.@mufidpwt / Unsplash

Ik werd recent nog maar eens ‘getriggerd’ door de berichtgeving op Radio 1 en in de Morgen in verband met de nevenwerkingen van de Covid-vaccinaties. Reden dus op alles nog eens op een rijtje te zetten, want ik kan me niet ontdoen van het gevoelen dat we allemaal zwaar misleid worden. Er woedt een heuse propaganda-oorlog, lieve mensen, en de meesten van ons realiseren zich dat niet eens, schrijft gastauteur Kris.

Laat me beginnen bij het radiobericht, waarin aangekondigd werd dat er in een bejaardencentrum in Nijvel maar liefst 12 sterfgevallen waren gemeld aan Covid-19, allemaal bij volledig gevaccineerde bewoners. Daaraan werd toegevoegd, niet wat elk gezond denkende burger zou besluiten, namelijk dat de vaccinaties ons blijkbaar niet beschermen tegen Covid-19, maar wel dat een kwart van het verzorgend personeel niet was ingeënt! Dat laatste werd dan onmiddellijk gevolgd door de aanmaning dat het belangrijk was om al het verzorgend personeel te vaccineren.

Euh, beste journalisten, waarom wordt er een verband gelegd tussen niet-gevaccineerd personeel en de zeer evidente vaststelling dat vaccinaties niet helpen? De nieuwe variant natuurlijk. Ah ja, die duivelse virussen muteren, en dat is natuurlijk te wijten aan de niet gevaccineerde mensen. Dat behoeft toch geen uitleg … De griepvirus muteert namelijk ook, (net zoals alle virussen al sedert duizenden jaren plegen te doen) en dat zal ook wel de schuld zijn van al de burgers die weigeren om een griepvaccin te nemen, ja toch?

Nog sterker was het opiniestuk in De Morgen vanochtend,1. De laatste tijd mobiliseren de mainstream media experten, liefst van al proffen met ronkende titels, niet om deskundige informatie te geven, maar om opinies te spuien. In dit geval de opinie dat “een vrijwel volledige vaccinatie noodzakelijk is”. We lezen in het stuk ook: “Minderjarigen moeten daarom ook gevaccineerd worden” en “Alle gezondheidswerkers die rechtstreeks in contact staan met kwetsbare personen moeten verplicht gevaccineerd worden. Dit geldt ook in scholen (…)”. En volgens deze propagandaproffen zijn het natuurlijk de niet-gevaccineerden “die de oorzaak zijn van reisbeperkingen, schoolsluitingen, tijdelijke beperkingen van het sociale leven en gedeeltelijke lock-downs die iedereen, ook de gevaccineerden treffen.”

De druk wordt dus zwaar opgevoerd! En ik, simpele ziel, die dacht dat gevaccineerden nu toch goed beschermd waren … Het enige dat nog ontbrak aan het opiniestuk was de suggestie om de ongevaccineerden op te sluiten in langdurige quarantaine kampen. Want die sakkerse anti-vaxxers zullen zich wel blijven verzetten tegen de spuit met experimentele genetisch gemanipuleerde eiwitstrengen in hun lichaam. De vergelijking met nazi-Duitsland komt beangstigend kort bij.

Tijd dus voor een beetje gezond boerenverstand en vooral om te kijken naar de evidentie die ons van alle kanten in het oog springt. We zullen eens overlopen wat er allemaal in de officiële rapporten staat in verband met de bijwerkingen van de Covid-vaccins.


1 De Morgen 3 juli 2021.

Bijwerkingen van vaccins

Het toedienen van vaccins kan in sommige gevallen tot ongewenste bijwerkingen leiden. Dat is algemeen aanvaard, hoewel dat natuurlijk niet de boodschap is die we horen van de officiële instanties, zoals bijvoorbeeld Kind en Gezin. Die vertellen ons immers dat vaccins nodig zijn om de gezondheid van onze kinderen te verzekeren en affirmeren dat vaccins nodig, doeltreffend en veilig zijn. En voor de volwassenen wordt natuurlijk het griepvaccin aangeraden.

Het publiek is niet erg vertrouwd met de idee dat vaccins schade kunnen aanrichten. Die potentiële schade moet natuurlijk afgewogen worden tegen het potentiële voordeel van een vaccin. Dat is een afweging die iedere burger moet maken, liefst in overleg met zijn arts.

In het verleden waren er, zeker in ons land, zo goed als geen meldingen over ongewenste
bijwerkingen van vaccins. In 2019 bracht het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) nog een bericht uit om te melden dat: “De afgelopen 10 jaar werden er in België 989 bijwerkingen gemeld na de vaccinatie van een kind of adolescent”. Dat stemt dus overeen met een honderdtal meldingen per jaar. Dat is inderdaad niet zo veel. In Nederland bedroeg het laatst gekende aantal meldingen van bijwerkingen voor het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) 2.009 (in het jaar 2019).

In België dus maar een honderdtal meldingen per jaar,2 voor de ‘gewone’ kinder-vaccins.
Daarenboven worden er per jaar ook bijna drie miljoen griepinentingen verricht. Of deze
griepspuiten eventueel ook schade berokkenen en hoeveel meldingen over bijwerkingen er hierover bestaan is me niet bekend. Wat me wel bekend is zijn de wekelijkse rapporten van FAGG over de Covid-vaccins.

Het laatste rapport van FAGG over de Covid-vaccinaties3 leert ons immers dat er sedert het begin van de vaccinatiecampagne zes maanden geleden maar liefst 21.677 bijwerkingen werden gemeld. Laat dit even goed tot je doordringen: voor de traditionele kinder- en adolescenten-vaccins zijn er in België jaarlijks 100 meldingen voor bijwerkingen. Nu zijn er voor de Covid-vaccins op een half jaar tijd al 21.677 meldingen binnengekomen. Op jaarbasis zou dat een vermenigvuldiging inhouden met maar liefst 400 tegenover de gewone meldingen van vaccinatieschade. Zou er misschien een probleem kunnen zijn met dit soort vaccins, denk je?

  Volledig gevaccineerde Brooke Shields met spoed naar ziekenhuis na "schuimbekken" en "blauw worden"

Die verhouding ligt allicht niet anders in andere landen. In Nederland werden er over de laatste tien jaar tussen de 1000 en 2000 meldingen gedaan van nevenwerkingen van vaccins van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP)4. Volgens het laatste rapport van de officiële instantie die dit opvolgt bij onze noorderburen (Lareb), bedroeg het aantal meldingen voor nevenwerkingen met Covid op zes maanden tijd maar liefst 81.480. Op jaarbasis stemt dat dus eveneens overeen met een vermenigvuldiging met een factor van ongeveer 100. Vinden jullie dat niet verontrustend? Hoe zou het komen dat er aan deze explosie van gemelde nevenwerkingen zo weinig aandacht wordt besteed in onze ‘vrije’ pers? Er zijn nochtans genoeg spectaculaire voorvallen van jonge, gezonde mensen die ‘toevallig’ net na een Covid-vaccinatie onverklaarbaar doodvallen. Allemaal coïncidenties?


2 Ik heb geen informatie kunnen vinden over het aantal dosissen dat jaarlijks wordt toegediend aan kinderen en adolescenten in België, maar ik vermoed dat dit wel een paar honderdduizend dosissen zal bedragen.
3 Het wekelijks rapport van 1 juli 2021.
4 Daarbij horen spijtig genoeg ook enkele sterfgevallen per jaar, een feit dat niet aan de grote klok wordt gehangen.

Internationale vergelijking

We zullen hieronder wat nader ingaan op de informatie die we vinden op de officiële sites van andere landen. In sommige landen is de rapportering daarover vrij summier en voor zover ik dat kan beoordelen ook veel te restrictief/voorzichtig. In andere landen is de rapportering zeer uitgebreid en gedetailleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval in Frankrijk. Maar we zullen beginnen in eigen land, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Meldingen van Covid-vaccinatie schade in België

In het laatste wekelijks rapport van het FAGG lezen we het volgende:

Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19- vaccins van 1 juli 2021
Datum: 01/07/2021

Elke donderdag publiceert het FAGG een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen.
Vanaf juli 2021 zal er worden overgeschakeld naar een tweewekelijks overzicht.

De kerncijfers tot en met 01.07.2021

 • 6 953 308 personen hebben ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.
 • Er werden 21 677 bijwerkingen gemeld via het online meldingsformulier !.
  Verdeling volgens de criteria van ernst van de meldingen ontvangen via het online COVID-19 formulier !:

• In de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank Eudravigilance werden er 6 906 meldingen geregistreerd.

(…)

4 636 meldingen zijn ernstig. De overgrote meerderheid van deze meldingen wordt als ernstig beschouwd omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten als gevolg van koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats.

186 meldingen zijn overlijdens. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld (verschillende medische situaties) en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden.

We kunnen er ook kennis nemen van het onderstaande taartdiagram:

We weten nu op basis van dat diagram dat er van de 21.677 gemelde bijwerkingen ongeveer twee derde als niet-ernstig wordt beschouwd, hetgeen impliceert dat een derde van de meldingen wel ernstig zijn. Dat geeft dus toch ongeveer 7.000 ernstige gevallen.
Ernstige bijwerkingen worden als volgt omschreven door het Federaal Agentschap voor Gezondheid en Gezondheidsproducten:

Een bijwerking wordt als ernstig beschouwd als de bijwerking geleid heeft tot:

o een overlijden,
o een levensbedreigende situatie,
o een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname,
o een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (volgens de mening van de melder),
o een aangeboren afwijking/misvorming of
o een andere medisch belangrijke gebeurtenis.

We lezen eveneens dat er van de 21.677 geregistreerde meldingen nog maar 6.906 werden
overgemaakt aan de Europese gegevensbank Eudravigilance. Hiervan zouden er 4.636 ernstig zijn.

O ja, en we lezen dus ook dat 186 meldingen betrekking hebben op overlijdens. Daaraan wordt toegevoegd dat er geen gemeenschappelijk beeld is … Inderdaad, als we de meer technische rapporten bekijken die – gelukkig – ook toegankelijk zijn, dan merken we dat de bijwerkingen betrekking hebben op zowat alles wat er in een menselijk lichaam functioneert en dus ook verkeerd kan lopen.

Meldingen en bijwerkingen

Bij de analyse van de cijfers moeten we er rekening mee houden dat in een melding meer dan één nadelige reactie kan gerapporteerd worden. Zo blijkt uit deze technische rapporten (bestemd voor Eudravigilance) dat er 33.822 nadelige effecten werden gerapporteerd in België. Dus de 6.906 meldingen die werden overgemaakt aan Europa hebben betrekking op bijna vijf maal meer reacties! Deze reacties worden in de Europese gegevensbank eveneens gecategoriseerd volgens de graad van ernst. We kunnen hierin vaststellen dat 26.004 reacties als ernstig worden beschouwd, 7.818 als niet-ernstig.

  Wie moet zich eigenlijk hier tegen wie beschermen? De gevaccineerden brengen de ongevaccineerden in gevaar!

Dus we hebben in België nu, zes maanden na de start van de vaccinatiecampagne, meer dan 21.677 meldingen binnen gekregen van schadelijke bijwerkingen, waarvan ongeveer 7.000 als ernstig worden beschouwd en waarvan 186 betrekking hebben op sterfgevallen. Hoe zit het in Nederland?

Nederland

In het laatst beschikbare rapport van LAREB,5 kunnen we lezen dat er in Nederland 81.480 meldingen zijn binnengekomen voor Covid-19 vaccinaties. Deze meldingen hebben betrekking op 440.266 vermoede bijwerkingen. Dus ook in Nederland merken we dat het aantal reacties meer dan vijf maal hoger ligt dan het aantal meldingen. Maar de Nederlanders zijn blijkbaar mondiger dan de Belgen. Ze rapporteren dus gemakkelijker en meer.

Daarenboven slagen de Nederlanders er klaarblijkelijk wél in om de binnen gelopen meldingen probleemloos over te maken aan Eudravigilance. Dat is ook de reden waarom Nederland zo vaak op de eerste plaats terecht komt in de grafieken over de bijwerkingen van Eudravigilance. Zij rapporteren snel en blijkbaar volledig. En dat kan niet gezegd worden van heel wat andere Europese landen.

In Nederland worden er 409 Covid-vaccin overlijdens gemeld. Maar, zo wordt er aan toegevoegd in het rapport: “Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.”

Dat is een redenering waar we begrip voor kunnen opbrengen. Eigenaardig genoeg wordt ze hier naar voor gebracht in de context van de bijwerkingen, maar wordt diezelfde redenering niet gehanteerd bij het tellen van de Covid-slachtoffers. Daarvoor is de definitie immers nog steeds: iedereen die overlijdt binnen de 30 dagen na een (onbetrouwbare) positieve PCR test.

We kunnen op de FAGG website ook lezen dat “De informatie over de bijwerkingen niet mag worden geïnterpreteerd dat het vaccin het waargenomen effect veroorzaakt of dat het gebruik ervan een risico inhoudt. Alleen na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de risico’s van het vaccin.”

Ook in de Franse rapporten kunnen we lezen dat “Les données issues de l’enquête de pharmacovigilance et présentées dans cette synthèse ne peuvent en aucun cas conduire à une analyse comparative des vaccins entre eux.”

Dus de burgers mogen in geen geval vergelijkingen beginnen maken tussen de gegevens die gepubliceerd worden door hun gezondheidsoverheden. En ze mogen natuurlijk ook al een tijdje geen vragen stellen bij de doeltreffendheid en de veiligheid van de vaccins, want dan brengen zij de volksgezondheid in gevaar. Vergelijken is nochtans de essentie van wat ik in deze nota probeer te doen. Een vergelijking tussen de gegevens van de verschillende landen toont immers aan dat de verhouding tussen het aantal dosissen, het aantal meldingen, het aantal ernstige bijwerkingen en het aantal sterfgevallen al bij al
behoorlijk overeenstemt. En mijn aanvoelen is dat de verschillen vooral te maken hebben met de bereidheid en capaciteit van de verschillende betrokken administraties om de meldingen te registreren, te analyseren en zonder verwijl over te maken aan Eudravigilance.


5 Tot en met 20 juni 2021

Hieronder vinden jullie een bijgewerkt overzicht van de gegevens die ik heb teruggevonden op de websites van de desbetreffende landen (of in enkele gevallen op de website van betrouwbare bronnen,6).

Tabel internationale vergelijking bijwerkingen COVID-vaccinaties (4/7/21)

Bespreking

Niet alle landen geven informatie over alle elementen. De Spaanse en de Zweedse overheid
rapporteert (voor zover ik kon vaststellen) niet over het aantal gemelde sterfgevallen. De andere landen van de lijst doen dat wel. De Britse overheid geeft geen cijfers over de ernstige gevallen, maar rapporteert wel behoorlijk over het aantal meldingen,7. Als we drie categorieën naast elkaar bekijken, krijgen we wel een vrij correct beeld van wat er aan de gang is, denk ik. Op uitschieters na rapporteren de meeste landen een sterftecijfer dat schommelt tussen de 1 en 3 sterfgevallen per 100.000 dosissen. De gegevensbank van het Europese Geneesmiddelen Agentschap duidt op een sterftecijfer van 2,8 doden per 100.000. Enkel Noorwegen zit er een behoorlijk stuk boven en Canada onwaarschijnlijk veel lager.

Zweden en Nederland zijn kampioen in het aantal meldingen per 100.000 toegediende dosissen. Met 697 resp. 599 rapporteren deze landen opvallend meer dan de Canadezen of Zwitsers (resp. 28 en 56 per 100.000 dosissen). Maar niet alle meldingen worden aanvaard of behandeld. Vooral in Zweden heeft men er zeer duidelijk voor gekozen om alleen de verontrustende meldingen te onderzoeken. Vandaar het hoge percentage ernstige meldingen. Ook in Noorwegen en België ligt dat cijfer van de erkende ernstige meldingen per 100.000 toegekende dosissen hoog.

  Vaccinvermoeidheid slaat toe in Israël: Geen behoefte aan boosters

6 Voor USA en UK. Fact-checkers mogen mij altijd contacteren om eventuele fouten te melden.
7 De zogenaamde Yellow Report Cards.

Vergelijking tussen de verschillende vaccins

Wat zien we als we – eigenzinnig als we zijn- toch gaan vergelijken tussen de verschillende vaccins? Zijn sommige vaccins veiliger/minder gevaarlijk dan andere? In vrij veel landen is informatie over sommige aspecten daarvan beschikbaar.

In de onderstaande tabel vind je het resultaat van die gedetailleerde vergelijking.

Bespreking

We merken dus dat er zich inderdaad meer problemen lijken voor te doen met Vaxzevria
(Astrazenica) dan met andere vaccins, maar zo eenduidig is het toch ook niet. In Nederland zijn er zelfs minder sterfgevallen per dosis en daar heeft Moderna het hoogste sterftecijfer. In Duitsland is het net omgekeerd. Waarom is me niet duidelijk.

Sterven met of door de vaccins?

De hamvraag is natuurlijk of deze sterfgevallen te wijten zijn aan de COVID-vaccinaties, dan wel aan andere oorzaken. Maar het is wel opvallend dat onze overheden er in het algemeen niet echt een probleem van maken om de medische bijwerkingen te verbinden met de vaccinaties, maar dat zij er alles aan doen om het verband tussen sterfgevallen en vaccins te betwijfelen of te ontkennen.

Ik heb datzelfde fenomeen vastgesteld bij de analyse van de jaarrapporten van Lareb over de bijwerkingen van het Rijks Vaccinatie Programma. Ook daar worden alle medische problemen zonder meer in verband gebracht met de inentingen, maar wordt steevast en zeer omstandig ontkend dat er een verband zou zijn met de sporadische sterfgevallen. De hypocrisie van die ontkenning druipt gewoon van de desbetreffende paragrafen af.

Is er een oorzakelijk verband tussen de vermoedelijke bijwerkingen en de vaccins? Natuurlijk! Geen enkele dokter of geen enkele patiënt gaat zich bezig houden met het indienen van een melding als hij/zij niet overtuigd is van verband tussen de bijwerkingen en de inentingen. In de Franse technische rapporten wordt er weinig inkt verspild aan het nuanceren of relativeren van dat verband. Hieronder een schermafbeelding uit het laatste rapport voor Astrazenica:

In het meest recente rapport over Pfizer lezen we dan weer dat heel veel van de sterfgevallen betrekking hebben op plotseling en onverklaarbaar overlijden. Bij onze zuiderburen [Frankrijk, red.] waren er maar liefst 313 onverklaarbare, plotselinge sterfgevallen rechtstreeks gelinkt aan het Pfizer vaccin. En zoals we al geregeld hebben gehoord treft dit lot vaak kerngezonde, jonge mensen, dit in tegenstelling met de dodelijke slachtoffers van Covid-zelf.

Dat er een vrij snel en onloochenbaar verband bestaat tussen de Covid-vaccinaties en de
bijwerkingen zien we eveneens in het Italiaanse rapport. Maar liefst 83% van de gerapporteerde bijwerkingen treden op binnen de eerste 48 uur.

Conclusie

We kunnen op basis van deze analyse alleszins wel besluiten dat de vaccinatie-uitrol niet zo veilig is als men het laat uitschijnen. Er sterven in Europa tussen 10 en 51 personen per miljoen toegediende dosissen en er vallen tussen de 150 en 830 zwaargewonden te betreuren, eveneens per miljoen dosissen. Dit zijn de vastgestelde gevolgen op de korte termijn die werden gerapporteerd of geregistreerd en gepubliceerd. Allicht gaat het hier slechts om een fractie van wat er werkelijk aan de hand is.

En het allerbelangrijkste in mijn ogen: niemand heeft zicht op de lange termijn effecten van deze experimentele inentingen. De experimentele vaccins werden immers toegestaan door voorlopige zogenaamde noodgoedkeuringen, zonder afwerking van de veiligheidsstudies. En dat alles voor een pandemie die op basis van foutieve gegevens werd uitgeroepen en door onbetrouwbare testen werd onderhouden.

Waarom zogenaamde deskundigen zich de pretentie toe-eigenen om in zulke omstandigheden te stellen dat deze vaccinaties verplicht moeten worden gesteld, gaat mijn pet te boven. Ik hoop voor hen dat ze echt geloven in hun zaak. Maar geloof is een persoonlijke zaak. Diegenen die hun eigen geloofsovertuiging en dogma’s onder dwang willen opleggen aan anderen noemt men fanatici.

Ik leefde in de overtuiging dat geloofsfanatici in onze contreien tot het verre verleden behoorden. En ik leefde eveneens in de overtuiging dat met de kennis van onze moderne geschiedenis, totalitaire systemen geen schijn van kans meer maakten bij de goed-opgeleide bevolking van Europa. Maar als ik de uitlatingen van sommige experten en beleidsmakers hoor, dan begin ik daaraan wel een beetje te twijfelen!

Dus, lieve mensen, geef niet toe aan de druk van fanatici, blijf baas over eigen lijf en vooral: sta niet toe dat er aan onze kinderen wordt geraakt!

Met vriendelijke groeten,
Kris (8 juli 2021)


Copyright © Kris. 

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Brits gezondheidsautoriteit rapport: 62% van de vermeende Covid-sterfgevallen zijn mensen die zijn gevaccineerdVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel17.503 DODEN 1,7 miljoen gewonden (50% ernstig) gemeld in de EU-databank van bijwerkingen van COVID-19 injecties
Volgend artikelDe helft van alle “coronavarianten” sterfgevallen bij gevaccineerden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Hallo allemaal na weer het hele vaccinatie verhaal ik kan er nog steeds niet bij hoe dom mensen toch zijn het lost niks op ze hebben alleen een groter probleem gecreëerd wat natuurlijk de bedoelings dat de gevaccineerdehet virus gaan verspreiden of natuurlijk er gewoon dood aan gaan wat in de lijn ligt ik had nog niet van heel dichtbij gehoord dat er iemand de delta variant op zou lopen na twee prikken en ja vandaag wel twee kennissen uit Nederland die mij nu héél erg verstandig vinden dat ik het niet gedaan hebt ha ik wist het wel eerst wordt je verguisd nou is er stront aan de knikker en is het huilen ?en Nederland loopt vol met geïnfecteerde maar ja dat komt natuurlijk door de delta variant sukkels!!!

 2. Eigenlijk is de conclusie dat er geen wetenschap bedreven wordt bij de prik-profeten. Alleen overtuigingen worden waarschijnlijk dan gepromoot in de hoop dat dan de subsidies voor het werkelijk wetenschappelijk onderzoek gehandhaafd blijven. Dat ze door zo een opstelling de hele wetenschap in diskrediet brengen is dan jammer.
  Echter afgevraagd moet hoeveel van dit soort meningen ook zo zijn verwoord en niet aangepast door de msm om te voldoen aan hun interpretatie. Ook het “spel” van desinformatie om de angst en ellende op gang te houden kan niet veronachtzaamd worden want de opstellers van het hele scenario hebben flink geïnvesteerd in de psychologie van manipulatie.

 3. Hallo,

  Het heuglijke nieuws is dat de wind schijnt te keren… Bild was waarschijnlijk de eerste die zijn kar keerde. Maar de cijfers in het « De Morgen » artikel zijn onvolledig. Zie jullie artikel met cijfers van Eudravigilance..

 4. Een heel lang verhaal met wat grafiekjes, maar eigenlijk niets vertellen over wat de kop van het verhaal zou suggereren. De experimentele vaccins zorgen dat jij gevoeliger wordt voor elektromagnetische velden en zo dat de gevaccineerde als ware programmeerbaar wordt. Het fictieve covid-19 virusziekte wat we anders gewoon seizoengriepgolf noemde, waar ze een zogenaamd een vaccin tegen hebben is enkel een middel om ons onder valse voorwendselen te kunnen injecteren met een nooit eerder op de mens toegepaste techniek. Is jou immuunsysteem zwak, dan krijg je vrij snel bijwerkingen na de eerste prik en bij de tweede prik zullen de bijwerkingen dan nog erger worden. Want ze injecteren synthetische middelen bij in. Wat het immuunsysteem als lichaamsvreemd ziet. Het actieve synthetische middel kun je door alcohol vernietigen, dat in combinatie met vitamine D en een zinkstimulator. Dus als jij onder dwang gevaccineerd wordt, ga dan zo snel mogelijk buiten in de volle zon zitten en zuip je een stuk in de kraag en snoep rijkelijk tussentijds van de rozijnen. Dan is het actieve deel in die vaccins geëlimineerd. Maar je hebt dan wel je vaccinatie bewijs.

 5. Voor het eerst wordt de mens ingespoten met troep die hem op een andere manier doet functioneren. De psychopaten willen een bestuurbaar mens maken net zoals een computer. Dit is niet te volgen voor de meeste mensen. Maar het eea is een combinatie v pharma en tech. En ondertussen maken bepaalde gasten heel veel poen. Incl de regeringen. Ze worden allemaal afgekocht. De kudde trapt er in en denkt dat ze de uitverkorenen zijn. Wacht maar af…

 6. Jongeren werden massaal richting het vaccin gelokt door Hugo de Jonge met de kreet, ” Dansen met Jansen. ”
  En nu vele jongeren daarin zijn getrapt wordt de boel weer op slot gedraaid….WALGELIJK!!
  Wat een crimineel tuig is de overheid toch minus enkelingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in