Frontnieuws herhaalt de 15 meest gelezen berichten van 2021. Deze staat op nr. 1, en werd voor het eerst op 29 april gepubliceerd.

Lees het en huiver, Pfizers’s eigen documenten stellen dat zowel inhalatie als huidcontact datgene wat in de vaccinatie zit, zal overbrengen naar de ongevaccineerden, bericht Thetruthseeker.co.uk.

(Downloaden van originele bron:) A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY,
IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE
CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS

(Download van auteur’s server)

Dit is wat slechts een klein gedeelte van dit Pfizer document zegt:

 1. Als een man die niet is gevaccineerd een gevaccineerde vrouw aanraakt, of de lucht inademt die zij uitademt, (met andere woorden, langs haar loopt in het kantoor) en hij heeft vervolgens seks met zijn vrouw, kan zijn vrouw een ongewenst voorval krijgen en moet zij het krijgen van kinderen vermijden.
 2. Als een vrouw die nooit is gevaccineerd in contact komt met een vrouw die wel is gevaccineerd, kan zij:

A: Een miskraam krijgen,
B: spontaan aborteren,
C. een baby vergiftigen via haar moedermelk,
D: baby’s krijgen met cognitieve problemen (geheugen- en concentratieproblemen).

Dit is universeel, en zeer slecht. Hier is een klein gedeelte van de tekst vertaald naar gewoon Nederlands :

8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling

“Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland direct contact heeft met een proefpersoon voor een vaccin, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze personen kunnen onder meer zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker dit binnen 24 uur nadat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, melden bij Pfizer saftey, ongeacht of er een geassocieerd secundair ongewenst voorval optreedt of niet. Dit moet gemeld worden met het formulier voor de melding van secundaire ongewenste voorvallen bij vaccins. AANGEZIEN DE INFORMATIE GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DEELNEMER AAN DE STUDIE, ZAL DE INFORMATIE GESCHEIDEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE STUDIE”.

Om het duidelijk te maken: deelnemers aan vaccinstudies worden superverspreiders van iets, ze zeggen niet wat het is, maar het veroorzaakt secundaire ongewenste voorvallen bij mensen die nooit het ‘vaccin’ hebben gehad, wanneer ze worden blootgesteld aan mensen die het ‘vaccin’wel hebben gehad.

DIT IS ZO SLECHT dat hier, in dit kleine stukje geciteerde tekst, wordt gewaarschuwd dat ongevaccineerde mannen die zijn blootgesteld aan een vrouw die wel het vaccin heeft gehad, datgene wat in het vaccin zit zullen doorgeven aan een andere vrouw.

Zelfs in het betrekkelijk kleine gedeelte van het document dat hieronder wordt weergegeven, staat dat het vaccin spontane abortussen en voortplantingsproblemen veroorzaakt wanneer ongevaccineerden worden blootgesteld aan gevaccineerden, en dat moedermelk van een gevaccineerde moeder schadelijk kan zijn voor de zuigeling. En als iemand dat niet gelooft, klik dan op de link hierboven en waad door dat enorme en opzettelijk verwarrende document. Het is echt waar mensen, het vaccin is inderdaad de killer spuit.

  Waarom kunnen de mensen de COVID-oplichterij niet doorzien?

Laat de gevaccineerden niet in uw buurt komen, het is nu officieel.

Hier is een klein gedeelte van dit enorme document, rechtstreeks van Pfizer:

Termen

Studie-interventie – Een vaccin proefpersoon.
AE – Ongewenst voorval bij iemand die het vaccin heeft gekregen.
SAE: Een ongewenst voorval bij iemand die is blootgesteld aan iemand die het vaccin heeft gekregen.
EDP: Blootstelling tijdens de zwangerschap.

8.3.5. Blootstelling aan de onderzochte studie-interventie tijdens zwangerschap of borstvoeding en beroepsmatige blootstelling moeten binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich hiervan bewust is geworden, worden gemeld aan Pfizer Safety.

8.3.5.1. Blootstelling tijdens zwangerschap – Er is sprake van een EDP als:

* Een vrouwelijke deelnemer zwanger blijkt te zijn terwijl ze een studie-interventie krijgt of nadat ze daarmee gestopt is.
* Een mannelijke deelnemer die een studie-interventie ondergaat of heeft afgebroken, wordt blootgesteld aan een vrouwelijke partner voor of rond het tijdstip van de conceptie.
* Een vrouw blijkt zwanger te zijn terwijl zij is blootgesteld of is blootgesteld geweest aan een onderzoeksinterventie als gevolg van blootstelling aan het milieu. Hieronder staan voorbeelden van blootstelling aan de studie omgeving tijdens de zwangerschap:
* Een vrouwelijk familielid of zorgverlener meldt dat zij zwanger is na blootstelling aan de studie-interventie door inademing of huidcontact.

* Een mannelijk familielid of zorgverlener die door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner bloot voorafgaand aan of rond de tijd van de conceptie.

Als deze vaccinatie niet wordt overgedragen op andere mensen, waarom zou contact tussen gevaccineerden en ongevaccineerden dan een vermeldenswaardige gebeurtenis zijn? Als deze vaccinatie niet wordt overgedragen, WAAROM moet een man die in de buurt van een gevaccineerde vrouw is geweest, zelfs als hij haar niet heeft aangeraakt of seks heeft gehad, zich dan zorgen maken als hij een andere vrouw zwanger maakt?

Dat is nog niet alles, het volgende is gedetailleerd, en veel erger.

De onderzoeker moet EDP melden bij Pfizer Safety binnen 24 uur nadat de onderzoeker zich ervan bewust is geworden, ongeacht of er een SAE heeft plaatsgevonden. De eerste informatie die wordt ingediend, moet de verwachte bevallingsdatum bevatten (zie hieronder voor informatie met betrekking tot beëindiging van de zwangerschap).

* Als EDP optreedt in de setting van omgevingsblootstelling, moet de onderzoeker informatie rapporteren aan Pfizer Safety met behulp van het Vaccine SAE Report Form en het EDP Supplemental Form. Aangezien de blootstellingsinformatie geen betrekking heeft op de deelnemer die aan de studie deelneemt, wordt de informatie niet op een CRF geregistreerd; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccine SAE Report Form bewaard in het dossier van de locatie van de onderzoeker. Follow-up wordt uitgevoerd om algemene informatie te verkrijgen over de zwangerschap en de uitkomst ervan voor alle EDP-rapporten met een onbekende uitkomst. De onderzoeker volgt de zwangerschap tot deze voltooid is (of tot de zwangerschap beëindigd is) en stelt Pfizer Safety op de hoogte van de uitkomst als follow-up van het oorspronkelijke EDP-supplementformulier. In het geval van een levendgeborene kan de structurele integriteit van de neonaat beoordeeld worden op het moment van de geboorte. In het geval van een abortus moet(en) de reden(en) voor de abortus worden gespecificeerd en moet, indien klinisch mogelijk, de structurele integriteit van de geaborteerde foetus worden beoordeeld door middel van een visueel onderzoek (tenzij de bevindingen van het onderzoek voorafgaand aan de procedure een congenitale anomalie aantonen en de bevindingen worden gerapporteerd). Abnormale zwangerschapsuitkomsten worden beschouwd als SAE’s. Als de uitkomst van de zwangerschap voldoet aan de criteria voor een SAE (d.w.z. ectopische zwangerschap, spontane abortus, foetusdood binnen de baarmoeder, neonatale sterfte of aangeboren afwijking), moet de onderzoeker de procedures voor het rapporteren van SAE’s volgen. Hieronder volgt aanvullende informatie over zwangerschapsuitkomsten die als SAE’s gemeld worden bij Pfizer Safety:

  10 mythes verteld door "COVID-experts" - en nu ontkracht

* Spontane abortus, inclusief miskraam en gemiste abortus;

* Neonatale sterfgevallen die binnen 1 maand na de geboorte optreden, moeten, ongeacht de causaliteit, als SAE’s gemeld worden. Bovendien moet sterfte van zuigelingen na 1 maand als SAE worden gerapporteerd wanneer de onderzoeker van mening is dat de sterfte van de zuigeling verband houdt of mogelijk verband houdt met blootstelling aan de studie-interventie. De opdrachtgever kan om aanvullende informatie over de PBT verzoeken. Verdere follow-up van geboorte-uitkomsten zal per geval worden behandeld (bv. follow-up van premature kinderen om ontwikkelingsachterstanden vast te stellen). In het geval van blootstelling van de vader zal de onderzoeker de deelnemer het formulier voor de vrijgave van informatie van de zwangere partner verstrekken om aan zijn partner te geven. De onderzoeker moet in de brondocumenten documenteren dat de deelnemer het formulier voor het vrijgeven van informatie aan de zwangere partner heeft gekregen om aan zijn partner te geven.

8.3.5.2. Blootstelling tijdens borstvoeding – Er is sprake van blootstelling tijdens borstvoeding als:

* Een vrouwelijke deelnemer borstvoeding blijkt te geven tijdens of na het stopzetten van de studie-interventie.

* Een vrouw borstvoeding blijkt te geven terwijl ze is blootgesteld of is blootgesteld aan een onderzoek-interventie (d.w.z. blootstelling aan de omgeving). Een voorbeeld van blootstelling aan de omgeving tijdens de borstvoeding is een vrouwelijk familielid of zorgverlener die meldt dat zij borstvoeding geeft nadat zij door inademing of huidcontact aan de onderzoeksinterventie is blootgesteld. De onderzoeker moet blootstelling tijdens de borstvoeding binnen 24 uur nadat de onderzoeker hiervan op de hoogte is, melden aan Pfizer Safety, ongeacht of er een SAE is opgetreden. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het Vaccine SAE Report Form. Als blootstelling tijdens de borstvoeding plaatsvindt in de setting van omgevingsblootstelling, heeft de blootstellingsinformatie geen betrekking op de deelnemer die is ingeschreven in de studie en wordt de informatie dus niet vastgelegd op een CRF. Er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccin SAE Report Form bewaard in het dossier van de onderzoeker. Er wordt geen rapport over blootstelling tijdens borstvoeding aangemaakt wanneer een Pfizer-geneesmiddel dat specifiek goedgekeurd is voor gebruik bij vrouwen die borstvoeding geven (bijv. vitamines), toegediend wordt in overeenstemming met het goedgekeurde gebruik. Als de zuigeling echter een SAE krijgt in verband met een dergelijk geneesmiddel, wordt de SAE gerapporteerd samen met de blootstelling tijdens de borstvoeding.

  Trudeau lanceert autoritaire Noodwet om het protest van de Freedom Convoy truckers tiranniek neer te slaan, bedreigt crowdfundingplatforms met 'terrorismefinanciering' voor demonstranten

Hier is het duidelijke gedeelte, dat iedereen kan begrijpen:

8.3.5.3. Beroepsmatige blootstelling – Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland rechtstreeks in contact komt met de studie-interventie, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een AE. Dergelijke personen kunnen zorgverleners, familieleden of andere personen zijn die betrokken zijn bij de zorg voor de deelnemer aan het onderzoek. De onderzoeker moet beroepsmatige blootstelling binnen 24 uur nadat de onderzoeker ervan op de hoogte is, melden bij Pfizer Safety, ongeacht of er een geassocieerde SAE optreedt. De informatie moet gerapporteerd worden met behulp van het Vaccine SAE Report Form (SAE-rapportageformulier voor vaccins). Aangezien de informatie geen betrekking heeft op een deelnemer die deelneemt aan de studie, wordt de informatie niet vastgelegd in een CRF; er wordt echter wel een kopie van het ingevulde Vaccine SAE Report Form bewaard in het dossier van de locatie van de onderzoeker.

In Nederlands vertaald:

Er is sprake van beroepsmatige blootstelling wanneer een persoon ongepland rechtstreeks contact heeft met een vaccin-proefpersoon, wat al dan niet kan leiden tot het optreden van een ongewenst voorval. Deze mensen kunnen zorgverleners, familieleden en andere mensen in de omgeving van de proefpersoon zijn.

Wanneer dergelijke blootstellingen plaatsvinden, moet de onderzoeker dit binnen 24 uur nadat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld, melden bij Pfizer Saftey, ongeacht of er een geassocieerd secundair ongewenst voorval optreedt of niet. Dit moet gemeld worden met het formulier voor de melding van secundaire ongewenste voorvallen bij vaccins. AANGEZIEN DE INFORMATIE GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN DEELNEMER DIE BETROKKEN IS BIJ DE STUDIE, ZAL DE INFORMATIE GESCHEIDEN WORDEN GEHOUDEN VAN DE STUDIE.

COVID ‘Vaccine Shedding’, Evidence SARS-CoV-2 Spike Protein Can ‘Alter Human Genes’ & VAERS Truth (Link)
(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)
(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)
(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Frontnieuws heeft gisteren een aantal getuigenissen van vrachtwagenchauffeurs gepubliceerd die veel meer vreemde ongelukken op de snelweg opmerkten (zie: Gevaccineerden – Gevaccineerde zombies achter stuur van auto’s doden mensen), nadat de Covid-19 vaccinatie mensen begon weg te vagen. Cliff High heeft dit fenomeen een naam gegeven – “Vaccidents”.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bizar fenomeen: Ongevaccineerden worden Ziek als ze in de buurt zijn van de COVID GevaccineerdenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelIsraël overweegt over te stappen op Zweeds model en op kudde-immuniteit in te zetten
Volgend artikelDe ongevaccineerden kunnen binnenkort naar gevangenkampen worden gebracht
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

  • Hoi Greengo,

   Deze ronden van extra injecteren telt niet mee terwijl die doorloopt tot in 2022. De beweging in de EU lijkt te bewegen naar elke 3 a 4 maanden een extra injectie. Nederland lijkt daar op voor te sorteren met deze move. Zou me niets verbazen als ze besluiten injectie 6 naar voren te halen na het ”succes” welke bereikt is met de eerdere booster rondes.

   Groeten,
   Hugo

   • Het zou toch gaan om een prikje en toen weer over twee prikjes en nu elk jaar twee prikjes wie nu nou nog niet snap dat jullie voor de gek gehouden zijn is ook goed dat hij van de aarde verdwijnt.

 1. Wat ik mis in bovenstaand verslag van shedding is hoe lang dit werkelijk plaats vind, Pfizer zegt 14 dagen maar tot 3 maanden in de ontlasting. Als men de grafieken ziet van het faden van de injectie zou je zeggen 3 a 4 maanden, ik zou dus graag weten hoe lang?

  • Ikzou dat ook willen weten. Ik heb al een keer het spike-eiwit door shedden gehad. Gelukkig kon de biophotonen therapeut het weer wegmaken. Maar ze zei erbij dat ik het door elke willekeurige voorbijganger (supermarkt) weer kon krijgen. Dat schiet dus niet op.
   Viel mij erg op dat mijn tandarts, een zeer sympathieke, joviale man, bij mijn laatste bezoek opeens een totaal andere persoonlijkheid was.. Wist er eigenlijk niet mee om te gaan. Heb het bij thuiskomst ook direct verteld, zo viel het me op.
   Ik weet dat hij geprikt is. Bij het begin van de prikken vroeg hij me of ik ook geprikt was. (We zijn ongeveer dezelfde leeftijd). Ik antwoordde: natuurlijk niet! Hij was helemaal verbluft van mijn reaktie.

 2. Kan het pfeizer artikel niet vinden op pubmed, heeft iemand een link ? Vind deze link maar onbetrouwbaar. Als je strooit met wetenschappelijke artikelen, gebruik dan wel de juiste links/bronnen. Hoor het wel of iemand de juiste pubmed of scholar link heeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in