In een nieuwe studie werd de modernste actuariële wetenschap gebruikt om sterftegevallen in Duitsland te onderzoeken. De studie had tot doel een schatting te maken van het aantal sterfgevallen. In 2020 waren er geen overlijdensoverschrijdingen c.q. oversterfte, maar “in het voorjaar van 2021 moet er iets zijn gebeurd dat heeft geleid tot een plotselinge en aanhoudende toename van de sterfte”, aldus de studie. Een soortgelijk sterftepatroon werd waargenomen voor doodgeborenen, schrijft Rhoda Wilson.

De studie onderzocht ook factoren die deze sterftepatronen zouden kunnen verklaren, waarvan er één was om de sterftepatronen te vergelijken met covid-vaccinatiecampagnes. Het bleek dat tijdens de maanden met een hoog aantal vaccinaties er ook een hoog aantal oversterftegevallen was.

Gezien dit verband merkten de auteurs van de studie op “Het lijkt verrassend dat een respectief veiligheidssignaal niet is gedetecteerd in de geneesmiddelenbewaking door het Paul-Ehrlich-Institut (PEI).” En dus omvatte de studie een kort onderzoek naar de veiligheidsanalyse van het PEI, die zij gebrekkig vonden.

Het Duitse Federale Bureau voor de Statistiek houdt bij zijn schatting van het sterftecijfer geen rekening met de gevolgen van veranderingen in de omvang en het leeftijdsprofiel van de bevolking. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie houdt geen rekening met de effecten van historische trends in sterftecijfers. “De schattingen van de WHO gaan niet alleen voorbij aan langetermijntrends, maar ook aan veranderingen in de bevolking”, aldus de auteurs van de studie.

Om met deze effecten rekening te houden, gebruikte de studie een geavanceerde methode van de actuariële wetenschap – gebaseerd op bevolkingstabellen, levenstabellen en trends in de levensduur – om het verwachte aantal sterfgevallen door alle oorzaken van 2020 tot 2022 te schatten alsof er geen pandemie was geweest. Dit verwachte aantal sterfgevallen door alle oorzaken werd vervolgens vergeleken met het gerapporteerde aantal sterfgevallen door alle oorzaken om de oversterfte te berekenen.

“Uit de resultaten blijkt dat het waargenomen aantal sterfgevallen in 2020 dicht bij het verwachte aantal lag met betrekking tot de empirische standaardafwijking … Daarentegen lag het waargenomen aantal sterfgevallen in 2021 twee empirische standaardafwijkingen boven het verwachte aantal en in 2022 zelfs meer dan vier keer de empirische standaardafwijking,” aldus de studie.

De empirische regel, ook wel de “drie-sigma regel” of de “68-95-99,7 regel” genoemd, is een statistische regel die stelt dat, voor normaal verdeelde gegevens, bijna alle datapunten binnen drie standaarddeviaties aan weerszijden van het gemiddelde (gemiddelde waarde) zullen vallen – 68% van de gegevens binnen 1 standaarddeviatie; 95% van de gegevens binnen 2 standaarddeviaties; en 99,7% van de gegevens binnen 3 standaarddeviaties. Hogere standaardafwijkingswaarden (sigma) betekenen dat het steeds minder waarschijnlijk is dat de ontdekking per ongeluk een fout, “willekeurig toeval” of een resultaat van willekeurige variaties is.

  De triomf van het Kwaad: De onderdrukking van Ivermectine en HCQ ter ondersteuning van de COVID-vaccinatie Catastrofe

Met andere woorden, de waargenomen drie standaarddeviatie (3-sigma) van 2021 ligt aan de buitengrenzen van wat wordt verwacht, maar de vier standaarddeviatie (4-sigma) van 2022 valt buiten de normale verdeling. Als de verdeling van een dataset normaal is, komt 4-sigma zelden voor.

De normale verdeling ziet eruit als een “bell curve”. De gearceerde gebieden links en rechts van het gemiddelde staan voor één sigma of standaardafwijking (links), twee sigma (midden) en drie sigma (rechts). Bron: Normal Distribution: What It Is, Properties, Uses, and Formula

Aantal oversterftegevallen

De studie schatte het aantal oversterftegevallen in 2020 op 4000. Het aantal oversterftegevallen was echter 8,5 keer zo groot in 2021 en verdubbelde in 2022 tot 16,5 keer het aantal overlijdensoverschrijdingen in 2020:

In totaal is het aantal oversterftegevallen in het jaar 2021 ongeveer 34.000 en in 2022 ongeveer 66.000, wat in beide jaren samen 100.000 oversterftegevallen oplevert.

Er zij op gewezen dat in de afgelopen 20 jaar de maximale oversterfte in een jaar ongeveer 25.000 doden bedroeg, en de auteurs zijn niet op de hoogte van een oversterfte van meer dan 60.000 doden – of in twee opeenvolgende jaren ongeveer 100.000 doden – in de afgelopen decennia.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Figuur 1: Jaarlijkse oversterfte. De rode balken tonen de oversterfte in 2020 (links), 2021 (midden) en 2022 (rechts) in verschillende leeftijdsgroepen. De grijze balken zijn de totale oversterfte. Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

In 2020 lag het waargenomen aantal sterfgevallen met 0,4% extreem dicht bij het verwachte aantal … In 2021 daarentegen lag het aantal waargenomen sterfgevallen 3,4% hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen … In 2022 lag het aantal waargenomen sterfgevallen zelfs 6,6% hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen.

Kuhbandner C, Reitzner M (May 23, 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

In de studie werd opgemerkt dat de hoge oversterfte in 2021 en 2022 vooral te wijten was aan een toename van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroepen tussen 15 en 79 jaar en pas vanaf april 2021 begon op te lopen.

Aantal doodgeborenen

Voor doodgeborenen werd een sterftepatroon waargenomen dat vergelijkbaar is met de oversterfte bij “levende personen”. In 2020 was er geen verandering in het aantal doodgeborenen ten opzichte van 2019. In 2021 was er een plotselinge stijging in het tweede kwartaal, die verder toenam in het vierde kwartaal. In 2022 bleef het aantal doodgeborenen ongewoon hoog, met een maximum in het derde kwartaal. De auteurs van de studie merkten op dat “het in het jaar 2022 waargenomen kwartaalpatroon met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd omdat slechts voorlopige gegevens beschikbaar zijn op basis van de rapportagemaand.”

  Pfizer-studie: 79% van de gevaccineerde kinderen ouder dan 12 jaar kreeg bijwerkingen

Het aantal doodgeborenen per 1.000 totale geboorten steeg met 9,4% in het tweede kwartaal van 2021 en met 19,4% in het vierde kwartaal van 2021.

Doodgeboorten gaan ongeveer een trimester vooraf aan levendgeborenen uit hetzelfde zwangerschapscohort. Het aantal doodgeborenen per 1.000 totale geboorten kon ten tijde van de studie dus niet worden bepaald voor het vierde kwartaal van 2022, omdat het aantal levendgeborenen in het eerste kwartaal van 2023 nog niet was gepubliceerd door het Federale Bureau voor de Statistiek van Duitsland.

Tot eind 2021 vertoont het aantal levendgeborenen een stabiel verloop met een zich regelmatig herhalend seizoenspatroon.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een plotselinge en aanhoudende daling van het aantal geboorten waargenomen.

Het aantal doodgeborenen blijft stabiel tot het einde van het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 wordt een plotselinge stijging van het aantal doodgeborenen waargenomen, ondanks het stabiele verloop van het aantal levendgeborenen tot eind 2021.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Figuur 6: Doodgeborenen in de jaren 2019 tot 2022 in Duitsland. Het eerste paneel toont het aantal levendgeborenen per kwartaal van 2019 tot 2022, het tweede paneel het aantal doodgeborenen per kwartaal van 2019 tot 2022, het derde paneel het aantal doodgeborenen per 1.000 totale geboorten (som van het aantal doodgeborenen in een kwartaal en het aantal levendgeborenen in het volgende kwartaal) per kwartaal van 2019 tot 2022, en het vierde paneel de kwartaaltoename van het aantal doodgeborenen per 1.000 totale geboorten in de jaren 2021 en 2022 vergeleken met het gemiddelde over de jaren 2019 en 2020. – Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Wat gebeurde er in het voorjaar van 2021?

Omdat de oversterfte in 2020 was zoals verwacht, maar er een plotselinge en aanhoudende stijging was vanaf het voorjaar van 2021, onderzochten de auteurs van de studie drie factoren die de trend kunnen verklaren: het aantal covid-sterfgevallen, de covid-vaccinatiecampagnes en de maatregelen die werden opgelegd als reactie op covid.

  EU vindt mogelijk verband tussen J&J Covid prik en een andere "zeldzame" stollingsaandoening

Met betrekking tot het aantal sterfgevallen zoals gerapporteerd door het Duitse Robert Koch Instituut, merkten de auteurs van de studie op: “Het is misleidend om het risico van de covid-19 pandemie alleen te meten aan de hand van de gerapporteerde covid-19 sterfgevallen. Men zou eerder de excessieve sterftecurve moeten gebruiken dan het aantal gemelde covid-19-doden, of een combinatie van beide.”

Over de covid-vaccinatiecampagnes merkte de studie het volgende op: “Als de vaccinaties met succes voorkomen dat mensen sterven aan covid-19, is een eenvoudige voorspelling dat de oversterfte zou moeten afnemen met een verhoogd aantal gevaccineerde personen … [maar] tijdens perioden waarin veel personen werden gevaccineerd, lijkt de oversterfte te zijn toegenomen … zowel de oversterfte als het aantal doodgeborenen nam toe met een verhoogd aantal vaccinaties.”

Inspectie van de aantallen vaccinaties en oversterftegevallen per maand bevestigt … Anders dan in het jaar daarvoor werd in de maanden met een hoog aantal eerste, tweede en derde vaccinaties ook een hoog aantal oversterftegevallen waargenomen. De temporele relatie tussen het verloop van de vaccinaties en het sterfteoverschot is vooral uitgesproken voor de derde vaccinatie.

Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Figuur 9: Aantal vaccinaties versus sterfteoverschot. De rode lijn toont het sterftetekort en het sterfteoverschot, en de vier stippellijnen het aantal vaccinaties van januari 2021 tot december 2022. Kuhbandner C, Reitzner M (23 mei 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371.

Gezien het verband in de tijd tussen de toename van het aantal vaccinaties en het sterftecijfer, lijkt het verrassend dat een dergelijk veiligheidssignaal niet is vastgesteld bij de geneesmiddelenbewaking door het Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dat verantwoordelijk is voor de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen in Duitsland.

Een nadere inspectie van de methoden die het PEI gebruikt om toezicht te houden op mogelijk dodelijke bijwerkingen van de covid-19-vaccinaties toont aan dat een gebrekkige veiligheidsanalyse wordt gebruikt die geen veiligheidssignaal aangeeft, zelfs als een vaccin extreem veel onverwachte sterfgevallen veroorzaakt.

Kuhbandner C, Reitzner M (May 23, 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371


Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Europarlementariër eist antwoorden: “Wanneer worden de sterfgevallen door vaccins geteld”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKijk: Poetin waarschuwt dat “woke” waarden het Westen zullen vernietigen: “Hetzelfde recept dat marxisten in 1917 gebruikten”
Volgend artikelOekraïne stuurde arme, ongetrainde mannen de vleesmolen van Bakhmut in om betere troepen te sparen voor het tegenoffensief
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Ik vraag me af hoe lang ze nog wegkomen met het wegpoetsen en onder het tapijt te vegen.
  Duurt mij al veel te lang

  • We zijn al een paar verhalen verder, F16, stikstof, CO2, energieprijzen, Poetin die een nieuw Imperium aan het opzetten is, China stuurt spionage ballonnen, denkt toch niemand meer aan, behalve diegenen die vervolgd werden voor hun misdaad om de giftige beker niet te nemen.
   De volgende giftige beker komt, de recessie die eraan komt maakt het moeilijk met klappende pensioen fondsen en waarschijnlijk een devaluatie van de EUR en overstap naar digitaal gaat het moeilijk worden om onder te duiken

 2. Deze mRNA-injekties, blijven spike-eiwitten produceren, en breken het immuun-systeem af.
  Hierdoor komen allerlei ziektes en kwalen op.
  Vandaar de oversterfte , van > 20%, en aan vele oorzaken.

 3. Je vraagt je af wanneer ze nu eens toe gaan geven dat ze fout zijn geweest. Het wil er kennelijk niet in dat er mensen rondlopen met kwade bedoelingen. Naief noemen ze dat, of dom. Kan ook…

 4. Een juiste maar erg verontrustende weergave. Dit klopt met wat Prof Schetters in Nederland heeft geproduceerd.
  Het immuunsysteem is blijvend aangetast en zal nog jaren na het nemen van de vaccinatie verhoging van de sterfte cijfers te zien geven.
  De hele wereld bevolking, is voorgelogen door de farmaceuten en de regeringen. ( kassa)
  Het vaccin is “ slechts voorlopig goed gekeurd”, en na ovoldoende getest te zijn, meteen in de markt gebracht.
  Ja….. het maakte antistoffen……… ( ook maar zeer tijdelijk. ) maar wat het nog meer deed en nog doet……. werd verzwegen……‼️.
  En nu zitten argeloze , goed willende, gehoorzame mensen met deze mRNA rotzooi in hun lichaam.
  Een kwestie van tijd, dat dit gif toeslaat……niemand weet waar en hoe in het lichaam zal toeslaan……. er zijn al honderden complicaties bekend, alhoewel ze door behandelende artsen als “ toeval” of een “ gewone “ ziekte worden bestempeld………..en ook zo behandeld, en hierdoor zal de komende jaren ( tien zegt Mike Yeadon ) de oversterfte structureel worden.
  Te vreselijk om over na te denken.

  En deze misdaad tegen de menselijkheid was betrekkelijk eenvoudig te organiseren, want bang maken voor een enge / wat ze noemden dodelijke ziekte is niet zo moeilijk……DUS WEES GEWAARSCHUWD DE VOLGENDE PANDEMIE KOMT ERAAN. DE W.H.O. IS BEZIG OM LANDEN AL VOLOP “ AAN ZICH TE BINDEN MET VERDRAGEN “ om hun ONHERROEPELIJKE DICTATORIALE ORDERS UIT TE ZENDEN…..( Bij ons het pandemie verdrag)
  Weet wel dat Bill Gates de grootste geld schieter is van de WHO. 😡‼️
  Hij heeft ooit gezegd dat het zijn beste deal was om vanuit de computer technologie naar de farmacie over te stappen……

  • ´Hoe Big Pharma wetenschappelijk onderzoek controleert – en de winst maximaliseert
   Volgens Dr. Aseem Malhotra realiseren de meeste mensen – inclusief artsen – zich niet dat onderzoekers die peer review doen van door farmaceutische bedrijven gesponsorde onderzoeken geen toegang krijgen tot de ruwe gegevens. Het enige wat ze krijgen is de analyse van die gegevens door het farmaceutische bedrijf, die de deur wagenwijd openzet voor manipulatie en verduistering.´

   https://childrenshealthdefense.org/defender/big-pharma-scientific-research-profits-cola/

 5. Aan de geboortekant wordt het pas echt interessant. Dan weet je wat het vaccin op de lange termijn doet en dat het inderdaad waarschijnlijk niet uit het lichaam verdwijnt

 6. Beste Mensen

  Heel kort gezegd
  Alle Criminele Instellingen moeten in eensklaps worden opgedoekt :
  Die zijn
  1: Het Juridische stelsel
  2: De Farmatie / Doktorie
  3: Het Kabinet / Parlement
  4: Militairen / Politie
  Dezen zijn gestoeld / gebasseerd op het plunderen de Massa goed gelovigen
  Ter verrijking van de Negatieve – entiteiten – hokjes bekend onder de verzamelnaam Ego ik aangeduid met de teken : Min –
  God & Duivel
  Verbeelding tot status Aanzicht dragende de aanduiding Plus + Bhagyavan = het Lot

  Wat loopt makkelijker :
  Vooruit of Achteruit ?
  Welke versnelling gebruikt men het meest om een voertuig voort te bewegen ?
  Vooruit of Achteruit ?
  In welke positie / houding heeft men het het aangenaamst
  Tijdens vooruit of tijdens het achteruit lopen / rijden ?

  Wanneer in welke gelegenheden op welke momenten loopt / rijd men vooruit /achteruit ?

  In de Tegenwoordige tijd word de mensheid dwangmatig gehersenspoeld opgelegd aangepraat achteruit te lopen / rijden
  Dus aannemen dat dat de beste manier van verplaatsen voortbewegen is

  De Paraplu genaamd Shaytan=Satans beschermt alle negatieve bacterien werken via de beheerders beschermers God & Duivel
  Dit gebeurt via de voorin opgesomden

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in