De grootmoeder met rode vlag is een symbool geworden.

Maandag hield Poetin de jaarlijkse “Dag van de Overwinning”-toespraak ter viering van de overwinning van Rusland op nazi-Duitsland in 1945. De Russische president deed geen van de hyperbolische uitspraken die de media hadden voorspeld, maar gaf in plaats daarvan een kort overzicht van de gebeurtenissen die tot de oorlog in Oekraïne hebben geleid, schrijft Mike Whitney. Er was niets van de bravoure die men zou verwachten van een leider die steun probeert te verwerven voor de voortdurende oorlog. Poetin herinnerde de menigte er eenvoudig aan dat hij alles had gedaan wat hij kon om het bloedige conflict waarin Rusland nu verwikkeld is, te vermijden. Hier is een deel van wat hij zei:

“In december jongstleden hebben wij voorgesteld een verdrag over veiligheidsgaranties te ondertekenen. Rusland drong er bij het Westen op aan om een eerlijke dialoog te voeren, op zoek naar zinvolle en compromitterende oplossingen, en rekening te houden met elkaars belangen. Alles tevergeefs. De NAVO-landen wilden niet naar ons luisteren, wat betekent dat zij totaal andere plannen hadden. En dat hebben wij gezien.”

Dit is een nauwkeurige weergave van wat er zich in de maanden vóór de oorlog afspeelde. Poetin probeerde een confrontatie te vermijden door de VS herhaaldelijk te vragen in te gaan op de redelijke veiligheidszorgen van Rusland. Helaas heeft de regering-Biden de eisen van Poetin afgewimpeld zonder zelfs maar een antwoord te geven. De VS en de NAVO houden vol dat Oekraïne het volste recht heeft om te kiezen welke veiligheidsregeling het wil. Maar dat is duidelijk niet het geval. De Verenigde Staten en elke natie in de NAVO hebben verdragen ondertekend (Istanboel in 1999, en Astana in 2010) waarin staat dat zij hun eigen veiligheid niet kunnen verbeteren ten koste van die van anderen.

Het beginsel dat aan deze verdragen ten grondslag ligt heet “de ondeelbaarheid van de veiligheid”, wat betekent dat de veiligheid van de ene staat niet losgekoppeld kan worden van de veiligheid van de andere. In de praktijk betekent dat, dat de ondertekenaars van deze verdragen niet vrij zijn om hun eigen militaire capaciteit zo ver te ontwikkelen, dat die een gevaar voor hun buren vormt. Deze termen zijn vooral van toepassing op Oekraïne, dat lid wil worden van een militaire alliantie die openlijk vijandig staat tegenover Rusland. Het lidmaatschap van de NAVO is altijd een “rode lijn” geweest voor Poetin, die herhaaldelijk heeft verklaard dat hij niet zal toestaan dat er NAVO-bases, gevechtstroepen en raketplaatsen op Oekraïens grondgebied komen, waar ze op een steenworp afstand van Moskou zouden liggen. Zoals een criticus uit Texas het uitdrukte: “U zou toch ook geen ratelslang op uw veranda laten wonen?” Nee, dat zou u niet doen, en Poetin ook niet. Hier is meer uit een toespraak die Poetin in 2007 hield:

“Ik ben ervan overtuigd dat we het beslissende moment hebben bereikt waarop we serieus moeten nadenken over de architectuur van de wereldwijde veiligheid. En we moeten te werk gaan door te zoeken naar een redelijk evenwicht tussen de belangen van alle deelnemers aan de internationale dialoog.” Veiligheidsconferentie van München, 2007

Voor Poetin is veiligheid altijd het allerbelangrijkste geweest. Hoe creëren we een wereld waarin gewone mensen zich veilig kunnen voelen in hun huizen, hun gemeenschappen en hun landen? Hoe beschermen we de zwakkere landen tegen de voortdurende dreiging van interventie, invasie of regimeverandering door een impulsieve supermacht wiens gedrag wordt geleid door zijn eigen materiële belangen en zijn eigen onverzadigbare geopolitieke ambities? Begrippen als de “ondeelbaarheid van de veiligheid” kunnen idealisten wel aanspreken, maar waar is het handhavingsmechanisme? En, hoe kunnen wij deze grootse ideeën gebruiken om een hardnekkige hegemoon die over de planeet raast in toom te houden?

  Uitgelekte documenten tonen de leugens van de Westerse regeringen

Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden, want als de Verenigde Naties werkelijk zo zouden werken als zij geacht worden te doen, dan zouden de eisen van Rusland grondig besproken zijn op spoedvergaderingen, voordat het eerste schot gelost was. Maar dat is niet gebeurd. Het internationaal recht en de wereldinstellingen hebben weer gefaald. Zoals iedereen weet, zijn de meeste van die instellingen gekaapt door Washington, dat ze nu gebruikt om een vijgenblad van legitimiteit te verschaffen voor zijn serieplunderingen. Dat is zeker hoe ze gebruikt worden in de huidige oorlog tegen Rusland.

De westerse media worden ook gebruikt als wapen tegen Rusland. Rusland heeft bijvoorbeeld alom de schuld gekregen dat het de oorlog begonnen is, maar Rusland is de oorlog niet begonnen en iedereen in de Veiligheidsraad weet dat. Oekraïne is de oorlog begonnen, en de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft bewijzen verzameld om dat te bewijzen. Bekijk dit fragment uit een interview op de Grayzone met de Zwitserse inlichtingenofficier en NAVO-adviseur, Jacques Baud:

JACQUES BAUD: “Ik denk dat we moeten begrijpen, zoals u weet, dat de oorlog in feite niet begonnen is op 24 februari van dit jaar… wat geleid heeft tot het besluit om een offensief te beginnen in de Donbas was niet wat er sinds 2014 gebeurd is. Daar was een aanleiding voor…

De eerste is het besluit en de wet die Volodymyr Zelensky in maart 2021 – dus vorig jaar – heeft aangenomen om de Krim met geweld te heroveren…

(En, ook,) de intensivering van de artilleriebeschietingen op de Donbas vanaf 16 februari, en deze toename van de beschietingen werd in feite waargenomen door de waarnemersmissie van de OVSE [Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa], en zij registreerden deze toename van schendingen, en het is een massale schending. Ik bedoel, we hebben het over iets dat ongeveer 30 keer meer is dan wat het vroeger was… Op 16 februari had u een enorme toename van overtredingen aan Oekraïense kant. Dus voor de Russen, Vladimir Poetin in het bijzonder, was dat het teken dat de operatie – de Oekraïense operatie – op het punt stond te beginnen.

En toen begon alles; ik bedoel, alle gebeurtenissen kwamen zeer snel. Dat betekent dat als we naar de cijfers kijken, u kunt zien dat er een enorme toename op de 16e-17e was, en toen bereikte het een soort maximum op de 18e februari, en dat ging zo door.

… En daarom kon Vladimir Poetin op 24 februari, toen hij besloot het offensief in te zetten, een beroep doen op artikel 51 van het VN-Handvest dat voorziet in bijstand in geval van een aanval.”  (“US, EU sacrificing Ukraine to ‘weaken Russia’: fmr. NATO adviser“, The Grayzone)

U ziet dat tegen de tijd dat Poetin Oekraïne binnenviel, de oorlog al begonnen was. De beschietingen op etnische Russen waren al met vele ordes van grootte opgevoerd. Mensen werden massaal afgeslacht, en tienduizenden vluchtelingen vluchtten over de grens naar Rusland. En, dit alles was al aan de gang sinds 16 februari, een volle week voordat Rusland de grens overstak. (Moon of Alabama heeft de gegevens over de bombardementen die in de Donbas plaatsvonden vóór de invasie gebundeld: “Het rapport van 15 februari van de speciale waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne registreerde zo’n 41 explosies in de gebieden waar een staakt-het-vuren gold. Dit liep op tot 76 explosies op 16 februari, 316 op 17 februari, 654 op 18 februari, 1413 op 19 februari, een totaal van 2026 op 20 en 21 februari en 1484 op 22 februari.”)

  Gepensioneerde Amerikaanse legerkolonel: 'Ze bluffen niet'; Russische tactische kernbomoefeningen zijn luide waarschuwing aan VS/NAVO om weg te blijven uit Oekraïne

Waarom blijven de media dan de leugen herhalen dat Rusland de oorlog begonnen is, terwijl dat duidelijk onwaar is?

Het is een feit dat Poetin de troepen erheen gestuurd heeft om een brand te blussen, niet om er een te beginnen. Als er ooit een situatie was waarin de Responsibility To Protect (R2P) gerechtvaardigd kon worden, dan is het wel in Oost-Oekraïne, vóór de invasie. 14.000 etnische Russen waren al gedood voordat de beschietingen begonnen. Had Poetin de andere kant op moeten kijken en moeten toestaan dat er nog eens zo’n 14.000 werden afgeslacht zonder een vinger uit te steken?

Nee, Poetin deed wat hij moest doen om levens te redden en de nationale veiligheid van Rusland te verdedigen. Toch heeft hij geen territoriale ambities en geen verlangen om het Sovjetrijk te herscheppen. Zijn “speciale militaire operatie” is in feite een defensieve operatie, bedoeld om opkomende bedreigingen weg te nemen die niet langer konden worden genegeerd. Het percentage van 83% waarmee Poetin door het publiek wordt goedgekeurd, bewijst dat het Russische volk begrijpt wat hij doet en hem volledig steunt. (Een politiek leider zou nooit zoveel steun krijgen als het volk dacht dat hij een aanvalsoorlog was begonnen).

Sommige lezers herinneren zich misschien dat Poetin -voordat hij de tanks stuurde- zich beriep op artikel 51 van de Verenigde Naties, dat een wettelijke rechtvaardiging biedt voor militair ingrijpen. Hier volgt een uittreksel uit een artikel van voormalig wapeninspecteur Scott Ritter, die de Russische actie als volgt verdedigde:

“De Russische president Vladimir Poetin gaf, zich beroepend op artikel 51 als zijn autoriteit, opdracht tot wat hij een “speciale militaire operatie” noemde ….
op grond van artikel 51 kan er geen twijfel bestaan over de legitimiteit van de bewering van Rusland dat de Russischtalige bevolking van de Donbass acht jaar lang het slachtoffer was geweest van een brutaal bombardement dat aan duizenden mensen het leven had gekost…. Bovendien beweert Rusland over documenten te beschikken waaruit blijkt dat het Oekraïense leger voorbereidingen trof voor een grootscheepse militaire inval in de Donbass, die door de door Rusland geleide “speciale militaire operatie” werd verijdeld. [Uit OVSE-cijfers blijkt een toename van beschietingen van het gebied door de regering in de dagen voordat Rusland binnentrok].

..

Waar het op neerkomt, is dat Rusland een kenbare eis heeft gesteld op grond van de doctrine van de anticiperende collectieve zelfverdediging, die oorspronkelijk door de V.S. en de NAVO is bedacht, zoals die van toepassing is op artikel 51, en die gebaseerd is op feiten, niet op fictie.

Hoewel het misschien in de mode is voor mensen, organisaties en regeringen in het Westen om de voorspelbare conclusie te omarmen dat de militaire interventie van Rusland een moedwillige schending van het Handvest van de Verenigde Naties is en als zodanig een illegale aanvalsoorlog vormt, is de ongemakkelijke waarheid dat, van alle beweringen die gedaan worden over de wettigheid van de pre-emption uit hoofde van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, de rechtvaardiging van Rusland voor de invasie in Oekraïne op een solide rechtsgrond berust.” (“Russia, Ukraine & the Law of War: Crime of Aggression”, Consortium News)

En hier is meer over het onderwerp van auteur Danial Kovalik in zijn artikel getiteld “Why Russia’s intervention in Ukraine is legal under international law”:

“Men moet deze discussie beginnen met het feit te aanvaarden dat er in Oekraïne al een oorlog gaande was gedurende de acht jaar die voorafgingen aan de Russische militaire inval in februari 2022. En, deze oorlog van de regering in Kiev … heeft het leven gekost aan ongeveer 14.000 mensen, waaronder veel kinderen, en heeft nog eens ongeveer 1,5 miljoen mensen ontheemd … De regering in Kiev, en vooral haar neonazistische bataljons, voerden aanvallen uit tegen deze volkeren … juist vanwege hun etniciteit. ..

  Video: Rusland gaat door met de demilitarisering van Oekraïne - VS sturen decennia oude wapens naar Kiev

Om elke twijfel weg te nemen dat de destabilisatie van Rusland zelf het doel van de VS is geweest bij deze pogingen, moet men het zeer veelzeggende rapport van 2019 van de Rand Corporation bekijken… getiteld, “Overextending and Unbalancing Russia, Assessing the Impact of Cost-Imposing Options”, is een van de vele opgesomde tactieken “Het verlenen van dodelijke hulp aan Oekraïne”, om “Ruslands grootste punt van externe kwetsbaarheid uit te buiten.”…

Kortom, het lijdt geen twijfel dat Rusland bedreigd is, en wel op een heel ingrijpende manier, met concrete destabiliserende pogingen van de VS, de NAVO en hun extremistische surrogaten in Oekraïne….

Het is moeilijk een dringender geval te bedenken voor de noodzaak om ter verdediging van de natie op te treden. Hoewel het VN-Handvest eenzijdige oorlogshandelingen verbiedt, bepaalt het in Artikel 51 ook dat “geen enkele bepaling van dit Handvest afbreuk doet aan het inherente recht op individuele of collectieve zelfverdediging… ” En dit recht op zelfverdediging is zo uitgelegd dat landen niet alleen mogen reageren op daadwerkelijke gewapende aanvallen, maar ook op de dreiging van een op handen zijnde aanval.

In het licht van het bovenstaande is het mijn oordeel… dat Rusland het recht had om uit zelfverdediging te handelen door in te grijpen in Oekraïne, dat een proxy van de VS en de NAVO was geworden voor een aanval – niet alleen op Russische etnische groepen binnen Oekraïne – maar ook op Rusland zelf. Een tegenovergestelde conclusie zou eenvoudigweg voorbijgaan aan de nijpende realiteit waarmee Rusland geconfronteerd wordt.” (Why Russia’s intervention in Ukraine is legal under international law, RT)

Het aanwijzen van schuldigen voor het huidige conflict is meer dan een academische oefening. Het is de manier waarop redelijke mensen de bewijzen wegen om te bepalen wie verantwoordelijk is. Dat is misschien nog ver weg, maar het is toch een doel dat het nastreven waard is.

Tenslotte zou het nu toch wel duidelijk moeten zijn, dat de oorlog in Oekraïne al lang vóór de Russische inval gepland was. Bij elke gelegenheid heeft Washington de provocaties georkestreerd, die bedoeld waren om Rusland naar Oekraïne te lokken, zijn hulpbronnen af te tappen en zo een belangrijk obstakel voor de strategische doelstellingen van de VS in Centraal-Azië weg te nemen. Het uiteindelijke doel – zoals de Amerikaanse oorlogsplanners openhartig hebben toegegeven – is “de rug van Rusland te breken”, het land in kleinere stukken te splijten, de regering omver te werpen, beslag te leggen op zijn enorme energiebronnen, en de bevolking te reduceren tot een permanente staat van koloniale afhankelijkheid. Washington weet dat het de explosieve groei van China niet zal kunnen omsingelen en beheersen, tenzij het eerst Rusland verplettert. Daarom is het begonnen aan zo’n roekeloze strategie die zou kunnen uitlopen op een ongekende catastrofe. Onze misleide leiders geloven dat het behoud van hun greep op de wereldmacht het risico van een nucleaire vernietiging waard is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne: De door het Westen verzwegen dagelijkse en beestachtige terreur, waaronder massamoord op Russen die in Oekraïne wonenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe waarheid over kinderen, hepatitis en de Covid prik
Volgend artikelV.S. halen tarwe uit Oekraïne – Door oorlog verscheurd land gedoemd tot hongersnood
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

  • Hahah geen werk en alleen een toetsenbord held zeker…?
   Vaccinatiestatus koppelen aan pro of anti Rusland.. en jouw geheugen is geweldig…? 2 jaar geleden waren jullie zo pro trump…
   Sukkeltje

   • Terwijl ik een paar dagen geleden een post heb aangemaakt, waarin ik zeg dat Niburu.co mij al in 2016 via email-correspendentie had uitgelegd hoe het zat. 🙄
    Je neemt er de verkeerde uit, met uw vooroordelen.

    En ipv negatief commentaar te geven op anderen, zou je eens moeten proberen om zelf iets toe te voegen.

    Hou hem recht verder!

  • .. Ga zelf eerst eens de feiten bekijken; Rusland heeft de Krim en nu de oostelijke provincies in Oekraïne erkent als zelfstandige landsdelen die zich afscheiden van de nazi’s in Kiev en die 3 landsdelen vallen onder de bescherming van Rusland en Rusland mag die verdedigen, zeker omdat het uiteindelijk doel is om Rusland zelf rechtstreeks aan te vallen en Amerika heeft zelf een wet ondertekend dat zij mogen aanvallen als ze DENKEN aangevallen te worden.
   Dit zijn feiten, beste trol, weerleg ze maar.

   • Dus beste trol, weerleggen kun je ze niet. Anders kwam je wel met wat beters dan ‘uit je nek l*llen’.
    Blijf maar lekker verder trollen.
    Over jouw iq zullen we het maar niet hebben, want onder nul wordt niet gemeten.
    Voor mij is het altijd lachen hoe gemakkelijk het is om trollen in de verdediging te gooien omdat ze nooit, maar dan ook nooit met deugdelijke argumenten aankomen en enkel en alleen maar de bal kunnen teruggooien met een heel slap handje. Eigenlijk zijn ze zielig.

    • Als een bondgenoot van Rusland wordt aangevallen is dat hetzelfde als dat Rusland wordt aangevallen.
     Als 1 land van de NAVO wordt aangevallen worden alle landen van de NAVO aangevallen.
     Het feit dat het westen de 3 landsdelen in Oekraïne niet erkent doet hier niet terzake want het is juist hun doel om die delen, en liefst heel Rusland onder de knoet te krijgen van het westen, dus zullen ze nooit toegeven ook al heeft de grote meerderheid van die delen er voor gestemd om bescherming van Rusland te krijgen.
     Biden, jouw grote voorbeeld, heeft zelf toegegeven dat hij Rusland wil onderwerpen. Keihard feit dus. En dan vind jij het gek dat Rusland zich niet laat onderwerpen, zoals het de Irakezen, Libiërs e.v.a. vergaan is?
     Dat past natuurlijk niet in jouw straatje en daarom doe je er alles aan om de leugens van het westen in stand te houden. (tussen haakjes: wat schuift dat?)

     En het feit dat je ons ‘idioten’ noemt geeft aan dat jouw argumenten op totaal niets, een hoop gebakken lucht door de omgekochte MSM, zijn gebaseerd en dan begin je maar met schelden.
     Je bent echt een zielige trol.
     Maar doe zo voort and make my day!

 1. Het Westen klopt zich graag op de borst over hoe vredelievend ‘we’ zijn en hoe begaan ‘we’ zijn met het leven van kwetsbare groepen, vluchtlingen, armen etc. etc. Terwijl ‘we’ in feite al decennia de grootste oorlogshitsers en zaaiers van dood en verderf zijn, met onze ‘vredesmissies’, deugvlaggetjes, giro 555 en sancties.

  • Als je het allemaal zo goed weet, kun je beter zelf een website beginnen ipv de gebruikers alhier om hun bijdrage aan te vallen.

   Daar kan je tegen iedereen vertellen hoe verkeerd ze zijn, maar zonder zelf de juiste oplossing aan te dragen.

   • Dat zielige figuur is een betaalde overheids trol.
    Voor €8000,- per maand wordt hij op verschillende forums ingezet om eerlijke reacties te verzieken.
    Hij gebruikt verschillende nicknames. Let maar eens op.
    Negeren dat crapuul.

 2. Wat een selectieve verontwaardiging wordt elke dag weer zichtbaar door deze pro-russische propaganda hetze tegen Oekraine en het Westen, Grote misvatting dat het communisme de oplossing zou zijn in de strijd tegen de westerse decadentie. Laat de auteurs van deze misleidende artikelen hun welzijn eens beproeven door een jaar van de vrijheid van meningsuiting in Rusland te genieten en de weldaden van het communistische systeem te beproeven. Waarschijnlijk opent dat de ogen voor de werkelijkheid.

  • Vergelijk de vrijheid van Rusland dan eens met de vrijheid die wij hier ‘genieten’.
   Hier mag je veel minder. Alternatieve geluiden zoals RT en Sputnik zijn hier al op “democratische” manier verboden. Iets dergelijks zul je in Rusland niet vinden.
   Hier wordt het eigen volk in de steek gelaten voor vluchtelingen die alles op een presenteerblaadje krijgen aangereikt. Gratis een ingericht huis en uitkering zonder ook maar 1 uur hier gewerkt te hebben, maar probeer jij maar eens een tegemoetkoming te krijgen voor de gigantisch gestegen kosten.
   Het referendum, een bij uitstek democratisch iets, is afgeschaft want de stem van het volk is voor de machthebbers een doorn in het oog. Leve de democratie!
   Niet welgevallige meningen op het internet moeten geblokkeerd worden, want het volk mag enkel de eigen propaganda verhalen lezen, ongeacht hoeveel leugens die bevatten, zoals “de vaccins zijn veilig” ook al vallen mensen met bosjes dood neer.
   De regering die zichzelf verkocht heeft aan een duister figuur zoals Swappie, die graag zichzelf ziet als heerser over de gehele wereld en daarvoor zijn ‘global leaders’ in de regeringen heeft laten plaatsnemen. Een onbekend figuur als Kaag is nu ineens minister terwijl ze de overwinning al vierde voordat de uitslag bekend was. Duidelijk kiezersbedrog dus, maar geen haan die er naar ( durft) te kraaien. De regering pleegt hier duidelijk landverraad, maar hier mag dat, want het volk wordt hier constant met leugens overspoelt door de media die in hun handen is, net zoals de rechters die geen enkele uitspraak doen in het nadeel van de regering, hoe misdadig hun daden ook zijn.
   Een minister president die al ruim 8 jaar het volk keihard voorliegt mag blijven omdat hij machtige vriendjes zoals dat swapzwijn heeft.
   Het communisme in Rusland is al lang verdwenen. zij doen op een eerlijke manier zaken, iets waar je met Amerika lang niet zeker van bent, want zij bepalen de regels hoe het hun uitkomt, en annuleren verdragen die hun niet zinnen.
   En dan durf je Rusland te betichten dat het minder democratisch zou zijn dan wij hier???

   • In de jaren 50 trapten de Russen Chroetov eruit. Een partij die leider eruit kan trappen is demokratisch

    Kunnen wij landverraders als Rutte, Ollongen, Kaag, Jetten, Klaver eruit trappen?
    Is de toeslag affaire al geregeld en alle top ambtenaren vervolgd en veroordeeld?
    En wat gebeurde er met de NL klokkenluiders?

    In Rusland hebben mensen nog wat te zeggen; in NL niets.

 3. Appels met peren vergelijken is dat je argument? Alhoewel we hier wel op de goede weg zitten om Noord Koreaanse toestanden te krijgen, gezien hoe de regering steeds meer vrijheden, onder het mom van een ‘virus’ dat al 1,5 jaar weg is, afneemt en nu al kan voorspellen dat we in de herfst weer met niet werkende maatregelingen worden opgescheept. Terug de muilkorf op, om gedragswijziging in te voeren, iets wat ze zelf hebben toegegeven, en om ons via chantage toch maar die gifspuit te laten zetten want anders geen vakantie. Kim is tenminste eerlijk wat zijn bedoelingen zijn, ook al zijn dat niet bepaalde menslievende gedachten. Hier doen ze hetzelfde op een stiekeme valse wijze, zogenaamd onder het mom van gezondheid met een dodelijk vaccin, maar het doel is hetzelfde: het volk onderwerpen. Het gedrag van het volk aanpassen aan HUN wensen.
  Inderdaad kun je met een gehersenspoeld figuur als jij niet discuteren. Ga maar op tijd je spuitjes halen, het helpt om je geest nog verder naar beneden te brengen tot er niet anders meer over is dan een volgzame slaaf van het regime en aangezien je nu al zover bent kan ik jouw reacties wel begrijpen, want het doet pijn om ineens weer terug te vallen in de realiteit. Dus doe je uit alle macht proberen om jouw illusies in stand te houden. Uiteindelijk verlies je toch en ik heb daar geen medelijden mee.
  Toon eerst maar eens aan waar ik het mis heb wat het Nederlandse beleid betreft.
  En ik ben door niets of niemand geïndoctrineerd. Ik doe mijn eigen onderzoek en laat me niet afhangen van de leugen MSM, die overduidelijk dezelfde agenda dienen als hun broodheren.

 4. Meer en meer wordt NL een islamitsiche linkse afrikaanse hoerenkast, waar er nog maar een paar werken.
  Degenen die voor inkomsten zorgen worden weggetreiterd; de boeren dus.
  Hun land is “nodig”voor hokken voor nep vluchtelingen uit islam landen en Afrika

  Er zijn geen echte vluchtelingen in NL. Of we moeten in oorlog zijn met DE of Belgie.

  Paar wetenswaardigheden over islam
  –moslims mogen alleen in een niet islamitisch land zijn, als ze een invasie voorbereiden of uitvoeren;
  –er is nergens 100% VERBODEN om varkensvlees of alcohol te gebruiken.
  Als halal moeilijk te krijgen is, mag ook varkensvlees gegeten worden
  kannibalisme is ook toegestaan; vermits een ongelovige wordt opgevreten.
  Alcohol: mag alleen niet stomdronken zijn tijdens bidden.
  Integratie is absoluut verboden.
  De koran is geschreven in…..1860..
  Mohamed is vergiftigd door een JOODSE VROUW

  meeste moslims weten dat geeneens; logisch je moet een stomme hond zijn om moslim te worden/blijven
  92% van imams is analfabeet….

 5. Op het feit dat ongeregeldheden in de Donbas al gaande waren voordat de oorlog begon, krijg ik alleen maar terug van toehoorders: “Ja, maar Rusland heeft zelf de hand in dat geweld en heeft het laten escaleren zodat ze de oorlog konden beginnen.”

  Dat is een exacte echo van wat Duitsland overkwam toen men in Polen Duitse volksgenoten afslachtten. Duitsland moest wel reageren omdat het anders niet te stoppen viel. En toen had Churchill de oorlog die hij zo graag hebben wilde. Ongeacht de meerdere malen dat Duitsland geen oorlog wilde voeren en dat ook kenbaar maakte en voorstellen deed voor compromis.

  Maar men wil alleen horen wat ze horen willen en de historie laten rijmen met wat ze al denken. De omgekeerde psychologie die die war spinners toepassen is zo ongekend hoog dat het moeilijk te doortasten is waar ze mee bezig zijn. Maar ze laten altijd steekjes vallen. Altijd. Dat was in de WO2 zo en dat zal ook hier zo zijn. Ogen open. Leg alles vast. De sporen lijden vanzelf naar de waarheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in