Zoals meer dan een jaar geleden voorspeld, zitten we nu in een injectie tredmolen zonder einde in zicht, en elke dosis draagt het risico in zich van ernstige bijwerkingen, tot en met blijvende invaliditeit en dood, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Een aantal medische deskundigen, wetenschappers en gepubliceerde studies waarschuwen nu dat de COVID-injecties uw immuunsysteem herprogrammeren om op een disfunctionele manier te reageren. Dit verhoogt niet alleen de kwetsbaarheid voor infecties, maar kan ook leiden tot auto-immuunziekten en kanker.

Pfizer-injectie herprogrammeert beide armen van uw immuunsysteem

Een paper1 dat op 6 mei 2021 op de preprint server medRxiv werd geplaatst, meldt dat de Pfizer/BioNTech COVID prik “zowel adaptieve als aangeboren immuunresponsen herprogrammeert,” waardoor immuundepletie optreedt.

Terwijl ze bevestigden dat de prik “effectieve humorale en cellulaire immuniteit induceerde tegen verschillende SARS-CoV-2-varianten,” moduleerde de prik “ook de productie van ontstekingsbevorderende cytokines door aangeboren immuuncellen bij stimulatie met zowel specifieke (SARS-CoV-2) als niet-specifieke (virale, schimmel- en bacteriële) stimuli.”

Met andere woorden, we hebben te maken met een verschrikkelijke afweging. Je krijgt misschien enige bescherming tegen SARS-CoV-2 en zijn varianten, maar je verzwakt je algemene immuunfunctie, wat de deur wijd openzet voor allerlei andere gezondheidsproblemen, van bacteriële, schimmel- en virusinfecties tot kanker en auto-immuniteit.

Na de injectie vertoonden de aangeboren immuuncellen een duidelijk verminderde reactie op TLR4-, TLR7- en TLR8-liganden (TLR4, TLR7, TLR8), terwijl de door schimmels geïnduceerde cytokinereacties sterker waren. Volgens de auteurs zijn defecten in TLR7 eerder in verband gebracht met een verhoogde vatbaarheid voor COVID-19 bij jonge mannen.

Mensen die “volledig gevaccineerd” waren, na twee doses van de Pfizer-prik te hebben gekregen, produceerden ook aanzienlijk minder interferon bij stimulatie, en dit kan de initiële aangeboren immuunrespons tegen het virus belemmeren.

Herhaalde vaccinaties en het risico van auto-immuniteit

Ziekteverwekkende infecties en kanker zijn slechts twee mogelijke gevolgen van dit soort herprogrammering. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld defecten in het immuunsysteem in verband gebracht met een hoger risico op auto-immuunziekten. Bovendien is aangetoond dat met name antigenen in vaccins dit soort disfunctie van het immuunsysteem kunnen veroorzaken.2 Zoals in het desbetreffende artikel wordt gerapporteerd:3

“Herhaalde immunisatie met antigenen veroorzaakt systemische auto-immuniteit bij muizen die anders niet vatbaar zouden zijn voor spontane auto-immuunziekten. Overstimulatie van CD4+ T cellen leidde tot de ontwikkeling van auto-antilichaam-inducerende CD4+ T (aiCD4+ T) cel die een T cel receptor (TCR) revisie had ondergaan en in staat was auto-antilichamen te induceren.

De aiCD4+ T cel werd geïnduceerd door de novo TCR revisie maar niet door kruisreactie, en overstimuleerde vervolgens CD8+ T cellen, waardoor ze antigeenspecifieke cytotoxische T lymfocyten (CTL) werden.

Deze CTL’s konden verder worden gerijpt door antigeen kruisrepresentatie, waarna zij auto-immuun weefselschade veroorzaakten, vergelijkbaar met systemische lupus erythematosus (SLE). Systemische auto-immuniteit lijkt het onvermijdelijke gevolg te zijn van over-stimulatie van het immuun-‘systeem’ van de gastheer door herhaalde immunisatie met antigeen, tot een niveau dat de zelf-georganiseerde criticiteit van het systeem te boven gaat.”

Snel vooruit naar half mei 2021, toen een studie4 in het Journal of Clinical Investigations meldde dat “SARS-CoV-2 mRNA-vaccins brede CD4+ T-celresponsen induceren die SARS-CoV-2-varianten en HCoV-NL63 herkennen.” HCoV-NL63 is een menselijk coronavirus dat in verband wordt gebracht met verkoudheid.

“Interessant genoeg zagen we een 3-voudige toename van de CD4+ T celresponsen op HCoV-NL63 spike peptiden na vaccinatie,” verklaarden de auteurs, die eraan toevoegden: “Onze resultaten suggereren dat T celresponsen opgewekt of versterkt door SARS-CoV-2 mRNA vaccins in staat kunnen zijn om SARS-CoV-2 varianten te controleren en tot kruisbescherming kunnen leiden tegen sommige endemische coronavirussen.”

Wat zij niet aan de orde stelden, was dat overmatige CD4a+ T-celresponsen ook kunnen leiden tot de ontwikkeling van auto-antilichamen en auto-immuunziekten.

COVID-prikken kunnen ook meer gevaarlijke varianten veroorzaken

We weten al lang dat lekkende of niet-steriliserende vaccins kunnen leiden tot de evolutie van gevaarlijker virussen.5,6,7,8 Tot nu toe zijn de SARS-CoV-2-varianten gemuteerd in minder gevaarlijke versies, wat een geluk is, maar het risico dat de COVID-prikken een “monster” creëren blijft nog steeds bestaan.

  Dr. Coleman: Is de WHO de terroristische vleugel van de VN?

In een artikel van 9 februari 20219 benadrukte NPR dit risico door te stellen dat “vaccins de evolutie van meer COVID-19 mutanten zouden kunnen stimuleren.” Volgens NPR wetenschapscorrespondent Richard Harris, “muteert het virus altijd. En als er één toevallig een mutatie produceert die het minder kwetsbaar maakt voor het vaccin, zou dat virus zich eenvoudigweg kunnen vermenigvuldigen in een gevaccineerd individu.”

De Omicron-variant lijkt aanzienlijke resistentie te hebben tegen antilichamen die worden geproduceerd door de oorspronkelijke COVID-prikken, wat de reden is waarom Omicron-infectie voornamelijk wordt gemeld bij degenen die de injecties hebben ontvangen.

In 2018 heeft Quanta Magazine gedetailleerd beschreven hoe vaccins de evolutie van ziekteverwekkers aanjagen.10 Ik heb bij eerdere gelegenheden naar dat artikel verwezen, net als vele anderen. In reactie daarop heeft de redacteur van Quanta Magazine een “disclaimer”, gedateerd 6 december 2021, aan het artikel toegevoegd, waarin staat:

“Dit artikel uit 2018 bespreekt hoe lekkende vaccins – vaccins die de virale replicatie of overdracht op anderen niet verminderen – de ziekteverwekkers waarop ze gericht zijn kunnen aanzetten om te evolueren en virulenter te worden. Deze zorgen zijn niet van toepassing op COVID-19 vaccins, omdat COVID-19 vaccins de replicatie en transmissie van coronavirus aanzienlijk verminderen, waardoor de kans kleiner is dat mutaties optreden en varianten ontstaan …”

Die bewering is duidelijk onjuist, aangezien studies herhaaldelijk hebben aangetoond dat de COVID-vaccins in feite lek zijn. Ze verminderen de virale replicatie of transmissie niet “aanzienlijk”, zoals de redacteur beweert. Integendeel.

Mensen die een of meer COVID-prikken hebben gekregen, blijken een hogere virale belasting te hebben dan ongevaccineerden, en Israël (dat de beste opsporing en controle lijkt te hebben) meldt dat de ergste COVID-gevallen zich voordoen bij degenen die volledig gevaccineerd zijn.

Op 6 december 2021 berichtte Newsweek11 over een COVID-uitbraak onder “volledig gevaccineerd” ziekenhuispersoneel in Spanje. Na een kerstdiner waarbij meer dan 170 volledig gevaccineerde gezondheidswerkers aanwezig waren, testten bijna 70 van hen positief op COVID. Sommigen meldden milde symptomen. Daniel Horowitz wees op de foutieve noot van de redacteur in een Blaze post van 9 december 2021:12

“Lekkende vaccins zijn erger dan helemaal geen vaccin. Dat is de onmiskenbare conclusie die men zou afleiden uit een artikel van mei 2018 in het tijdschrift Quanta, een wetenschappelijke toppublicatie, over de onsuccesvolle pogingen om vaccins te maken voor HIV, malaria en miltvuur die niet lek zijn en niet het risico lopen de ziekteverwekkers gevaarlijker te maken.

Maar nu we zo’n microbiologisch Frankenstein in het echt zien spelen en mensen als Dr. Robert Malone dit artikel aanhalen om rode vlaggen te zwaaien over de lekkende COVID prikken, heeft Quanta magazine de ongekende stap genomen om drie en een half jaar later een redactienota op een artikel te plakken om mensen te laten stoppen dit toe te passen op het meest lekkende vaccin aller tijden.”

COVID injecties stoppen binnen een paar maanden met werken 

Een studie in de New England Journal of Medicine, gepubliceerd op 9 december 2021, bevestigt ook dat de bescherming die je krijgt van de Pfizer COVID injectie van korte duur is. Zoals uitgelegd door de auteurs:13

“In december 2020 begon Israël een massale vaccinatiecampagne tegen coronavirusziekte 2019 (Covid-19) door het toedienen van het BNT162b2-vaccin, wat leidde tot een sterke inperking van de uitbraak.

Na een periode met bijna geen gevallen van infectie met het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) begon medio juni 2021 een opleving van de uitbraak van Covid-19. Mogelijke redenen voor de opleving waren een verminderde doeltreffendheid van het vaccin tegen de delta (B.1.617.2)-variant en een afnemende immuniteit.

  Verplichte vaccinatie ingetrokken - Amerika's ziekenhuizen staan op instorten - duizenden opzeggingen

We gebruikten gegevens over bevestigde infectie en ernstige ziekte, verzameld uit een Israëlische nationale databank voor de periode van 11 tot 31 juli 2021, voor alle inwoners van Israël die vóór juni 2021 volledig waren gevaccineerd.

We gebruikten een Poisson regressiemodel om de percentages bevestigde SARS-CoV-2-infectie en ernstige Covid-19 te vergelijken onder personen die gedurende verschillende tijdsperioden waren gevaccineerd, met stratificatie volgens leeftijdsgroep en met correctie voor mogelijke verstorende factoren.

Onder personen van 60 jaar of ouder was het infectiepercentage in de periode 11-31 juli hoger onder personen die in januari 2021 (toen zij voor het eerst in aanmerking kwamen) volledig waren gevaccineerd dan onder degenen die 2 maanden later, in maart, volledig waren gevaccineerd (rate ratio, 1,6 …)

Onder personen van 40 tot 59 jaar was de ratio voor infectie onder degenen die volledig waren gevaccineerd in februari (toen zij voor het eerst in aanmerking kwamen), vergeleken met die van degenen die 2 maanden later, in april, volledig waren gevaccineerd, 1,7 … Bij personen van 16 tot 39 jaar bedroeg de ratio voor infectie bij degenen die in maart (toen zij voor het eerst in aanmerking kwamen) volledig waren gevaccineerd 1,6 in vergelijking met twee maanden later, in mei …

De ratio voor ernstige ziekte bij personen die volledig waren gevaccineerd in de maand waarin zij voor het eerst in aanmerking kwamen, vergeleken met degenen die in maart volledig waren gevaccineerd, was 1,8 … bij personen van 60 jaar of ouder en 2,2 … bij personen van 40 tot 59 jaar …

Deze bevindingen wijzen erop dat de immuniteit tegen de deltavariant van SARS-CoV-2 in alle leeftijdsgroepen afnam enkele maanden na ontvangst van de tweede vaccinatiedosis.”

Twee doses zijn niet genoeg

Eerder dit jaar zeiden de vaccinmakers en de gezondheidsautoriteiten dat de injecties voor ongeveer 95% effectief waren en dat als genoeg mensen de injecties kregen, de normale situatie zou worden hersteld. We weten nu dat dat een valse belofte was. De doelpaal werd naar achteren geschoven met de opkomst van Delta en vervolgens Omicron, waarvoor we nu een derde booster nodig hebben, zo wordt ons verteld.

Op 13 december 2021 meldde Reuters14 dat Britse wetenschappers hebben geconcludeerd dat “tweedosis COVID-19 vaccinregimes niet genoeg neutraliserende antilichamen opwekken tegen de Omicron coronavirusvariant,” en dat “verhoogde infecties bij diegenen die eerder besmet of gevaccineerd waren waarschijnlijk zijn.”

‘Accepteer’ boosters, zegt Fauci

Toen half december 2021 aan Dr. Anthony Fauci werd gevraagd of Amerikanen jaarlijkse COVID boosters moesten verwachten, antwoordde hij bevestigend en zei dat Amerikanen “gewoon moeten leren leven” met het vooruitzicht om regelmatig boosters te krijgen.15 Dus, in essentie, wil Fauci dat we accepteren dat een tekort aan boosters de reden is waarom de COVID-19 “pandemie” voortduurt.

Het is duidelijk dat dit niet het geval is. De echte reden waarom COVID nog steeds een probleem is, is omdat Fauci en de medische wereld levensvatbare vroegtijdige behandelingen hebben onderdrukt. Als vroegtijdige behandeling de norm was, zou COVID snel een verre herinnering worden.

Zoals meer dan een jaar geleden voorspeld, zitten we nu in een injectie tredmolen zonder einde in zicht, en elke dosis draagt het risico in zich van ernstige bijwerkingen, tot en met blijvende invaliditeit en dood. De enige wetenschappelijk verantwoorde uitweg uit dit mislukte experiment is te stoppen. Geen boosters meer.

In plaats daarvan heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration toestemming voor noodgebruik verleend aan nieuwe genoverdrachttechnologieën die niet werken zoals conventionele vaccins, in die zin dat ze infectie en verspreiding niet voorkomen, waardoor een kwaadaardige cyclus van nieuwe vaccin-resistente varianten ontstaat. Zoals aangetoond door James Lyons-Weiler (in een nu gebroken weblink), hoe meer we vaccineren, hoe hoger het aantal COVID gevallen.

  Dr. Judy Wilyman: "Dokters zijn medeplichtig aan misdaden tegen de mensheid"

De grafiek van Weiler lijkt sterk op die in een studie16 van 30 september 2021 in de European Journal of Epidemiology, waarin werd vastgesteld dat hoe hoger de vaccinatiegraad in een bepaald gebied is, hoe hoger het aantal COVID-gevallen is.

Dr. Chris Martenson bespreekt deze bevinding in de video hieronder. Zoals Martenson opmerkt, “gaat de lijn de verkeerde kant op”, wat betekent dat hoe zwaarder “gevaccineerd” een bevolking is, hoe slechter het gaat.

Zoals meer dan een jaar geleden voorspeld, zitten we nu in een injectie tredmolen zonder einde in zicht, en elke dosis draagt het risico in zich van ernstige bijwerkingen, tot en met blijvende invaliditeit en dood. De enige wetenschappelijk verantwoorde uitweg uit dit mislukte experiment is te stoppen. Geen boosters meer.

Gelukkig lijkt het erop dat de meeste Amerikanen het beginnen te begrijpen, en tot nu toe heeft de angstzaaierij rond Omicron niet geleid tot een stormloop op boosters.17 Volgens een Axios/Ipsos opiniepeiling, uitgevoerd van 10 tot 13 december 2021, zei 67% van de ongevaccineerde respondenten dat Omicron geen verschil maakt in hun beslissing om zich al dan niet te laten vaccineren; 19% zei dat het hen eerder doet besluiten, terwijl 11% zei dat het hen minder doet besluiten om de prik te halen.

Van de respondenten die al een of twee doses hadden gekregen, zei 59% dat Omicron geen verschil maakt in hun beslissing om een derde dosis te krijgen; 36% zei dat het hen eerder doet besluiten, en 5% zei dat het hen minder doet besluiten om een derde dosis te nemen.

Aangezien is aangetoond dat de injecties uw immuunfunctie ontregelen, zou het verstandig zijn om “gewoon nee” te zeggen tegen verdere boosters. Mocht u symptomen van SARS-CoV-2-infectie ontwikkelen, onthoud dan dat er veilige en effectieve protocollen voor vroegtijdige behandeling bestaan, waaronder de I-MASK+18 – en I-MATH+,19 -protocollen, die in meerdere talen kunnen worden gedownload van de COVID Critical Care-website. Andere protocollen die veel succes hebben zijn:

Dit is een hoop informatie om door te nemen, vooral als je moe en ziek bent van COVID of een familielid hebt die ermee worstelt. Na het doornemen van al deze protocollen, denk ik dat het protocol van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance een van de makkelijkst te volgen is. Hieronder volgt een samenvatting van dat protocol, met kleine wijzigingen.

Klik voor groot

Bronnen en referenties:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nucleïnezuur vaccins gebruiken een genenkanon die gemuteerde code in je cellen dwingt om prionen te maken die je bloed verstoppenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelODMS: “Zuurstofgebrek maskersyndroom” gaat nu over de hele wereld
Volgend artikel“Omicron” is een verkoudheid
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Zouden Fauci en Trump naar dezelfde schoonheidsspecialist(e) gaan? Fauci is geboren in 1940 dus vandaag de dag is hij minstens 81 jaar en dat zonder noemenswaardig rimpeltje. Hoe ouder hij wordt hoe jonger hij eruit gaat zien.

  https://childhoodbiography.com/af/anthony-fauci-kinderverhaal-plus-onvertelde-feite-in-die-biografie/

  Echtgenote Christine Grady

  ‘Grady has worked in nursing, clinical research, and clinical care, with a specialization in HIV.[1] She was a Commissioner on the Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues from 2010 and 2017.[1]

  Grady is a member of the National Academy of Medicine, a senior fellow at the Kennedy Institute of Ethics, and a fellow of The Hastings Center and American Academy of Nursing.[1] She received the National Institutes of Health CEO Award in 2017 and the Director’s Award from the same organization in 2015 and 2017.

  Grady is married to Anthony Fauci, an American immunologist and head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) at the National Institutes of Health.’

  Aldus: https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Grady

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/faucis-wife-control-approval-of-gates-vaccines/

  Bovenstaand artikel wordt door een scala aan ‘factcheckers’ gedebunked dus er zal zeker waarheid in zitten, schat ik in.

  Het volgende artikel bevat geen tekst. Gecensureerd?
  https://www.wvgazettemail.com/opinion/columnists/tom-crouser-the-truth-about-mrs-fauci-opinion/

  Kan iemand het navolgend artikel veilig stellen voordat ook deze content gecensureerd wordt?
  https://www.howardnema.com/2021/06/08/exposing-the-fauci-grady-bush-rockefeller-connections/

  • Hoi Greengo,

   Ik volg de heer Armstrong al heel lang. Ik heb zelfs handgeschreven! stukken gelezen toen hij jaren in de gevangenis zat omdat hij weigerde zijn principes te verloochenen. Had hij wel gebogen was hij nooit de gevangenis in gegaan of de volgende dag vrij gelaten

   Heeft hij altijd gelijk? Uiteraard niet maar is een zeer principiele man die ik zeer hoog heb zitten. Gezien zijn verleden zou liegen hem duur kunnen te staan dus ik ga er vanuit dat hij gelijk heeft.

   Groeten,
   Hugo

 2. ja en diezelfde soort ouwu kranten zien we hier in Nederland in de vorm van van Dissel>ex-vee-arts> dus koeiukontenkijker.. mevrouw koopmans > zit haar hoofd vol met meel???of zaagsel> want met rapportagens komt ze niet al die ouwu ballen in het OMT allemaal een ziek gezicht> ongezond gelaat en onfrisse uitstraling.
  Komen ff wat vertellen en zeggen niks > welke onderzoeken uit welke bronnen??
  Minister de Jonge >> mijn opa ziet er nog jonger en frisser uit!! en dan al die hooefden IC’s allemaal zweetkoppen en ongezonde uitdrukkingen> en dat moet de mensheid helpen?????
  Al die talk-show hosts,wow wat snuiven ze cocaine??In dan die politici,Jan Paternotte wat een imbeciele lelijke bleekhoofd> ziekelijk gedreven> mw Kaag>>>hoe oud is zij>> 93??
  En allemaal zitten ze daar om de mensheid te helpen>>>de braakneigingen stralen van hun hoofd ,weinig liefdevol en totaal niet begaan met de gezondheid van de mens
  ??

 3. Mag ik jullie een gelukkig sterf nieuwjaar toewensen jullie gevaccineerde hebben voor de dood gekozen nou dan maak het nieuwe jaar voor jullie niet meer veel uit de dood is nu korter bij dan jullie denken maar gelukkig van kanker weet men op dit ogen blik 49% te behandelen en van die 49% krijgen binnen twee jaar weer kanker maar dat jullie immuunsysteem in feite door de boosters en door de bestraling en niet te vergeten de giftspuiten tegen corona is er geen behandeling meer nodig, of anders gezegd jullie zijn uit behandeld,
  En nu het beste is om te kijken welke pijn bestrijding bij je past dan gaat je leeftijd een grote rol spelen want vanaf dat moment zal niet meer alles gratis zijn, je bent een nutteloze en daar willen de elite niet aan betalen het gaat hun alleen om geld aan je te verdienen dus je zal uiteindelijk voor je dood kiezen.
  Het beste ik ben op geleid om mensen hun ogen te openen en zelf laten zien wat goed is en kwaad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in