Wij moeten begrijpen dat onze machthebbers verraders van onze natie zijn, die zich toeleggen op de uitroeiing van bevolkingsgroepen, en dat al hun daden worden uitgevoerd om de burgers zoveel mogelijk schade toe te brengen. Het is geen probleem van onervarenheid of onvermogen, maar veeleer van een intentio nocendi – een opzettelijk oogmerk om schade te berokkenen.” ∼ Aartsbisschop Vigano

Interview met AARTSBISSCHOP CARLO MARIA VIGANÒ APOSTOLIC NUNCIO

Uw Excellentie, na de psycho-pandemie hebben wij nu de Russisch-Oekraïense crisis. Zitten wij nu in “fase twee” van één enkel project, of kunnen wij de klucht van de Covid nu als voorbij beschouwen en ons bezighouden met de stijging van de energieprijzen?

Als wij in de afgelopen twee jaar te maken hadden gehad met een echte pandemie, veroorzaakt door een dodelijk virus waarvoor geen andere remedies bestonden dan een vaccin, dan zouden wij kunnen denken dat de noodtoestand niet bedoeld was. Maar dat is niet wat er gebeurd is: het SARS-CoV-2 virus is niets anders dan een seizoensgriep die genezen had kunnen worden met de bestaande behandelingen en een doeltreffende preventie op basis van een versterking van de immuunafweer. Het verbod op behandeling, het in diskrediet brengen van de doeltreffendheid van geneesmiddelen die al tientallen jaren in gebruik zijn, het besluit om de bejaarden die ziek werden in verzorgingstehuizen op te nemen, en het opleggen van een experimentele gen-behandeling waarvan niet alleen is aangetoond dat ze ondoeltreffend is, maar ook schadelijk en vaak dodelijk – dit alles bevestigt voor ons dat de pandemie gepland en beheerd is met het doel om zo veel mogelijk schade aan te richten. Dit is een feit dat door de officiële gegevens is vastgesteld en bevestigd, ondanks de systematische vervalsing van diezelfde gegevens.

Zeker, degenen die de pandemie op deze manier wilden beheren zijn nu niet genegen om gemakkelijk toe te geven, ook al omdat er achter dit alles miljardairsbelangen zitten. Maar wat “zij” willen, hoeft niet altijd te gebeuren.

Was het volgens u, Excellentie, te wijten aan onervarenheid dat de pandemie zo beheerd werd? Of was het te wijten aan de corruptie van degenen die de touwtjes in handen hebben en die in een belangenconflict verkeren omdat zij door de farmaceutische industrie worden afbetaald?

Dit is het tweede element dat overwogen moet worden: de reactie op de pandemie was overal ter wereld dezelfde, waarbij de gezondheidsautoriteiten zich slaafs aanpasten aan gezondheidsprotocollen die in strijd waren met de wetenschappelijke literatuur en de medische bewijzen, en in plaats daarvan de richtlijnen volgden van zelfbenoemde “deskundigen,” die een staat van dienst hebben van sensationele mislukkingen, apocalyptische voorspellingen die volkomen van de werkelijkheid gescheiden zijn, en zeer ernstige belangenconflicten. Het kan toch niet zo zijn dat miljoenen artsen over de hele wereld hun basiskennis van de geneeskunst verloren hebben, door te geloven dat men een griep moet laten evolueren tot een longontsteking en die dan moet behandelen met tachypirine of door patiënten aan de beademing te leggen. Als zij dit gedaan hebben, dan is dat te danken aan de druk – zelfs tot het punt van chantage – die de gezondheidsautoriteiten uitoefenen op het medisch personeel, met behulp van een schandalige campagne van mediaterrorisme en met de steun van westerse leiders. De meeste van deze leiders zijn lid van een lobby – het Economisch Wereldforum – die hen heeft opgeleid en op de hoogste niveaus van nationale en internationale instellingen heeft geplaatst, om er zeker van te zijn dat degenen die regeren gehoorzaam zouden zijn. Klaus Schwab heeft er zich bij vele gelegenheden publiekelijk opgeschept dat hij zich zelfs met religieuze leiders kon bemoeien. Ook dit zijn gedocumenteerde feiten in alle landen die de richtlijnen van de WHO en de farmaceutische bedrijven hebben opgevolgd. Er is duidelijk sprake van één enkel script onder één enkele leiding: dit bewijst het bestaan van een misdadig opzet en de kwaadwilligheid van de makers ervan.

In sommige van uw andere verklaringen hebt u het gehad over een “golpe bianco” (een “stille staatsgreep”).

Een “stille staatsgreep” is een staatsgreep die plaatsvindt zonder gebruik van geweld, uitgevoerd door een regering die de macht op ongrondwettige wijze uitoefent.

In dit geval werd de staatsgreep in alle westerse naties bijna gelijktijdig gepleegd, te beginnen met de eerste jaren van de jaren negentig. Voor Italië begon deze staatsgreep met de afstoting van investeringsmaatschappijen en de privatisering van diensten die normaliter op de schatkist drukten, zoals gezondheidszorg en vervoer, naar aanleiding van de richtlijnen die de hoge financiën op 2 juni 1992 aan Mario Draghi op het jacht Britannia hadden gegeven. Ja, Mario Draghi, die toen algemeen directeur van het Ministerie van de Schatkist was en die door de toenmalige president van de Italiaanse Republiek Francesco Cossiga een “laffe zakenman” werd genoemd. In andere landen vond deze staatsgreep op analoge wijze plaats, met een reeks geleidelijke overdrachten van soevereiniteit aan supranationale entiteiten als de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds, en de Wereldbank. Met de invoering van de euro [in 2002] werd de monetaire soevereiniteit onttrokken aan de naties die het Verdrag van Maastricht hadden ondertekend, en overgedragen aan de Europese Centrale Bank, die een particuliere bank is. Deze bank bepaalt de koers waarmee zij de nationale begrotingen financiert, met geld dat diezelfde naties haar al gegeven hebben. In de praktijk eist de Europese Centrale Bank rente over geld dat zij slechts een cent per keer teruggeeft, en alleen op bepaalde voorwaarden: hervormingen, bezuinigingen op de overheidsuitgaven, het opleggen van wetten ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen, abortusrechten, het indoctrineren van kinderen, enz. Ook de invoering van een eis van begrotingsevenwicht in de [Italiaanse] Grondwet – alsof de Staat een bedrijf was – maakte deel uit van de stille staatsgreep.

Alle leden van deze organen, waaronder dezelfde machthebbers die benoemd zijn op aanbeveling van niet-gekozen machten of die verkiezingen hebben weten te winnen dankzij de manipulatie van informatie, zijn tegelijk de dienaren van machtsgroepen uit de hoge financiën of van grote beleggingsfondsen – sommigen waren hun werknemers, zoals Draghi van Goldman Sachs – anderen werden werknemers na afloop van hun termijn. Net zoals de geneesmiddelenbureaus en gezondheidsorganisaties samengesteld zijn uit voormalige Big Pharma-werknemers, die vaak consultancy-contracten krijgen en betaald worden door dezelfde farmaceutische bedrijven die ze in de gaten moeten houden.

Tot aan de pandemie werd de macht in de praktijk nog, althans formeel, beheerd door de afzonderlijke naties, en werden de wetten aangenomen door de parlementen. Maar sinds twee jaar zijn de parlementen van hun gezag beroofd, en al degenen die het Economisch Wereldforum en andere lobby’s op de hoge niveaus van de regeringen en de internationale instellingen hebben weten te plaatsen, zijn begonnen wetten te maken die tegen de grondwet en de belangen van de Natie ingaan, bevelen gehoorzamend die hun van hogerhand gegeven worden – “van de markten,” zeggen ze ons – die in feite bestaan uit een zeer klein aantal multinationale ondernemingen die concurrerende bedrijven opslokken, beroepsvaardigheden afvlakken met schade aan de kwaliteit van het product, en de bescherming en de lonen van de arbeiders verlagen dankzij de medeplichtigheid van de vakbonden en van links.

  Gaat het nog? Artsen spelen boksen met geaborteerde baby’s

Kortom, wij worden geregeerd door een hoge leiding van woekeraars en speculanten, van Bill Gates die investeert in grote landbouwbedrijven vlak voor de voedselnoodsituatie of in vaccins vlak voor het uitbreken van de pandemie, tot George Soros, die speculeert op de schommelingen van valuta en staatsobligaties en samen met Hunter Biden een bio-laboratorium in Oekraïne financiert.

Denken dat er geen verband bestaat tussen de aanstichters van deze misdaden en degenen die ze uitvoeren op de hoogste niveaus van de nationale regeringen, de EU en de VN is een teken van kwade trouw, want zelfs een kind zou kunnen begrijpen dat wij gegijzeld worden door een groep technocraten die ideologisch afwijkend en moreel corrupt zijn. De volkeren van de wereld moeten hun soevereiniteit, die door de globalistische elite is toegeëigend, weer opeisen.

De aanstichters van deze misdaad laten zich trots zien op het Forum van Davos, op bijeenkomsten van de Trilaterale Commissie of de Bilderberggroep, samen met de machthebbers, premiers, directeuren van kranten en televisiezenders, CEO’s van sociale bankiers en directeuren van sociale platforms en multinationale ondernemingen, bankiers en directeuren van ratingbureaus, voorzitters van stichtingen en zelfbenoemde filantropen. Zij hebben allemaal dezelfde agenda – die zij op hun websites publiceren – en zijn zo overtuigd van hun eigen macht dat zij ongestraft bevestigen – zoals Soros en Schwab onlangs hebben gedaan – dat het nodig is om een narratief te creëren dat via de mainstream media moet worden overgebracht, om hun beslissingen voor het volk aanvaardbaar te maken. Zij omarmen censuur en massamanipulatie als instrumentum regni, en wij hebben daarvan het bewijs gehad, zowel met de pandemische farce als met de pro-Zelensky propaganda in Oekraïne.

Wij moeten begrijpen dat onze machthebbers verraders van onze natie zijn, die zich toeleggen op de uitroeiing van bevolkingsgroepen, en dat al hun daden worden uitgevoerd om de burgers zoveel mogelijk schade toe te brengen. Het is geen probleem van onervarenheid of onvermogen, maar veeleer van een intentio nocendi – een opzettelijk oogmerk om schade te berokkenen. Eerlijke burgers vinden het onvoorstelbaar dat degenen die hen regeren dat zouden kunnen doen met de perverse bedoeling hen te ondermijnen en te vernietigen, zozeer zelfs dat zij het zeer moeilijk kunnen geloven. De hoofdoorzaak van dit zeer ernstige probleem is te vinden in de corruptie van het gezag, samen met de berustende gehoorzaamheid van hen die geregeerd worden.

Ook de katholieke kerk heeft, vanaf de revolutie van Vaticanum II en vooral gedurende de laatste negen jaar van het Bergogliaanse “pontificaat”, dezelfde cognitieve dissonantie gekend: de gelovigen en de geestelijken hebben zich erbij neergelegd om louter cynische ambtenaren te gehoorzamen – die niet minder corrupt en pervers zijn dan hun tegenhangers in de deep state – hoewel het duidelijk is geweest dat het doel van de vermeende “hervormingen” altijd de systematische vernietiging van de kerk is geweest door haar hoogste leiders, die ketters en verraders zijn. En ik stel vast dat de deep church haar toevlucht heeft genomen tot dezelfde valse argumenten om de leerstellige, zedelijke en liturgische ontbinding af te wentelen: allereerst de valse bewering dat die hervormingen “van de grond af” gevraagd zijn en niet met geweld van hogerhand zijn opgelegd. Net zoals de hervormingen die gepland worden door het Wereld Economisch Forum, de Bilderberg groep, en de Trilaterale door hun infiltranten in de hoogste kringen van de naties en de internationale organismen worden goedgekeurd, waardoor het lijkt alsof hun plannen met instemming van het volk worden bekrachtigd.

En wat raadt u aan, Excellentie, om uit deze impasse te geraken?

Eerbied voor het gezag is voor de beschaafde mens connatural, maar men moet onderscheid maken tussen gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Ziet u, elke deugd bestaat uit het rechtvaardige gemiddelde tussen twee tegenovergestelde ondeugden, zonder een compromis te zijn, maar ook als het toppunt tussen twee dalen, om zo te zeggen. Ongehoorzaamheid zondigt door tekort te schieten, door zich niet te willen onderwerpen aan een goed bevel van een wettige autoriteit; dienstbaarheid daarentegen zondigt door overmaat, door zich te onderwerpen aan oneerlijke bevelen of bevelen die door een onwettige autoriteit gegeven worden. De goede burger moet weten hoe hij het burgerlijk gezag ongehoorzaam kan zijn, en de goede katholiek hoe hij hetzelfde kan doen met het kerkelijk gezag, door ongehoorzaam te zijn telkens wanneer het gezag gehoorzaamheid eist aan een onrechtmatig bevel.

Lijkt zo’n praatje niet een beetje revolutionair, Excellentie?

Verre van dat. Zowel de anarchisten als de hovelingen hebben een verwrongen opvatting van gezag: de eersten ontkennen het, de laatsten verafgoden het. Het rechtvaardige middel is de enige moreel haalbare weg, omdat het beantwoordt aan de orde die de Heer de wereld heeft ingeprent en die de hemelse hiërarchie eerbiedigt. Wij zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan het wettig gezag in de mate waarin zijn macht wordt uitgeoefend voor de doeleinden waarvoor het gezag door God is ingesteld: het wereldlijk welzijn van de burgers in het geval van de Staat en het geestelijk welzijn van de gelovigen in het geval van de Kerk. Een gezag dat zijn onderdanen het kwade oplegt, is juist daarom onwettig en zijn bevelen zijn nietig. Laten we niet vergeten dat de ware Heer, van wie alle gezag komt, God is, en dat het aardse gezag – civiel zowel als geestelijk – altijd plaatsvervangend is, dat wil zeggen dat het onderworpen is aan het gezag van Jezus Christus, Koning en Hogepriester. Het plaatsvervangend gezag van de heersers instellen in de plaats van het koninklijk gezag van de Heer is een krankzinnig gebaar en – ja – revolutionair en opstandig.

Wat wil de elite verkrijgen? Zij belooft ons vrede, veiligheid, welvaart en werk, maar er zijn op het ogenblik meer dan vijftig gewapende conflicten in de wereld; onze steden zijn onleefbaar, vol misdadigers, ondergedompeld in verval en overheerst door minderheden van afwijkende mensen.

Dit is het derde onbetwistbare element dat niet over het hoofd mag worden gezien: de pandemie is gepland als een instrument voor de vestiging van een totalitair regime, bedacht door ongekozen technocraten die verstoken zijn van elk gevoel voor democratische vertegenwoordiging.

Hetzelfde gebeurt met de Oekraïne-crisis: de meerderheid van de burgers is absoluut geen voorstander van het zenden van wapens naar Oekraïne en het opleggen van sancties tegen de Russische Federatie, en toch doen regeringsleiders alsof zij de volledige steun hebben van hun eigen naties, gesteund door gênante vervalsingen van de werkelijkheid door de mainstream media. En in bepaalde landen, zoals Italië, vindt dit plaats in een situatie van verontrustende medeplichtigheid van alle staatsmachten, zowel bij het legitimeren van de schending van de grondrechten door de anti-Koerdische verordeningen, als bij het ratificeren van de deelname aan een conflict, hoewel er nooit enig beraad over geweest is in het Italiaanse parlement, en dat zelfs de president van de republiek, de hoeder van de grondwet, goedkeurt en aanmoedigt, tot applaus van Europese technocraten. Ook in dit geval gehoorzamen degenen die regeren niet de wil van het volk en streven zij niet het algemeen welzijn na, maar volgen zij bevelen op die hun worden overgeleverd door supranationale entiteiten met hun eigen belangen, waarvan wij weten dat ze subversief zijn.

  Het kwaadaardige bedrog achter de covid hoax

Wanneer zij spreken over “omzetting van goederen in diensten,” over “sharing economy” via de digitale sector, zijn zij van plan het privé-bezit van de burgers te onteigenen: “U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn”. En wanneer zij de privatisering van staatsgoederen of -diensten opleggen, willen zij zich de winsten toe-eigenen, terwijl zij de kosten op de schouders van de gemeenschap laten rusten. Maar omdat niet alle landen bereid zijn tot deze “reset”, dwingen zij hen ertoe door economische crises, pandemieën en oorlogen uit te lokken. Dit is hoogverraad en ondermijning.

De voorbedachte rade van deze subversie is overduidelijk, evenals het besef van de rampzalige gevolgen van de sociale, economische en gezondheidsbeslissingen die genomen zijn, zowel wat de pandemie als de Oekraïne-crisis betreft. Bergoglio heeft het ook toegegeven: een staatshoofd heeft hem, maanden vóór de militaire operatie van Poetin in Oekraïne, onthuld dat de NAVO en de Europese Unie de Russische Federatie opzettelijk provoceren, na jarenlang de etnische zuiveringen door Kiev tegen de Russischtalige minderheid in Donbass en op de Krim genegeerd te hebben. Het doel van deze provocatie was een conflict uit te lokken dat een dekmantel zou bieden om het opleggen van sancties tegen de Russische Federatie te legitimeren en de westerse naties tot de “groene overgang” te dwingen. En tegelijkertijd zou het de economie van de naties prostateren ten voordele van een paar internationale investeringsfondsen en de speculatiemarkt. In wezen worden dezelfde premissen aangevoerd als die welke gebruikt werden om de Enclosure Acts in Engeland1 en later de Holodomor in Oekraïne2 te rechtvaardigen, om de boerenmassa’s om te vormen tot goedkope arbeidskrachten voor de industrialisatie van de grote steden. Als men oorlog wilde vermijden, had men de NAVO niet mogen uitbreiden in strijd met de verdragen, en had men de bescherming van de Russischtalige minderheid in Oekraïne moeten verzekeren, zoals het Protocol van Minsk van 2014 vraagt.

Als dat niet is gebeurd, dan komt dat omdat het werkelijke doel dat zij hebben willen bereiken niets te maken heeft met het schijndoel dat zij publiekelijk hebben verkondigd. En ik merk op dat dit geen abstracte speculaties zijn, maar concrete feiten, die al tientallen jaren geleden door Grote Reset-theoretici voorzien en gepland zijn, met als doel een sociale verandering te forceren die niemand wil, waardoor de economie en de financiën van de westerse wereld weer van voren af aan beginnen – net zoals men een computer opnieuw opstart.

Dat dit ellende, bankroeten, faillissementen van bedrijven, werkloosheid, sociale instabiliteit en vergroting van de kloof tussen arm en rijk, daling van het geboortecijfer en vermindering van essentiële diensten veroorzaakt, wordt als een verwaarloosbaar detail beschouwd, met als enig doel de massa’s te indoctrineren met valse argumenten ten gunste van oorlog of de controle over elk detail van het leven van de mensen, waarbij wie het er niet mee eens is, en hen als de vijand van het volk aanwijst, gecriminaliseerd wordt. Het lijkt mij dat dit narratief aan het wegzinken is onder het gewicht van de leugens van de elite en haar handlangers.

Kunt u ons een voorbeeld geven, Excellentie?

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de ontdekking dat Richard Kalergi, een van de grondleggers van de Europese Unie, een maakbaarheidsbeleid wilde voeren om de Europese nationale samenlevingen te wijzigen door immigratie en kruisveredeling, door migratiegolven aan te jagen met de aantrekkingskracht van goedkopere arbeidskosten. Als men ziet met welke goddeloze halsstarrigheid men de golven illegale immigranten blijft verwelkomen, zelfs wanneer de gevolgen van dit verschijnsel voor de veiligheid van de steden en voor de algemene criminaliteit en de identiteit van de nationale bevolkingen duidelijk zijn, dan blijkt dat het oorspronkelijke plan voor het grootste deel verwezenlijkt is, en dat er actie ondernomen moet worden om te voorkomen dat het voltooid wordt.

En toch zijn dit geen dingen die toevallig gebeuren: zij hebben het ons gezegd.

U hebt volkomen gelijk: wat mij verbijstert is op te merken met welke schaamteloosheid de voorstanders van de Agenda 2030 ons ruim van tevoren verteld hebben welke misdadige projecten zij ons tegen onze wil wilden opdringen; ondanks dit bewijs zijn er mensen die zich verbazen over het feit dat zij na jaren van onstuitbare infiltratie hun plannen eigenlijk vlak voor onze ogen aan het verwezenlijken zijn, zelfs als zij ons ervan beschuldigen “samenzweringstheoretici” te zijn. Er is zeker een complot, maar degenen die berecht moeten worden zijn degenen die het uitgevoerd hebben, niet degenen die het aan de kaak stellen.

Joe Biden legt de verantwoordelijkheid voor de crisis aan de voeten van Vladimir Poetin. Bent u het met dit oordeel eens?

De Amerikanen weten heel goed dat de benzineprijs al lang voor de Russisch-Oekraïense crisis gestegen was, en nog verder gestegen is door de – echte of vermeende – sancties van de internationale gemeenschap tegen de Russische Federatie. Vandaag weten wij dat de sancties – zoals te voorzien was – Poetin in het geheel niet getroffen hebben, maar het motief erachter is dat zij de westerse naties, en in het bijzonder de naties van Europa, moesten treffen om een economische en energiecrisis uit te lokken, aan de hand waarvan de ecologische overgang, de rantsoenering, de bevolkingscontrole en de censuur van informatie gelegitimeerd konden worden.

Poetin heeft niet toegehapt in het aas dat hem door de provocaties van de deep state werd aangeboden, en heeft zich beperkt tot een interventie die alleen nodig was om de Russischtalige Donbass veiligheid en bescherming te bieden. En hij bestormde de staalfabriek Azovstal, waar zich een van de geheime Amerikaanse biolabs bevond die bacteriologische wapens produceerden en experimenten uitvoerden met SARS-CoV-2. Anderzijds had de familie Biden er alle belang bij om een oorlog in Oekraïne te voeren, om de corruptiezaken waarbij Hunter Biden betrokken was te verdoezelen en om de mensen af te leiden van de dreigende schandalen over Obama en Hillary Clinton wegens Russiagate en over de deep state wegens de verkiezingsfraude die tegen Trump is gepleegd.

De proxy-oorlog van de VS tegen de Russische invasie is in werkelijkheid een oorlog van de deep state tegen een natie die geweigerd heeft te aanvaarden dat zij overspoeld wordt door de waanideeën van de globalistische technocraten, en die vandaag bewijzen heeft voor de misdaden die de deep state begaan heeft. Maar terwijl de EU de Europese naties kan chanteren door de uitbetaling van fondsen en de rente op leningen te koppelen aan de uitvoering van “hervormingen” – aangezien deze naties een beperkte monetaire en fiscale soevereiniteit hebben – geldt dat niet voor Rusland, dat een soevereine en onafhankelijke natie is, en zelfvoorzienend op het gebied van grondstoffen, energie en agrarische voedselbronnen.

Is deze bipolaire visie, die de confrontatie van de Koude Oorlog tussen de VS en de USSR opnieuw voorstelt, niet langer geldig?

De hegemonische linkerzijde heeft een manicheïsche scheiding aangebracht tussen goed en kwaad: links vs. rechts, liberalisme vs. fascisme, globalisme vs. soevereinisme, vaccinisme vs. No-vax. De “goeden” zijn duidelijk de linksen: liberaal maar solidair, globalistisch, inclusief, oecumenisch, veerkrachtig, en duurzaam. De “slechteriken” zijn net zo duidelijk patriotten, christenen, rechtsen, soevereinisten, en heteroseksuelen.

  Eet de insecten: Nederlandse scholen bieden kinderen meelwormen en insecten aan als 'duurzame' vleesvervanger

Wat onderscheidt de huidige structuur van de westerse landen van het verleden?

De samensmelting van het slechtste van het liberalisme met het slechtste van het collectief socialisme. Vandaag zien wij, na twee jaar van de pandemische farce, hoe het globalistische liberalisme gebruik heeft gemaakt van communistische en dictatoriale methoden om zich met zijn Grote Reset op te dringen, en hoe de communistische regimes liberale methoden gebruiken om de hogere echelons van de partij te verrijken zonder de totale controle over de bevolking te verliezen. Hieruit blijkt dat het geopolitieke evenwicht aan het verschuiven is naar een multipolaire visie en dat het bipolarisme, aangewakkerd door de deep staat, op zijn retour is.

Is er een analogie tussen wat er in de katholieke kerk gebeurt onder het pontificaat van Jorge Mario Bergoglio?

De deep church is in zekere zin een uitloper van de deep state. Daarom mag het ons niet verbazen dat wij getuige zijn van de afbraak van Geloof en Moraal in naam van de oecumene en de synodaliteit, waarbij liberale dwalingen op theologisch gebied worden toegepast; en anderzijds van de omvorming van het pausdom en de Romeinse Curie tot een politbureau, waarin het kerkelijk gezag zowel absoluut is als ook ontheven van zijn trouw aan het leergezag, volgens de modaliteiten van de machtsuitoefening in een communistisch aandoende dictatuur. De wet is niet meer gegrondvest op rechtvaardigheid, maar veeleer op het gemak en het nut van degenen die haar toepassen: het volstaat te zien hoe hard de geestelijken en gelovigen die traditioneel zijn door het Vaticaan behandeld worden, en anderzijds met hoeveel toegeeflijkheid het Vaticaan notoire pro-abortus activisten prijst (ik denk aan Biden en Pelosi onder de meest opvallende gevallen), evenals de propagandisten van de LGBTQ ideologie en de gendertheorie. Ook hier hebben liberalisme en communisme een verbond gesloten om de instelling van binnenuit af te breken, net zoals dat in de burgerlijke sfeer gebeurd is. Maar wij weten dat contra legem fit, quod in fraudem legis fit – dat wat de wet omzeilt, geschiedt tegen de wet.

Excellentie, hoe denkt u dat de zaken in de Verenigde Staten in de nabije toekomst kunnen veranderen?

De uiteindelijke terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis zou echte vredesonderhandelingen mogelijk maken, zodra de deep state uit de regering en de regeringsinstanties is uitgeroeid. Maar de wederopbouw zal zeker de medewerking en offers van iedereen vereisen, en een solide geestelijke visie die inspireert tot de wederopbouw van het sociale weefsel. Als dit alles gebeurd is door de aangetoonde verkiezingsfraude van de laatste presidentsverkiezingen, dan zou de overwinning van Trump nog opvallender zijn en sterke repercussies hebben op de vertakkingen van de deep state in Europa en in het bijzonder in Italië.

In ieder geval zouden de Republikeinen door de tussentijdse verkiezingen een meerderheid in het Huis en in de Senaat kunnen krijgen, zodra de dienaren van de deep state – waaronder allereerst de “neo-cons” – afgezet zijn.

Het mislukken van de poging om Trump de schuld te geven van de farce van de aanslag op het Capitool zou de organisatoren ervan – onder wie Nancy Pelosi – ervan moeten weerhouden om te proberen het tafereel de volgende keer over te doen, wat niet alleen een déjà vu zou zijn, maar ook grotesk zou zijn.

Is de Grote Reset dan mislukt? Kunnen wij een overwinningslied zingen?

Een overwinningslied kan alleen gezongen worden als de oorlog gewonnen is. De Grote Reset is ontologisch voorbestemd om te mislukken, omdat hij geïnspireerd is door onmenselijke en duivelse principes. Maar het einde ervan, hoe onvermijdelijk ook, kan nog enige tijd duren, afhankelijk van ons vermogen om ons ertegen te verzetten en ook van wat er in de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid besloten ligt.

Als de Heer ons een wapenstilstand wil schenken, een periode van vrede, nadat wij begrepen hebben hoe afschuwelijk de hel op aarde is die de vijanden van God en de mensen begeren, dan moeten wij ons ertoe verplichten om weer op te bouwen – niet “beter terug te bouwen”, maar juist het tegenovergestelde – ja, te herbouwen wat verwoest is: het gezin, de band van het huwelijk, de morele opvoeding van de kinderen, de liefde voor ons land, de toewijding aan het harde werk, en de broederlijke naastenliefde, vooral jegens de meest weerlozen en behoeftigen. Wij moeten de heiligheid en de onaantastbaarheid van het leven van de conceptie tot de natuurlijke dood opnieuw bevestigen; de complementariteit van de twee geslachten verdedigen tegen de waanzin van de gender-ideologie, kinderen beschermen tegen corruptie en de onschuld garanderen waarop zij recht hebben. Wij moeten eindelijk de logica van de winst – die kenmerkend is voor de liberale mentaliteit – terzijde schuiven, om de trots terug te vinden dat wij onze plicht vervullen, zelfs wanneer niemand ons in de gaten houdt, dat wij wat wij maken op een professionele manier produceren en het voor een eerlijke prijs verkopen. En wij moeten ophouden onszelf als minderwaardig te beschouwen, alleen maar omdat iemand besloten heeft dat in hun goddeloze model van dystopische maatschappij eerlijk, loyaal, oprecht en godvrezend zijn iets is om ons voor te schamen. Degenen die zich zouden moeten schamen, zijn degenen die oproepen tot het doden van kinderen en bejaarden, het planmatig uitroeien van de bevolking door middel van verdorven vaccinatiecampagnes, massale sterilisatie, sodomie, pedofilie, en alle meest afwijkende afwijkingen.

Excellentie, gelooft u dat de wereld tot God kan terugkeren?

De wereld kan en moet tot God terugkeren: dat is een noodzaak die gedicteerd wordt door de goddelijke orde die de Schepper de schepping heeft ingeprent. Zij moet tot God terugkeren, want alleen waar Christus regeert, kan er ware gerechtigheid en ware vrede zijn. En de wereld kan dit doen, maar niet in een collectivistische of communitaristische visie, waarin de individuen in de massa verdwijnen, maar veeleer in een persoonlijke en individuele visie, waarin ieder van ons uit vrije wil erkent dat niets beter kan zijn dan wat onze hemelse Vader voor ons bereid heeft, omdat Hij ons liefheeft en ons deelgenoten wil maken van Zijn heerlijkheid.

Als wij allen tot God terugkeren, zullen ook onze Volkeren Zijn Heerschappij erkennen en hun wetten aan Zijn Wet conformeren. Laten wij daarom bidden, dat hetgeen de Psalmist zingt, verwezenlijkt moge worden: Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi (Ps. 116:1) – Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij volken. Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus; et veritas Domini manet in æternum (Ps. 116:2) – Want zijn barmhartigheid wordt over ons bevestigd, en de waarheid van de Heer blijft in eeuwigheid.

21 juni 2022

Via Dr. Robert Malone


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Aartsbisschop Vigano veroordeelt het COVID-19 vaccin: “Het is een plicht om het te weigeren”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMondiaal gezien zijn de G7 een minderheid
Volgend artikelDe na-vaccin uitroeiing van het immuunsysteem van kinderen is begonnen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Het Windsor-vlaggenschip de Britannica is dus in 1992 gebruikt om de doelstellingen van de cabal/ Deep State/ the Cult te realiseren, compleet nieuwe info voor mij. Voor de zoveelste keer spreek ik me uit, dat ik nog steeds niet de vinger kan krijgen over de rol van aartsbisschop Carlo Maria Viganò (1941).
  Vreest hij het Laatste Oordeel?

  Voor ik verder ga: Mario Draghi (1942) is lid van de orde van Malta, WEF-bezoeker & lid van een UR-loge (staat boven de vrijmetselaars). Draghi heeft ook bij de Goldman Sachs bank gewerkt; hij is dus door & door slecht. Goldman Sachs heeft Griekenland de euro ingerommeld, zeg maar gezwijnd en daar mochten wij in 2010 o.l.v. minister van Financiën Jan Kees de Jager voor betalen.
  De schrandere Italiaans president Cossiga (1985 – 1992) heeft nooit onder stoelen of banken gestoken, dat hij het volstrekt oneens is met de officiële lezing van de Amerikaanse regering over de aanslagen op 9/11.

  Tenslotte Hunter Biden. Hij heeft in april 2019 bij een computerwinkel in Wilmington (Delaware), de thuisstaat van de Bidens een laptop ter reparatie aangeboden. De eigenaar ontdekte o.a. allerlei smeerlapperij met kinderen en info over de dubieuze rol van de Bidens in Oekraïne. Tot op heden is het oorverdovend stil in de Mockingbird press/ msm en ook de FBI kijkt vooralsnog de andere kant op.

  • Aan Ron ,, Heb het gehele verhaal niet uitgelezen , geen vertrouwen in de schrijver , enigste conclusie die me nu te binnen schiet , zieltjes winnen onder de tegenstanders , Mensen ,,,, om alsnog invloed uit te kunnen oefenen , voor die niet meer weten in wat te geloven , zieltjes winnen .

 2. Who Are the REAL Forces Behind NWO? Centuries of Organized Deception | Revolutions, Tyrants & Wars

  ´Major revolutions in history have shaped the world we now live in. What do they have in common? Have they been controlled by some guiding power? Revolutions, tyrants, and wars need finance and support in order to succeed. Who is behind the major conflicts that have plagued humanity during the last centuries? Are sinister forces working behind the scenes to bring about a new order to the world?

  Some highlights discussed in this episode are the revolutions of the previous century, the rise of the USA as a superpower, the Kennedy assassination, and the setting up of the New World Order. This presentation also includes a discussion of the major players in both world wars, the Jesuits and their role in wars, Freemasonry and its role in wars, famous 33rd-degree Freemasons, fascism and the US, and the hidden meaning of the Statue of Liberty.´

  https://www.youtube.com/watch?v=TrZ617fTHzc

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in