Laten we er even van uitgaan dat de vaccinatiecampagne wordt geleid door mensen die echt een einde willen maken aan de huidige crisis en het land weer “normaal” willen maken. Laten we ook aannemen dat zij geloven dat massale vaccinatie de beste manier is om dat doel te bereiken door de verspreiding van het virus te voorkomen en zo het aantal doden te verminderen. Is dat voldoende rechtvaardiging om critici van het vaccin het zwijgen op te leggen en in het hele land een hersenspoeloperatie uit te voeren om de publieke opinie te beheersen?

Nee, dat is het niet. Mensen moeten beide kanten van het verhaal horen, in feite is dat de enige manier waarop zij een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over hoe zij verder willen gaan. De media heeft niet het recht om de ether te beheersen en te bepalen wat mensen horen en zien. En ze hebben niet het recht om opzettelijk de medische professionals en andere deskundigen uit te sluiten wier mening in strijd is met het officiële narratief. De enige manier waarop mensen hun geïnformeerde toestemming voor vaccinatie kunnen geven, is als zij in staat zijn zelf de risico’s en voordelen af te wegen. Maar dat is alleen mogelijk als zij toegang hebben tot een groot aantal verschillende informatiebronnen, wat op dit moment niet het geval is. In toenemende mate is de enige boodschap die de meeste mensen horen die welke door de regering in samenwerking met de top van het bedrijfsleven en andere elites wordt verstrekt. Traditioneel wordt dit soort staatsmedia “propaganda” genoemd, een term die hier zeker van toepassing is, schrijft auteur Mike Whitney op The Unz Review.

Je hoeft geen genie te zijn om uit te vinden hoe dit het debat over vaccins heeft beïnvloed, namelijk dat er geen debat is. De sceptici zijn weggezet als antivaccin gekken, terwijl een geheel nieuw stelsel van experimentele vaccins wordt geprezen als een “wondermiddel”. Tegelijkertijd doet de regering – die zich heeft geschaard achter de industrie die zij geacht wordt te reguleren – alles wat in haar macht ligt om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren. Wat we zien is de meest extravagante Madison Avenue “productlancering” in de 245-jarige geschiedenis van Amerika, en het komt van alle kanten op ons af. Het is vrijwel onmogelijk om de tv of de radio aan te zetten zonder overspoeld te worden met het ene na het andere emotionele vignet dat allemaal gericht is op het promoten van vaccinatie. Hoe respecteert dit het recht van het individu om zijn eigen weloverwogen beslissing te nemen, vrij van dwang van de overheid?

Dat doet het niet. Dit is flagrante indoctrinatie en toch heeft niemand het erover. Het is schokkend. Is het u opgevallen hoe de critici van de mRNA vaccins verhinderd worden om hun mening in de media te uiten? Is het u opgevallen dat artsen, wetenschappers, virologen, epidemiologen en deskundigen op het gebied van de volksgezondheid niet op de kabelnieuwskanalen mogen verschijnen of niet in de belangrijkste kranten van het land worden toegelaten? Is het u opgevallen hoe deze critici zijn aangevallen op de sociale media, gecensureerd op Facebook en verwijderd van Twitter? Is het u opgevallen hoe ver de media zijn gegaan om elke uitdaging aan het “officiële narratief” uit te bannen en om iedereen die het waagt om een tegenstrijdige mening te geven, aan de kaak te stellen, belachelijk te maken of op een zwarte lijst te zetten?

Waarom? Waarom verhinderen de media deze deskundigen om hun bedenkingen rechtstreeks aan het volk kenbaar te maken?

Het is duidelijk, is het niet? Het is omdat de mensen die deze campagne leiden niets willen dat afwijkt van het “officiële verhaal”. Ze willen niet dat mensen voor zichzelf denken, ze willen niet dat mensen alternatieve websites doorzoeken die de nieuwe heersende doctrine over vaccins in twijfel trekken, ze willen niet dat mensen de details lezen over de proeven of de medische tijdschriften of de onderzoekstudies. Ze willen niet dat je hun motieven in twijfel trekt, of de risico’s en voordelen van het laten vaccineren tegen elkaar afweegt. Ze willen niet dat je opmerkt dat hun vaccin nooit langetermijnonderzoeken heeft doorstaan of aan de normale normen voor productveiligheid heeft voldaan. Ze willen niet dat u bedenkt dat mRNA een relatief nieuwe technologie is, met een veelbewogen verleden, waaronder een aantal zeer verontrustende dierproeven waarbij alle dieren stierven. Ze willen niet dat u over dit alles nadenkt. Ze willen dat u uw mond houdt, in de rij gaat staan, uw hersenen uitschakelt en uw mouwen oprolt. En iedereen die het daar niet mee eens is, wordt gecensureerd.

Ben ik oneerlijk?

Dat is niet mijn bedoeling. En -geloof het of niet- mijn bedoeling is niet om de vaccins zelf te bekritiseren, maar de manier waarop ze ons door de strot worden geduwd. Daar maak ik ernstig bezwaar tegen, omdat het een schending is van het recht op geïnformeerde toestemming van de mensen. Een eenzijdige, landelijke public relations-campagne die vaccins onophoudelijk verheerlijkt en opzettelijk zelfs de geringste kritiek van gerespecteerde deskundigen uitsluit, eerbiedigt de rechten van het volk niet. Het is hersenspoeling, puur en simpel.

En waarom heeft de regering gedragspsychologen in dienst genomen om de vaccinatiecampagne te promoten? Waarom hebben zij een strategie bedacht om “de overtuigingen en gevoelens van mensen over vaccinatie te veranderen”, om “mensen te informeren over de pro-sociale voordelen van vaccinatie”, en om “direct in te grijpen op het gedrag”, wat betekent dat je een afspraak krijgt, en verteld wordt dat je aan het eind van de sessie je vaccinatie zult krijgen. Psychologen noemen dit een “veronderstellende aanbeveling” die het element van persoonlijke keuze effectief elimineert door een scenario te creëren waarin het krijgen van een vaccinatie een voldongen feit is. Hoe is dit in hemelsnaam geen dwang?

Het is dwang, onbewuste dwang. De arts zet de patiënt onder druk om zich te laten vaccineren door het te laten lijken alsof het een standaardprocedure is. Dat zet de patiënt onder druk om de weg van de minste weerstand te volgen, en dat is gehoorzaamheid. Het is een slimme tactiek, maar het is ook doorzichtig manipulatief.

De gedragspsychologen die het regeringsbeleid hebben helpen vormgeven, geloven dat de nadruk moet worden gelegd op de “veiligheid en effectiviteit” van de vaccins. Dat is de hoeksteen voor het creëren van publieke steun. Tegelijkertijd tonen zij geen belangstelling voor het leveren van bewijs dat hun beweringen zou staven, hetgeen suggereert dat “veilig en effectief” niets meer is dan een nietszeggende dooddoener waar men zich op beroept om de schapen te misleiden zich in te laten enten.

Misschien heeft u ook de term “vaccinatie-aarzeling” horen gebruiken om de mensen te beschrijven die besloten hebben zich niet te laten vaccineren. Deze bijnaam is duidelijk bedoeld om vaccinatiesceptici te denigreren door te suggereren dat zij een psychische aandoening hebben, zoals paranoïde schizofrenie. Dit is een effectieve manier om je vijanden in diskrediet te brengen, maar het toont ook de flagrante zwakte van het pro-vaccin standpunt. Als de voorstanders van vaccinatie iets substantieels te bieden hadden, zouden zij zich baseren op feiten en gegevens in plaats van op ad hominem aanvallen. De feiten ondersteunen hun standpunt namelijk niet. Trouwens, “vaccinatie-aarzeling” is geen karakterfout of psychische aandoening, het is het teken van iemand die verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn eigen gezondheid en welzijn. Vraag uzelf dit eens af: waarom zou een normaal, rationeel persoon staan te popelen om een experimentele cocktail in zijn bloedbaan te laten injecteren die op lange termijn allerlei kwalen of de dood tot gevolg kan hebben? Is dat de keuze die een normaal mens zou maken?

Voor zover ik kan zien, spelen gedragspsychologen een cruciale rol in deze massale inentingscampagne. Volgens een rapport van het National Institutes of Health lijkt het erop dat er een snelle reactie team is gevormd om de mening aan te vallen van mensen die het “officiële verhaal” in twijfel trekken. Kijk eens naar deze passage uit het rapport, getiteld “Covid-19 Vaccinatie: Communicatie: Applying Behavioral and Social Science to Address Vaccine Hesitancy and Foster Vaccine Confidence” Covid-19 (“Vaccinatie: Communicatie: Gedrags- en Sociale Wetenschappen Toepassen om Vaccinatie-aarzeling Aan Te Pakken en het Vertrouwen in COVID-19 Vaccins te Bevorderen”):

Beperk de impact van Covid-19 gerelateerde misinformatie…

De verspreiding van verkeerde informatie over gezondheid was al lang voor de Covid-19 pandemie een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het afgelopen decennium is het debat over vaccins online en in de media geplaagd door verkeerde informatie. Anti-vaccin groepen hebben gebruik gemaakt van politieke en sociale verdeeldheid om het vertrouwen in vaccins te verminderen, hebben valse verhalen verspreid die de veiligheid en effectiviteit van vaccins in twijfel trekken, hebben valse beweringen verspreid over nadelige gevolgen, en hebben de risico’s van de ziekte waartegen vaccins beschermen gebagatelliseerd…

Covid-19 vaccincommunicatie-inspanningen kunnen misinformatie niet negeren en moeten op basis van gedrags- en communicatieonderzoek acties ondernemen om opkomende geruchten te identificeren en te reageren op een manier die is gebaseerd op gedragswetenschap. Real-time, flexibele en schaalbare monitoring van het debat over Covid-19 vaccinatie – inclusief complottheorieën, geruchten en mythen – kan een snel ontwikkelde en geïmplementeerde reactie ondersteunen. “Toezicht op desinformatie” moet de meest prominente bronnen van verkeerde informatie identificeren, de tactieken die worden gebruikt en de groepen die het meeste risico lopen om te worden blootgesteld aan en beïnvloed door de geruchten. Deze informatie kan, samen met gegevens over de dynamiek en patronen van de verspreiding van onjuiste informatie, helpen bij het bepalen van de juiste reactie en de beste doelen voor interventie-inspanningen…

Het corrigeren van de onjuiste bewering in de boodschap, het blootleggen van de tactieken van desinformatie-verstrekkers en het aanwakkeren van scepsis door te wijzen op de bijbedoelingen van deze actoren zijn allemaal potentieel doeltreffende strategieën om het effect van verkeerde informatie te beperken…” (“Covid-19 Vaccination* Communication: Applying Behavioral and Social Science to Address Vaccine Hesitancy and Foster Vaccine Confidence”, de National Institutes of Health)

Herhaal: “Toezicht op desinformatie”… “desinformatie-verstrekkers”… “de bijbedoelingen van deze actoren”?

Echt? Wie klinkt er nu paranoïde?

Dit is heel eng spul. Agenten van de staat identificeren nu critici van het Covid-vaccin als hun aartsvijanden. Hoe zijn we hier gekomen? En hoe zijn we op het punt gekomen dat de overheid mensen aanvalt die het niet met ze eens zijn? Dit gaat veel verder dan Orwell. We zijn in een griezelig alternatief universum beland.

Hier is meer over het onderwerp uit een verklaring van Arthur C. Evans Jr., PhD, CEO van de American Psychological Association, in reactie op de goedkeuring door een adviespanel van de Food and Drug Administration van een vaccin tegen Covid-19:

We erkennen dat er in het algemeen groepen zijn van weerstand tegen vaccins, wantrouwen tegen het medische establishment en verkeerde informatie over vaccins… Sommige bevolkingsgroepen zijn begrijpelijkerwijs minder geneigd om vaccinaties te accepteren als gevolg van een erfenis van wantrouwen geworteld in onethische praktijken in de volksgezondheid.

Het is van cruciaal belang dat leiders uit het hele politieke spectrum zich scharen achter boodschappen over de veiligheid en transparantie van vaccins. […]

Maak gebruik van geloofwaardige woordvoerders die contact kunnen leggen met diverse gemeenschappen, vooral die waar wantrouwen en scepsis hoogtij vieren. Wanneer leiders over vaccins praten als standaardpraktijken, in plaats van als opties, is de kans groter dat mensen ze zullen accepteren. Uit onderzoek blijkt dat het opbouwen van vertrouwen en het verstrekken van duidelijke informatie over vaccins de vaccinatiegraad kan verhogen. Het is van cruciaal belang dat leiders uit het hele politieke spectrum zich scharen achter de veiligheid van vaccins en transparantie, door duidelijk uit te leggen wat er in het vaccin zit en wat het wel en niet doet in het lichaam.

Denk aan de grote verscheidenheid van factoren die menselijk gedrag motiveren. Gedragswetenschappen geven aan dat mensen eerder geneigd zijn om vaccinaanbevelingen op te volgen wanneer ze denken dat ze vatbaar zijn voor de ziekte, wanneer ze anderen willen beschermen, wanneer ze geloven dat het vaccin veilig is of op zijn minst veiliger dan de ziekte, en wanneer hun zorgen en vragen respectvol worden behandeld door artsen en deskundigen.” (“APA Verwelkomt Stap In De Richting Van De Eerste Goedkeuring Van Een Vaccin In De V.S.”, American Psychological Association).

Is het werkelijk ethisch verantwoord dat de APA betrokken is bij een massale vaccinatiecampagne? Is dit de rol die een organisatie als deze zou moeten spelen in een democratische samenleving? Moet de APA haar unieke inzicht in menselijk gedrag gebruiken om mensen in naam van de regering en de grote farmaceutische bedrijven over te halen? En, nog belangrijker, als gedragspsychologen hebben geholpen om de strategie van de regering voor massavaccinatie vorm te geven, bij welk ander beleid waren zij dan betrokken? Waren dit de “professionals” die de pandemie-beperkingen tevoorschijn toverden? Werden de mondkapjes, de sociale afstandelijkheid en de lockdowns allemaal gepromoot door “deskundigen” als een manier om de normale menselijke relaties te ondermijnen en het  volk zoveel mogelijk psychologische pijn te bezorgen? Was het de bedoeling een zwakke en onderdanige bevolking te creëren die gewillig de ontmanteling van democratische instellingen, de dramatische herstructurering van de economie en het opleggen van een nieuwe politieke orde zou accepteren?

Deze vragen moeten worden beantwoord.

Verrassend genoeg is de weerstand tegen vaccinatie vandaag bijna even sterk als een jaar geleden. Volgens PEW Research:

(slechts) “69% van het publiek is van plan zich te laten vaccineren – of heeft dat al gedaan….

Degenen die op dit moment niet van plan zijn zich te laten vaccineren (30% van het publiek) noemen een aantal redenen waarom. Een meerderheid noemt bezorgdheid over bijwerkingen (72%), het gevoel dat vaccins te snel zijn ontwikkeld en getest (67%) en de wens om meer te weten te komen over hoe goed ze werken (61%) als belangrijkste redenen waarom zij niet van plan zijn zich te laten vaccineren.

Een kleiner percentage van degenen die niet van plan zijn zich te laten vaccineren, zegt dat fouten die in het verleden door het medische zorgstelsel zijn gemaakt (46%) of het gevoel dat zij het niet nodig hebben (42%), de belangrijkste redenen zijn waarom zij niet van plan zijn zich te laten vaccineren; 36% van deze groep (11% van alle volwassenen in de VS) zegt dat een belangrijke reden waarom zij een vaccin tegen het Coronavirus zouden afwijzen, is dat zij in het algemeen geen vaccins krijgen.

Het nieuwe nationale onderzoek door Pew Research Center, uitgevoerd van 16 tot 21 februari onder 10.121 Amerikaanse volwassenen. (“Growing Share of Americans Say They Plan To Get a COVID-19 Vaccine – or Already Have”, PEW Research)

Dus, ondanks de non-stop propaganda blitz, blijft een aanzienlijk deel van de bevolking niet overtuigd, niet onder de indruk en standvastig. Begrijp je dat? Natuurlijk is dit pas de eerste ronde. Spoedig zal overreding omslaan in dwang, en van dwang in regelrecht geweld. Het is nu al duidelijk dat voor vliegreizen vaccinpaspoorten nodig zullen zijn, en dat openbaar vervoer, concerten, bibliotheken, restaurants en misschien zelfs supermarkten snel daarna zullen volgen. Vaccinatie lijkt de bepalende kwestie van de komende jaren te worden. En zij die zich verzetten tegen de edicten van de staat zullen steeds meer buiten spel komen te staan; uitgestotenen in hun eigen land.

Lessen uit George Orwell’s ‘1984’

Vorig artikelWie schudt er met de pot? 
Volgend artikelWas ist los? Twee derde van de Duitse dokters kwam niet opdagen voor de inentingen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Ik heb niet het hele artikel gelezen omdat het voor mij een ingetrapte deur is, een superrijke elite waarvan Soros, Gates en Zuckerberg de boegbeelden van zijn, die is ontstaan na de val van de Sovjet Unie, het zogenaamde globalisme, de nieuwe vorm van kolonialisme, heeft de mensheid al vele jaren geleden de Ik heb niet het hele artikel gelezen omdat het voor mij een ingetrapte deur is, een superrijke elite waarvan Soros, Gates en Zuckerberg de boegbeelden van zijn, die is ontstaan na de val van de Sovjet Unie, het zogenaamde globalisme, de nieuwe vorm van kolonialisme, heeft de mensheid al vele jaren geleden de totale oorlog verklaard. Om de oorlog in hun voordeel uit te laten pakken hebben deze regelrechte roofridders wereldwijd vele duizenden politici, wetenschappers, rechters, advocaten, journalisten en andere leden van elitegroepjes opgekocht, precies zoals Al Capone dat deed met politie en rechters, het probleem is daardoor dat zij zoveel ‘leiders’ in hun vestzak hebben zitten dat de politiek wereldwijd volledig corrupt is terwijl ‘het volk’ zich dat nog altijd niet beseft. Het grootste deel van ‘het volk’ loopt met hun hoofd in ‘een nieuwe kleren van de keizer’ waanvoorstelling en doet braaf wat de poppenspelers van hen willen. Slechts een heel klein deel van de mensheid tracht zich te verzetten en dat deel wordt voorlopig onder druk gezet met ‘geen vaccin: geen werk, geen geld, geen huis, geen bewegingsvrijheid, geen voeding, geen gezondheidszorg et cetera’ om bij ook daar het grootste deel de weerstand te breken om dan vervolgens het ‘halsstarrige’ groepje dat blijft weigeren voor de nieuwe heersers te knielen in een kamp af te maken net als in 40-45 of in andere terreur periodes van onze ‘glorieuze’ geschiedenis van geweldplegingen tegen de menselijkheid. Het enige dat momenteel anders is dan die andere keren is het feit dat het nu, vanwege de krankzinnige rijkdom een klein groepje misdadigers waardoor dat groepje criminelen wereldwijd dus wellicht vele tienduizenden van onze ‘leiders’ in hun vestzakje hebben zitten, en dit alles begon al met de Bush dynastie en werd voortgezet door ‘yes I can’ heiland Obama. Trump was de laatste kans om de hel die de mensheid wacht nog een andere richting op te laten gaan, maar we weten allemaal wat er met Trump is gebeurd, net als wat er net bij ons heeft plaatsgevonden. Wie de politiek en de media beheersen, beheersen al bijna de volledige de maatschappij! Via het kijkkastje en nu ook de sociale media worden ‘gewone’ mensen gehersenspoeld. Welkom in de New World Order.

  • Iedereen in dit land lijkt..al gehersenspoeld, dat de Duitsers zulke beesten waren! Maar die vochten tegenä Globalisme, communisme, zionisme, banken en satanisme! Degenen die ons telkens in een nieuwe ellende blijven storten, voelen zich uitverkoren boven iedereen! Zij zullen de wereld beheersen in de vorm van een communistische wereld dictatuur!

   • Klopt, Biden heeft in zijn ploeg 59 joden zitten, terwijl in de USA joden ca 2.1% uitmaken van de totale Amerikaanse bevolking.
    Schwab = joods
    Rothschilds = allemaal joods. vermogen van meer dan 500 triljoen.
    Soros = joods
    en nog heel velen die in het complot zitten.

    • Het heeft niks met jood zijn te maken. Het heeft met rijkdom te maken, daar worden mensen mentaal niet beter van. Te veel geld maakt overmoedig, dan hoef je geen rekening meer te houden met andere mensen. Je voelt je onaantastbaar omdat iedereen omkoopbaar is voor zijn eigen prijs en met geld dus alles op te lossen is.

 2. Op lokale zender 1Links haalt men er zelfs een psychologe bij om duidelijk te krijgen “hoe om te gaan met weigeraars”.
  Dat volgens linkse internet researchers steeds kleiner wordende groepje weigeraars moet je subtiel aanpakken.

  Ronduit eng deze vanuit de overheid aangezwengelde dwang via alle mediakanalen.
  Geen tegengeluid.
  Weigeraars zijn wappies, minderheid die het nog een keer uitgelegd moet krijgen.
  Want anders gaan we jullie echt als paria’s behandelen wanneer jullie daarna nog niet inschikken.

  Terreur is het!
  Mensen dwingen zich te laten inspuiten met ongeteste middelen om redenen die kant noch wal raken.
  Zwaar crimineel zelfs.

  Zelfde tactieken worden gebruikt op de vlakken milieu, asiel, energie, eu, munt, woningmarkt, etcccc.
  Het slechtste voor ons en ons dat door de strot rammen!
  Wetende dat er geen draagvlak is.
  Ik ben dit zwaar zat.
  Telkens weer financieel voordeel voor enkelen in elitewijken en de lasten voor de gewone man in de achterstandswijk.
  Dit heeft niets meer weg van democratie.
  Die is gekaapt, net als de media.

  https://www.1limburg.nl/discussie-over-vaccineren-kan-gezin-verdelen?context=section-1

  https://www.1limburg.nl/gesprekken-over-wel-niet-vaccineren-wees-assertief?context=topstory

  • Henk, die Senden in de eerste link, is er ook zo eentje, die de ballen likt van de despoten zodat ze een wit voetje kan halen en even in de schijnwerper kan staan door olie op het vuur te gooien binnen de nucleus van de samenleving: de familie. (Is zij ook een Ingespotene, trouwens? Dat zie je ook nooit staan bij dit soort “links” gelul.)

   En de tweede link laat duidelijk zien hoe volgzaam men is:
   “De regering zegt ook steeds: ‘Als je gevaccineerd bent, dan mag je weer’.”

   Het is zeker enorme criminaliteit tegen de mensheid. Maar de debielenkudde is wel waar de kritieke massa ligt hè, helaas. Je krijgt het gebrek aan denkvermogen er niet uit (of er in). Die kudde en het aantal psychopaten met het geld, die zijn de ondergang van het menssoort zoals we het kennen. Hopelijk komt het eea weer een beetje tot rust zodra de psychopaten de 70% Ingespotenen hebben. En hopelijk doen die mediagasten ook braaf mee met de inspuiting.

  • “Psychologe Marly Senden uit Maastricht heeft wel een advies voor de vaccinatiegesprekken met vrienden, familieleden of collega’s: “Voer rustige en vriendelijke gesprekken”, zegt Senden. “Maar wees gerust ook assertief en durf te zeggen dat je iemand die niet gevaccineerd is, niet op visite wilt ontvangen.””

   Eigenlijk schandalig van dat wijf, om dit te zeggen. Wat is haar beloofd?

 3. Ja, het is jammer dat er al over gesproken wordt alsof het al een voldongen feit is, ipv een mogelijk scenario. En het is ook jammer dat er nog steeds “vragen” worden gesteld, en dat er nog steeds met “bewijs” gegooid wordt om aan te tonen dat er iets mis is. Het is inmiddels al meer dan duidelijk dat er iets mis is. En meer dan duidelijk het zgn vaccin een smerige gifspuit is die DNA onherroepelijk verandert. Ook is het inmiddels al meer dan duidelijk dat de massa er graag mee ingespoten wordt. Ook is het meer dan duidelijk dat de despoten in de regering meedoen aan het bedrog en dat ze je rechten vertrappen. Dus wat moet er gebeuren? Blootkomen met wat de despoten beloofd was om mee te doen aan het vertrappen van rechten. Wat krijgen ze er voor? Want dat is de wereldwijde motivatie voor dit schandaal: hoe zijn ze massaal omgekocht? Hoe de schapekudde is omgekocht, dat is duidelijk: rechten afnemen, en beloven dat ze die rechten weer terugkrijgen zodra ze de spuit nemen. Dat werkte heel goed, zoals je zag: je klemt een kuddevent vast, zegt dat hij zichzelf en dan zijn kinderen moet laten inspuiten om weer een beetje te kunnen bewegen, en dan mag hij weer even los. En uiteraard doet die vent dat, zonder te vragen zelfs, want hij wordt beloofd dat hij weer los mag. Handige belofte he? Ze worden iets beloofd dat ze al hadden, en ze zijn zo dankbaar, want ze vragen zich toch nooit af wat ze te vreten of ingespoten krijgen. Maar hoe zit het met de despoten? Die zitten niet in de debielenkudde, want anders waren het geen despoten. Dus wat kregen die beloofd? Feit is dat ze geloven dat ze een mooie belofte hebben gekregen, maar ze stinken er ook in. Want ze weten (nog) niet wat er boven hun hoofd hangt. En zo komen de Ruttes en de Baudettekes en de Kaagdieren et al ook voor de val straks. En ondertussen blijven de wetenschappers maar zenuwachtig graven naar nog meer nieuw bewijs tegen de gifspuit. En de debielenkudde vermaakt zich met magnetisch zijn. Het wordt tijd om op de kern van zaak af te gaan nu.

  • Het lijkt me zo dat de “Baudettekes” de enige zijn geweest die tot nu toe gewaarschuwd hebben voor wat er aan de hand is en duidelijk zijn over de onrechtmatigheid van dit alles. Zoek even naar de speeches van Gideon Vermeijen in de tweede kamer direct gericht tegen de schoolmeestnister. “Ambtsmisdrijf” was de gebruikte term. Of Baudet die het hele scenario verklaarde middels het tonen van documenten van de Rockefeller Foundation.
   De Ruttes en kaagdieren verdienen vele meters touw, en zullen samen met alle andere heulers fijn bungelen aan de takken van de bomen die ze zo snel mogelijk zouden hebben laten kappen om zonnepanelen en windmolens te plaatsen, van ons geld natuurlijk.

 4. Ja hoor. Ik ben 68 jaar en heb geen keus. Als ik de prikken neem ( het is geen vaccin dus ik noem het ook niet zo ) heb ik vanwege mijn ziekte 99.9 % kans om in shock te raken of een hersenbloeding te krijgen etc. Als ik het niet neem ben ik straks een paria. Het zij zo, ik had mijn oude dag ietsje anders voor gesteld. Gelukkig woon ik nu op het platteland. Ik heb altijd geleerd mij te redden. Ik heb zelfs in de woestijn, in het Midden Oosten geleefd. Daar kon ik mij ook redden. Het zal zwaar worden omdat ik inmiddels gehandicapt ben en erg moeilijk loop. Maar ik ben een taaie. Inmiddels ben ik er achter dat deze overheid mijn doodsvijand is geworden, zij willen mij ombrengen met deze gifprik of anders doodhongeren of uitgesloten worden. Het zal mij benieuwen wie wint. Een ver familie lid van mij, Alcatraz gevangene, jarenlang gemarteld, uitgehongerd en vernederd, werd uiteindelijk, onschuldig, van moord beschuldigd. Hij heeft niets gedaan om zich te redden omdat zoals hij zei, de dood ook een verlossing was. Als het allemaal zo’n hel gaat worden hier, begrijp ik goed waarom hij niets deed om zichzelf te redden. Dan ben ik er ook klaar mee. Een ding is zeker , ze kunnen alleen mijn lijk “prikken”.

 5. Linda, natuurlijk heb je keuze.
  Gewoon al die flauwekul negeren en vooral niet meedoen.
  Mag je niet in een restaurant… who cares… kaarsjes op tafel met een aantal gelijkgezinden ff lekker eten bestellen of beter nog zelf maken. prima.
  Mag je niet in een winkel… prima.. bestel on line (natuurlijk niet bij die winkel.)
  Mag je niet in de bioscoop .. prima.. die shit wil je toch niet zien en er is beter vertier.
  Eigenlijk zou ook een gevaccineerde dit moeten doen.. testen of QR … doeg.. ik ga wel weer.
  Want ook al is diegene gevaccineerd, het houd nooit op als er geen tegenstand is.
  Ikzelf ben ook 68 en laat me echt niet inspuiten met die zooi, heb nog nooit een mondkapje op gehad ook niet toen het moest.
  Ik blufte gewoon “heb ik ontheffing voor” (en sprak dan in mezelf “Heb ik mezelf net gegeven”)
  Meestal geen probleem, wanneer er dan naar bewijs werd gevraagd deed ik alsof ik boos werd en zei dat het hun niets aangaat waarom deze ontheffing en dat met een blik pas op je tellen ik bijt.
  Dus zoveel mogelijk niet meedoen en dat geldt voor iedereen ook gevaccineerde voor zolang die er dan nog zijn.

 6. Oh, ja Linda nog even dit.
  Vermijd de NPO, kranten en RTL praatshow’s, je zult zien dat je ineens een stuk vrolijker wordt.
  Van die non stop propaganda ga je je zo voelen als nu.. en dat is precies de bedoeling van dit tuig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in