Tijdens de Koude Oorlog werd door geleerden van verschillende strekking nauwgezet en terecht betoogd dat de Sovjet-Unie zogenaamde “goddeloze communisten” geschapen had.[1] Deze “goddeloze communisten” bouwden hun ideologie op het Marxisme/Leninisme, een in wezen duivels systeem dat in die tijd de godsdienst trachtte uit te roeien,[2] schrijft Jonas E. Alexis.

Deze “goddeloze communisten” hebben jammerlijk gefaald, grotendeels omdat men Logos niet kan bestrijden en winnen. Bovendien is het feit dat Rusland in de loop der jaren heeft gefloreerd een duidelijke aanwijzing dat Alexander Solzjenitsyn al die tijd gelijk had. In 2013 veranderde Vladimir Poetin de politieke calculus door te zeggen dat een groot deel van het Westen politieke zelfmoord aan het plegen was. Hoe?

Ideologen, zei Poetin, verklaren heimelijk dat “geloof in God gelijk is aan geloof in Satan.” Voor velen was dat een interessante zet van Poetin. Zoals Patrick Buchanan het toen uitdrukte: “In de nieuwe oorlog van de overtuigingen, zegt Poetin, is het Rusland dat aan de kant van God staat. Het Westen is Gomorra.”[3] Poetin zei:

“Veel Euro-Atlantische landen hebben zich van hun wortels verwijderd, ook van de christelijke waarden. Er wordt een beleid gevoerd dat een meer-kinderen-gezin en een partnerschap tussen mensen van hetzelfde geslacht, een geloof in God en een geloof in Satan op één lijn stelt. Dit is de weg naar de verloedering.”[4]

De Washington Times berichtte toen het volgende:

“In zijn toespraak over de staat van de natie heeft de heer Poetin Rusland ook afgeschilderd als een overtuigd verdediger van “traditionele waarden” tegen wat hij afschilderde als het moreel bankroete Westen. Sociaal en religieus conservatisme, zo hield de voormalige KGB-officier vol, is de enige manier om te voorkomen dat de wereld afglijdt naar een “chaotische duisternis.

Als onderdeel van deze verdediging van de “christelijke waarden” heeft Rusland een wet aangenomen die “homoseksuele propaganda” verbiedt en een andere die het “beledigen” van de religieuze gevoeligheden van gelovigen strafbaar stelt…

Hoewel de heer Poetin nooit een geheim heeft gemaakt van wat hij zegt zijn diep christelijk geloof te zijn, was zijn eerste decennium aan de macht grotendeels vrij van openlijk religieuze retoriek. Er werd weinig of geen poging gedaan om de Russen een reeks waarden op te leggen of het Westen de les te lezen over moraal.”[5]

Zeker is dat Poetin de morele vergelijking weer op tafel heeft gelegd. Kevin Barrett verklaarde dat Poetin probeerde “de vrees voor God in de Nieuwe Wereldorde te leggen.” Barrett ging verder met het krachtige argument dat een groot deel van het zionistische establishment in het Westen bang is voor Poetin, omdat het establishment in angst leeft. “De Russische president Poetin verzet zich,” zei Barrett. “Daarom scheldt de Westerse propagandamachine hem uit.” Barrett vervolgde zijn betoog overtuigend:

“Het is vermeldenswaard dat Rusland en Iran – de twee naties die zich het succesvolst verzetten tegen de NWO-regimeverandering – dat doen in de naam van God… De verwijzing van Poetin naar het satanisme was een scherp berisping van de elites van de Nieuwe Wereldorde, die – hoewel zij militant secularisme opdringen aan de samenlevingen die zij proberen te ondermijnen – kast-satanisten zijn.

Wie daaraan twijfelt moet de naam “Lt. Col. Michael Aquino” maar eens door een zoekmachine halen. Aquino, een overtuigd satanist, en geloofwaardig beschuldigd massaal kindermisbruiker, werd voor zijn misdaden tegen kinderen beloond met een aanstelling als Hoofd Psychologische Oorlogsvoering voor het Amerikaanse leger…”

“De stoottroepen van de oorlog van de NWO tegen godsdienst en traditie (en Rusland en Iran) zijn de neoconservatieven.” Operatie Gladio terrorist Michael Ledeen legt uit:

“‘Creatieve vernietiging is onze middelste naam, zowel binnen onze samenleving als daarbuiten. Wij breken elke dag de oude orde af, van het bedrijfsleven tot de wetenschap, de literatuur, de kunst, de architectuur en de film tot de politiek en de wet. Onze vijanden hebben altijd een hekel gehad aan deze wervelwind van energie en creativiteit, die hun tradities (wat die ook mogen zijn) bedreigt en hen beschaamt voor hun onvermogen om gelijke tred te houden … Wij moeten hen vernietigen om onze historische missie te bevorderen.”

“Poetin houdt de “creatieve vernietiging” van de Nieuwe Wereldorde tegen in Syrië en Oekraïne. Hij maakt deel uit van een groeiende coalitie die zich tegen de NWO verzet – niet alleen religieuze traditionalisten, maar ook progressieve anti-globaliseringskrachten, waaronder door Hugo Chavez geïnspireerde anti-imperialisten in Latijns-Amerika.”

Kudos voor Barrett hier. Het regime heeft Poetin gelijk gegeven door te applaudisseren voor Pussy Riot,[6] een trotskistische groep die uiteindelijk seks (letterlijke pornografie) had in het Nationaal Museum van Moskou. (Wij hebben deze kwestie in het verleden besproken.) Het interessante van dit alles was dat Neocons als Seth Mandel van Commentary in de frontlinie stonden om de Pussy Riot te verdedigen.[7]

Maar het cruciale punt hier is dat Poetin, net als Emmanuel Kant en zelfs John Adams en anderen, begrijpt dat een natie niet kan bestaan zonder objectieve moraal, en dat objectieve moraal niet kan bestaan zonder Logos,[8] de essentie en instandhouder van het morele universum.

In die zin, en of hij het nu merkt of niet, viel Poetin impliciet of indirect de Neo-Darwinistische ideologie aan, die stelt dat de objectieve moraal een illusie is en geen metafysische basis heeft. Het is hier dat wij opnieuw vaststellen dat de Neo-Darwinistische metafysica intellectueel nutteloos en waardeloos is, omdat zij het wezen zelf van een moreel universum ontkent.

Zoals wij in het verleden hebben opgemerkt, zijn serieuze Darwinisten het erover eens dat de objectieve moraal een illusie is. De bekende biologie-filosoof Michael Ruse heeft nog eens gezegd dat “er geen enkele reden is om goed te zijn… Moraliteit is illusie.”[9] Maar net als zijn intellectuele antecedent Charles Darwin spreekt Ruse zichzelf in de volgende zin weer tegen door te zeggen,

  Escaleert in augustus de situatie in Oekraïne?

“Betekent dit dat je zomaar kunt gaan verkrachten en plunderen, je gedragen als een oude Romein die Sabijnse vrouwen grijpt? In het geheel niet. Ik heb gezegd dat er geen gronden zijn om goed te zijn. Daaruit volgt niet dat u slecht moet zijn.”[10]

Wel, duh! Als er geen gronden zijn voor een objectieve moraal, dan zijn goed en slecht ook illusie. En als goed en slecht alleen maar illusie zijn, dan is Nietzsche’s transwaardering van alle waarden de volgende logische stap. Wat goed is voor u, is misschien niet goed voor mij, en er is geen enkele manier om over concurrerende verklaringen te oordelen. In zo’n wereld geldt: wie gelijk heeft, heeft gelijk. Ruse heeft hier niet echt een probleem met dit argument. In feite gaat hij verder met te zeggen dat moraliteit

“iets is dat gesmeed is in de strijd om het bestaan en de voortplanting, iets dat gevormd is door natuurlijke selectie. Het is evenzeer een natuurlijke menselijke aanpassing als onze oren of neuzen of tanden of penissen of vagina’s. Het werkt en het heeft geen enkele betekenis daarbuiten. Als al het toekomstige voedsel Pablum zou zijn, zouden wij waarschijnlijk beter af zijn zonder tanden.

Moraal is gewoon een kwestie van emoties, zoals van ijsjes houden en van seks en kiespijn haten en werkstukken van studenten nakijken. Maar het is, en moet zijn, een grappig soort emotie. Zij moet doen alsof zij dat helemaal niet is! Als wij dachten dat moraal niet meer was dan het wel of niet lusten van spinazie, dan zou het al gauw stuklopen.

Dan zouden wij al gauw iets zeggen als: “Wel, vanuit een persoonlijk standpunt is de moraal een goede zaak. Als ik honger heb of ziek ben, kan ik op mijn medemensen rekenen om mij te helpen. Maar eigenlijk is het allemaal flauwekul, dus als zij hulp nodig hebben, kan en moet ik mij niet uitsloven. Er is daar niets voor mij. Het probleem is dat iedereen dit zou gaan zeggen, en dat er dus heel snel geen moraal meer zou zijn en de maatschappij in elkaar zou storten en ieder van ons eronder zou lijden.

Moraal moet dus overkomen als iets dat meer is dan emotie. Zij moet objectief lijken, ook al is zij in werkelijkheid subjectief.”[11]

Ruse gelooft echt, net als sommige genetische theoretici, dat “moraliteit een illusie is die door je genen in het leven is geroepen om van jou een sociale samenwerker te maken…”[12]

Dit is trouwens logisch in overeenstemming met Darwin’s survival of the fittest. (Ik schrijf momenteel een kritiek op het recente boek van Kevin MacDonald voor het tijdschrift Culture Wars, en deze kwesties zullen grondig en methodisch onderzocht worden). En survival of the fittest is logisch congruent met het zionisme. Als de evolutietheorie “verklaart hoe oorlogvoering heeft bijgedragen tot de fitheid in de loop van de evolutie van de Homo sapiens,” zoals de geleerde Bradley A. Thayer beweert,[13] hoe kan een serieuze Darwinist dan op een consequente en logische basis zeggen dat het Sociaal Darwinisme of zelfs het Zionisme echt slecht is?

Thayer heeft natuurlijk veel moeite om de stelling dat “Oorlogvoering bijdraagt tot geschiktheid”[14] en dat “mensen oorlog voeren om hulpbronnen te winnen en te verdedigen”[15] rationeel te verdedigen, terwijl hij volhoudt dat sociaal-darwinisten het bij het verkeerde eind hadden door het sociaal-darwinisme tot zijn logische conclusie te nemen. Hij zegt dat “sociaal-darwinisten het betoog van Charles Darwin verdraaiden” en “evolutionaire verklaringen verdraaiden omdat zij de ideeën van Darwin verkeerd begrepen en de naturalistische drogreden niet kenden of er bewust voor kozen die te negeren. Zij die de evolutietheorie gebruiken om aspecten van het menselijk gedrag te verklaren, moeten zich de fouten van de sociaal-darwinisten herinneren. Door dat te doen kunnen niet alleen herhaling van fouten worden voorkomen, maar kan ook het wetenschappelijk inzicht worden bevorderd.”[16]

Maar Thayer gaat verder met het volgende argument:

“De uiteindelijke oorzaak voor oorlogvoering is verankerd in Darwinistische natuurlijke selectie en inclusieve geschiktheid, fitness… oorlogvoering kan zowel de absolute als de relatieve fitness van de mens verhogen… Vanuit het klassiek Darwinistische perspectief draagt oorlogvoering bij tot fitness, omdat individuen die met succes oorlog voeren beter in staat zijn te overleven en zich voort te planten.”[17]

Thayer herhaalt deze stelling keer op keer in de loop van het boek:

“Een ultieme causale verklaring voor oorlogsvoering, gebaseerd op de evolutietheorie, begint met de erkenning dat oorlogsvoering in bepaalde omstandigheden bijdraagt tot fitness, omdat succesvolle oorlogsvoering de winnaar middelen laat verwerven.

Voor de evolutionaire biologie is een hulpbron elke materiële substantie die het vermogen van het individu om te overleven of zich voort te planten kan vergroten. Als zodanig kan het voedsel, beschutting, of territorium zijn, vooral grond van hoge kwaliteit of wild voedsel; overvloedig brandhout; of territorium vrij van gevaarlijke dieren, zoals leeuwen, of insectenplagen, of ziekte; en ook status coalitie bondgenoten, en leden van het andere geslacht.”[18]

En dan dit: “Oorlog voeren kan dan nodig zijn voor offensieve doeleinden, om hulpbronnen van anderen te plunderen. In die omstandigheden wordt een individu sterker als hij met succes kan aanvallen om de hulpbronnen van anderen in te pikken.”[19]

Thayer citeert evolutionair theoreticus William Durham die zegt dat

“Oorlog is één middel waarmee individuen de materiële omstandigheden van hun leven kunnen verbeteren en daardoor hun vermogen om te overleven en zich voort te planten kunnen vergroten… Zo zou een geslaagde oorlogsvoering de stam helpen hulpbronnen te verwerven, en voor een verbrede landbouweconomie is grond van doorslaggevend belang.”[20]

Is Thayer dus werkelijk tegen het sociaal-darwinisme? Ideologisch gezien, ja. Consequent en logisch? Nee. Ik neem het hem eerlijk gezegd niet kwalijk, want zijn intellectuele grootvader kon dat probleem ook niet oplossen en moest tot zijn sterfdag in tegenspraak leven. Darwin verklaarde aan het einde van zijn Origin of Species:

  Zelensky en zijn generaals hebben vorig jaar "minstens" 400 miljoen dollar van de Amerikaanse hulp verduisterd

“Zo volgt uit de oorlog der natuur, uit hongersnood en dood, het verhevenste voorwerp, dat wij ons kunnen voorstellen, namelijk rechtstreeks de voortbrenging van de hogere dieren.”[21]

Corrigeer mij als ik het hier mis heb: zegt Darwin niet dat oorlog en hongersnood en dood dingen zijn waardoor de hogere dieren vooruit komen? Men is het er onder de geleerden over eens dat dit Darwin op zijn best is. Maar toen sociaal-darwinisten Darwins stelling overnamen en die over het politieke spectrum verspreidden, was Darwin het daar niet mee eens![22]

Als “Joodse intellectuele en politieke stromingen” in de strijd om te overleven zijn, dan moeten de Goyim snel uit de weg geruimd worden. Dat strookt zeker met het grote plan van Darwin. Als mensen dit niet kunnen zien en deze vitale tegenstelling proberen te vermijden, dan kunt u er zeker van zijn dat zij niet serieus te nemen zijn of dat zij hun eigen ideologische project niet tot het bittere einde willen volgen.

Wanneer mensen dus proberen een objectieve moraal te handhaven door een beroep te doen op de zogenaamde “evolutietheorie” of zelfs op het DNA, dan kunt u er zeker van zijn dat die mensen óf geen voeling hebben met de wetenschappelijke literatuur, óf niet goed toegerust zijn om hun eigen standpunt te begrijpen of te verwoorden, óf gewoon opzettelijk liegen.

Verder is een beroep doen op wederkerig altruïsme om objectieve moraal te bewijzen, een centraal protocol in Darwins grootse opzet,[23] ook een doodlopende weg, want het leven van Moeder Theresa en ontelbare andere voorbeelden bewijzen dat dit idee niet werkt. Ik hoopte dat moderne Darwinisten enige goede verbetering zouden aanbrengen in deze oorlogstheorie, maar tot nu toe heeft vrijwel iedereen gefaald.

Ik vraag de mensen zeker niet om hun gekoesterde geloof te laten vallen. In feite zijn er veel mensen die in de tandenfee geloven. Maar zolang deze neo-Darwinistische ideologie intellectueel onsamenhangend en moreel onverdedigbaar blijft, kunnen zij mij erbuiten laten.

Om terug te komen op Poetin, hij zei in 2013:

“Mensen in veel Europese landen schamen zich, en zijn bang om over hun religieuze overtuigingen te praten. [Godsdienstige] feestdagen worden afgepakt of iets anders genoemd, waardoor de essentie van de feestdag op schandelijke wijze verborgen blijft.”[24]

Het zionistische regime maakte natuurlijk de valse beschuldiging dat Poetin homoseksuelen vervolgde. Maar Poetin ging verder om het dwaze argument van het regime op deze manier te ontzenuwen: “Wij moeten de rechten van minderheden om anders te zijn respecteren, maar de rechten van de meerderheid mogen niet ter discussie staan.”[25]

Dus, ja, Patrick Buchanan. Poetin is één van ons! Elke serieuze politicus die tegen het duivelse establishment ingaat, is een van ons. Zoals Friedrich Hansen van Asia Times het formuleerde,

“Vergis u niet, Poetin heeft het niet op homoseksuelen gemunt, zoals hij duidelijk maakte door hen welkom te heten op de Olympische Spelen in Sotsji. Het lijkt ook niet meer dan eerlijk om de westerse lezers eraan te herinneren dat Sotchi al sinds de jaren tachtig het centrum van Rusland is met een levendige homoseksuele subcultuur. Poetin richt zich veeleer tot het hele gamma van postmoderne incarnaties van de “seks en drugs”-revolutie: comazuipen van beide geslachten tot de dokters hun intrede doen, illegaal drugsgebruik door de elite, onbeheersbare misdaadcijfers, snel stijgende echtscheidingscijfers, hook-up seks op de campus, buitenechtelijke geboorten, vaders en moeders in de puberteit, abortus op verzoek, openbaar nudisme en menselijke copulatie in parken, homoseksuele promiscuïteit met een goed geweten, swingersclubs en darkrooms, meedogenloze internetdating en pornografie, en wat dies meer zij.”[26]

Hoe reageert het regime? Wel, u weet hoe het gaat. Owen Matthews, een nuttige idioot, verklaarde in de Spectator dat Poetin een “nieuw plan voor wereldheerschappij” heeft![27] Om Poetin te belasteren, bracht Matthews hem indirect in verband met Willi Munzenberg, een revolutionaire Jood die de Westerse wereld koste wat het kost naar de ondergang wilde voeren. Munzenberg was zo hartstochtelijk over zijn revolutionaire doel dat hij schreef:

“Wij moeten de intellectuelen organiseren en hen gebruiken om de Westerse Beschaving te laten struikelen! Pas dan, nadat zij al haar waarden hebben gecorrumpeerd en het leven onmogelijk hebben gemaakt, kunnen wij de dictatuur van het proletariaat opleggen.”

Toen Poetin zei dat Rusland “de traditionele waarden zal verdedigen die al duizenden jaren in elk volk het geestelijke en morele fundament van de beschaving vormen,” verklaarde Matthews dat Poetin “iets op het spoor is.” Wat is dat? Matthews vertelde ons:

“De nieuwe missie van Poetin gaat dieper dan politiek opportunisme. Net als de oude Communistische Internationale, of Komintern, in zijn tijd, bouwt Moskou opnieuw aan een internationale ideologische alliantie.”[28]

Hij benadrukte dit punt nog eens, zodat de lezers het konden meekrijgen: “En weer, net als de Komintern, lijkt Poetin ervan overtuigd dat hij aan een wereldhistorische missie begint.”[29] Hij ging verder met te spreken over “Poetins conservatieve Komintern.”

Aan het andere eind van het politieke spectrum vergeleek David Cameron Poetin met Hitler.[30] John McCain, Lindsey Graham, onder andere usual suspects, plaatsten Poetin en Hitler allemaal op gelijke voet.[31]

Historicus Paul Johnson ging (helaas) zelfs zo ver om te zeggen dat Poetin en Hitler eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Johnson zei dat Poetin

“gelooft in een sterke stalinistische staat. Zijn doel is de gebeurtenissen van 1989 – het einde van de Sovjetstaat en de ontbinding van zijn enorme rijk – terug te draaien. Hij probeert dit te doen door gebruik te maken van wat er nog over is van het stalinistische erfgoed van Rusland: het leger, een enorme voorraad kernwapens en immense voorraden aardgas en andere vormen van energie.”[32]

  Op weg naar een serieuze boem!

Johnson was bedroefd omdat “er geen Churchilliaanse stem is om alarm te slaan en de democratische wereld tot actie op te roepen.”[33]

Johnson moet een grapje maken. Wat hij uiteindelijk zei was dat iemand als Churchill moest opstaan en het Westen moest gaan voorliegen over Poetin. Het was zo triest om domme opmerkingen als deze te lezen van een over het algemeen goede historicus als Johnson. Maar omdat Johnson zelf intellectueel kreupel was gemaakt door het zionistische establishment, kon hij niet helder denken.

Maar de echte vraag is deze: waarom hebben de marionetten van het huidige regime zo’n hekel aan Poetin? Wel, Poetin suggereerde al in 2013 dat de Sovjetregering geleid werd door een duistere kracht, waarvan de “ideologische bril en de gebrekkige ideologische percepties ingestort zijn.”[34]

“De eerste Sovjetregering,” voegde Poetin eraan toe, “was voor 80-85 procent Joods.”[35] Het klinkt alsof Poetin Two Hundred Years Together van Alexander Solzjenitsyn gelezen heeft. Als dat zo is, dan lijkt het duidelijk dat een groot deel van de hele media goede redenen had om hem te vrezen. Misschien is Poetin wel aangemoedigd door de moed van Solzjenitsyn. Het was Solzjenitsyn die zei:

“En zo, onze vermetelheid overwinnend, laat ieder mens kiezen: blijft hij een willoze dienaar van de leugens, of is de tijd gekomen dat hij rechtop gaat staan als een eerlijk man, die het respect van zijn kinderen en tijdgenoten waard is?”[36]

Poetin zei: genoeg is genoeg. En dit kan een van de redenen zijn waarom bijna alle grote nieuwszenders hem onophoudelijk belasterden. Kevin Barrett eindigde zijn uitstekende artikel met de woorden: “God zegene President Poetin, die de vrees voor God in de Nieuwe Wereldorde brengt.” Laten wij hopen dat hij nooit moede zal worden in het goede doen, want te zijner tijd zal hij oogsten, als hij niet zwicht.

Dit licht gewijzigde artikel is voor het eerst gepubliceerd in de zomer van 2015 en 2019.

 • [1] See for example William Husband, “Godless Communists”: Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932 (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2002); Daniel Peris, Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless (Ithaca: Cornell University Press, 1998).
 • [2] See for example Sabrina Petra Ramet, Religious Policy in the Soviet Union (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 4; for similar studies, see also John Anderson, Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
 • [3] Patrick J. Buchanan, “Vladimir Putin, Christian Crusader?,” American Conservative, April 4, 2014.
 • [4] Marc Bennetts, “Who’s ‘godless’ now? Russia says it’s U.S.,” Washington Times, January 28, 2014.
 • [5] Ibid.
 • [6] Peter Pomerantsev, “For God and Putin,” Newsweek, September 10, 2012.
 • [7] Seth Mandel, Contentions: Putin Vs. the Punk Rockers,” Commentary, August 17, 2012.
 • [8] E. Michael Jones has made this very point in his article “Ethnos Needs Logos: or Why I spent Three Days in Guadalajara Trying to Convince David Duke to Become a Catholic,” Culture Wars, June 2015.
 • [9] Michael Ruse, “God is dead. Long live morality,” Guardian, March 15, 2010.
 • [10] Ibid.
 • [11] Ibid.
 • [12] Ibid.
 • [13] Bradley A. Thayer, Darwin and International Relations: On the Evolutionary Origins of War and Ethnic Conflict (Lexington: University Press of Kentucky, 2004), 96.
 • [14] Ibid., 99, 100, 107, 114.
 • [15] Ibid., 99.
 • [16] Ibid., 102.
 • [17] Ibid., 103, 104.
 • [18] Ibid., 108.
 • [19] Ibid., 109.
 • [20] Ibid. 110, 111.
 • [21] Darwin, Origin of Species, 459.
 • [22] For a decent historical study on this, see for example Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution (Chicago: Ivan R. Dee, 1962). Darwin was not as open-minded as people thought he was. “Former Darwin enthusiast St. George Mivart published anonymous articles critiquing Darwin’s theory. A gifted zoologist, Mivart would eventually publish a volume titled The Genesis of Species, an influential book that raised serious questions about the limits of natural selection, especially in its application to man. Far from rejecting Darwin wholesale, Mivart continued to embrace evolution and believe that the physical capacities of human beings had developed from the lower animals. But he continued to insist—like [Alfred] Wallace—that man was radically unique from the rest of creation and had a soul. Egged on by Thomas Huxley, Darwin became increasingly bitter over his former disciple’s criticisms, despite Mivart’s attempts to be personable in private correspondence and his public praise of the ‘invaluable labours and active brains of Charles Darwin and Alfred Wallace.” John G. West, Darwin Day in America: How Our Politics and Culture Have Been Dehumanized in the Name of Science (Wilmington: ISI Books, 2007).
 • [23] See Denis L. Krebs, The Origins of Morality (New York: Oxford University, 2011), 41-42.
 • [24] Neil Buckley, “Putin urges Russians to return to values of religion,” Financial Times, September 19, 2013.
 • [25] Ibid.
 • [26] Friedrich Hansen, “Putin Stands Up to Western Decadence,” Asia Times, February 28, 2014.
 • [27] Owen Matthews, “Vladimir Putin’s new plan for world domination,” Spectator, February 22, 2014.
 • [28] Ibid.
 • [29] Ibid.
 • [30] Owen Jones, “David Cameron and the cynicism of comparing Putin to Hitler,” Guardian, September 3, 2014.
 • [31] Michael Kelley, “11 Prominent People Who Compared Putin To Hitler,” Business Insider, May 23, 2014.
 • [32] Paul Johnson, “Is Vladimir Putin Another Adolf Hitler?,” Forbes, April 16, 2014.
 • [33] Ibid.
 • [34] “Putin: First Soviet government was mostly Jewish,” Jerusalem Post, June 20, 2013.
 • [35] Ibid.
 • [36] Alexander Solzhenitsyn, The Solzhenitsyn Reader (Wilmington: ISI Books, 2007), 558.

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Iedereen heeft het over Poetin. Wat hij werkelijk zegt, mag niemand weten. Hier is zijn toespraak in het NederlandsVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZwitserse veiligheidsdiensten worden nerveus – “De binnenlandse veiligheid zal een probleem worden”
Volgend artikelHoeveel mensen hebben door dat het enige plan van de staat massale ontvolking en controle over de rest van de mensheid is? Niet genoeg!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

52 REACTIES

  • Beste Mensen

   Elke Regering
   Dus ….
   Alle Dekmantel namen gebruikende Crimineele instellingen
   Dwaalspoor creators
   Zetten Goedgelovige mensen op een dwaalspoor

   Begon ongeveer 2000 jaren voor de Satanische jaartelling in werking werd gesteld onder de naam schijnheilige Vader terwijl het was meneer Jahova

   Het Westen is de Bron of Grondlegger van het Cabal nu bekend als NWO
   De top van de pyramide

   Het zogenaamde Positieve
   Ego ik Syndroom
   Met / door hun leiders

   Terreur en angst zaaiende handelingen
   Verpakt onder zoete praatjes
   Zeggende van :
   ik weet beter dan jij
   Wil jij niet dat doen wat ik jou opleg
   Dan gaat jou kop eraf

   Ra Thor Zeus Enough enzovoorts tot en met de laatste Schapen hoeder volgens hun genaamd Jezus

   Schapen Hoeder betekend in dit geval niks anders dan
   De leider van domme Goedgelovige Mensen Massa

   Maar hierna kwamen nog velen meer

   Een van de grotere Schapen hoeders die na Jezus kwam heet Mohammed

   Jezus en Mohammed zijn al lang de Pijp uit
   Maar de Domme massa zit nog steeds vast in …Hallucinatie

   Immers hun die schapen hebben die snoepgoed tot op de dag van vandaag nog niet gekregen

   De belofte om die snoepgoed wel te krijgen werd gedaan onder vermelding van
   Als jij alle opdrachten goed hebt vervuld dan verkrijg jij die snoep
   Hierbij is niks uitgelegd over goed en slecht
   Door die Herders
   Immers die wisten zelf niet wat goed en wat slecht betekend

   Zoals een glas half gevuld met vloeistof
   Is die glas dan ….
   Half leeg ?!
   Of …
   Half vol ?!
   Dus lopen de schapen nog steeds met het kopie syndroom

   Terwijl er bijna elke dag een nieuwe echte leider word geboren en er ook elke dag eentje sterft

   Dit gebeurde ook ver voordat de eerste huichelaar werd geboren
   En dat zal altijd blijven gebeuren
   Maar helaas

   Die echte leiders ziet men graag over het hoofd

   De schapen willen hunzelf immers alleen maar laten belazeren bedonderen voor de gek houden

   Als hun maar een belofte om een snoepje te kunnen krijgen word gedaan
   Wanneer die snoepje word verkregen is en blijft hierbij een open raadsel

   Ooit gaan de goedgelovige schaapjes die verkrijgen

   Schaapjes denk alstublieft zelf na

   Immers die huichelaars die waren eenmalig geboren
   Die hebben genoten en zijn verderweg gaan zoeken naar andere prooien
   Andere schaapjes die geplukt willen worden

   Dank U

   • Jesus, en de goede herder, en ga maar zo door, heeft letterlijk NIKS te maken met wat we nu bedoelen met schapen.

    Er is een rede dat veel machtige Joden een hekel hebben aan Jesus, omdat hij Jesus tegen de Farizeeën was, en de Farizeeën waren de Cabal, en de Cabal is VEEL ouder dan 2000 jaar, minstens 4000 jaar oud, het kwam voort uit Babylon en Babel.

    En had letterlijk NIKS met de levende God te maken (Jesus), en was anti God, zo als Baal en Moloch en ga maar zo door, waar kinderoffer aan gedaan werd, wat nu ook allang al weer begonnen is, en heet abortus, elk jaar woord er ongeveer 44 miljoen abortussen wereldwijd gedaan, er zijn sinds 1973 wereldwijd 1,666 miljard abortussen gepleegd.

    http://www.numberofabortions.com/

    • Beste mensen

     Precies dat heeft Ringo Dada ook opgeschreven
     Alleen de bewoordingen zijn anders gekozen
     Meneer Jezus Raakte verlicht in het jaar 28/29 van de Duivelse jaartelling
     Hij meneer Jezus mocht maar liefst 3 jaartjes als verlicht persoon als een Godheid dus de dienst bewijzen aan het echte Joodse volk
     Vervolgens hebben de machthebber van toen des tijds Maharishi Jezus laten ophangen aan een kruis
     Niet wetende dat Maharishi Jezus onmogelijk te doden is op een niet door Hemzelf gekozen uittreding uiteinde uit het lichaam
     Immers Jezus stief op 108 jarige leeftijd op de plaats waar Hij verlichting had bereikt
     Mensen kunnen vandaag de dag nog steeds die plaats gaan bezoeken
     Ergens op de grens tussen India & Pakistan in een dorp in de plaats met de naam Shri Nagar
     Heden ten dage word nog steeds net als van oudsher ter plaatse een wake gehouden
     Als men de waarheid wil kennen dan gaat men op zoek

     Waarheden kunnen nooit gevangen gezet worden met lettertjes gevormd tot woorden in boek verband

     Want de waarheid is niet te vangen

     Leugens daarintegen worden ten allertijden via letters tot woorden gemaakt gevangen gezet in boeken

     Zoals de leugens die zijn opgesomd door de nep joden tot een Thora en een Bijbel

     Vervolgens gaat men met dat nepperijën boek rond lopen te schreeuwen bazuinen
     Beste mensen ga zelf op zoek naar de waarheid
     Niemand anders kan een persoon de waarheid bijbrengen dan de zoeker zelf
     Het zoeken begint ten aller tijde bij hetzelf en uiteindelijk eindigt de zoektocht ook in hetzelf na heel veel rond te hebben geronnen

     Is een lange weg en het kan voor sommigen heel kort zijn
     Uiteindelijk is het zoeken wel de moeite waard

     Als men een Berg wil beklimmen
     Dan lope men eerst naar de voet van die Berg
     Alvorens die Berg te kunnen beklimmen
     Klein of Groot
     Laag of Hoog
     Dat doet er niet toe

     Hierbij alles met 100% overgave in Liefde met Liefde door Liefde
     Barmhartig , Vergevingsgezind zijn is een prè

     Dank U

  • @Tom,
   Ook al hebben zij contacten, Israël en de VS toch ook, begrijp de opmerking niet hoor, waar staan de VS en Israël voor jou voor en Rusland en Iran daarna voor, hoor het graag van jou ?

 1. Beste Mensen

  Ziet men met een Ruim zicht dan staat men versteld van alle gebeuren

  Poppenkast spelletjes

  Gespeeld door Pionnetjes wezens mensen waarbinnen de levenselixer is ingeblazen
  Inclusief het Ego

  Dank U

 2. Die zeer oude dissident, waarvan ik de naam niet kan onthouden en dus schrijven, een slachtoffer van het oude Sovjetregime en een leider van het modernere Rusland, zij lachen naar elkaar, waarover zouden zij hebben gesproken (?), mooie foto en een bijzonder moment, over of religies verder is niet mijn ding, het gaat in beide gevallen om het onderdrukken van mensen en daar houd deze jongen niet van, daarom luister ik dan ook even alvorens te gaan werken naar de liveversie van Roads to madness van Queensryche, genieten, een fijn weekeinde reaguuders, we are on the roads to madness !!!

 3. Ik vind deze foto een bijzondere, Solzhenitsyn, slachtoffer van het oude Sovjetregime en Poetin, leider van het modernere Rusland, zij lachen samen naar elkaar, ik ben nieuwsgierig, waarover zouden zij hebben gesproken toen, bijzonder moment vind ik in de geschiedenis voor Rusland, Satan of de Kerk in al zijn gedaantes, ik blijf er ver vandaan want ik denk dat beiden mensen in het algemeen gewoonweg onderdrukken, dus laat ik het hierbij, fijn weekeinde alvast en luister ik ondertussen nog even naar Roads to madness van Queensryche live, goed voor de spirit !!!!

 4. Het is vreselijk geweest voor christenen in Rusland onder Vladimir Lenin en Joseph Stalin (bolshevik jews), hebben 60+ miljoen christenen vermoord, een van de grootse genocide ooit in geschiedenis.

  Maar daar hoor je helemaal niks over, maar wel iedere jaar dat er 6 miljoen joden vermoord zijn toen Adolf Hitler aan de macht was, tijdens jaren 30s en 40s.

  • @Jo,
   Het is moeilijk om getallen te noemen, miljoenen mensen vermoorden, hoeveel Indianen zijn er niet vermoord door de Europeanen, ik weet er geen getallen van, hoor ik ook nooit over of lees erover, vermoord door de Christelijke Europeanen zeg maar, hoeveel Joden er zijn vermoord, het ene is niet erger dan het andere, miljoenen mensen vermoorden om wat zij zijn is gewoonweg beestachtig, daarom ook ben ik een autonoom denkend persoon en op mijn hoede !

  • Inderdaad.
   6 miljoen Joden vermoord door fascisme.
   60 miljoen christenen vermoordt door communisme.

   Alleen steeds de 6 miljoen Joden herdenken, moet steeds herhaald worden,
   En niet de anderen?
   Waarom?
   Tellen die niet mee, zijn die niet belangrijk, ofzo? 🤔

 5. Ze gebruiken het woord god om je in bewustzijn in de schijnheilig modus te zetten, terwijl ze ene lucifer aanbidden. Lucifer is geen gevallen engel, nope lucifer is het vaticaanse god of de al bekende bijbelgoT die aanbeden wordt. Fuck dat woord mens gemaakt woord chot of god of hoe je het schrijven wil maar de meeste schijnheiligen gebruiken netjes een heilige hoofdletter G. Want de hoofdletter G brengt subliminaal iets over zodat je denkt aan iets wat aan het hoofd staat zoals een leidinggevende ofzo.

  • @Keert Wilder,
   Iemand op deze site attendeerde ons op het gegeven van het boek van Henoch in het Nederlands, ik printe het en lees het nu, dank voor die tip, geen idee wie het was, het Engels is te ingewikkeld in dit geval om te lezen, gaat ook om Engelen en Demonen, afijn zware kost en een beetjr zwevend om te lezen omdat het zo oude geschriften en dingen proberen te duiden die zij niet kenden als mensen, wel bijzonder en interessant, hoe denk jij over het feit dat de Kerk dit document uit de Bijbel verwijderde en waarom, denk dat jij hier wel wat van weet, hoop het in ieder geval, trouwens ook een feit voor mij dan, hoe moet je nu leven in deze tijd met zulke oude geschriften, wat is goed en wat is fout bijvoorbeeld en hoe interpreteer je iets, veel vragen .

    • Ik wilde gewoon zijn mening weten, wie weet komen we als mensheid wel nooit achter die waarheid, het boek van Henoch behoorde toe tot de Bijbel en was een groot hoofdstuk en Henoch een belangrijk personage, misschien gaat Keert nog reageren, hoop erop (?) !

    • @flardinga,

     We komen ook nooit achter alle waarheid er is zoveel wat we nu al niet weten omdat erg veel verdraaid naar smaak en verdwenen of uitgewist is. Velen hebben een stukje van de grote puzzel. De acients waren niet voor niets zo geavanceerd, waar is die kennis gebleven? Deze afgelopen eeuw, ik denk langer zijn we erg achtergesteld en dom geworden. Of wil men zeggen dat we nu het meest slimme zijn dat we ooit zouden kunnen bereiken? Omdat we nu technologie hebben ofzo?

     @Greengo,

     Is men dan bij jou wel aan het goede adres? Ik weet niks, maar leden als jij weten zeker zowat alles erg knap. Wat jammer nou dat het jongste van de 3 grote religies rechtstreeks uit de christendom is ontstaan. In de Koran stonden de profeten Mohammed en Isa zij aan zij. Wie is toch die Isa? Geloof mij niet maar jezelf a.u.b.

     @Adriaan W.

     Dat bedoel ik idd zodra de term god uitgesproken wordt er iets nostalgies geactiveert en wordt men heilig en solidair stil, al vanaf kinds aangeleerd gedrag. Loop maar een kathedraal binnen ergens in een land en zie het gedrag van de lokalen en of toeristen.

  • Keert Wilder augustus 27, 2022 at 02:58

   De term God brengt subliminaal iets over, juist dan worden de meesten stil en schakelen automatisch over op het verhaal wat duizenden jaren oud is en bij de meesten mensen in hun jeugd met de paplepel is ingegoten, het ijlt achter op wat vrijdenkers denken.

   • Beste mensen

    Vrij denkers zijn de nieuwe echte weldenkers Goden van vandaag
    Behoeders tegen het valse denk en geklieder tot boekwerk

    Welk tot overmaat van ramp gedwongen word opgelegd aan de Burgers
    Zoals de nieuwe aanvulling op de oude valse bijbel genaamd de Corona Bijbel

    Mensen die voortborduren op oude antieke valsheden
    Die borduren gewelddadig heel veel steken vallend latende ook stug door

    Dat zijn de Wezens zoals bij het Kabinet Parlement Groot geld bezitters de Farmacien en noem maar op

    Ze houden elkander het hand boven het hoofd
    Beschermen elkander
    Om stug door te kunnen gaan met hun misdaden

    Allerlei Ontitels bezittende en meerdere wezens uitziende als mensen erbij van Ontitels voorzien benoemen tot hun kring vergrotende
    Om de lakens te kunnen blijven uitdelen

    Bitcoin Maffia Pyramide spelen Ellon Musk , Jeff Besos en vrienden en veel meer
    Dezen allen zijn dus de Nazaten van Columbus & Kornuiten

    Nu het word een groot gebreiën lap met heel veel gaten erin
    Welk word gebruikt als gevangenis muur
    Daar door die gevangenis muren vallen dus heel veel weldenkers doorheen
    Dankzij die gaten
    Vervolgens kunnen die op hun beurt de in slaap gesussten wakker schudden

    Zo geschied het altijd in een kringetje rond

    Dank U

    • Nemen jullie nou allemaal maar een voorbeeld aan #Ringo Papa Dada immers hij is een God. Dat jullie het ff allemaal weten.

     Dank U.

     Wanneer je God bent, ben je behalve alwetend ook onaantastbaar. Dat je dat ook ff wel allemaal snapt. Wel zo handig.

     Dank U.

     • Beste mensen

      Alles is een Godheids wezen in dit geval mens persoon
      Niet Alleen Ringo
      Maar daarmee ook U beste Greengo een Godheid
      Als mensen het maar beseffen
      Immers mensen zijn als enige begiftigd vergiftigd met het Ego ik

      Laat men die varen dan ziet men dat men maar liefst een super klein deeltje uitmaakt van het geheel
      Dit door samenwerking
      Unite

      Dank U

 6. Een moslimknuffelsite haha wat ben jij een rasist. Sorry hoor maar moslims zijn onstaan vanuit christenen dat wist je zeker niet vandaar die opmerking. Of ben je ook zo diep door en door rasistisch, geil he? Nu ben ik zeker een moslim? hehe maak ervan wat je wilt.

  • Beste Mensen

   Wij Allen zijn in werkelijkheid
   Onaantastbaar
   Het belichaming welk voor eventjes is toegewezen aan de onzichtbare vergoddelijking om te kunnen manifesteren in het spel als een zichtbaar entiteit die word weer ontnomen na verloop van tijd

   Speel dus het spel al dwalende
   Zonder tegenwerking dus bochten draaiende in bochten wringende gewoon mee

   Dat heet ook de kunde kennen

   En komt het einde
   Ontvang ook die met open armen

   Nooit tegen stribbelen
   Wat gebeuren moet dat gebeurt toch

   Belichaming is Ego ik
   Raak er niet aan gehecht
   Het is wel zo dat men nooit zonder belichaming aanname hetzelf kan realiseren

   Dus weten dat men niet het belichaming is maar dat het een tijdelijke huis is van de Geest

   Neem maar eens een ballon
   Blaas die op
   En blijft men door blazen
   Wat gebeurt er dan ??

   Zo ongeveer zit het leven van een belichaming mens ook inelkaar

   De Geest bepaald de duur van het behoud van zijn/haar aangenomen lichaam
   Dus als de Geest dingens in dat lichaam laat stoppen welken niet in dat lichaam mogen gestopt worden
   Dan gaat die lichaam eerder kapot
   En als de Geest er dingens in laat stoppen die erin thuis horen dan gaat die lichaam precies die tijd mee als voorbestemd

   Doe goed en krijg goed
   Of
   Doe slecht en krijg slecht

   Ken de maat
   Ken het balans

   Buiten factoren kunnen ook de das omdoen
   Zoals vergift prikken enzovoorts
   Daarom gebruikt men gezond verstand
   Gezond verstand verkrijgt men wederom door gezond voeding
   Menselijke voeding

   Ook door ongezond voeding kan men lang leven
   Maar dat leven is van buiten het lichaam gezien gezond
   Door andermans ogen in verbeelding
   Immers het oog ziet reflectie spiegelbeeld
   Het innerlijke van persoon in kwestie kan daar het beste over vertellen

   Dank U

   • Aanvulling aan schrijven 14:06 Ringo
    Belichaming heet daarom ook wel Illusie of Maya
    Betekend ook het leugen
    Immers de waarheid is niks , leeg , onzichtbaar
    Dit kan gedeeltelijk door het Maya belichaming worden vertolkt vertaald
    Is dus Nooit officiëel

   • U zou een boek kunnen schrijven of misschien wel een hele serie. Zelf heb ik twee volle boekenkasten vol met dit soort troep naar de papiercontainer gebracht. Aan mij dus geen klant.

 7. Er is maar enen echte satan en dat is die misvormige man met de naam Rutte en er zullen wederom eeuwen overheen als vorens er weer zo een stuk stront geboren zal worden.

 8. Frontnieuws:
  Reactie verwijderd en ban. Als u de mainstream media volgt, vind ik dat best,
  zolang u hun onzin maar niet in de commentaarsectie gaat papegaaien, wat ik beschouw als opzettelijke vervuiling van de commentaarsectie. Dat zal u een ban opleveren.

 9. Inderdaad.
  6 miljoen Joden vermoord door fascisme.
  60 miljoen christenen vermoordt door communisme.

  Alleen steeds de 6 miljoen Joden herdenken, moet steeds herhaald worden,
  En niet de anderen?
  Waarom?
  Tellen die niet mee, zijn die niet belangrijk, ofzo? 🤔

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in