© Marco Verch Professional (CC BY 2.0)

In een 20 pagina’s tellend rapport geven drie artsen, die allen oprichters zijn van Artsen voor COVID Ethiek, in detail aan waarom COVID-vaccins niet alleen onnodig en ineffectief zijn, maar ook gevaarlijk voor kinderen en adolescenten, schrijft childrenshealthdefense.org.

Al maanden waarschuwt Doctors for COVID Ethics, een in Europa gevestigde internationale alliantie van honderden bezorgde artsen en wetenschappers, dringend voor de korte- en langetermijnrisico’s van COVID-vaccins, vooral voor kinderen.

Naast het indienen van drie vermanende brieven aan de EMA – op 10 maart, 1 april en 20 april – heeft Artsen voor COVID Ethiek op 18 mei aan alle leden van het Europees Parlement een kennisgeving van aansprakelijkheid gestuurd voor schade en sterfgevallen bij kinderen die verband houden met het COVID-vaccin.

Nu hebben drie van de oprichters van de groep – Dr. Michael Palmer (Canada), Dr. Sucharit Bhakdi, (Duitsland) en Stefan Hockertz, Ph.D. (Duitsland) – in één document krachtig deskundig bewijs verzameld dat aantoont dat COVID-vaccins niet alleen onnodig en ondoeltreffend zijn, maar ook gevaarlijk voor kinderen en adolescenten.

Op 3 juli diende de Italiaanse advocate Renate Holzeisen het document van de deskundigen in bij het Europees Gerecht in het kader van een rechtszaak tegen het besluit van het EMA van eind mei om het noodgebruik van het vaccin van Pfizer uit te breiden tot 12- tot 15-jarigen.

De waarde van het 20 pagina’s tellende rapport komt niet alleen voort uit de onberispelijke professionele referenties van de drie auteurs, maar ook uit hun nauwgezette samenvoeging en analyse van gegevens van de fabrikant, beoordelingen van regelgevende instanties en gepubliceerde wetenschappelijke gegevens.

Zoals het medisch-wetenschappelijk trio overtuigend beargumenteert, laat het bewijs slechts één mogelijke conclusie toe: Het vaccin van Pfizer moet niet alleen niet aan adolescenten worden gegeven, maar het gebruik ervan moet onmiddellijk in alle leeftijdsgroepen worden stopgezet.

Niet nodig

Het rapport begint met het ontkrachten van het argument dat adolescenten gevaccineerd moeten worden tegen COVID. De drie deskundigen benadrukken dat de “bijzonder lage” prevalentie van COVID-19 bij adolescenten en de volstrekte afwezigheid van ernstige gevallen bij kinderen en tieners van 10 tot 17 jaar elke reden voor het vaccineren van jongeren wegneemt – vooral gezien de beschikbaarheid van effectieve behandelingen voor het kleine deel dat iets anders dan een milde ziekte doormaakt.

Recente studies bevestigen dit cruciale punt en tonen aan dat “het risico van ernstige ziekte of overlijden als gevolg van SARS-CoV-2 uiterst gering is bij kinderen en jongeren”.

In de samenvatting van de deskundigen wordt ook gewezen op andere factoren die argumenten voor vaccinatie van adolescenten ontkrachten.

Politieman schrijft open brief: LATEN WE TEGEN DE TYRANNIE OPSTAAN

Een “groot deel van de personen in alle leeftijdsgroepen, met inbegrip van adolescenten, hebben al een specifieke, betrouwbare immuniteit voor COVID-19” en zijn ook beschermd tegen ernstige ziekte door robuuste kruisimmuniteit, die, zo wijzen de Europese deskundigen erop, “bijzonder effectief zal zijn bij gezonde adolescenten en jongvolwassenen.”

Volgens Artsen voor COVID Ethiek hebben grootschalige studies “ondubbelzinnig” de notie van “asymptomatische transmissie” weerlegd (gebruikt om de bewering te ondersteunen dat kinderen een risico vormen voor anderen). Deze studies tonen aan dat er geen ziektes zijn opgespoord bij personen die “positief” testten maar geen ziekteverschijnselen vertoonden.

Vanaf het begin is het COVID-infectiesterftecijfer (IFR) – het aantal sterfgevallen gedeeld door het aantal infecties – sterk vertekend door oververtegenwoordiging van de ouderen. Bovendien maakt een recente studie, waarin de “vertekende opgeblazen schattingen” van het IFR naar beneden werden bijgesteld tot een gemiddelde van 0,15%, het IFR voor COVID “geruststellend” vergelijkbaar met dat van influenza.

De drie auteurs vermelden terloops dat weinig Europese landen vaccinatie van kinderen tegen griep als “dringend of noodzakelijk” beschouwen. In feite hebben Europese infectieziektedeskundigen verklaard dat ze niet willen dat het vaccinatieschema voor kinderen “te druk” is, terwijl ze ook het “gemengde” bewijs over de effectiviteit van griepprikken en het onbekende “langetermijneffect van herhaalde jaarlijkse vaccinatie vanaf jonge leeftijd” erkennen.

Deze waarschuwingen zouden evengoed kunnen gelden voor COVID-injecties die een jaarlijkse (of zelfs frequentere) verplichting dreigen te worden. Het is verontrustend dat Frankrijk zich voorbereidt op de toediening van miljoenen herhalingsinjecties in september, slechts zeven tot acht maanden na het begin van de experimentele COVID-vaccinatie. En in Israël zijn ze al begonnen met een derde dosis van Pfizer.

Niet effectief

Het tweede deel van het rapport van de deskundigen gaat dieper in op de beweringen van Pfizer dat het COVID-vaccin voor 95% tot 100% effectief is – beweringen, zo stellen de auteurs van het rapport, die “niet te vertrouwen zijn”.

De drie wetenschappers merken eerst op dat de cijfers van de fabrikanten een relatieve in plaats van een absolute effectiviteit weergeven. In absolute termen is de werkzaamheid van het Pfizer vaccin “zeer bescheiden”, het beschermt (in het beste geval) minder dan 1% van de deelnemers aan de klinische proeven die het vaccin kregen.

Maar volgens de drie deskundigen kan zelfs deze dubieuze prestatie “niet zonder meer worden aanvaard”. Uit hun onderzoek van de door de FDA en het EMA opgestelde beoordelingen blijkt dat de gegevens van Pfizer vol zitten met “ongeloofwaardige beweringen en tegenstrijdigheden”, waaronder de implicatie dat na de eerste dosis van het vaccin de immuniteit “zeer plotseling en uniform precies op dag 12 tot stand komt”.

Britse kinderarts: kinderen zullen aan het COVID-19 vaccin sterven 

Aangezien immuniteit zich over het algemeen trager en geleidelijker ontwikkelt, zo stellen de auteurs van het rapport, is het dag 12-effect “helemaal geen biologisch plausibel resultaat”.

Een andere raadselachtige bevinding betreft twee tegenstrijdige reeksen gegevens over de incidentie van COVID-19 in de vaccin- en placebogroepen – resultaten die “onmogelijk met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht”. De conclusie van de deskundigen? Een van de twee datasets was, naar alle waarschijnlijkheid, “gefabriceerd”.

Na een studie van Pfizer bij adolescenten te hebben ontleed, concluderen de drie wetenschappers dat de injecties een netto negatief resultaat hebben opgeleverd vanwege de impact op de totale morbiditeit. Hoewel geen van de adolescente deelnemers ernstige COVID ervoer, kwamen bijwerkingen van het vaccin “uiterst vaak voor”, waarbij 55% tot 65% hoofdpijn ervoer, naast andere ongewenste bijwerkingen.

Het trio van deskundigen wijst erop dat ernstige hoofdpijn soms gepaard gaat met bloedstolsels – een ernstige bijwerking die wordt geassocieerd met alle vier COVID-vaccins die momenteel in Europa en/of de VS zijn toegelaten.

Rekening houdend met de bijwerkingen is het duidelijk dat “de totale morbiditeit veel hoger was in de gevaccineerde groep dan in de placebogroep,” schrijven de auteurs.

Zoals de drie wetenschappers beklemtonen: “Dat noch de FDA noch het EMA deze inconsistenties hebben opgemerkt, wekt geen vertrouwen in de grondigheid en integriteit van hun beoordelingsprocessen.”

Zij concluderen:

“De klinische proeven die door Pfizer zijn uitgevoerd, bevatten geen bewijs van enig voordeel dat het vaccin oplevert met betrekking tot enig klinisch relevant eindpunt. Dit geldt voor alle beoordeelde leeftijdsgroepen en in het bijzonder ook voor adolescenten”.

Niet veilig

Het meest alarmerende deel van het rapport is de bespreking door Palmer, Bhakdi en Hockertz van het “catastrofaal slechte” veiligheidsprofiel van het Pfizer-vaccin bij zowel volwassenen als adolescenten.

De destructieve gevolgen van de injectie van Pfizer zijn gemakkelijk vast te stellen door iedereen die het geduld heeft om de rapporten over vaccinatieschade door te spitten die zijn ingediend bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in de VS of de EudraVigilance-database in Europa.

Voor Amerikanen in de leeftijd van 12-17 jaar die een COVID-injectie kregen, ontving VAERS tot 2 juli meer dan 13.000 meldingen van bijwerkingen, waaronder meer dan 1.909 meldingen (alleen Pfizer) van anafylaxie, 343 meldingen (alleen Pfizer) van hartproblemen, 56 meldingen (alleen Pfizer) van bloedstollingsstoornissen en 14 sterfgevallen , waarvan er 13 werden gemeld na een Pfizer-vaccin.

Massale toename van zowel beroertes als vroeggeboorten en doodgeboorten nu plotseling toegeschreven aan "hittegolf"

Dit betekent niet dat de andere COVID-vaccins die aan 18-jarigen en ouder worden toegediend, worden vrijgesproken – bij de injectie van Johnson & Johnson wordt nu bijvoorbeeld gewaarschuwd voor een verhoogd risico op bloedstolsels en het Guillain-Barré-syndroom.

Wat de twee mRNA-vaccins (messenger RNA) betreft, die van Pfizer en Moderna, zijn de Europese deskundigen bezorgd over de toxiciteit van de lipide nanodeeltjes (LNP’s) die de mRNA-belasting van de injecties en het door dat mRNA tot expressie gebrachte spike-eiwit afgeven.

Normaliter wordt de haarvatenbarrière geacht grote moleculen uit het bloed te houden. In preklinische studies van de mRNA-vaccins ontdekten onderzoekers echter dat de LNPs in de bloedbaan circuleerden en zich concentreerden in vitale organen zoals de eierstokken, de lever en de milt.

Ander onderzoek toont aan dat LNPs na intraveneuze injectie door de allerhoogste “versterkte” capillaire barrière kunnen dringen – de bloed-hersenbarrière.

Het “resultaat” is volgens de Europese wetenschappers “dat het vaccin in grote hoeveelheden en op korte termijn in de bloedbaan terechtkomt”. Helaas zijn meer bloedstollingscomplicaties het waarschijnlijke resultaat.

Bovendien is het zo dat hoge niveaus van spike-eiwit-expressie op plaatsen zoals de eierstokken, placenta en melkgevende melkklieren het vooruitzicht doen ontstaan van verontrustende reproductieve en neonatale resultaten, waaronder onvruchtbaarheid bij vrouwen, miskramen en, zoals anekdotisch is gemeld, sterfgevallen bij pasgeborenen die borstvoeding krijgen.

Stop de “systematische nalatigheid” en fraude

In 2020 was Pfizer qua omzet het op een na grootste farmaceutische bedrijf, dat niet alleen COVID-vaccins produceerde, maar meer dan 350 farmaceutische producten, waarvan vele bekende namen zijn.

Maar het is belangrijk om de criminele staat van dienst van Pfizer niet uit het oog te verliezen – een patroon van “habituele” fraude en oneerlijkheid dat zo doordringend en langdurig is dat het alleen kan worden opgevat als een opzettelijk bedrijfsmodel.

Een analist van het gezondheidsbeleid, die de weigering van aanklagers beschreef om leidinggevenden van Pfizer persoonlijk aansprakelijk te stellen voor criminele acties, concludeerde in 2010: “zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke sancties lijken, althans voor Pfizer, een zakelijke kostenpost te zijn die het waard is om te worden gemaakt”.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Belangrijke teksten zijn zwart gemaakt: contracten met vaccinbedrijven zijn staatsgeheimVolg Frontnieuws op Telegram

4 REACTIES

 1. Er is verdraaid van begin af aan beweert wat hier staat. Blijven herhalen heeft geen invloed.
  De aanstichters van deze ellende gaan rustig door, maar hun invloed begint toch te tanen.
  Dat de ethiek ter sprake komt geeft wel aan hoe het gesteld is met diegenen die zich “ethisch” uitgelaten hebben.

  • het is wel belangrijk om te herhalen. voor ons is het gesneden koek, maar de mensen die nu wakker worden zouden intensief moeten zoeken naar -, en in veel gevallen niet vinden van deze feiten als ze niet herhaald worden.
   degene die al op de hoogte zijn, kunnen zich concentreren op voortschrijdende kennis.
   bovendien bestaat een groot deel van het leerproces uit herhalen, herhalen, herhalen…

 2. Mijn omgeving neemt het vaccin als schaapjes, ze zijn nog blij ook als ze het hebben in laten spuiten. Ze voelen zich ‘opgelucht’. Totaal niet bewust van de Great Reset en zelfs als ik ze info geef of toestuur lezen ze het niet ‘want ze gaan er vanuit dat de overheid niks onveiligs zou distribueren, dat zijn alleen maar spookverhalen’.
  Hoe is het toch mogelijk dat Schwab zoveel moordenaars aan zijn zijde heeft weten te krijgen, al zoveel mensen zijn overleden aan het vaccin en niemand ligt er wakker van door alle propaganda van Snuifje De Jonge en Co, heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld in m’n overtuiging.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here