Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners uit te roeien in de Holodomor, plande hij een hongersnood door voedselvoorraden in beslag te nemen, handel en reizen te verbieden en censuur uit te oefenen op degenen die over de feiten berichtten. Deze misdaad tegen de menselijkheid, die onlangs door vele naties over de hele wereld als zodanig is erkend, werd uitgevoerd met methoden die niet veel verschillen van de methoden die zijn aangenomen tijdens de zogenaamde “noodpandemie” als onderdeel van de Great Reset, schrijft Aartsbisschop Viganò.

Een Oekraïense boer had kunnen vragen: “Waarom stuurt Stalin geen proviand, in plaats van winkels te verbieden open te gaan en reizen te verbieden? Realiseert hij zich niet dat hij iedereen laat verhongeren?” Maar een waarnemer die niet beïnvloed was door de communistische propaganda zou hem geantwoord hebben: “Omdat Stalin alle Oekraïners wil uitroeien, en hij de schuld geeft aan een hongersnood die hij willens en wetens heeft veroorzaakt”. De boer die de vraag stelde zou dezelfde fout begaan hebben als velen vandaag die, in aanwezigheid van een vermeende pandemie, zich afvragen waarom regeringen preventief de volksgezondheid hebben ondermijnd, nationale pandemieplannen hebben afgezwakt, doeltreffende remedies hebben verboden en schadelijke, zo niet dodelijke, behandelingen hebben toegediend. Bovendien dwingen zij nu burgers – met gebruikmaking van de chantage van permanente lockdowns, thuisblijfverordeningen en ongrondwettelijke “groene pasjes” – zich te onderwerpen aan vaccins die niet alleen geen enkele immuniteit garanderen, maar ook ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn hebben, en bovendien leiden tot een verdere verspreiding van resistente vormen van het virus.

Het is praktisch onmogelijk om enige logica te zoeken in wat ons wordt verteld door de mainstream media, regeringsfunctionarissen, virologen en zogenaamde “deskundigen”, maar deze betoverende onredelijkheid zal verdwijnen en veranderen in de meest cynische rationaliteit als we alleen maar ons standpunt omkeren. Dat wil zeggen, wij moeten afzien van de gedachte dat onze machthebbers handelen met ons welzijn voor ogen, en meer in het algemeen moeten wij ophouden te geloven dat zij die tot ons spreken eerlijk, oprecht en gemotiveerd zijn door goede principes.

Natuurlijk is het gemakkelijker te denken dat de pandemie echt is, dat er een dodelijk virus bestaat dat miljoenen slachtoffers maakt, en dat onze leiders en artsen waardering verdienen voor de moeite die zij hebben gedaan om het hoofd te bieden aan een gebeurtenis die hen allen onvoorbereid heeft getroffen; of dat de “onzichtbare vijand” doeltreffend is verslagen door het verbazingwekkende vaccin dat de farmaceutische bedrijven, met de zuiverste humanitaire geest en zonder enig economisch eigenbelang, in recordtijd hebben geproduceerd. En dan zijn er de familieleden, vrienden en collega’s die ons aankijken alsof we gek zijn, ons “samenzweringstheoretici” noemen of zoals een zekere conservatieve intellectueel bij mij is gaan doen – ons ervan beschuldigen de toon van een debat te verscherpen dat, als het gemodereerd zou worden, ons volgens hen zou helpen de zaken beter te begrijpen. En als onze vrienden ook onze parochie bezoeken, zullen we hen horen zeggen dat zelfs Franciscus de vaccins heeft aanbevolen, die professor Zo-en-Zo heeft verklaard dat ze moreel aanvaardbaar zijn, zelfs als ze worden geproduceerd met geaborteerde foetussen, aangezien – zo vermaant hij ons – degenen die vandaag kritiek hebben op het COVID-vaccin andere vaccins accepteren die tot nu toe zijn toegediend, zelfs als ook die zijn verkregen met behulp van abortussen.

  "Descriminaliseer seks met dieren": Zoofielen Pride marcheerders eisen dat LGBTQI+ beweging een Z toevoegt

De leugen heeft velen verleid, zelfs onder de conservatieven en traditionalisten zelf. Ook wij vinden het soms moeilijk te geloven dat de handelaars in ongerechtigheid zo goed georganiseerd zijn, dat zij erin geslaagd zijn informatie te manipuleren, politici te chanteren, artsen te corrumperen en zakenlieden te intimideren om miljarden mensen te dwingen een nutteloze muilkorf te dragen en het vaccin te beschouwen als de enige manier om aan een zekere dood te ontsnappen. En toch is er maar één lezing nodig van de richtlijnen die de WHO in 2019 heeft geschreven – met betrekking tot de “Covid-19” die nog zou komen – om te begrijpen dat er sprake is van één script onder één regie, met acteurs die zich houden aan de rol die hun is toebedeeld en een kliek van huurling-journalisten die de werkelijkheid schaamteloos verdraaien.

Laten we de hele operatie van buitenaf bekijken en proberen de steeds terugkerende elementen te identificeren: de onbekenbaarheid van het criminele plan van de elite, de noodzaak om dit te verhullen met aanvaardbare idealen, het creëren van een noodsituatie waarvoor de elite al een oplossing heeft gepland die anders onaanvaardbaar zou zijn. Het kan gaan om een verhoging van de financiering van wapens of een verscherping van de controles, zoals onmiddellijk na de aanval op de Twin Towers, de exploitatie van de energiebronnen van Irak onder het voorwendsel dat Saddam Hoessein chemische en biologische wapens bezit, of de transformatie van de samenleving en het werk in de nasleep van een pandemie. Achter deze acties gaat altijd een voorwendsel schuil, een schijnbare oorzaak, iets vals dat de werkelijkheid verbergt, een leugen, kortom: bedrog.

Liegen is het handelsmerk van de architecten van de Great Resets van de laatste eeuwen: de protestantse pseudo-reformatie, de Franse Revolutie, de Italiaanse Risorgimento, de Russische Revolutie, de twee Wereldoorlogen, de Industriële Revolutie, de Revolutie van 1968, en de val van de Berlijnse Muur. Elke keer, als u opmerkt, kwamen de schijnbare redenen voor deze revoluties nooit overeen met de echte.

In deze lange reeks van Great Resets, georganiseerd door dezelfde elite van samenzweerders, is zelfs de Katholieke Kerk er niet in geslaagd te ontsnappen. Denk er eens over na: wat hebben de liturgisten van het Concilie ons verteld toen zij ons de hervormde Mis wilden opdringen? Dat de mensen het niet begrepen, dat de liturgie begrijpelijk moest worden gemaakt om een grotere deelname van de gelovigen mogelijk te maken. En in naam van die prophasis, van dat valse voorwendsel, vertaalden zij niet eenvoudigweg de Apostolische Mis in de volkstaal, maar verzonnen zij in plaats daarvan een geheel andere Mis, omdat zij het voornaamste leerstellige obstakel voor de oecumenische dialoog met de protestanten wilden opheffen, door de gelovigen te indoctrineren in de nieuwe ecclesiologie van Vatican II.

Zoals alle bedrog, zijn die welke door de duivel en zijn dienaren worden uitgebroed, gebaseerd op valse beloften die nooit zullen worden nagekomen, in ruil waarvoor wij een zeker goed opgeven dat ons nooit zal worden teruggegeven. In Eden leidde het vooruitzicht om als goden te worden tot het verlies van de vriendschap met God en tot eeuwige verdoemenis, die alleen door het verlossende offer van Onze Heer kon worden hersteld. Ook Satan verleidde Onze-Lieve-Heer door zoals gewoonlijk te liegen: “Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want ze is in mijn handen gelegd en ik geef ze aan wie ik wil. Als u zich voor mij neerwerpt, zal dit alles van u zijn” (Lc 4, 6-7). Maar niets van wat Satan aan Onze Heer aanbood was werkelijk van hem, noch kon hij het geven aan wie hij maar wilde, en zeker niet aan Hem die Heer en Meester van allen is. De verleiding van de duivel berust op misleiding: Wat kunnen we ooit verwachten van Hem die “een moordenaar is vanaf het begin”, “een leugenaar en de vader van de leugen” (Joh. 8, 44).

  Het World Economic Forum geeft nu openlijk toe dat hun doel is om binnen enkele jaren een "Nieuwe Wereldorde" te creëren

Met de pandemie vertelden ze ons beetje bij beetje dat isolatie, lockdowns, mondkapjes, avondklok, “live-streamed missen”, afstandsonderwijs, “smartworking”, herstelfondsen, vaccins en “groene pasjes” ons in staat zouden stellen de noodtoestand te boven te komen, en omdat we in deze leugen geloofden, deden we afstand van de rechten en levensstijlen waarvoor ze ons waarschuwden dat die nooit meer zouden terugkeren: “Niets zal meer hetzelfde zijn”. Het “nieuwe normaal” zal ons nog steeds worden voorgesteld als een concessie die ons zal verplichten het verlies van vrijheden te aanvaarden die wij als vanzelfsprekend hadden beschouwd, en dienovereenkomstig zullen wij compromissen sluiten zonder de absurditeit te begrijpen van onze naleving en de obsceniteit van de eisen van hen die ons bevelen geven, die ons zulke absurde bevelen geven dat zij werkelijk een totale afstand van rede en waardigheid vereisen. Bij elke stap komt er een nieuwe draai aan de schroef en een volgende stap in de richting van de afgrond: als we onszelf niet tegenhouden in deze race naar collectieve zelfmoord, zullen we nooit meer terugkeren.

Het is onze plicht om het bedrog van deze Great Reset aan het licht te brengen, omdat hetzelfde bedrog kan worden toegeschreven aan alle andere aanvallen die in de loop van de geschiedenis hebben getracht het verlossingswerk teniet te doen en de tirannie van de Antichrist te vestigen. Want in werkelijkheid is dit waar de architecten van de Great Reset op uit zijn. De Nieuwe Wereldorde – een naam waarin de conciliaire Novus Ordo veelbetekenend doorklinkt – maakt de goddelijke kosmos ongedaan om een helse chaos te verspreiden, waarin alles wat de beschaving in de loop van millennia onder inspiratie van de Genade met zoveel moeite heeft opgebouwd, wordt omvergeworpen en verdorven, bedorven en ongedaan gemaakt.

Ieder van ons moet begrijpen dat wat er gebeurt niet het resultaat is van een ongelukkige opeenvolging van toevallige gebeurtenissen, maar veeleer beantwoordt aan een duivels plan – in die zin dat de Boze achter dit alles zit – dat door de eeuwen heen één enkel doel nastreeft: het vernietigen van het scheppingswerk, het tenietdoen van de Verlossing, en het tenietdoen van elk spoor van Goed op aarde. En om dit te bereiken is de laatste stap de vestiging van een synarchy waarin het bevel in handen is van een paar gezichtsloze tirannen die dorsten naar macht, die zijn overgegeven aan de aanbidding van dood en zonde en aan de haat tegen Leven, Deugd en Schoonheid omdat in hen de grootheid straalt van die God tegen wie zij nog steeds hun helse “Non serviam” roepen. De leden van deze vervloekte sekte zijn niet alleen Bill Gates, George Soros of Klaus Schwab, maar ook degenen die eeuwenlang in de schaduw hebben samengespannen om het Rijk van Christus omver te werpen: de Rothschilds, de Rockefellers, de Warburgs, en degenen die vandaag een verbond hebben gesloten met de hoogste niveaus van de Kerk, gebruik makend van het morele gezag van de Paus en de Bisschoppen om de gelovigen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren.

  Waarom ik een "Covid Ontkenner" werd

Wij weten dat de leugen het embleem van de duivel is, het onderscheidingsteken van zijn dienaren, het kenmerk van de vijanden van God en de Kerk. God is de Waarheid; het Woord van God is waar, en Hijzelf is God. De waarheid spreken, haar van de daken schreeuwen, het bedrog en zijn scheppers ontmaskeren is een heilig werk, en geen enkele katholiek – noch iemand die nog een greintje fatsoen en eergevoel over heeft – mag terugdeinzen voor deze plicht.

Ieder van ons is bedacht, gewenst en geschapen om God te eren en om deel uit te maken van een groot ontwerp van de Voorzienigheid: van alle eeuwigheid af heeft de Heer ons geroepen om met Hem te delen in het verlossingswerk, om mee te werken aan de redding van de zielen en de triomf van het Goede. Ieder van ons heeft thans de mogelijkheid partij te kiezen, hetzij voor Christus, hetzij tegen Christus, hetzij te strijden voor de zaak van het Goede, hetzij medeplichtig te worden aan de werkers der ongerechtigheid. De overwinning van God is zeer zeker, evenals de beloning die wacht op hen die de keuze maken om de strijd aan de zijde van de Koning der koningen aan te gaan, en de nederlaag van hen die de Vijand dienen is ook zeker, evenals hun eeuwige verdoemenis.

Deze farce zal ineenstorten; het zal onvermijdelijk ineenstorten! Laten wij ons allen met hernieuwde ijver inzetten om onze Koning de Kroon terug te geven die Zijn vijanden Hem hebben ontnomen. Ik vermaan u Onze Heer te laten heersen in uw zielen, uw gezinnen, uw gemeenschappen, in de natie, op het werk, in de scholen, in de wetten en rechtbanken, in de kunsten, in de media, op alle terreinen van het privé- en openbare leven.

We hebben zojuist de verjaardag gevierd van de verschijningen van de Onbevlekte Maagd aan de herderskinderen van Fatima: Laten we denken aan de waarschuwing van Onze Lieve Vrouw over de gevaren en de straffen die de wereld te wachten staan als ze zich niet bekeert en geen boete doet. “Dit soort demonen wordt alleen uitgedreven door bidden en vasten” (Mt 17,21), zegt de Heer. Terwijl wij wachten op een Paus die volledig gehoor geeft aan de verzoeken van de Moeder Gods door Rusland aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden, laten wij onszelf en onze gezinnen toewijden, volhardend in het leven van genade onder de standaard van Christus de Koning. Moge onze Allerheiligste Moeder en Koningin, Maria Allerheiligst, ook met Hem regeren.

Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

15 Mei 2021
Sabbato post Ascensionem

Open brief van aartsbisschop Viganò over Covid-19, het vaccin, en de Great Reset

Vorig artikelDr. Christiane Northrup verklaart de risico’s van COVID gevaccineerden spike-eiwitten overdracht naar ongevaccineerden
Volgend artikelHet Wereld Economisch Forum bekent zijn criminele plan om de wereldbevolking te ruïneren door de Great Reset
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Wat moet ik hier nou mee.
  Ik ben het voor ruim tweederde helemaal eens met de man.
  Maar wat hij er dan weer bij gaat halen, onvermijdelijk natuurlijk gezien zijn baan, daar mag ik dan weer niks over zeggen omdat ik anders discussies uitlok die hier niet gewenst zijn.
  Dat wordt dan moeilijk om het er over te hebben waar ik het helemaal niet mee eens ben in het verhaal.
  En ik heb deze reactie dan ook met veel voorzichtigheid aangekleed om maar nergens van beschuldigd te worden.
  Of moet ik her dan maar klakkeloos eens wat andere ergens over beweren of mee aankomen om niet in een gevaren zone te komen.

  • U heeft gelijk. Waarom, niet alleen in dit artikel, er een religie bij gehaald moet worden. De tekst is voor de rest duidelijk zat. Het is wel oké als hij daar de politiek mee benaderd omdat in vele landen de religie een dominante rol speelt

 2. Klopt. Zoals ook vandaag het Ad kopt dat muilkorven wel goed zijn.
  Dit volgens een “studie” waarvan de bron de twee meest omstreden instellingen in Duitsland zijn.

 3. Catholicism vs. Scripture: Mary

  ‘Is Mary a sinless “Queen of heaven” or a sinner who shares the same status as other believers in heaven? Is Mary among the church or above the church? It’s one or the other.

  We need to seek “the Scriptures daily to find out whether” (Acts 17:11) what Roman Catholicism teaches is true or not.’ – References can be found in the description.

  https://www.youtube.com/watch?v=MyZAPBW_lFY

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in