Yars intercontinental ballistic missile / The Presidential Press and Information Office / attribute www.kremlin.ru / Wikimedia / (CC BY 3.0 DEED)

In een wereld waar geopolitieke getijden snel en onvoorspelbaar verschuiven, werpt de recente onthulling door The Telegraph van het besluit van de Verenigde Staten om kernwapens te stationeren in het Verenigd Koninkrijk, een stap die al meer dan 15 jaar niet meer is voorgekomen, een schril licht op de escalerende spanningen met Rusland. Deze actie legt niet alleen flagrante tegenstrijdigheden in het westerse beleid bloot, maar onthult ook een alarmerend gebrek aan respect voor het fragiele evenwicht dat lange tijd de internationale betrekkingen heeft beheerst. Het is een stap die riekt naar hypocrisie, aangezien het Westen, vaak gehuld in de retoriek van veiligheid en stabiliteit, eenzijdig militaire spanningen laat escaleren, waarbij het cynisch de lessen van de geschiedenis en de vereisten van een evenwichtige wereldorde over het hoofd ziet, schrijft The Islander.

Het voorstel van de Russische wetgever Aleksej Zjoerajevlev om kernwapens in te zetten in Cuba of andere bevriende naties, komt niet alleen naar voren als een nostalgische echo van de Cubaanse Raketcrisis, maar ook als een berekende en krachtige riposte binnen een breder speelveld. Dit voorstel is een directe uitdaging van Rusland aan een tanende westerse hegemonie, die zich nu wanhopig vastklampt aan zijn afnemende greep in een wereld die steeds meer weerstand biedt aan unipolaire dictaten. De zet van Zhuravlev is niet alleen een strategische manoeuvre, maar ook een moedige veroordeling van de dubbelhartigheid van het Westen. Hij benadrukt de dissonantie tussen het door het Westen verkondigde streven naar veiligheid en zijn daden die getuigen van een roekeloze, krankzinnige aanmatiging en een minachting voor de principes van wederzijds respect en soevereiniteit. Deze houding stelt niet alleen de morele verhevenheid ter discussie die Westerse mogendheden vaak claimen, maar duidt ook op een ingrijpende verschuiving naar een assertiever Russisch buitenlands beleid, een beleid dat niet bang is om deze inconsistenties rechtstreeks te confronteren en aan de kaak te stellen. Dit betekent een breuk met de eerder meer reactieve of asymmetrische strategieën van Rusland, die nu evolueren naar een gedurfde, assertieve houding die het Westen niet alleen uitdaagt als reactie, maar ook als een proactieve architect van een nieuwe, multipolaire mondiale dynamiek.

Deze stap, die doet denken aan de meest precaire momenten van de dynamiek van de Koude Oorlog, onderstreept niet alleen de complexiteit maar ook de inherente tegenstrijdigheden en hypocrisie van de westerse geopolitieke calculus. Het dient als een grimmige herinnering dat de multipolariteit van de moderne wereld vraagt om een heroverweging van strategieën en narratieven die lange tijd gedomineerd werden door één enkel, steeds minder overtuigend westers dogma.

De Cubaanse Raketcrisis Revisited

Bewijs gepresenteerd door het Amerikaanse Ministerie van Defensie, van Sovjet raketten in Cuba. Deze lage foto, gemaakt op 23 oktober 1962, van de ballistische raketbasis voor de middellange afstand in aanbouw bij San Cristobal op Cuba.

De suggestie van de Russische wetgever Aleksej Zjoerajevlev om kernwapens in te zetten op Cuba is een opzettelijke en weerklinkende echo van de Cubaanse Rakettencrisis, een historische impasse die de wereld op de rand van een kernoorlog bracht. Maar in tegenstelling tot de bipolaire wereld van 1962 is het huidige geopolitieke landschap duidelijk multipolair en steeds complexer. De recente onthulling door The Telegraph van het plan van de VS om kernwapens te stationeren op RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk, een zet die bedoeld is om een vermeende Russische dreiging tegen te gaan, hoe belachelijk ook, vertegenwoordigt een belangrijke escalatie in dit huidige hoofdstuk van de Amerikaanse hegemoniale ondergang. Deze ontwikkeling gaat niet alleen over het opnieuw opduiken van nucleair gekonkel; het is een levendige demonstratie van hoe het Westen, terwijl het een vernislaag van defensie en veiligheid handhaaft, agressieve stappen neemt die het geopolitieke evenwicht grondig destabiliseren.

Flashback naar oktober 1962 – President John F. Kennedy ontmoet Luchtmacht Majoor Richard Heyser, links, en Luchtmacht Stafchef, Gen. Curtis LeMay, midden, in het Witte Huis in Washington om de U-2 spionagevluchten boven Cuba te bespreken.

Deze hedendaagse parallel met de Cubaanse Raketcrisis gaat verder dan alleen de aanwezigheid van kernwapens; het symboliseert de diepgewortelde en vaak over het hoofd geziene inconsistenties in het westerse buitenlandse beleid. De beslissing van de VS om na een onderbreking van 15 jaar opnieuw kernkoppen te introduceren in het Verenigd Koninkrijk is een schril bewijs van de verschuivende strategieën van Westerse mogendheden, die op waanzinnige wijze diplomatieke verbintenissen overboord gooien ten gunste van één doodlopend speelboek – escalatie. Het weerspiegelt een verontrustend patroon waarin historische lessen over de gevaren van nucleaire escalatie worden genegeerd ten gunste van wenselijke geopolitieke winst op korte termijn.

In deze context komt de tegenzet van Zhuravlev naar voren als een belangrijke herijking van de mondiale machtsdynamiek. Het daagt het verhaal van de westerse dominantie uit en laat zien dat de inzetregels die lang door westerse mogendheden zijn gedicteerd niet alleen achterhaald zijn, maar ook gevaarlijk provocerend. Door de acties van het Westen te weerspiegelen, onderstreept Rusland niet alleen het verschuivende machtsevenwicht, maar dwingt het ook tot een kritische heroverweging van de strategieën die tot dit punt hebben geleid. Het voorstel van Zhuravlev is dus meer dan een strategisch antwoord; het is een diepgaande kritiek op een wereldorde die onevenredig wordt beïnvloed door cynische westerse belangen, en een oproep om terug te keren naar een evenwichtigere, multipolaire wereld waarin een dergelijke agressieve houding een te hoge prijs heeft.

De tanende invloed voorbij: De ‘kosmische vernedering’ van het Westen

De situatie in Oekraïne is niet zomaar een conflict; het is een klinkende en vernederende nederlaag voor het Westen en, in het verlengde daarvan, de Verenigde Staten. Ondanks de totale macht van het Westerse militair-industriële complex, de toptraining van de Oekraïense brigades door de NAVO en de inzet van de meest geavanceerde luchtverdedigingssystemen, tanks, realtime-inlichtingen en technologie van het Westen, verslaat Rusland de NAVO gestaag en resoluut via Oekraïne. Dit scenario is een scherpe beschimping van de militaire kracht van het Westen, waarbij Rusland dit schijnbaar bereikt met ‘één hand op de rug gebonden’. De symboliek van deze nederlaag is diepgaand – het is niet slechts een tactische tegenslag, maar een kosmische vernedering die de doeltreffendheid en dominantie van de westerse militaire strategie in twijfel trekt. Deze nederlaag in Oekraïne staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter narratief van afnemende westerse invloed, wat een seismische verschuiving in de mondiale machtsdynamiek inluidt.

De nederlagen waarmee het Westen op verschillende fronten wordt geconfronteerd, vormen in hun totaliteit de essentie van een alomvattende verzetsstrategie, schijnbaar gecoördineerd door de as Rusland-China-Iran. Het patroon van het verzet is onmiskenbaar: van raket- en droneaanvallen op de bases van de VS, waaronder de Tower 22 aanval op de Al-Tanf basis in Zuidoost-Syrië, tot het verzet in Irak tegen bases van de VS en de Mossad. Ondertussen hebben de Houthi’s met een strategische meesterzet de doorvoer over de Rode Zee voor vijandige mogendheden effectief afgesneden, wat een nieuw tijdperk van controle over vitale zeeroutes inluidt. Daarbij komt de potentiële escalatie met Hezbollah, waardoor mogelijk een tweede front tegen Israël wordt geopend, en de bijna onvermijdelijke afsluiting van de Straat van Hormuz. Deze gecoördineerde acties vertegenwoordigen samen meer dan alleen tactische overwinningen; ze symboliseren een fundamentele knock-out voor de Amerikaanse hegemonie in de regio. De Verenigde Staten, die ooit werden gezien als een onaantastbare supermacht, lijken nu een keizer zonder kleren. De opeenstapeling van kosmische vernederingen, verstrekkend en diep, duiden op een cruciaal moment in de mondiale geopolitiek, een moment dat het begin zal inluiden van een nieuw tijdperk dat niet gedomineerd wordt door unipolaire dictaten, maar door een meer evenwichtige, multipolaire orde.

De nucleaire zet van Zhuravlev: Een symbool van verzet

Om terug te komen op het voorstel van Zhuravlev om Russische kernwapens in te zetten in Cuba, en mogelijk ook in andere ‘bevriende landen’ zoals Venezuela en Nicaragua, is een gedurfd statement van verzet tegen de westerse oprukkende macht. Dit is niet alleen een militaire strategie, maar ook een symbolisch gebaar, waarmee Rusland laat zien dat het weigert zich te laten inperken door een wereldorde waarin het Westen centraal staat. De verwijzing van de wetgever naar de geavanceerde militaire capaciteiten van Rusland, waaronder hypersonische raketten en strategische onderzeeërs, herinnert ons eraan dat het moderne strijdtoneel is geëvolueerd, waardoor het strategische belang van nabijheid is afgenomen. Bovendien onderstreept deze stap een strategische verschuiving in wereldwijde militaire doctrines, waarbij de nadruk ligt op het vermogen om macht te projecteren op een manier die traditionele geografische beperkingen trotseert. Het geeft ook aan dat Rusland bereid is om een nieuwe vorm van afschrikking toe te passen, een die de conventionele normen en tactieken van de westerse militaire strategie uitdaagt en een gedurfd nieuw paradigma in de internationale machtsdynamiek doet gelden.

De verontwaardiging van het Westen tegen het voorstel van Zhuravlev benadrukt de illusie van de ‘op regels gebaseerde internationale orde’ die het voorstaat. Als het Westen zijn militaire middelen over de hele wereld verspreidt, wordt dat beschouwd als een noodzaak voor internationale veiligheid. Maar als Rusland een vergelijkbare strategie voorstelt, wordt het afgeschilderd als een bedreiging voor de mondiale stabiliteit. Deze dubbele standaard is tekenend voor een ‘op regels gebaseerde orde’ die selectief wordt toegepast, ten gunste van de westerse belangen, het internationaal recht kan de pot op.

De hypocrisie van westerse afschrikking

Het verhaal van Westerse afschrikking, vaak gehuld in de taal van defensie en stabiliteit, wordt steeds meer bekeken met een mix van scepticisme en cynisme, vooral in het licht van contrasterende Russische strategische manoeuvres. De inzet van Amerikaanse kernwapens in Europa, aangeprezen als een noodzaak om de zogenaamde ‘Russische dreiging’ tegen te gaan, staat in schril contrast met de hevige verontwaardiging die wordt veroorzaakt door vergelijkbare Russische inspanningen om haar eigen defensiecapaciteit te versterken. Deze flagrante discrepantie legt niet alleen de inherente hypocrisie in de westerse veiligheidsretoriek bloot, maar onderstreept ook een breder thema van geopolitieke dubbele standaarden. Dergelijke acties, hoewel identiek van aard, worden paradoxaal genoeg gevierd of veroordeeld op basis van de betrokken actor, wat laat zien hoe Russofoob en hysterisch het Westen is geworden.

In deze context zijn de strategische reacties van Rusland niet zomaar daden van agressie, maar eerder berekende zetten in een spel waarvan de regels willekeurig lijken te zijn bepaald door het Westen. Deze reacties verpletteren het narratief van de westerse morele superioriteit en benadrukken de dringende behoefte aan een evenwichtiger benadering van mondiale veiligheidskwesties, een benadering die de simplistische dichotomie van agressor versus verdediger overstijgt. Deze benadering, die een genuanceerder begrip van de mondiale machtsdynamiek weerspiegelt, is essentieel in een steeds meer multipolaire wereld waar de oude paradigma’s van eenzijdige westerse dominantie gestaag worden uitgehold.

De verwijzing van Zhuravlev naar de vooruitgang in de Russische militaire technologie – hypersonische raketten en strategische onderzeeërs – is niet zomaar een aanmatiging. Het symboliseert een Rusland dat technologisch en strategisch voorbereid is om een tegengewicht te vormen voor de militaire vooruitgang van het Westen. Deze ontwikkelingen betekenen een verschuiving in het mondiale militaire evenwicht, waarbij traditionele concepten van geografische nabijheid en nucleaire afschrikking op hun kop worden gezet door snelle technologische ontwikkelingen. De militaire evolutie en ongeëvenaarde dapperheid van Rusland is een duidelijke boodschap aan het Westen: de oude spelregels veranderen, net als de spelers.

De reactie van het Westen op de suggestie van Zhuravlev en op de bredere uitdagingen voor zijn hegemonie zal een lakmoesproef zijn voor zijn diplomatieke scherpzinnigheid en vermogen om zich aan te passen aan een veranderende wereld. Vasthouden aan oude macht en controle narratieven volstaat niet langer in een wereld waar traditionele machtsstructuren in vraag worden gesteld en nieuwe ontstaan. Het vermogen van het Westen om een echte dialoog aan te gaan en zijn benadering van internationale betrekkingen te heroverwegen, zal bepalend zijn voor zijn rol en relevantie in de nieuwe wereldorde.

Enkele slotgedachten: Een nieuw tijdperk in het geopolitieke machtsspel

Terwijl de hedendaagse echo’s van de Cubaanse Raketcrisis weerklinken, zijn we niet alleen getuige van historische parallellen, maar ook van de ontvouwing van wat alleen kan worden omschreven als kosmische nederlagen voor het Westen. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door een reeks strategische blunders van westerse mogendheden en meesterlijke tegenmaatregelen van Rusland, die het einde inluiden van een tijdperk dat werd gedomineerd door unipolaire ambities. Het gedurfde voorstel van Zhuravlev om kernwapens in te zetten in Cuba en mogelijk daarbuiten is geen op zichzelf staande gebeurtenis, maar een cruciale markering in deze seismische verschuiving, een uitdagende schaakmat tegen de westerse wereldorde.

Het Westen, dat verstrikt zit in zijn eigen web van dubbele standaarden en hypocrisie, ziet dat zijn traditionele middelen niet langer standhouden in een wereld die snel ontwaakt over hun gemanipuleerde spel. Elke stap, of het nu gaat om de inzet van kernwapens in Europa of de scheve toepassing van het internationaal recht, wordt beantwoord met een berekende en strategische reactie van Rusland, die de kwetsbaarheid van de (gemanipuleerde) ‘op regels gebaseerde orde’ blootlegt. Het verhaal van de westerse morele superioriteit brokkelt af onder het gewicht van zijn eigen tegenstrijdigheden, nu Rusland met strategisch inzicht de illusie blootlegt die lange tijd de betrekkingen na de Koude Oorlog heeft beheerst.

In dit snel veranderende geopolitieke landschap is het archaïsche draaiboek van dominantie en unilateralisme dat door de VS wordt verdedigd niet alleen verouderd, maar ook een anachronisme dat duidelijk niet meer past bij de huidige mondiale polsslag. De wereld is niet langer een podium voor de VS om voorwaarden te dicteren; er is een paradigmaverschuiving nodig waarbij samenwerking de confrontatie resoluut overschaduwt, waar de veelheid van macht en het onwrikbare respect voor soevereiniteit niet slechts idealen zijn, maar de pijlers van internationale betrekkingen. Dit is een wereld waarin de wereldgemeenschap, in haar rijke diversiteit en collectieve wijsheid, de regels van het spel bepaalt. We gaan een tijdperk binnen waarin het narratief niet langer wordt bepaald door één hegemoon, maar mede wordt bepaald door een groep naties, elk met een stem en een eigen inbreng, wat het begin inluidt van een echte multipolaire wereldorde. De verschuiving is onomkeerbaar en de boodschap ondubbelzinnig: het tijdperk van de Amerikaanse geopolitiek loopt ten einde en maakt plaats voor een rechtvaardiger en multipolair wereldtoneel.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Ongelooflijk! Duitse minister van Buitenlandse Zaken wil een atoomoorlog niet “helemaal uitsluiten” en “de risico’s duidelijk maken”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEU-chef verzet zich tegen wapenstilstand Oekraïne
Volgend artikelKijk: Boeren ‘belegeren’ het EU-parlement
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

  1. Scott Ritter: Het Oekraïense leger wordt over het hele front met ineenstorting bedreigd

    1 februari 2024 14:39 uur

    Het Russische leger rukt systematisch op, wat betekent dat Kiev binnenkort geconfronteerd kan worden met een doorbraak van Russische troepen over het hele front. Dit is de mening van Scott Ritter, een voormalig officier van het Amerikaanse Korps Mariniers en voormalig wapeninspecteur van de VN.

    https://rtde.xyz/europa/194700-scott-ritter-ukrainischer-armee-droht/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in