We bevinden ons in een tijdperk van angst en excuses; een tijdperk van collectieve waanzin die streeft naar de dood van het individu. De massa weet weinig, want het einde van individualiteit is het einde van de mens. De massa kan ons vernietigen, maar het individu kan ons redden. Het idee van het zelf is dan de redder van de mensheid, want alle pogingen die erop vertrouwen dat de massa als geheel ontwaakt voor het idee van vrijheid zullen falen, omdat de massa nooit zal handelen om zichzelf te bevrijden tot het te laat is, schrijft Gary D. Barnett.

“In laatste instantie is het essentiële het leven van het individu. Alleen dit maakt geschiedenis, alleen hier vinden de grote transformaties plaats, en de hele toekomst, de hele geschiedenis van de wereld, ontspringt uiteindelijk als een gigantische optelsom uit deze verborgen bron in individuen.” ~ Carl Gustav Jung

Het is simpelweg de menselijke natuur om zich voor de waarheid te verbergen. De enkeling kan de wereld veranderen, maar de gewone man die gewoon in het leven bestaat in plaats van het leven te overstijgen, kan zelfs zichzelf niet redden. Voor een werkelijk ontwaken van geest en ziel is een wedergeboorte nodig die tot stand komt door een diep begrip van de innerlijke psyche; dit vereist een persoonlijke en viscerale activering van het individuele bewustzijn. Dit is geen aangeleerd gedrag, en het komt niet voort uit een waargenomen lichamelijke of persoonlijke ervaring, het is aangeboren. Zelden wordt dit bewustzijn van het onderbewuste zelf ervaren door de gewone man, omdat het is voorbehouden aan hen die de kracht en moed hebben om diep naar binnen te kijken en niet alleen zichzelf onder ogen te zien, maar ook te accepteren wat zij vinden. Zodra dit gebeurt, wordt de waarheid duidelijk, en verdwijnt de angst.

Bezorgdheid Nederlandse broer en zus afgewezen na overlijden moeder kort na COVID-19 injectie

Gezien onze huidige omstandigheden is het zo dat hoe meer mensen zich van de massa afscheiden om zichzelf te vinden, hoe meer er ongehoorzaam en afwijkend zullen zijn. Er zijn geen grote aantallen nodig om de strijd voor vrijheid te laten overleven en bloeien, er is slechts een minderheid van zeer moedige individuen nodig om het tij van tirannie te keren. De massa’s zullen collectief deze strijd niet winnen, en in feite alle inspanningen door hun onverschilligheid belemmeren, maar de weinigen die ontwaakt zijn kunnen bergen verzetten. Als de weinigen groter in aantal worden, kan het kwaad verslagen worden.

Het antwoord van de staat op de sterken en ontwaakten is het corrumperen van de geesten en lichamen van zoveel mogelijk mensen. Door de medewerking van de massa’s te verkrijgen, kunnen de heersende monsters hen opzetten tegen de individuen die de macht hebben hen te redden. Er worden vele middelen gebruikt om deze vernietiging van de individuele psyche te bereiken, niet het minste daarvan is dit dodelijke, giftige, lichaams- en genen-veranderende biowapen dat het “Covid-vaccin” wordt genoemd. Psychologische marteling viert hoogtij, en is uiterst effectief in het verkrijgen van de instemming van de kudde, voornamelijk door ongegronde angst. Hierdoor hebben de meesten gehoor gegeven aan zeer totalitaire bevelen en mandaten, bedoeld om dat deel van de samenleving te onderwerpen dat te zwak is om tegen deze overduidelijke fraude te vechten.

Extreme propaganda, valse vlaggen, noodtoestanden, lockdowns, sociale afstand, verplicht masker dragen, bedreigingen, angstzaaierij, banenverlies, gedwongen bedrijfssluitingen, enorme inflatie, grenzeloze intimidatie, geënsceneerd en toegestaan geweld, ziekte en veel dood zijn het resultaat van de pogingen van de staat om deze samenleving te onderdrukken en te controleren. Wanneer de stress als gevolg van angst deze niveaus bereikt, wordt het vermogen van het volk om terug te vechten niet vergroot zoals men zou verwachten, maar enorm verzwakt. Dit is bekend bij diegenen die slecht genoeg zijn om deze agenda van het verkrijgen van meer macht na te streven om de meerderheid te onderwerpen en te controleren. Wanneer dit gebeurt, doet de echte vijand, de staat, alsof hij de verlosser is, en iedereen die probeert de leugens te weerleggen wordt de vijand van het volk. Dit is een ware omkering van de werkelijkheid, en gecontroleerde perceptie wordt een reëel mediafenomeen, alleen gebaseerd op de massahypnose van de menigte. Hoe triest het ook is, dit is een succesvolle poging geweest van het controlerende element van de samenleving, en een die de essentie van de mens bedreigt.

NYT: Covid-vaccin fabrikanten en Bill Gates' GAVI hebben iedereen belazerd

Gezien alles wat er is gebeurd, is het duidelijk dat de dodelijke nepinjectie de meest gewilde controlemethode is die vandaag de dag door de kwaadaardige ‘meester’klasse wordt gebruikt. Dit is de reden waarom zij, in het licht van het feit dat zij waardeloos zijn in elke poging om een zogenaamde ziekte of aandoening onder controle te krijgen, en dat zij zo ernstig gevaarlijk zijn, met zoveel kracht aan deze en andere bevolkingen worden opgedrongen. De technologie die beschikbaar is voor degenen die deze giftige brouwsels maken, toedienen en de aanvaarding ervan eisen, is op dit ogenblik onvoorstelbaar, en wat aan het “publiek” wordt verteld is slechts een klein fragment van de werkelijk beschikbare technologie. Dit zijn biowapens die bedoeld zijn om het lichaam, de geest en de genetische structuur van de slachtoffers te veranderen, inclusief het inspuiten van stoffen die controle over de geest mogelijk maken, en die ook kunnen verminken en doden.

Ontvolking is een groot deel van de agenda van de staat, maar de onderwerping van de rest is ook noodzakelijk om grote bevolkingen op lange termijn onder controle te houden. De voorgestelde injectie-aanval, gepland voor alle kinderen, is van vitaal belang voor de heersende klasse, want als de injectie van deze biowapens in de meerderheid van de kinderen van zeer jongs af aan tot in de adolescentie kan worden verwezenlijkt, behoort de toekomst toe aan de staat. De drang om kinderen in te spuiten zal niet vanzelf verdwijnen, want dat is het belangrijkste aspect van het plan voor de toekomstige beheersing van de mensheid. Onschuldige kinderen en ouderen en zwakken zijn het meest kwetsbaar onder ons. Mocht dit samenzweringscomplot succes blijven hebben, dan zullen velen van de ouderen door de injecties gedood worden of sterven, en kunnen de jongeren nog vele jaren volledig in bedwang gehouden, onder toezicht gehouden en gedomineerd worden door kunstmatige methoden. Dit is wat ons te wachten staat, en waarom het zo noodzakelijk is dat we ons als bewuste individuen tegen de tirannie verzetten, en nooit toestaan dat deze overname van de mensheid het daglicht ziet.

Waarom streven globalisten en regeringen zo wanhopig naar 100% vaccinatiepercentages?

“Geen prijs is te hoog om te betalen voor het voorrecht om jezelf te bezitten.”


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De mensheid zoals die nu bestaat, staat op het punt van uitsterven: Een onvermijdelijke bedreigingVolg Frontnieuws op Telegram

12 REACTIES

 1. Goed artikel en perfect verwoord.
  Niks aan toe te voegen.
  Alleen als de mensen dit nou is
  permanent tussen hun oren zouden proppen
  en zich niet aten afleiden door brood en spelen
  komen we misschien noch is ergens.

 2. ‘Bergen op Zoom, 14 januari 2022

  Zeer geachte collega’s,

  Binnen enkele dagen zullen de ouders van alle kinderen van 5-11 jaar in Nederland een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit besluit heeft mij als huisarts dermate verontrust dat ik de uitzonderlijke stap neem om mij op persoonlijke titel in een open brief tot u te richten en mijn zorgen met u, mijn collega ́s, te delen. Het geven van volledige, eerlijke voorlichting aan patiënten beschouw ik als een belangrijke plicht en ik ben ervan overtuigd dat dat voor u niet anders is. Hieronder wil ik u, wellicht ten overvloede, een aantal feiten ter overweging geven, waarvan het van cruciaal belang is dat ouders ervan op de hoogte zijn. Mijn grote zorg is dat dit laatste heel vaak niet het geval is. U bent bij uitstek in de positie om dit op de valreep na te gaan en waar nodig de volledige informatie alsnog te verstrekken.

  Het is een feit dat kinderen zelden ziek worden van een besmetting met Covid-19. Ook heeft naar schatting meer dan 65% van de kinderen van 5-11 jaar al op natuurlijke wijze immuniteit verkregen (1). We kunnen dus concluderen dat een overweldigende meerderheid van de kinderen zelf helemaal geen voordeel heeft bij vaccinatie, hetzij op grond van hun leeftijd, hetzij op grond van hun immuniteit en meestal zelfs op beide gronden. Het ‘number needed tot vaccinate‘ om één opname vanwege Covid-19 te voorkomen loopt in de vele tienduizenden. Hiermee is deze handeling in strijd met de internationaal erkende kinderrechten (2,3). Deze inenting is dan ook slechts te rechtvaardigen in uitzonderlijke situaties, wanneer het kind er zelf voordeel bij heeft en bovendien de veiligheid onomstotelijk vast staat. Het eerste is zelden het geval en ook aan de tweede voorwaarde wordt niet voldaan: het gebruik van deze middelen bij kinderen is nauwelijks onderzocht. Het advies van de Gezondheidsraad om kinderen van 5-11 jaar te vaccineren (4) is gebaseerd op niet meer dan één (!) dubbelblinde gerandomiseerde studie onder slechts 2000 kinderen (inclusief placebogroep) die niet langer dan twee maanden duurde. Deze flinterdunne onderbouwing is een unicum in de medische wetenschap en kan onmogelijk een inbreuk op de kinderrechten rechtvaardigen. Toch wordt ouders verteld dat het vaccin ongevaarlijk is en dat het verspreiding van het virus voorkomt. Dit argument is niet alleen feitelijk onjuist omdat transmissie niet wordt voorkomen; het is bovendien onethisch. Volwassenen dienen kinderen te beschermen, bijvoorbeeld tegen het onnodig inspuiten van middelen die nog in onderzoek zijn en tegen schending van hun rechten – en niet omgekeerd. Kinderen mogen niet gebruikt worden ter bescherming van volwassenen.

  Voorkomen we schoolsluitingen dan door vaccinatie, zoals gesuggereerd wordt? Nee, dat is evenmin het geval. De ervaringen in Zweden en Noorwegen waar scholen gewoon open bleven (5), laten zien dat schoolsluitingen überhaupt niet zinvol zijn. De inentingen kunnen zelfs averechts werken door het induceren van nieuwe varianten. Ook de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen heeft aangegeven tegen het zomaar vaccineren van gezonde kinderen te zijn (6). Vaccinatie bij kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen is wellicht in uitzonderlijke gevallen verdedigbaar, maar ook hier is het goed om zich in elk geval te realiseren dat kwalitatief goed onderzoek hiernaar ontbreekt en dat ook deze stelling dus berust op een aanname.

  Omdat kinderen van Covid-19 zelf vrijwel niets te vrezen hebben, is elke bijwerking er één te veel. Uit de veiligheidsrapporten die vaccinfabrikant Pfizer – overigens tegen zijn zin en op last van de rechter – vrij moest geven (7) blijkt dat er bij volwassenen veel meer ernstige bijwerkingen zijn dan tot dusver bekend waren. Ook hier zijn kinderen niet onderzocht, maar er is geen enkele reden om te denken dat dat bij hen anders zou zijn. Over lange termijn bijwerkingen weten we helemaal niets.

  Wetenschappers in Zweden toonden aan dat de entstof ook schade aan de DNA-reparatie kan veroorzaken (8), iets waarvan altijd beweerd werd dat het onmogelijk was. Kennelijk missen we cruciale kennis. Weten de ouders dit? Verder hadden we in Nederland in 2021 een forse oversterfte ten opzichte van 2020. Alleen al in de maand november ging het om 3500 extra doden ten opzichte van het jaar ervoor (9). Voor deze oversterfte is vooralsnog geen verklaring. In 2021 was er veel onrust over oversterfte die aan het virus werd geweten. De huidige oversterfte krijgt bizar genoeg nauwelijks aandacht. Een verband met vaccinatie kan niet worden uitgesloten.

  Meerdere wetenschappers en de unanieme Tweede Kamer drongen aan op onderzoek (10,11), maar de regering heeft hier vooralsnog niets mee gedaan. Dit alles maakt onmiskenbaar duidelijk dat we op belangrijke terreinen echt nog onvoldoende weten. Het is onze verantwoordelijkheid als zorgmedewerkers om ouders daarover te grondig en volledig te informeren, zeker nu de overheid dit nalaat. Wie als arts of namens een arts medische handelingen verricht heeft zich immers gebonden aan twee fundamentele principes in de artseneed: primum non nocere (nimmer schaden) en in dubio abstine (bij twijfel: niet doen). Duidelijker kan het niet zijn.

  Het kan gezien het bovenstaande dan ook niet de minste twijfel lijden dat het vaccineren van kinderen medisch, juridisch en ethisch niet te verantwoorden is, een enkele uitzondering op medische gronden daargelaten. Ouders beschikken doorgaans niet over de volledige informatie noch de tijd die nodig is voor een juiste afweging. Vanuit de grond van mijn hart en mijn geweten roep ik u als collega-zorgverleners nadrukkelijk op om de rechten van de aan uw zorg toevertrouwde kinderen alsook uw professionele beroepsethiek te eerbiedigen. Ik heb er vertrouwen in dat u uw verantwoordelijkheid neemt en geen handelingen zult verrichten waarvan niet volstrekt vast staat dat deze de belangen van het kind zelf dienen. Gezien het bovenstaande en de huidige beperkte kennis op dit gebied zal dat bij de overgrote meerderheid van de kinderen niet het geval zijn.

  Met collegiale groet,

  Jan Vingerhoets, huisarts

  Referenties: ‘

  Zie: https://zorgmedewerkersverenigd.nl/1860-2/

  • Maar heeft deze huis-tuin-en-keuken-medicijnman wel meegeholpen andere levens te verwoesten met gifprikkies?

   Schijtziek van dat we doen alsof alleen kinderlevens ertoe doen. Alsof een peuterklas straks de wereld kan redden.

  • Goed idee. Ik denk dat ik die poster uit ga printen en op ga hangen in de omgeving bij de komende gemeenteraad verkiezingen.

 3. Een tijdje geleden was er een reaktie in een artikel in een artikel wat inhield:
  Een soort van brief ván de Illuminatie, over hoe zij de mensheid beinvloeden en dergelijke.
  Bijv door voeding, injecties, sproeien vanuit de lucht.
  Ik kan het artikel niet meer vinden.
  Heeft iemand het bewaard en wil je het dan nog eens posten? Alvast bedankt.

 4. Volledig mee eens. Uiteindelijk zijn wij allemaal onze eigen souverein. Aan ons de keuze of we hieraan willen meedoen. Maar dit kan alleen na een volledig geïnformeerd toestemming of afwijzing. Door eenzijdige propaganda is dit vormingsproces niet mogelijk. Daarom moeten we eisen dat alle corona maatregelen worden afgeschaft. PZG.

 5. Dit is precies de oplossing,…De tweedeling tussen de ego’s (volgt de massa) en individuen (volgt het Zelf) wordt van Zelf zichtbaar. Tussen het egoïsme en individualisme ligt een wereld van verschil. Spannende tijden

 6. Als velen binnenkort (2G) bereid zullen zijn om de pleziertjes tijdelijk of voor langere tijd terzijde te schuiven zou het misschien wat opschieten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here