben wat er in het Westen gebeurt en ervan leren. Onlangs zijn ze uit het “Bolognaproces” gestapt, een Europees standaardiseringssysteem voor het onderwijs. Het Bologna systeem heeft het uitdrukkelijke doel om het onderwijs in de lidstaten te verwateren, certificeringen in te voeren in plaats van echte diploma’s, en de Europese samenlevingen te vullen met slecht opgeleide en over het algemeen incompetente “experts” die de consensus volgen, wat er ook gebeurt. De Russen zagen dit systeem als een bedreiging voor hun land, wat het ook is, en zijn, tenminste gedeeltelijk, teruggekeerd naar het oudere en meer hardcore Sovjetsysteem.

Ten tweede lijken de Russen de incompetente en corrupte personen binnen de staatsstructuren, inclusief het leger, te zuiveren. Meritocratie lijkt op de agenda te staan, een radicaal concept tegenwoordig. De Russen zien deze inspanningen waarschijnlijk als cruciaal voor het voortbestaan van hun staat en natie – en ze hebben gelijk.

De situatie in China is ongeveer hetzelfde en er zijn aanwijzingen dat de rest van de niet-westerse wereld aan het volgen is. Vergeet niet dat een van de resultaten van de recente top Rusland-Afrika een door Rusland georganiseerde inspanning op het gebied van onderwijs in Afrika was. Ik betwijfel of emancipatiestudies deel zullen uitmaken van dat curriculum.

De huidige botsing tussen het Westen en Rusland – en in toenemende mate tussen het Westen en de rest van de wereld – wordt een botsing tussen incompetente en irrationele mensen en competente en rationele mensen. Het resultaat ligt voor de hand – maar wat gebeurt er als een irrationeel persoon die in het nauw gedreven wordt toegang heeft tot kernwapens? Dat is voor iedereen een raadsel.

Door haar samenlevingen op een ideologische leest te schoeien, heeft de westerse elite zichzelf in een hoek gedreven. Ze kunnen niet concurreren; ze kunnen hun economieën of samenlevingen niet ontwikkelen; en ze kunnen niet meer terug. Om de problemen van het Westen op te lossen is een economische heropleving nodig, waarbij een echte economie de huidige nep-gefinancialiseerde diensteneconomie zal vervangen. Dit kan niet gedaan worden zonder de gehate 1,5/8 groep in machtsposities te brengen. Daarom zal dit niet gebeuren zolang de huidige westerse heersende klasse aan de macht is. Westerse samenlevingen zullen een economische opleving niet overleven in hun huidige ideologische configuratie. Conflict is daarom de enige overblijvende optie voor de heersende klasse om aan de macht te blijven.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Wij zijn in oorlog… en de meeste mensen hebben het nog niet in de gatenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne is een complete ramp – Verliezen de neocons weer?
Volgend artikelTurbokanker bij artsen: Top Borstkankerchirurg en Top 20 Oncoloog Influencers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over en geeft een duidelijk beeld van de absurde situatie waarin het Westen verkeerd. Heel knap geschreven met een goede onderbouwing. Maar hoe nu verder?Ik zie alleen een enorme crisis met tragische gevolgen voor iedereen. Ik mag alleen hopen dat het niet de nucleaire optie is.

 2. Zomaar een persoonlijke noot;
  Na wereld oorlog 2 was alles kapot.
  Iedereen de hele bevolking had redenen om zich “ te beklagen” maar dit deed men niet……… wat gebeurde: schouders eronder en werken. Opbouwen wat verwoest Was EN niet zeuren….. doen wat je hand vind om te doen.❗️
  En in betrekkelijk korte tijd was Europa een welvarend wereld deel geworden.
  Er was GEMEENSCHAPS ZIN……

  Deze mentaliteit is verwaterd, tot soft denken.
  Het noeste aanpakken is verdwenen.
  Kan dat wel mag dat wel.
  Daar ben ik niet voor opgeleid.
  Dat past niet bij mij.
  ( gelukkig zijn er vele mensen die wel van aan pakken weten, maar ik probeer hier de contrasten te laten zien)

  Toen kwam de wereld van het “ omgekeerde “ erbij.
  We moesten lief zijn Voor elkaar. ( dat werd wat anders dan behulpzaam.)
  Ik ben docent geweest en heb “ deze omslag “ in de klas met de kids en de ouders mee gemaakt.
  We moesten respect hebben voor elkaar. Ok maar dan wel wederzijds. Dat werd vaak vergeten…. ( nu nog)
  We deden een beroep op hulp verlening want je zat niet lekker in je vel.
  Allemaal naar de psycholoog….😉
  Je werd in “ het verkeerde lijf geboren” ooo wat zielig…… maar iedereen moest dit wel weten.
  Want acht dan kun je toch niet…..vult maar in……

  Nu gaat de maatschappij nog een stap verder………je hebt verkeerde genen die passen niet bij mij….
  Miljoenen euro’s worden eraaan uitgegeven,om mensen om te bouwen…… vaak al heel jonge mensen die de gevolgen niet eens kennen…… dit is een VERKAPTE ONTVOLKING❗️
  ………en het “ anders denken , dat je van mening bent dat er maar twee geslachten zijn“ , denken aan vroeger, toen je fatsoenlijk omging met iedereen in je dorp of stad……… dat is te streng dat mag niet meer. ,
  , “ Het niet lullen maar poetsen “ ooooooo dat is vloeken in de kerk….geworden…..

  AAN DEZE MENTALITEIT DE SOFTHEID, HET ONZEKERE HET VERWARRENDE DAAR GAAT DE WERELD : ONZE MOOIE NAOORLOGSE MAATSCHAPPIJ AAN KAPOT…… ‼️
  DAT IS OOK DE BEDOELING, VAN HET HELE WOKE PROPAGANDA……. watjes kweken😉 verdeeldheid zaaien, en dan ingrijpen……
  Het is Satanisch‼️😈

  ( dit proces hebben Putin en alle andere landen die deze “ religie niet aanhangen” heel goed gezien )

 3. “Menselijk kapitaal kan worden omschreven als de kwaliteit van de arbeidskrachten van een bedrijf of land, of meer specifiek hoe competent de werknemerspool is – hoe goed ze zijn opgeleid, hoe snel ze kunnen worden opgeleid, hoe ze in het algemeen zijn opgeleid en hoe ze beslissingen nemen. Om te begrijpen wat competentie echt betekent, moeten we het nader definiëren.”

  Juist in Rusland wordt geproduceerd in Nederland neemt de kwaliteit en kwantiteit van de arbeidskrachten stelsel matig af, de jongelui willen niet met hun handen werken in een technisch beroep, vaak door interventie van de ouders die tegen ze zeggen doorleren dan kom je erwel en je gaat niet in de gore metaal sector werken, liever bij een bank die veel van zijn medewerker heeft ontslagen door verregaande computerisatie enfin men kan weddenschappen afsluiten waneer alles in een klapt.

  *

  Hoe meer je hebt gestudeerd, hoe meer je wordt beloond. De hoog geschoolden in deze maatschappij, hebben geen idee meer hoe de wereld in elkaar zit. Hun hesenbibliotheek bevat enkel kennis uit boeken. Ze zijn het contact met het echte menselijke leven volledig kwijt geraakt, omdat ze hun kennis uit boeken hebben gehaald. Deze bevat enken nog informatie, die ons gevangen kan houden. En ze hebben het zelf niet in de gaten. Ambachtslieden zijn volledig verdreven en hebben gedwongen plaats moeten maken voor een weggooimaatschappij, waaruit alle kleur en schoonheid is verdwenen. De ‘Tel-lie-vision’, hersenspoelt dagelijks de massa met nep nieuws. Dit heeft tot gevolg, dat mensen meer en meer in robotten veranderen, en niet langer in staat zijn zelfstandig en kritisch na te denken.

  – Harriet Algra

  • PS

   Ik wil niet gaan beginnen dat vroeger alles beter was dan tegenwoordig, toen ik op de lagerschool zat zaten wij met 35 jongens en meisjes in 1 klas geen probleem voor de juffen en meesters die zó links als een draaideur waren, helemaal gek van de toenmalige Sovjet Unie, het communisme van toen sprak ze enorm aan.

   De invoering van de Mammoetwet in 1963 was de verdienste van minister Jo Cals hij was tot 24 juli 1963 minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het derde en vierde kabinet-Drees (PvdA) toen begon het onderwijs snel in verval geraken. Het onderwijs van die gore D66’ers was en is hun stokpaardje, kijk hoe die idioten er een puinhoop van hebben gemaakt, Pim Fortuyn heeft een boek erover geschreven: De Puinhopen van Paars.

   • Ik herinner me het toch net iets anders. Ik kwam soms thuis met de afdruk van de zegelring van de meester op m’n wang omdat ik zo’n eigenwijs kreng was (ik zei wat ik dacht) en als dat niet hielp kreeg je klappen op je hand met een liniaal. Niet zo gek dat kinderen toen altijd netjes luisterde, dat was angst geen respect. Wat er nu gebeurt is weer het andere uiterste, gewoon normaal is nogal moeilijk voor veel mensen met autoriteit, vandaar dat ik er niet zo van hou 😉

    • Kijken ze nu met grote ogen als ik achteloos en naar waarheid vertel: “slaag dat ik gehad heb, man, man…”
     Nu hebben ze het over HDAD, discalculie… etc. enfin ze hebben allemaal iets, staan de ouders met een attest van “een specialist” te zwaaien op school “wee, als mijn zoon of dochter slechte punten heeft”
     Vroeger was het: mot, mot langs uw oren en de HDAD was opgelost.
     kijken ze met grote ogen hoe het mogelijk is dat ik niet in de psychiatrie zit.
     Totaal andere wereld, en als je het nu hebt over “een zwarte” wordt je…

     • Beweer niet dat het vroeger “beter” was, maar op essentiële dingen zijn de verkeerde weg ingeslagen, waar de kleine man zich wel bewust van was, maar boven onze hoofden…

  • Kennis uit boeken? zul je “het mobieltje” bedoelen: “tik het eens in”
   En boek? ach…
   (niet ik, maar de mentaliteit die ik tegenkom)

  • Er is één ding wat we KWIJTGERAAKT zijn, of ons is AFGENOMEN.
   “ZELFBEWUSTZIJN”.
   Ik ben 77, ik heb door vragen, en ontdekkingen en er over na te denken, me ontwikkeld, en nog steeds.
   Ik zie nu mensen, jong en oud, die alles klakkeloos OVERNEMEN c.q. AANNEMEN wat ze als informatie BINNENKRIJGEN.
   Ik werk veel met mijn ZELFBEWUSTZIJN, en in een groepje zeggen sommigen wel eens.
   Waarom vraag je zoveel, ze zeggen het toch op de TV, of je hebt het toch gelezen in de krant.
   Of je kan toch de de HEILIGE COMPUTER raadplegen.
   Je doet veel te moeilijk, door overal maar WAAROM te plaatsen.
   Dan zeg ik, maar ik ben tijdens de discussie aan het nadenken wat hier gezegd wordt, dan hoor ik.
   Wordt je daar niet doodziek van, neem is iets gewoon aan, dan zeggen ze ik zou daar doodmoe van worden.
   Dan zeg ik, nee ik krijg er juist ENERGIE van.
   Hoogafgestudeerden gaan met hun diplomaatje voor de rest van hun leven, achter een machine zitten, genaamd de COMPUTER, en doen als wat de MUIS hun opdraagt.
   Het is voor de Hoogopgeleide STRIKT VERBODEN hun “ZELFBEWUSTZIJN” te gebruiken.
   U kunt het uitproberen bij Uw bank, vraag de medewerker/ster iets wat niet in hun MACHINE c.q. COMPUTER staat, zullen U zeggen we kunnen U niet helpen.
   De mens, Hoog of laagopgeleide hebben geen “ZELFBEWUSTZIJN” meer, KWIJTGERAAKT of AFGENOMEN.
   De mens is dus GEPROGRAMMEERD.

 4. Gevaarlijk! Complottheorieën blijken REALITEIT..!!

  We weten niet of het jou opvalt, maar steeds meer blijkt, dat de zg. ‘samenzweringstheoretici’ of in popie-jopie-taal ‘complotdenkers’ gelijk krijgen. En nu blijkt ineens, dat ‘experts’ hiervoor waarschuwen: dat dit gevaarlijk is. En natuurlijk gaat het vooral om onlineberichten, maar niet alleen.

  Volgens deze experts worden gevaarlijke maatschappelijke gebeurtenissen/bewegingen -zoals een paar jaar geleden het ‘Canadese vrijheidskonvooi’- gevoed door samenzweringstheorieën, en – aldus de experts- als die theorieën kloppen, legitimeert dat deze mensen om heftig dóór te gaan. >>>>

  https://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/gevaarlijk-complottheorieen-blijken-realiteit/

 5. Hoorde je vroeger toch niets over

  IERLAND: Extreem gevaarlijke transgender gevangene uit vrouwengevangenis gezet nadat ze had gedreigd vrouwelijk personeel te verkrachten

  Een extreem gevaarlijke transgender gevangene is haastig uit de vrouwenvleugel van de Limerick Prison gehaald na herhaalde bedreigingen om vrouwelijk personeel te verkrachten en te verwonden. Barbie Kardashian, 21, zit een straf uit voor het dreigen met het verkrachten, martelen en vermoorden van zijn eigen moeder.

  Volgens een gevangenisbron die met de Irish Mirror sprak , werd Kardashian beschouwd als “extreem gewelddadig jegens vrouwen” en waren er zorgen over de “enorme bedreiging” die hij vormde voor gevangenen en personeel. Kardashian werd stilletjes overgebracht naar een mannengevangenis, maar is ingesteld op “beperkt regime”, wat betekent dat hij zijn cel niet kan verlaten terwijl andere gevangenen aanwezig zijn. >>>

  https://reduxx.info/ireland-extremely-dangerous-transgender-inmate-moved-out-of-womens-prison-after-threatening-to-rape-female-staff/

 6. Natuurwetten kennen geen idealen. Idealen zoeken de weg van de minste weerstand en niet de weg van de optimale weerstand, welke meestal niet aangenaam is, maar wel noodzakelijk. Mooi artikel dat aanzet tot denken…

 7. Nu begin ik het te begrijpen, wat ik maar nooit kon begrijpen in mijn scholing en werkomgevingen.

  De mensen die overal 1 grote puinhoop van hun werk maakte en de kantjes ervan afliepen, kregen telkens promotie en werden op handen gedragen door de leiding gevende. Terwijl ik alles boven gemiddelde en binnen de gestelde tijd klaar was, werd ik bijna altijd de grond in geboord door die zelfde leidinggevende. Als ik een keer promotie kreeg, verhuisde de helft van mijn vorige werkzaamheden altijd met mij mee. (ongeacht waar ik toen werkte) Terwijl dat bij andere dat nooit gebeurde. Later op een ander bedrijf waar ik de chef technische dienst was, zeiden een paar productie chefs tegen mij dat sinds ik er was, zo weinig storingen waren. Maar toen bij het bedrijf wat minder ging door de economie, werd ik wel als 1 van de eerste eruit gegooid en de grootste lamzakken konden blijven. Dat kon ik maar niet begrijpen. En deze ervaringen volgden steeds sneller op na mate de tijd vorderde. Ik begon er steeds minder van te begrijpen. Van hoe meer jij je best deed, hoe eerder je weer buiten stond. Terwijl andere er letterlijk een puinhoop van maakte in een no time promotie op promotie kregen. Hoe ik mij ook opstelde, het maakte niet uit. Perfectie en productiviteit wordt nergens gewaardeerd hier in het westen.

  Dat was eigenlijk al op school, bij mij werd altijd alles met een vergrootglas bekeken. Wat ik ook deed, terwijl bij andere nergens naar gekeken werd. Dat kon ik maar niet begrijpen. Ik heb mij altijd afgevraagd wat ik dan verkeerd deed en/of waarom werden er altijd hogere eisen aan mij gesteld dan aan andere. Als ik dat vroeg aan de desbetreffende, kreeg ik daar nooit een duidelijk antwoord op. Altijd zo’n vaag antwoordt waar je niets aan had. Dus je blijft in het ongewisse. Je kunt dan niet leren van je fouten.

  Met dit verhaal begin ik te begrijpen, dat het juist de omgekeerde wereld is. Waar ik mij duidelijk niet in thuis voel. Alles tart namelijk de logica en alle natuur wetten.

 8. Daar komt de ‘zombificatie’ door de mRNA-injecties nog overheen. Hoeveel procent ‘usefull leaders’ blijft er dan nog over van die 1.5/8 groep om de tent te runnen? Vraag aan NCTV.

 9. Dat antwoord is simpel, Rusland word geleid door een HETERO gezonde Godsgelovige familie man en het westen word geleid door homo pedo queers🤷‍♀️

 10. Nog meer oorlog:
  https://www.youtube.com/watch?v=nSf3268tAbg
  Paradise Bombed – friendlyjordies
  Bombing tribes with A.I. drones

  Zie ook who firebombed friendlyjordies? – werk onafhankelijke journos steeds gevaarlijker

  In eerdere post speculeerde ik over verandering van front door technology, drones sensors en swarming
  In bovenstaande video blijkt china hier al heel ver in te zijn.
  20:22 in de video

 11. Beste Mensen

  Niemand is hoog
  Niemand is laag
  Iedereen is gelijk
  Het is de toegepaste bewoordingen om iets te verduidelijken
  De een doet het op een ingewikkelde manier zogenaamd intelligent de ander doet het gewoon heel eenvoudig zoals het hoort
  Het is waartoe een opgeblazen kikker zich voelt aangetrokken
  Bij wijze van
  Anders gezegd
  Hoe groter het Ego des te ingewikkelde termen er van pas komen om iets te verduidelijken
  Meer is het niet
  Mensen Mensen
  Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan
  De goedgelovige Schaapjes volk een hak kan worden gezet door de Egoïsten
  De Namen der Satanisten –> Onder de Paraplu dekmantel Shaytaan’s zijn Alom bekend
  Mensen met heel veel waardeloos rommel genaamd geld
  Pak dat die Criminelen af en ze staan wederom met bijde benen op de grond
  Neem voorbeeld aan China met Jack Ma
  Anders zullen er van die Zorro Ivanhoe Robinhood taferelen gaan plaats vinden op het Satanisch bezeten Westelijk halfrond

  Dank U

 12. Wat ik hier lees had ik al gemerkt. Rutte ontsloeg Mona Keijzer, die vond dat ze veel te ver gingen door de grondwet aan de kant te schuiven en de mond te snoeren over de vaccins. Als je kijkt naar Kuiken en Klaver b.v. dan springen Kuiken en Klaver eruit wat incompetentie betreft. Ze papegaaien precies na van wat er vanuit Amerika naar ze toekomt. Kuiken die papegaaide dat artsen die ¨desinformatie¨ verstrekten moesten uit het BIG geschrapt. (dit was al aan de gang in Amerika dat zulke artsen niet meer aan de bak konden, omdat ze kritisch waren op het vaccin. Ze zegt alles hersenloos na. Ik denk trouwens dat haar IQ behoorlijk laag is. Ook Klaver met zijn 10.000 geven aan 18 jarigen. Het zijn niet meer dan een stel kinderen met een speeltje in de handen. Triest heel triest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in