De gestage ontmaskering van een aantal nare realiteiten zorgt eindelijk voor extra intellectuele zuurstof in het verhoogde bewustzijn van het publiek over de alomtegenwoordige misleiding die de pandemie met de verkeerde naam doordringen, schrijft Prof. Anthony J. Hall.

Naarmate we de laatste maanden van 2022 naderen, worden veel open aderen van fraude blootgelegd.

Voor veel mensen die voorheen gevangen zaten in de gesloten catacomben van de massacommunicatie wordt een nauwkeuriger COVID-verhaal aan het licht gebracht.

Hoeveel levens zullen er nog onnodig verloren gaan of in kwaliteit achteruitgaan door de dodelijke gevaren die nog steeds op de loer liggen in vele donkere kerkers van mediacensuur en gedachtencontrole?

De grotere bekendheid met de desinformatie van de COVID helpt om de aandacht van het publiek te vestigen op de aanval van een uiterst agressieve COVID-misdaadgolf, gericht tegen het grootste deel van de menselijke soort.

Dr. Peter McCullough spreekt namens een grote en groeiende achterban, wanneer hij de noodzaak uitlegt van verder onderzoek “om de vele schendingen van binnenlands en internationaal recht, alsmede van het gewone fatsoen, te ontwarren en af te bakenen”. Telkens weer worden de COVID-travesties beschreven als de basis van een diep en uitgebreid misdrijf tegen de menselijkheid. Zie dit.

Het hoofddoel van degenen die de gefabriceerde crisis verzonnen hebben, is het weinig verrassende doel om voor zichzelf nog meer controle te verwerven over de politieke en eigendomsmacht. Het plan om een groot deel van de wereldbevolking verplichte lockdowns op te leggen was een bijzonder beslissende zet in het ontstaan van de machtsgreep. De lockdown-mandaten braken nieuwe wegen voor vele mandaten die nog zouden komen.

Toen de lockdown eenmaal de rem zette op allerlei economische transacties, kregen de COVID-criminelen de macht om enorme uitbreidingen van de geldvoorraad te dirigeren. Met deze verandering kwam het verhoogde vermogen van centrale bankiers om heimelijk de stroom van het vers aangemaakte kapitaal te sturen.

De schuldigen van de COVID bewerkstelligden veel van hun manipulaties van met schulden bezwaarde regeringen via de goed georkestreerde machinaties van ’s werelds grootste financiële instellingen. De hogere echelons van deze bastions van enorme economische macht hebben de leiding genomen in deze oorlog tegen het volk.

De bankiers van de COVID cabal hebben hun financiële spierballen laten gelden in naam van de hulp aan regeringen om te reageren op economische ontwrichtingen. Door de activiteiten van miljoenen werknemers en kleine bedrijven te belemmeren, hebben de lockdowns er vooral toe bijgedragen dat de aard van de wereldeconomie snel is veranderd.

De verdeling van pijn en lijden – zelfs van leven en dood – was grotendeels het resultaat van beslissingen van regeringen over wat al dan niet een “essentiële” activiteit was. Bij het nemen van deze beslissingen op leven en dood over wat al dan niet essentieel is voor het overleven van de samenleving, werden de regeringen door hun bankpartners aangemoedigd om hun verruimde politieke invloed te verkennen en uit te oefenen. Deze grotere invloed kwam voort uit de verruimde mogelijkheden om meer overheidsuitgaven te doen, waarvan een groot deel aan het zicht van het publiek onttrokken was.

De regeringsleiders kregen daardoor een ruimere discretionaire bevoegdheid om de stromen van nieuw geld, afkomstig van de stijgende staatsschulden, te sturen. Het doel lijkt te zijn het bestaande systeem van activa en passiva te laten crashen door politici aan te moedigen om patronage-dollars te pompen naar die vriendjes en organisaties die het meest overeenstemmen met de belangen en agenda’s van de regerende partijen.

De laatste orgie van geheimzinnige geldschepping heeft de schuldigen van de COVID in staat gesteld zich verder te verrijken en direct of indirect de coöptatie van allerlei beroepsmensen te kopen. Talloze technocraten, dokters, verpleegsters, journalisten, verkozen ambtenaren, bestuurders, rechters, professoren, leraren, predikanten en beroemdheden werden omgekocht. Zij werden in wezen omgekocht om zich te schikken.

Degenen die weigerden mee te gaan met de injectie-mandaten en de grootschalige desinformatie werden vaak bedreigd met ontslag en sociale stigmatisering. Degenen die standvastig bleven, werden vaak zwaar gestraft omdat zij zich niet mengden in de geestelijke of morele ziekte die nog steeds onze collega’s en landen overspoelt.

Beginnend met de zogenaamde “colleges van geneesheren”, werden de beroepsorganisaties van de artsen bijzonder meedogenloos. De licenties van vele artsen worden nog steeds ingetrokken omdat zij niet bereid zijn de nu volledig in diskrediet gebrachte bewering dat de COVID-injecties veilig en doeltreffend zijn te papegaaien.

Veel van de COVID handlangers waren in wezen gebiologeerd in de koplampen van de 24/7 angstporno van de media. Vaak zonder te beseffen dat zij in een plan trapten om degenen die op het toppunt van de macht stonden verder te verrijken, werden zij gehypnotiseerd tot gehoorzaamheid. Zij werden geïntimideerd en gevleid tot onderdanigheid. Zij werden ingelijfd in een duivels project, dat weinigen onder ons onmiddellijk konden vatten, en dat plannen omvatte om een verminderde en verzwakte mensenfamilie te doden, te ruimen, te verminken, te onteigenen, te steriliseren en tot slaaf te maken.

Het begin van de agenda om de overlevenden van het eugenetische depopulatieschema tot slaaf te maken, wordt duidelijk in de manier waarop de hoogste autoriteiten zich hebben gedragen. Door verplichte maskering, verplichte lockdowns, verplichte injecties en vele andere dwangmaatregelen op te leggen, hebben zij de gewoonte ontwikkeld om de doorsnee mens als onderdanig aan hun dictaten te behandelen. Het thema van de opgelegde onderdanigheid omvat de ervaringen van veel mensen.

Het was een massale golf van onwil om zich aan te passen aan de nieuwe uitersten van de opgelegde onderdanigheid, die samenkwam in de enorme uitbarsting van volks- en vaderlandslievende steun voor de dwars door Canada trekkende pelgrimstocht naar Ottawa van de Truckers’ Freedom Convoy.

Onderdanigheid

In de loop van de vroege COVID lockdowns werd een groot deel van de mensheid in de ogen van hun regeringen gereduceerd van de status van burger tot die van lijfeigene van de staat. Volwassenen werden in wezen kinderlijk gemaakt in hun verhouding tot de regeringen.

Veel regeringen vatten de brede publieke onderwerping aan de lockdowns op als een signaal dat zij hun kiezers met dwang konden neerknuppelen om hun lichamelijke autonomie op te geven. Met de dreiging van nog meer opdringerige COVID-beperkingen kregen honderden miljoenen de instructie dat zij ongeteste injecties moesten nemen als zij werk wilden behouden, evenals toegang tot hoger onderwijs en nog veel meer.

Het grootste deel van de mensheid blijft onderdanig aan supranationale heersers die zo machtig zijn dat deze heren van het geldsysteem in staat waren de meeste nationale regeringen en de meeste grote media van de wereld een gemeenschappelijk COVID-beleid op te leggen. Niets van deze omvang van wereldwijde dwang is ooit eerder voorgekomen.

Wat valt er te verwachten, nu het grote aantal door injecties veroorzaakte ziekten, slopende verwondingen en sterfgevallen meer publieke aandacht begint te trekken? Zal de wereldgemeenschap de uitdaging aangaan om zich te bevrijden van de onderdanigheid aan verdere opleggingen van tirannie die voor ons gepland zijn?

Roekeloze medische experimenten opgelegd aan menselijke proefobjecten

Vooral sinds de COVID-injecties in 2021 op grote schaal zijn ingevoerd, is een aanzienlijk deel van de mensheid reeds onderworpen aan uitroeiing, beëindigde vruchtbaarheid, alsmede de explosie van een enorme reeks andere bittere gezondheidsrampen. Deze rampspoedtrajecten zijn waarschijnlijk nog in de beginfase. De catastrofale resultaten zijn teweeggebracht door de mensheid heimelijk onder te dompelen in de meest massale sage van roekeloze medische experimenten die ooit aan menselijke proefpersonen zijn opgelegd.

  De gefabriceerde crisis, de Great Reset en de NWO's 'Build Back Better'

Het schijnt dat wij ons midden in een ingewikkeld schema bevinden, waarin vele geheimzinnige medische experimenten gecombineerd worden in het kader van één groot overkoepelend medisch experiment. Het bewijs wordt steeds groter dat de acties die gedaan worden in naam van het verslaan van COVID-19, meer te maken hebben met het bestuderen van nieuwe methoden om mensen te doden en te verminken, dan met hen te helpen en te genezen.

Het slechte nieuws wordt algemeen bekend. De COVID-injecties stimuleren, variëren, intensiveren en verspreiden in feite juist de infecties die zij geacht werden te genezen. Bovendien vernietigen herhaalde inentingen gestaag de natuurlijke immuniteit. Boosters verhogen vooral de vatbaarheid voor ziekte! Ontvangers van meerdere inentingen worden gestadig beroofd van hun eigen aangeboren vermogen om alle besmettelijke ziekten te weerstaan. Zij nemen in wezen dezelfde kenmerken in zich op als AIDS.

Geen remedies toegestaan om de agenda van massale injecties in de weg te staan

In het voorjaar van 2020 kwam er een sterk signaal dat het er bij de COVID-crisis niet echt om ging mensen te helpen ziekten te voorkomen en te overwinnen. Het COVID-circus was veeleer gepland en heimelijk uitgevoerd met het doel de belangen van enkelen te bevorderen door de verspreiding en intensivering van de schade voor het grootste deel van de wereldbevolking uit te buiten.

Op basis van een doorwrochte en goed gefinancierde “dodelijke fraude” werden de beginselen van de wetenschappelijke methode, de “peer-review” en de academische publicaties meedogenloos aangevallen. Het schandaal ontstond medio 2020 toen prestigieuze academische medische tijdschriften de zogenaamd “peer-reviewed” resultaten van een nep-onderzoek publiceerden.

Deze gebeurtenis bracht een serie schendingen van de beroepsethiek en het recht samen. Onder de overtreders bevonden zich de redacteuren en peer-reviewers van prestigieuze academische uitgevers, het soort instellingen dat geacht wordt grote verantwoordelijkheden te dragen voor het toepassen en bewaken van de wetenschappelijke methode. De ingewikkelde zwendel was erop gericht een veelbelovend COVID-middel, hydroxychloroquine genaamd, in diskrediet te brengen.

Het valse onderzoeksproject werd toegeschreven aan een bedrijf dat bekend staat onder de naam Surgisphere. Deskundige lezers van de zogenaamde peer-reviewede publicatie van Surgisphere zagen in dat de beweringen van de auteurs gewoon niet geloofwaardig waren.

Daaropvolgend onderzoek wees uit dat het eigenlijke Surgisphere een lege huls was die niet over de middelen, het personeel, het talent en de deskundigheid beschikte om de studie uit te voeren die in het nu in diskrediet gebrachte essay beschreven werd. Zoals gebruikelijk is in de COVID-misdaadgolf, is er nog geen strafvervolging ingesteld naar aanleiding van de fraude die is gepleegd om te voorkomen dat er hinderpalen zouden worden opgeworpen voor de agenda van de massale injecties.

Het doel van degenen achter het Surgisphere-schandaal was een werkelijk veilig en doeltreffend middel tegen een overhypte virusinfectie buitenspel te zetten. De ontdekking van het Surgisphere-schandaal is een van de eerste tekenen van de COVID-misdaadgolf. Het wijst op de diepe oneerlijkheid en kwade trouw die ten grondslag liggen aan het plan om de wereldbevolking een universeel stelsel van verplichte vaccins op te leggen. Zie dit.

De COVID-prikken leiden tot de invasie van duizenden nieuwe kwalen bij hun slachtoffers

In het najaar van 2021 werd een soortgelijke laster- en desinformatiecampagne tegen Ivermectine gevoerd. De lastercampagnes waren ook gericht tegen de belangrijkste voorstanders van Ivermectin, waaronder Dr. Pierre Kory. Zijn onderzoek bracht Dr. Kory en veel van zijn medische collega’s tot de conclusie, met solide bewijzen achter de hand, dat het goedkope en gemakkelijk verkrijgbare middel in kwestie een krachtige remedie en preventiemiddel tegen COVID-19 was.

De veiligheid en doeltreffendheid van Ivermectine werd aangetoond in vele landen waar het met groot effect werd gebruikt om de invasies van het vermeende nieuwe coronavirus tegen te gaan. Deze ervaring geeft steun aan het argument dat vele miljoenen waarvan beweerd wordt dat ze aan COVID gestorven zijn, gered hadden kunnen worden. Bovendien zou een onbelemmerde behandeling met Ivermectine en andere over-de-toonbank geneesmiddelen een wereldwijde uitweg uit de massale sterfte en verwondingen als gevolg van de giftige massale injecties hebben gecreëerd.

Gezien in de grotere context van het bedrijfsleven, het recht en de politiek, hadden de campagnes om hydroxychloroquine en Ivermectine en vele andere levensvatbare COVID-medicijnen in diskrediet te brengen niets te maken met de vooruitgang van de wetenschap en de volksgezondheid. Het ging er veeleer om de wettelijke ruimte te beschermen die voor de injecties gereserveerd was. Het ging erom de weg vrij te houden voor de toekenning en handhaving van een zwaar misbruikte wettelijke procedure die bekend staat als de “Emergency Use Authorization” (EUA).

Deze vergunning om de experimentele injecties aan het publiek vrij te geven werd in eerste instantie verleend door de Federal Food and Drug Administration in de Verenigde Staten. Een kernpunt van de EUA is dat de fabrikanten van de COVID-injecties wettelijk beschermd zijn tegen vervolging wegens tekortkomingen in hun medische producten.

Deze vrijstelling van rechtsvervolging geldt echter alleen als de geneesmiddelenproducenten en hun regelgevers geen misdrijven hebben gepleegd bij de productie en distributie van hun producten. Zoals David E. Martin regelmatig verklaart, is de kans dat de schuldigen van COVID aan deze test zouden kunnen voldoen, zeer klein. Zie dit.

De belangrijkste voorwaarde om deze vergunning voor noodgebruik te krijgen is dat er geen andere direct beschikbare middelen mogen zijn om de verspreiding van de aangewezen infectieziekte te voorkomen. Deze voorwaarde verklaart voor een groot deel de vijandigheid tegenover de veilige, doeltreffende, goedkope en ongeoctrooieerde middelen die bepleit worden door mensen als Dr. Kory, wijlen Dr. Vladimir Zelenko, en de veel verguisde Dr. Didier Raoult.

Het COVID-fiasco is het toonbeeld van de ruïnerende uitbuiting door Big Pharma van de bepalingen van de “Emergency Use Authorization” en andere bepalingen van de wet die de vaccinproducenten immuniteit verlenen tegen vervolging. Het is de hoogste tijd om deze extravagante overheidssubsidies, die vrijstelling verlenen van de gebruikelijke kosten van het zakendoen, in te trekken.

Bovendien is de tijd gekomen om te voorkomen dat overheidsdienaren zoals de beruchte Dr. Anthony Fauci zich grote delen kunnen toe-eigenen van de exploderende oliebron van geld dat afkomstig is van de liefdadige verlenging door de regeringen van de aansprakelijkheidsvrije status voor de vaccinproducenten.

Deze conclusie wordt enorm versterkt door wat wij leren van het fiasco dat ontstaan is door de onzorgvuldige uitbreiding van de Emergency Use Authorization tot de COVID-stolselprikken. Corrupte regeringsregulatoren over de hele wereld hebben deelgenomen aan deze misdaad tegen de mensheid, waarvan de verwoestende omvang steeds moeilijker te verdoezelen valt door een niet aflatende campagne om tientallen niet-gepatenteerde remedies buitenspel te zetten.

Dr. Pierre Kory heeft uitgelegd dat het algemene bedrijfsmodel van de farmaceutische industrie gebaseerd is op een niet aflatende campagne om tal van niet-gepatenteerde geneesmiddelen, waaronder hergebruikte geneesmiddelen zoals Ivermectin, aan de kant te schuiven. Sommige van deze middelen, waaronder hydroxychloroquine, komen voort uit de traditionele kennis van inheemse volkeren, die in de loop van duizenden jaren van menselijke interactie met onze natuurlijke omgeving is ontwikkeld. Zie dit.

Dr. Kory legt grote nadruk op de algehele vijandigheid van Big Pharma tegenover herbestemde geneesmiddelen en natuurlijke remedies die niet gepatenteerd en tegen hoge prijzen verkocht kunnen worden. Deze vijandigheid heeft de geneesmiddelenkartels naar enkele zeer duistere plaatsen geleid, waarvan de negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mensheid enorm zijn. Helaas heeft het overheersende deel van de medische wereld de farmaceutische industrie vergezeld op haar heilloze reis.

  Voorheen "één prik" J&J  "vaccin" is nu twee

Dr. Kory legt zijn eigen ervaringen uit met de meedogenloosheid van een uiterst machtige bedrijfslobby, die van de tabaksindustrie geleerd heeft hoe zij “desinformatie” tegen hun “concurrenten” kunnen gebruiken. Hij ontwikkelt het beeld van een farmaceutisch kartel dat ziekte en slechte gezondheid is gaan zien als zijn voornaamste kapitaal dat gecultiveerd, gekweekt en uitgebuit moet worden voor winst.

Deze destructieve methode lijkt op steroïden te zijn nagebootst met de COVID injecties. Hun ingrediënten, waarvan sommige nog geheim worden gehouden, lijken goed toegerust om een breed spectrum van duizenden zogenaamde “ongewenste bijwerkingen” te veroorzaken. Deze door serums veroorzaakte kwalen bezorgen veel slachtoffers van de klonterinjecties nu al nieuwe invasies van kwalen die veel nieuwe handel zullen opleveren voor de farmaceutische industrie en haar gekaapte medische beroepsgroep.

Het opleggen van langzame en ondraaglijke overlijdens aan veel van de zogenaamde vaccingewonden kan zeer lucratief zijn voor de farmaceutische bedrijven en voor hun gevangen medische medicijnenduwers.

Het uitvinden van nieuwe ziektebeelden om injectiedoden en -letsels te verdoezelen

Een sleutel tot het begrijpen van de enormiteit van het huidige wereldwijde debacle ligt vervat in de berichten dat het aantal COVID-prikken dat tot nu toe gegeven is, de wereldbevolking overtreft. Elke 100 mensen op deze planeet hebben al gemiddeld 156 COVID-19 prikken gekregen. Het totale aantal wereldbewoners dat ten minste één COVID injectie heeft gekregen zou 5,3 miljard bedragen. Zie dit en dit.

Hoeveel van de miljarden mensen die COVID-prikken hebben gekregen, zijn er al gedood of verminkt door de injecties? Hoe verhouden deze aantallen zich tot de slachtoffers die gemaakt zijn in eerdere gevallen van medische experimenten op menselijke proefpersonen?

De opzettelijk problematische aard van de reeks gebrekkige processen voor de rapportage, verzameling en verspreiding van sterfgevallen en gewonden door injecties is in letterlijk duizenden publicaties besproken. De berekeningscontroverses ontpoppen zich als een van de grootste getallenspelletjes van dit tijdperk.

Wat ook de aantallen doden en gewonden zijn, de PR-machine van de COVID doet er alles aan om de omvang van de ernstige schade die aangericht wordt te verbergen. Zij hebben een nieuw syndroom moeten uitvinden, SADS, om de plaag van plotselinge sterfgevallen te beschrijven die vaak op de televisie te zien zijn bij sportevenementen en breed worden uitgemeten in ontelbare krantenberichten. Zie dit.

De kans is groot dat de slachtoffers van het huidige medische experiment veel groter zullen blijken te zijn dan alle slachtoffers van alle voorgaande experimenten met menselijke proefpersonen bij elkaar. Zeker overtreft het huidige geval ruimschoots de omvang van de medische experimenten die aan de medici van het Derde Rijk werden toegeschreven. Het zijn deze experimenten die de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog ertoe aangezet hebben een onderzoek in te stellen dat geleid heeft tot de opstelling van de Code van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog.

De Code van Neurenberg verbiedt ondubbelzinnig medische experimenten op menselijke proefpersonen die door dwang of zonder geïnformeerde toestemming worden opgelegd. Deze beide wettelijke voorschriften worden flagrant geschonden in de waanzinnige haast om, zoals Justin Trudeau heeft verkondigd, “COVID-injecties uit de vriezer en in de armen van de mensen te krijgen”. Zie dit.

De injectie-mandaten zijn onmiskenbaar dwingend. Bovendien is het bij elke mogelijke maatstaf schandalig dat niet de voorwaarden worden geschapen voor een werkelijk geïnformeerde toestemming. Zeer onwaar is de voortdurend herhaalde mantra dat de COVID-prikken “veilig en doeltreffend” zijn en dat zij gemaakt zijn om de verspreiding van het celebrity-virus tegen te gaan. De kernmythe van de COVID-religie geeft precies de tegenovergestelde boodschap van wat nodig zou zijn geweest om geïnformeerde toestemming te krijgen van de ontvangers van de experimentele klonterspuiten.

Zoals Joseph Mercola zegt, “hebben beroemdheden, politici, ambtenaren van gezondheidsinstanties, nieuwsankers, dokters, verpleegsters, academici en talloze anderen zo veel mogelijk mensen ertoe aangezet, beschaamd en bedreigd om de prik te nemen.” Zie dit.

Sommigen die gewillig of met tegenzin gehoor gaven aan de enorme druk om de prikken te nemen, werden geconfronteerd met onweerlegbare bewijzen uit hun eigen gruwelijke ervaring dat de injecties die zij kregen allesbehalve veilig en doeltreffend zijn.

Veel van degenen die door de injecties ernstig verminkt en kreupel zijn geworden, stuiten regelmatig op reacties van ontkenning, ongeloof, veroordeling en zelfs afkeer. De ontkenning kan vooral ernstig zijn binnen de medische systemen, waarvan de leidinggevenden, managers, practici en regelgevers ertoe hebben bijgedragen dat de gevaarlijke medische producten aan het publiek werden opgedrongen.

Hoeveel mensen zullen boeten voor wat in het licht van de toekomstige geschiedenis onvermijdelijk als afschuwelijke misdaden zal worden beschouwd?

De gewonden van injecties blijven de last dragen van de algemene beschuldigingen dat zij zich alleen maar inbeelden dat hun nieuw verworven kwalen iets te maken hebben met de injecties die zij hebben gekregen. Vaak wordt hun een passende medische behandeling ontzegd en worden zij bijvoorbeeld op pad gestuurd om tests te ondergaan om te zien of zij aan geestesziekten lijden.

In de woorden van Dr. Mercola,

“De strijd van de slachtoffers. Hun pijn, hun dood verdienen het erkend te worden voor wat ze zijn – het resultaat van medisch wangedrag, corruptie in de regelgeving en maatschappelijke waanzin van “massavorming”, gedreven door angstzaaierij in de media en regelrechte leugens om de verschuiving naar wereldwijde tirannie en slavernij te ondersteunen.”

De grootste misdaad ooit in de geschiedenis begaan?

Sinds 2020 heeft een schijnbaar eindeloze opeenstapeling van grote rampen de COVID-daders een dekmantel verschaft. Het enorme verlies van leven en welzijn door COVID-injecties maakt deel uit van een groeiende reeks bedreigingen die de mensheid treffen. Deze bedreigingen omvatten zich ontvouwende financiële catastrofen, kunstmatige voedseltekorten, pathologisch extremisme van klimaatveranderingsijveraars, breuken in veel verschillende soorten bevoorradingsketens, en grote uitbarstingen van binnenlandse disharmonie die in sommige gevallen in de richting van een mogelijke burgeroorlog wijzen.

Al deze rampen doen zich voor tegen de achtergrond van een gestage wereldwijde verschuiving naar hybride oorlogsvoering, inclusief regelrechte militaire agressie, aangevuld met meedogenloze vormen van gedachtenbeheersing en gedragswijziging.

Aan dit alles kunnen wij nu de “feitelijke chaos” toevoegen, die gepaard gaat met het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie om nog meer bevelen uit te vaardigen namens dezelfde kliek die de hysterische extremen heeft geproduceerd die de COVID-crisis voeden. Dit meest recente voorbeeld van de regelmatige inschikkelijkheid van de WHO ten opzichte van de agenda’s van de corporatistische elites kwam in de vorm van een verklaring dat de apenpokken een “Public Health Emergency of International Concern” vormen. Zie dit.

Al deze trajecten van samenkomende crises sturen de mensheid in de richting van een rampzalige reset, die moet culmineren in de gedigitaliseerde opsluiting en slavernij van de overlevenden van de ontvolking. De enige begunstigden zijn een klein percentage van de top 1%, mensen die zich hebben verenigd in een meedogenloos plan om het bezit van eigendom verder te monopoliseren en de politieke controle uit te oefenen over elk facet van het leven op de planeet aarde.

Een van de belangrijkste fraudes van degenen die de COVID injecties hebben uitgerold, is dat zij zogenaamde “vaccins” naar voren brachten, in plaats van de producten aan te bieden die hun eigen fabrikanten oorspronkelijk als een “gentherapie” omschreven.

  Zij zijn vrij om ons te blijven doden, zolang wij blijven denken dat zij niet zo kwaadaardig kunnen zijn

De onjuiste voorstelling van het bevoorrechte COVID middel als “vaccins” vormen een prominent onderdeel van de litanie van leugens die in de gefabriceerde COVID crisis geweven is. Deze belofte van beschermende vaccins heeft velen van degenen voor wie de ongeteste producten bestemd waren – praktisch iedereen – het idee gegeven dat zij een variant kregen van een tamelijk oude en vertrouwde technologie. Velen veronderstelden dat de COVID-injecties vergelijkbaar zouden zijn met de vaccins die zij eerder hadden genomen, meestal zonder duidelijke ongelukken.

De zuurstofrijke intelligentie van een groeiend deel van het nu ontmaskerde publiek begint het feit te absorberen dat de COVID-injecties de belangrijkste middelen zijn om een nieuwe en ongeteste mRNA-technologie in het menselijk lichaam te brengen. Deze nieuwe technologie is op dramatische wijze er niet in geslaagd te leveren wat beloofd was. De catastrofe gaat echter verder, veel verder.

Terwijl het COVID Officialdom alles blijft doen wat in zijn macht ligt om het te ontkennen, hebben de onthullingen van principiële en vaak geleerde klokkenluiders duidelijk gemaakt dat de injecties met genetische modificatie voor veel mensen zeer giftig zijn.

Dankzij de evaluatie van echte deskundigen, die over het algemeen niets te winnen en veel te verliezen hebben bij hun waarheidsvinding, komt het vernietigende nieuws nu naar buiten. Er kan geen twijfel meer over bestaan dat ernstige verwondingen en sterfgevallen door injecties veel omvangrijker zijn dan wat de regeringen en hun partners in de regeringsmedia ons hebben wijsgemaakt.

Tot de meest vastberaden en effectieve klokkenluiders behoren Jessica Rose, Peter McCullough, Robert Malone, Michael Yeadon, Sucharit Bhakdi, Steve Kirsch, Edward Dowd, Christine Anderson, Robert F. Kennedy, Lee Merritt, Michel Chossudovsky, Peter Koenig, Charles Hoffe, Del Big Tree, Byram Bridle, Vernon Colemen, Mike Whitney, Roger Hodgeson, el gato malo, Tucker Carlson, Joseph Mercola, Pierre Kory, Paul Marik, en Reiner Fuellmich.

De gecombineerde onderzoeken en conclusies van deze en nog veel meer grootheden maken duidelijk dat wij ons midden in de meest monumentale medische cataclysme in de geschreven geschiedenis bevinden.

Christine Anderson, een Duits lid van het Europees Parlement, gaat nog verder. Zij verklaarde dat

“Deze vaccinatiecampagne zal de geschiedenis ingaan als het grootste schandaal in de medische geschiedenis. Bovendien zal zij bekend komen te staan als de grootste misdaad die ooit in de geschiedenis is begaan.”

Een misdaad die genocide overtreft

Een recente studie in Zweden wijst op de duidelijke mogelijkheid dat de mRNA-injecties via “reverse transcriptase” permanente veranderingen in de menselijke DNA-cellen teweegbrengen. Zie dit.

De implicatie is dat er een onomkeerbare verandering op komst kan zijn van de genetische blauwdruk die aan de basis ligt van alle menselijk leven. Een dergelijke aantasting van de natuurlijke en door God gegeven integriteit van het menselijk genoom zou een universele misdaad zijn waarvoor wij, naar mijn mening, nog geen passende naam hebben.

Soms wordt het woord “genocide” gebruikt om de huidige ronde van geïnjecteerde aanslagen op menselijk leven en welzijn te beschrijven.

Zie dit en dit.

De term genocide wordt echter in de belangrijkste VN-Conventie over dit onderwerp gedefinieerd als “daden die gepleegd worden met het doel een nationale, etnische, raciale of godsdienstige groep, als zodanig, geheel of gedeeltelijk te vernietigen.” Zie dit.

De wereldwijde aanval die de massale COVID-injecties belichamen, is niet gericht tegen leden van specifieke raciale, godsdienstige of nationale groepen. Zij is veeleer gericht tegen mensen die behoren tot alle takken van de menselijke familie. De misdaden tegen de hele mensheid gaan dus veel verder dan genocide in de huidige definitie. Zie dit.

Bovendien geeft de beschuldiging van genocide nog niet de essentie weer van het geweld dat waarschijnlijk permanent wordt uitgeoefend op de genetische structuur van de hele menselijke familie. Is de tijd gekomen om een internationaal proces op gang te brengen om de nieuwe variaties van misdaden te beschrijven en te codificeren, die zijn ontstaan sinds het tijdperk van de processen van Neurenberg, een gebeurtenis die de formulering van de code van Neurenberg in 1947 omvatte?

Neurenberg 2.0 als alternatief voor het voorgestelde pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie

Alvorens de gezagsketen voor de aanpak van toekomstige pandemieën vast te spijkeren, hebben wij een proces nodig om het internationaal recht in overeenstemming te brengen met de nieuwe contouren van de internationale misdaad, vooral wanneer die gepleegd wordt achter de dekmantel van de volksgezondheid. Dit proces zou deel kunnen uitmaken van het broodnodige internationale onderzoek, dat sommigen hebben omschreven als Neurenberg 2.0. De onderzoekers, rechters en jury’s van Neurenberg 2.0 zouden zich buigen over de oorsprong, het ontstaan en de resultaten van het COVID-debacle.

De juridische dimensies van Neurenberg 2.0 zouden processen moeten omvatten tegen degenen die ervan verdacht worden een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de internationale misdaden tegen de mensheid. Dit proces zou een evaluatie en herziening kunnen inhouden van het bestaande internationale strafrecht in het licht van wat reeds is omschreven als “de grootste misdaad die ooit in de geschiedenis is begaan”.

Deze handelwijze zou de mensheid een belangrijke openbare dienst bewijzen, terwijl het Pandemieverdrag dat momenteel door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gepromoot, de wereldbevolking nog meer van de ergste elementen van de gefabriceerde COVID-crisis zou opleggen.

De WHO werkt nauw samen met de corporatistische operatoren die zich verzamelen in en rond het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab. De WHO en het WEF zijn goed geïntegreerd met een arsenaal van bewapende agentschappen, waarvan er vele verantwoording verschuldigd zijn aan de “filantropische” misdaadbaas, Bill Gates. Het nauwe partnerschap tussen Gates en Anthony Fauci centraliseert een groot deel van de controle over de wereldwijde financiering van medisch “onderzoek” om de schatkist van de farmaceutische industrie te vullen. Zie dit.

Het pandemieverdrag van de WHO is bedoeld om veel van de jurisdicties, wetten, administratieve mechanismen en handhavingsinstanties die veel functies mogelijk maken die cruciaal zijn voor de levensvatbaarheid van nationale regeringen, uit te schakelen. Zoals Peter Koenig zegt,

“Het Pandemieverdrag is een rechtstreekse aanval op de soevereiniteit van de lidstaten, en ook een rechtstreekse aanval op uw lichamelijke autonomie. Het zal u en mij beroven van enkele van onze meest elementaire Rechten en Vrijheden.”

Voortbordurend op deze beoordeling verklaart Michel Chossudovsky

“Het Pandemieverdrag is de “achterdeur” naar “Global Governance” en Digitale Tirannie. Het bestaat uit de constructie van een Wereldwijde nexus van proxy-regimes die gecontroleerd worden door een “supranationale soevereiniteit” (Wereldregering) bestaande uit vooraanstaande financiële instellingen, miljardairs en hun filantropische stichtingen.” Zie dit.

Neurenberg 2.0 zou de mensheid een belangrijke openbare dienst bewijzen, terwijl het Pandemieverdrag dat momenteel door de WHO wordt gepushed, de massale misdaadgolf van het officiële COVID-gezag zou verlengen en bestendigen.

Dr. Anthony Hall is hoofdredacteur van de American Herald Tribune. Hij is momenteel hoogleraar globaliseringsstudies aan de Universiteit van Lethbridge in Alberta Canada. Hij is leraar in het Canadese universitaire systeem sinds 1982. Dr. Hall, heeft onlangs een groot tweedelig publicatieproject bij McGill-Queen’s University Press afgerond, getiteld “The Bowl with One Spoon”.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

We naderen het Covid-19 “Kritische Massa Kantelmoment”: Is Neurenberg 2 het volgende?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWHO wil COVID-19 vaccinatie voor iedereen voor de hele levensloop tot een realiteit maken
Volgend artikelIn het hoofd van één van mijn zeer slimme pro-vaccin vrienden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. De bubbel onder het tapijt wordt hoger maar er zal nog wel een boel extra ondergeveegd kunnen worden.
  Een paar extra 2.0 prikken, een koude winter in combinatie met een verzwakt immuun systeem zullen denk ik flinke klappen gaan worden, maar met SADS en een “verantwoordelijke” voor de kou is het deflectieschild 100% actief.
  Neurenberg 2.0 zal er niet komen, als je mij vraagt.

 2. Weer een zoethoudertje.

  Alleen al om het weer Neurenbergprocessen te noemen.

  Met deze groep blaaskaken gaan we de oorlog niet winnen.

  Een serieuze jurist zou nu eerst een proefproces opstarten tegen onrechtmatig optreden van pharmaffiaven roverheden….

  Aangezien de tijd dringt (nu 5G en chemtrails ook ons al ziek makrn) is er maar één middel:

  HOOIVORKEN!!!

  • IK ben het roerend met je eens. Helaas zullen we alleen staan Ab. Ik zou echt echt graag doen, desnoods met zijn tweeen en wetende dat we verliezen. Helaas zal ons alleen hoon en spot ten deel vallen want het merendeel van de bevolking is te dom en te laf om te begrijpen dat harde actie de enige uitweg is

   • Klopt helemaal.
    Helemaal alleen kunnen mijn partner en ik hier in dit zombiegebied ook niets behalve onszelf kansloos opofferen.
    Maar ze blijven van mijn dieren en mijn lijf af!!!!

 3. Door de schijn van het goede worden wij bedrogen, je doet het voor een ander werd er gezegd. Inderdaad je deed het voor de machtswellustelingen die zich verrijken over de ruggen van goedgelovigen. Met zaaien van angst en bewust georkestreerde leugens werden grote delen van de bevolking moedwillig geinjecteerd met een goedje dat grote schade toebrengt aan het lichaam. Deze misdaad waaraan regeringen structureel aan meegewerkt hebben en meewerken is zo groot dat het menselijk brein dit niet kan bevatten en geloven. Mensen zoeken nu hun heil en verlossing door vast te houden aan een komend tribunaal. Het Nurnberg tribunaal was toen al een farce en ook het Nurnberg 2.0 zal een zoethouder zijn om het volk rustig te houden. Prikt men u in de linkerarm, keer dan ook de rechter arm toe. Oproep tot geweld wordt hier gecensureerd maar ik zie geen andere mogelijkheid, Praten, argumenten overleggen en vreedzaam onvrede met de maatregelen uiten ontaard in slaag beuren van de staat. Politie en leger die de gezworen eed hebben afgelegd het volk te beschermen laten het massaal afweten en lijken van het rammen op weerloze burgers te genieten. Dat geeft ons het recht en de plicht onszelf te verdedigen, je doet het voor een ander

 4. @Frontnieuws – De link ontbreekt (naar dit) net boven het kopje: De COVID-prikken leiden tot de invasie van duizenden nieuwe kwalen bij hun slachtoffers. Ter info.

 5. Deze frontale aanval op de mensheid is zo immens dat er een duidelijk en definitief antwoord op moet komen. Al degenen die hierachter zitten zullen de ultieme prijs moeten betalen. Waarschijnlijk betekent dit ook een vervolging van alle geheime genootschappen en dit wereldwijd. Alleen zo kunnen we een billijke wereld heropbouwen.

 6. Beste Mensen

  Niks Anders is Alomtegenwoordig dan het Alomtegenwoordige Zelf

  Dus trap alstUblieft niet in de val van een klein scheppingkje van het Alomtegenwoordige
  Die zich wil uitgeven voor het Alomtegenwoordige

  Dwaal & Verdwaal niet en laat U niet in de Maling nemen
  Dus op een Dwaalspoor Zetten

  Weet wat U doet
  Per slot van rekening
  U bent de uiteindelijke beslisser

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in