Foto door Spencer Davis op Unsplash

Ik ben helemaal klaar met de discussie over dit onderwerp. Er is geen discussie. mRNA is een gentherapieproduct en de enige reden waarom nog iemand dit in twijfel trekt, is omdat de grote farmaceutische bedrijven genoeg wetenschappers hebben omgekocht om te liegen dat dit een vraagstuk is. Pfizer, Moderna en vele andere grote farmaceutische gangsters hebben dit in het verleden erkend, maar Google heeft er alles aan gedaan om het van het internet te verwijderen. Hoewel ik hierover een immense hoeveelheid documentatie heb uit verschillende bronnen, zal ik me in dit artikel concentreren op één enkel Moderna-document dat volgens mij voldoende bewijs levert om een einde te maken aan dit “geschil”, dat niet eens zou bestaan als de corrupte media en factcheckers niet waren omgekocht door hetzelfde geld als de corrupte wetenschappers, schrijft Tom Renz.

Laat ik beginnen met het verstrekken van een kopie van de Moderna 10k SEC filing die in maart van 2019 aan de SEC is verstrekt. Hier is het:

Moderna 10k 2019 Sec Filing (Download)

Dit is een lang document en geen leuk leesvoer, maar vanaf pagina 147 ziet u een wettelijk verplichte bespreking van “risicofactoren” voor het bedrijf.

Laten we snel doorspoelen naar pagina 148 en 149. Ik laat het volgende fragment voor zichzelf spreken:

In deze nieuwe potentiële klasse van geneesmiddelen is nog geen mRNA-geneesmiddel goedgekeurd, en het is mogelijk dat het nooit wordt goedgekeurd als gevolg van inspanningen van anderen of van ons. De ontwikkeling van mRNA-geneesmiddelen kent aanzienlijke risico’s op het gebied van klinische ontwikkeling en regelgeving vanwege de nieuwe en ongekende aard van deze nieuwe klasse van geneesmiddelen.

Als potentiële nieuwe klasse van geneesmiddelen zijn er tot op heden geen mRNA-geneesmiddelen goedgekeurd door de FDA of een andere regelgevende instantie… Momenteel wordt mRNA door de FDA beschouwd als een gentherapieproduct.

  Prof. Edinger: Prikken, Grafeen en 5G - hoe we onszelf kunnen beschermen en vaccinatieschade kunnen beperken

In dezelfde paragraaf wordt vervolgens geprobeerd mRNA gentherapie te onderscheiden van andere producten door te suggereren dat de genveranderingen niet ontworpen zijn om permanent te zijn. maar in het hele document wordt erkend dat dit een ongetest product is en dat niemand echt een idee heeft wat het zal doen. Voordat ik dit bespreek, wil ik ook dit van pagina 156 vermelden:

Sommige van onze onderzoeksgeneesmiddelen worden door de FDA en de EMA geclassificeerd als gentherapieën, en de FDA heeft aangegeven dat onze onderzoeksgeneesmiddelen zullen worden beoordeeld door haar Center for Biologics Evaluation and Research, ofwel CBER. Hoewel onze mRNA-onderzoeksgeneesmiddelen zijn ontworpen om een ander werkingsmechanisme te hebben dan gentherapieën, kan de associatie van onze onderzoeksgeneesmiddelen met gentherapieën leiden tot een grotere regelgevingslast, de reputatie van onze onderzoeksgeneesmiddelen schaden of een negatief effect hebben op ons platform of onze activiteiten.

Er zijn weinig goedkeuringen voor gentherapieproducten in de Verenigde Staten of buitenlandse rechtsgebieden, en er zijn veel gerapporteerde belangrijke bijwerkingen in verband met het testen en het gebruik ervan. Gentherapieproducten hebben tot gevolg dat er nieuw DNA wordt ingebracht en dat het DNA in een cel mogelijk onomkeerbaar wordt gewijzigd. Daarentegen lokaliseert mRNA zeer ONWAARSCHIJNLIJK [nadruk toegevoegd] naar de kern…

In de EU is mRNA gekarakteriseerd als een gentherapie medisch product.

Merk hier nogmaals op dat mRNA een gentherapie is die “hoogst onwaarschijnlijk” is om te lokaliseren in de kern, maar niet getest is en opnieuw erkend is als een gentherapie medisch product (NIET EEN VACCIN).

De risicofactoren voor Moderna die in dit document worden besproken zijn schokkend en de meeste komen neer op het risico van het ontwikkelen en goedgekeurd krijgen van een nieuwe categorie medicijnen die de potentie hebben om uw DNA permanent te veranderen en die al als gentherapie worden beschouwd. De feitelijke ontwikkelingscyclus voor dit type geneesmiddel zou ongeveer 10-20 jaar in beslag nemen en dat is niet voor niets. Het idee om iets in uw lichaam te stoppen dat de bouwstenen van uw menselijkheid (uw DNA) permanent kan veranderen is een zeer grote kwestie en uiterst complex, maar … maar … laten we niet vergeten dat Fauci en anderen betrokken waren bij Moderna en waarschijnlijk royalty’s ontvingen. Dit was de sleutel tot wat er gebeurde.

  De eerste COVID-doden in Australië waren allemaal VOLLEDIG GEVACCINEERD, zo blijkt uit gegevens van de Australische staat

Ik stel het volgende voor. Het WEF en big pharma zijn er al jaren op gebrand om gentherapieën te promoten. mRNA was een middel om dit doel te bereiken. Niemand wilde deze producten, maar de globalisten wilden ze verkopen omdat ze hier ENORM veel geld in zagen (en mogelijk een vehikel om veel meer snode doelen te bereiken). Ik laat een volledig gesprek over de beweegredenen hiervoor over aan een ander artikel, maar ik denk dat de promotie van een relatief milde ziekte (COVID was overhyped en zonder de constante foute diagnoses als gevolg van financiële prikkels en de weigering van vroegtijdige behandeling zou het sterftecijfer lager zijn geweest dan dat van de jaarlijkse griep) als het einde van de wereld werd gedaan om corrupte ambtenaren die “noodwetgeving” gebruiken om de juiste veiligheidsprotocollen te kunnen omzeilen als dekmantel te dienen.

Debra Birx heeft herhaaldelijk toegegeven tegen Trump te hebben gelogen over alles wat COVID betreft en er bestaat weinig twijfel over dat Fauci en de rest hetzelfde hebben gedaan. Trump was een briljant leider maar geen wetenschapper en leiders moeten vertrouwen op hun ondersteunend personeel. Dat deed hij, maar de staf was corrupt en promootte het idee van “Operation Warp Speed”, zodat ze zich “uit de naad konden werken” en deze experimentele injecties konden uitvoeren die uiteindelijk dodelijke injecties waren. Dit was een onvoorstelbare opzet, omdat het dezelfde corrupte bureaucraten in een positie bracht waarin zij en de grote farmaceutische bedrijven vervolgens konden proberen Trump de schuld te geven van de onvermijdelijke mislukkingen en sterfgevallen als gevolg van het in allerijl op de markt brengen van een gentherapieproduct zonder enig echt bewijs van wat het zou doen (hoewel ons bewijs suggereert dat ze veel meer wisten over de gevaren van deze producten dan tot nu toe openbaar is gemaakt).

  Een groep ouders stuurt de mondkapjes van hun kinderen naar een laboratorium en krijgt zeer verontrustende resultaten

Ongeacht mijn speculatie over het grotere plan of doel, is er NUL twijfel dat deze injecties altijd al een gentherapie waren en zijn. Ondanks de corrupte media en een stel omgekochte wetenschappers die hun mening veranderen nadat ze grote cheques ontvingen, heeft Moderna dit feit expliciet erkend. Pfizer en anderen hebben hetzelfde gedaan in ander papierwerk dat ik heb (dat bewaar ik voor een andere subrubriek).

Als u deze injecties heeft gekregen met de gedachte dat het vaccins waren, bent u voorgelogen. Zo simpel is het en de problemen die u erdoor hebt of zult krijgen zijn een direct gevolg van wat een ongelooflijk ingewikkeld en corrupt plan lijkt te zijn geweest om deze nieuwe en ongeteste categorie geneesmiddelen aan het wereldwijde publiek op te dringen – ongeacht de kosten voor leven en veiligheid.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Waarom blijven magneten aan de COVID gevaccineerden kleven? UPDATE – NIEUWE compilatie van magneten die op de armen van gevaccineerde mensen klevenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel8 redenen om NOOIT iets te vertrouwen wat de regering zegt
Volgend artikelOekraïense vluchtelingen worden een zware last voor de Baltische staten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Het IS gewoon genetische manipulatie.
  [ Zo stond het zelfs wettelijk in de StaatsCourant. ]

  Het mRNA, verpakt in lipid nano particles, dringt elke cel van het lichaam binnen,
  en herschrijft gedeeltelijk de DNA-code.
  En dat mRNA blijft werkzaam : o.a. overvloedige aanmaak spike eiwitten, die het immuun-systeem kapot maken. Vandaar alle, ook terugkerende, ziektes, en de over-sterfte tot 20% of meer.

    • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html

     Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/57427, houdende spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19)
     De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

     Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

     Gelet op artikel 9.2.2.6 in samenhang met de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer;

     BESLUIT:

     Artikel 1
     In deze regeling wordt verstaan onder:

     – Besluit:
     Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;

     – COVID-19:
     Coronavirus SARS-CoV-2;

     – genetisch gemodificeerd organisme:
     genetisch gemodificeerd organisme als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit;

     – Minister:
     Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

     Artikel 2
     1.Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer en artikel 3.10 van het Besluit zijn niet van toepassing op de voorbereiding van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van het Besluit, voor de toepassing van medicinale stoffen en preparaten die bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen of die deze bevatten, voor gebruik door de mens, indien de aanvraag betrekking heeft op toepassingen die zijn gericht op het preventief of curatief bestrijden van COVID-19.

     2.De Minister zendt binnen 30 dagen na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid een samenvatting van de aanvraag aan de Europese Commissie.

     3.De Minister beslist op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van de aanvraag. De beslissing is een besluit als bedoeld in artikel 20.3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

     Artikel 3
     Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19.

     Artikel 4
     Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt een jaar na de dag van uitgifte van die Staatscourant.

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

     De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
     C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

     TOELICHTING
     Inleiding
     Deze regeling heeft tot doel om vergunningaanvragen voor toepassingen van gentherapie die zien op het bestrijden van het coronavirus (COVID-19) volgens de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in plaats van volgens de uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (UOV) te behandelen en de beslistermijn in te korten. Met deze regeling wordt geen afbreuk gedaan aan het veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).

     Om de uitbraak van COVID-19 in te dammen, wordt onderzoek gedaan naar gentherapeutica en vaccins. Indien dat onderzoek toepassingen van gentherapie betreft, is een vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Minister) nodig op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Besluit ggo). Vanwege de bijzondere omstandigheden van de huidige pandemie is het wenselijk de procedure van vergunningverlening, indien een aanvraag ziet op de bestrijding van COVID-19, te versnellen.

     Procedure gentherapie Besluit ggo
     Voordat gentherapeutica en vaccins op de markt mogen worden gebracht, is onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit ervan nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van zogenaamde klinische proeven.

     Indien klinische proeven worden uitgevoerd met middelen waarin ggo’s aanwezig zijn, is daarvoor een vergunning op grond van het Besluit ggo nodig voor de beoordeling van de milieuveiligheid op basis van een milieurisicobeoordeling (MRB).

     De vergunningverlening voor klinische proeven met gentherapeutica geschiedt normaliter volgens de UOV van afdeling 3.4 Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer op grond van artikel 9.2.2.3, vierde lid, van de Wet milieubeheer en volgens artikel 3.10 van het Besluit ggo. In dat artikel 3.10 is, in lijn met richtlijn 2001/18/EG1, een beslistermijn opgenomen van ten hoogste 120 dagen.

     Naast deze vergunning is toestemming nodig voor mensgebonden onderzoek van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) op grond van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Ook de CCMO heeft besloten een versnelde procedure voor de beoordeling in het kader van COVID-19 te hanteren.

     Spoedmaatregel
     Omdat het voor het bestrijden van de huidige pandemie van groot belang is dat er zo snel mogelijk een therapie en vaccin worden ontwikkeld, is het van belang dat zo snel mogelijk een vergunning kan worden afgegeven voor het toepassen van klinische proeven waarbij gebruik wordt gemaakt van ggo’s en die tot doel hebben COVID-19 te bestrijden.

     Er is voor gekozen om gebruik te maken van de grondslag in artikel 9.2.2.6 in samenhang met de artikelen 9.2.2.1 en 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer om de procedure van de vergunningverlening naar aanleiding van een aanvraag ter bestrijding van COVID-19, aan te passen (artikel 2, eerste lid, van deze regeling). Op basis van artikel 9.2.2.6 kan de Minister een ministeriele regeling opstellen indien de verwachte of gebleken effecten van stoffen, mengsels of genetisch gemodificeerde organismen op de gezondheid van de mens of op het milieu het stellen van regels als bedoeld in artikel 9.2.2.1, eerste lid, dringend noodzakelijk maken en naar zijn oordeel de totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur krachtens dat artikel niet kan worden afgewacht. Een dergelijke ministeriële regeling vervalt een jaar nadat zij in werking is getreden of indien binnen die termijn een algemene maatregel van bestuur ter vervanging van die regeling in werking is getreden, op het tijdstip waarop die maatregel in werking treedt. De termijn kan bij ministeriële regeling eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd (artikel 9.2.2.1, tweede lid).

     Door het laten vervallen van de UOV, waardoor de reguliere voorbereidingsprocedure van de Awb van toepassing wordt, kan de proceduretijd worden ingekort. Er hoeft geen terinzagelegging van de ontwerpvergunning plaats te vinden en de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen vindt ook niet plaats. Daarnaast wordt de beslistermijn verder verkort van ten hoogste 56 dagen tot ten hoogste 28 dagen. Indien mogelijk vindt vergunningverlening eerder plaats. De beschikking tot vergunningverlening, treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan in de Staatscourant (artikel 2, derde lid, van deze regeling).

     Op grond van artikel 6 van het Verdrag van Aarhus2 is Nederland verplicht, binnen het kader van de nationale wetgeving, voor zover mogelijk en passend, voorafgaand aan het toestaan van de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen het publiek daarover te raadplegen. In het geval van de bestrijding COVID-19 wordt het noodzakelijk gevonden om hiervan af te wijken en vergunningverlening niet volgens de UOV te laten plaatsvinden, maar volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

     Met het van toepassing verklaren van de reguliere voorbereidingsprocedure wordt, vanwege het ontbreken van inspraak, afgeweken van artikel 9 van richtlijn 2001/18/EG en van het Besluit ggo waarin dat artikel is geïmplementeerd. Dit heeft tot gevolg dat in plaats van de mogelijkheid voor een ieder van het indienen van zienswijzen vooraf tegen een ontwerpvergunning bij het bestuursorgaan belanghebbenden achteraf bezwaar kunnen maken bij dat bestuursorgaan tegen het genomen besluit. Dit vind ik in deze specifieke situatie in verband met de noodzaak van spoedige bescherming van de volksgezondheid tijdelijk gerechtvaardigd. Daarbij acht ik van belang dat belanghebbenden wel achteraf bezwaar kunnen maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De fase van bezwaar moet in de systematiek van de Awb uitdrukkelijk worden gezien als verlengde besluitvorming.

     Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat de Awb aan de kwaliteit in de zin van een zorgvuldige voorbereiding en motivering dezelfde eisen stelt aan alle vergunningen, ongeacht of die volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure dan wel de reguliere procedure zijn voorbereid. De omstandigheid dat vergunningen inzake de bestrijding van COVID-19 na inwerkingtreding van de onderhavige regeling sneller kunnen worden genomen, betekent dus niet dat dit ten koste mag gaan van de kwaliteit van de vergunningen of dat de rechter de vergunningen anders zou toetsen. Alleen de procedure van besluitvorming is verschillend.

     In het kader van een goede informatievoorziening wordt opgemerkt dat zowel de aangevraagde als de verleende vergunningen, op grond van deze regeling en op grond van het Besluit ggo, zijn terug te vinden op de website Externe link:https://www.ggo-vergunningverlening-zoeken.nl/.

     Als waarborg voor een zorgvuldige voorbereiding van de vergunningverlening heeft de Commissie genetische modificatie (COGEM) tot taak de Minister te adviseren over aanvragen om vergunning met betrekking tot het vervaardigen van genetisch gemodificeerde organismen en over veiligheidsmaatregelen die in het kader daarvan moeten worden getroffen ter bescherming van mens en milieu. De COGEM adviseert over de milieuveiligheid op grond van de door de aanvrager opgestelde MRB. Indien het een geneesmiddel of vaccin betreft dat gebruik maakt van platforms waarvoor een gestandaardiseerde MRB3 bestaat (AAV vectoren of lentivriaal of retroviraal getransduceerde cellen) is een advies van de COGEM reeds aanwezig en is daarom geen apart COGEM advies vereist. In andere gevallen is wel een advies van de COGEM vereist. De COGEM heeft toegezegd in voorkomende gevallen alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk een advies uit te brengen.

     De vergunningaanvragen voor toepassingen met als doel het bestrijden van COVID-19 worden door de Minister binnen 30 dagen naar de Europese Commissie gestuurd (artikel 2, tweede lid van deze regeling). Vanwege de bijzondere omstandigheden van de huidige pandemie wordt afgezien van het betrekken van eventuele commentaren van de Europese Commissie en de lidstaten4. De Europese Commissie wordt daarvan op de hoogte gebracht.

     Gevolgen
     De inhoudelijke regels van het Besluit ggo en de Regeling ggo voor het doen van klinische proeven met gentherapeutica, die zien op het waarborgen van de milieuveiligheid blijven onverkort van toepassing.

     Omdat de inhoudelijke regels van toepassing blijven, zullen de administratieve lasten gelijk blijven. Wel zal het aantal wachtdagen als gevolg van de kortere procedure, afnemen, hetgeen ook het doel van de spoedregeling is.

     De nalevingskosten, regeldruk en financiële gevolgen zullen niet wijzigen.

     Gezien het bovenstaande is het ontwerp van deze regeling niet voorgelegd aan de Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), is geen MKB-toets uitgevoerd en heeft geen internetconsultatie plaatsgevonden en is niet aan de ILT verzocht om een HUF-toets uit te voeren.

     Inwerkingtreding
     De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Omdat spoedige inwerkingtreding ervan wordt gewenst wordt afgeweken van het voor de inwerkingtreding van ministeriële regelingen vastgestelde zogenaamde vaste verandermoment alsmede van de daarvoor vastgestelde publicatiedatum. De regeling vervalt een jaar na de inwerkingtreding. Indien nodig, kan de termijn eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd.

     De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
     C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

     1
     Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Pb EG 106).

     2
     Trb. 2001, 73

     3
     Een gestandaardiseerde MRB is een MRB voor een bepaalde toepassing die in Europees verband is opgesteld door experts uit diverse lidstaten en in een overleg onder leiding van de Commissie is goedgekeurd.

     4
     artikel 11 van richtlijn 2001/18/EG

     De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

  • Dank u wel!

   Ook hier realiseren velen niet de consequenties van het accepteren van de juiste term.
   Nog maar een keer: in diverse landen (meent) de overheid het recht te hebben bepaalde vaccinaties af te dwingen.
   Na deze geïmplementeerde wetgeving hebben ze nu de definitie van vaccin verandert. Ongehoord en onacceptabel.

   (trouwens, ook vaccins gaan er hier niet meer in, zelfs geen paracetamolletje. Ik kluif wel op een berkenbast)

  • Een injectie als doodspuit tbv massamoord werkt vele malen goedkoper per moord dan oorlog. In hun CIA-rapporten heb ik vele jaren geleden reeds calculaties gezien wat het hun kostte per dode mbv hun Biologosche oorlog-voering op hun burgerbevolking. Het kwam uit op minder dan $ 0,45 per dode. Dus reeds een koopje.

   Nu met deze mRNA-doodspuiten overtreffen ze zichzelf al welke een “kostprijs” oplevert van $ 0,10/dode en bij een winst van over het
   $ 1.000.000 per dode een “Big deal”.
   Maar het is voor hun nog vele malen gunstiger, vanwege hun satanische idee een besmettelijkheid via de lucht te veroorzaken met hun Corona-varianten. Dit door hun Lipide Spike-proteinen (eiwitten) die de ingespotenen vervolgens in hun lijf in miljoen aantallen produceren voordat ze zelf sterven. Deze giftige Lipide Spike-proteinen worden door de geinjekteerde verspreid via adem en speeksel en slijm in de lucht, bloed, sperma en direkt kontakt etc.
   Deze dringen via de luchtwegen binnen en besmetten en doden anderen (dus ook niet-geinjecteerden) doordat deze Lipide Spike-proteinen de gezonde lichaamscellen binnendringen en doden.
   Op deze wijze doden geinjecteerden anderen en kost het hun verder niets zodat hun kostprijs vrijwel nihil is en hun winsten gigantisch. Ze worden zonder er iets voor te hoeven doen slapende rijk.

   Voor niet-geinjekteerden (alswel mogelijk onvrijwillig geinjekteerden en geinfekteerden) is er een eenvoudige en goedkope mogelijkheid dit te overleven en de werkelijke reden waarom ze de eierleggende kippenindustrie willen vernietigen met hun onzinnige vogelgriep (https://www.msn.com/en-us/health/medical/yolk-defense-against-covid-chicken-egg-shortage-fuels-conspiracy-theories/ar-AA172ycM)

   Voldoende consumptie van eieren laat je dus overleven. Het eigeel heeft de bewezen eigenschap dat het het binnendringen van de lichaamscellen door de giftige Lipide Spike-proteinen in de ACE2-cyclus blokkeert.
   Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat eenzelfde werking kankers blokkeert zoals borst- en longkanker alswel hartproblemen voorkomt. Een ei bij je ontbijt doet dus wonderen en ik ga zeker ook kippen houden.
   Zie ook: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33191178/

   De Duitse specialist Dr. Rath raad ook aan het dagelijks gebruik van vitamin C, quercetin, baicalin, N-acetylcysteine (NAC), naringin, resveratrol, als wel as extracts van broccoli, black tea, and turmeric om de biologische oorlogvoeringen te overleven.

 2. Pas op als de waarheid algemeen bekend zal worden… dan gebeuren er vele zogezegde “ongelukken”, “rampen” om het volk weer bang te maken zodat de schuldigen tijdig dekking kunnen zoeken

 3. Ik vraag me daarom al twee jaar af of het wel mRNA is. Hebben ze niet gewoon alleen grafeen er in gestopt? Of is dit een domme vraag/opmerking?

  • Wat voegt t toe aan je leven om hier een antwoord op te krijgen? Kans is klein dat je uberhaupt een eerlijk antwoord krijgt. En daarnaast: wat dondert t wat erin zit? Je weet dat t troep is en mensen ziek maakt en vermoord. Wees dankbaar dat je niet in de grote leugen bent gestonken en focus je op goede constructieve zaken; dat geeft je positieve kracht om de volgende bullshit ronde door te komen.

 4. Geweldige vondst weer van Prof. Rommel. En geweldig werk van de auteur. Hier kan echt geen spuitschaapje meer omheen? Toch? En wordt het dan geen tijd voor de spuitschaapjes om hun excuses aan te bieden aan al die smerige anti-vaxxers waar ze zo verheerlijkd op hebben zitten schijten uit een zwaar miskleund gevoel van superioriteit? Ja, echt wel. Tijd om eens je excuses aan te bieden en mee te helpen aan het behoud van deze wereld, ook voor je eigen kindjes.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in