Een psychologische toestand van de maatschappij die bekend staat als “massavorming”, massavorming is een voorwaarde voor totalitarisme. Bij massavorming offert de bevolking vrijwillig haar vrijheid op, schrijft Dr. Joseph Mercola.

 • De centrale voorwaarde voor het optreden van massavorming is de afwezigheid van sociale banden. Met andere woorden, sociaal isolement op grote schaal, en dat is waar het bij de lockdowns om ging. Maar zelfs voor de pandemie, was sociaal isolement nog nooit zo hoog geweest.
 • De tweede voorwaarde is dat de meerderheid van de mensen het leven als zinloos en doelloos ervaart. De derde voorwaarde is wijdverspreide, vrij zwevende angst en ontevredenheid. Dit verwijst naar ontevredenheid en angst die geen duidelijke of vaststaande oorzaken hebben.
 • De vierde conditie is de vrij zwevende frustratie en agressie, die gewoonlijk volgt op de vorige drie condities. Nogmaals, de frustratie en agressie hebben geen aanwijsbare oorzaak.
 • Wanneer deze vier voorwaarden eenmaal algemeen verbreid zijn, kan er een massavorming ontstaan waardoor het totalitarisme kan opkomen en bloeien. Een belangrijke strategie om de massavorming te doorbreken en totalitarisme te voorkomen is dat andersdenkenden zich verenigen in een grote groep, waardoor de schuttingzitters die nog niet volledig gehypnotiseerd zijn een alternatief wordt geboden dan zich bij de totalitaristen aan te sluiten. Een andere strategie is zich luidkeels uit te spreken tegen het totalitaire regime, omdat dit de wreedheden beperkt.

In de video hierboven bespreekt Mattias Desmet, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent in België, de sociale voorwaarden waaronder een bevolking uiteindelijk bereid is haar vrijheid op te offeren.

Desmet, die ook een master in statistiek heeft, ontdekte eigenaardige anomalieën in statistische analyses die werden uitgevoerd tijdens de COVID-pandemie, waardoor hij besefte dat onze mondiale samenleving in een staat van “massavorming” begint te komen, een soort “collectieve hypnose” die nodig is voor de opkomst van een totalitair regime.

In dit podcast-interview van Aubrey Marcus bespreekt Desmet de stapsgewijze formule die resulteert in deze collectieve hypnose, en hoe deze formule de afgelopen twee jaar op de wereldbevolking is toegepast.

Natuurlijk waarschuwt hij ons om niet op deze weg voort te gaan en wijst hij op oplossingen die wij kunnen nemen, zowel individueel als collectief, om het verlies van vrijheid te voorkomen dat zeker zal volgen als wij niets doen.

Onzinnige modellering

Tegen eind februari 2020 begon Desmet naar de sterftecijfers en andere statistieken te kijken en besefte al snel dat er iets mis was met de modellen die aan het publiek werden gepresenteerd en werden gebruikt als rechtvaardiging om “niet-essentiële” bedrijven te sluiten en iedereen te vertellen thuis te blijven.

De modellen hadden de dreiging van SARS-CoV-2 sterk overdreven, en eind mei 2020 was dit “buiten redelijke twijfel bewezen”. Het Imperial College in Londen voorspelde bijvoorbeeld dat tegen eind mei 2020 ongeveer 80.000 mensen zouden sterven als Zweden geen lockdown zou opleggen. Welnu, Zweden verkoos niet tot lockdown over te gaan, en eind mei waren slechts 6.000 mensen met de diagnose COVID-19 gestorven.

Het vreemdste van alles was volgens Desmet dat iedereen zei dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gebaseerd waren op wiskundige modellen en wetenschap, maar toch “toen onomstotelijk was bewezen dat de oorspronkelijke modellen volkomen fout waren, gingen de maatregelen door alsof er niets aan de hand was en de modellen juist waren”.

Modellering en wetenschap waren dus duidelijk niet fundamenteel of zelfs maar een deel van de vergelijking. Dit, zegt Desmet, “was een duidelijk teken dat er iets aan de hand was op psychologisch niveau dat echt krachtig was.”

Een andere aanwijzing dat er echt iets mis was, was het feit dat geen van onze politieke leiders rekening hield met de nevenschade van hun tegenmaatregelen. Voor geen van de tegenmaatregelen was er een kosten-baten-risicoanalyse.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er inderdaad voor gewaarschuwd dat de maatregelen kunnen leiden tot meer hongerdoden. Maar op geen enkel moment was er een wiskundig model dat rekening hield met beide kanten van de medaille – de doden door het virus en de nevenschade van de tegenmaatregelen. En zonder een dergelijke analyse zouden wij niet kunnen beoordelen of de tegenmaatregelen schadelijker zijn dan het virus.

Telkens wanneer een volksgezondheidsmaatregel wordt overwogen, is een kosten-batenanalyse van essentieel belang. Zonder dat, kan men geen goede beslissing nemen. Maar hier zijn zulke basisprincipes genegeerd, alsof de nevenschade er niet toe deed.

De vier basisvoorwaarden voor “massavorming”

Welke psychologische dynamiek en processen zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor deze schijnbare blindheid? Na een paar maanden besefte Desmet eindelijk wat er aan de hand was. De samenleving was (en is nog steeds) in de ban van massahypnose, een psychologisch proces dat bekend staat als ‘massavorming’ dat in de samenleving ontstaat wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

De centrale voorwaarde is een gebrek aan sociale binding. Met andere woorden, sociaal isolement op grote schaal, en dat is waar het bij de lockdowns om ging. Ons werd allemaal verteld dat elk contact met anderen, inclusief leden van onze eigen familie, een doodvonnis kon betekenen.

Ik heb gehoord van mensen die meer dan een jaar lang niemand ontmoetten en voortdurend in hun huis opgesloten bleven uit angst voor besmetting. Maar sociaal isolement was al voor de pandemie een wijdverbreid probleem. Marcus haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat 25% van de ondervraagden geen enkele goede vriend heeft. Bovendien waren jongvolwassenen de eenzaamste leeftijdsgroep, en niet senioren zoals gewoonlijk wordt aangenomen.

  Terwijl de media alleen de aandacht vestigen op de "zeldzame bloedstolsels", zijn er in de VS en Europa al meer dan 10.000 sterfgevallen gemeld na het krijgen van de verschillende COVID-injecties

De westerse samenlevingen leden dus reeds vóór de pandemie aan een gebrek aan gemeenschap, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor het ontstaan van het “massavormingssyndroom”.

De tweede voorwaarde is dat de meerderheid van de mensen het leven als zinloos en doelloos ervaart. Desmet haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat de helft van alle volwassenen het gevoel heeft dat hun werk volkomen zinloos is en geen waarde biedt voor henzelf of anderen.

In een ander onderzoek uit 2012 zei 63% van de respondenten dat ze “slaapwandelend” door hun werkdag gaan en geen passie in hun werk leggen. Dus aan voorwaarde 2 voor massavorming was al voor de pandemie voldaan.

De derde voorwaarde is wijdverspreide zwevende angst en zwevende ontevredenheid. Vrij zwevende angst is angst die geen duidelijke of definitieve oorzaak heeft. Als u in de jungle bent en wordt achtervolgd door een leeuw, hebben u angst en vrees een natuurlijke, gemakkelijk aanwijsbare oorzaak – de leeuw.

Als u echter sociaal uitgesloten bent en het gevoel hebt dat uw leven geen zin heeft, kunt u een vrij zwevende angst hebben die niet gekoppeld is aan een mentale of fysieke voorstelling van een specifieke bedreiging. Te oordelen naar de populariteit van antidepressiva en andere psychotrope drugs, was ook aan voorwaarde nummer drie al lang voor de pandemie voldaan.

De vierde voorwaarde is de vrij rondzwevende frustratie en agressie, die gewoonlijk op de vorige drie voorwaarden volgen. Nogmaals, de frustratie en agressie hebben geen aanwijsbare oorzaak.

Als aan de voorwaarden is voldaan, ontstaat massavorming

Wanneer aan deze vier voorwaarden is voldaan door een voldoende groot deel van de samenleving, is deze rijp voor massavormingshypnose. Alles wat nu nog nodig is, is een verhaal waarin de bron of oorzaak van de angst wordt geïdentificeerd en uiteengezet, terwijl tegelijkertijd een strategie wordt aangereikt om die oorzaak aan te pakken en te neutraliseren.

Door deze strategie te aanvaarden en eraan deel te nemen, hebben mensen met vrij-zwevende angst het gevoel dat ze eindelijk de instrumenten hebben die ze nodig hebben om hun angsten te beheersen en paniek te vermijden. Ze hebben het gevoel dat ze alles weer onder controle hebben.

Interessant is dat zij zich in dit geval ook plotseling weer verbonden voelen met anderen, omdat zij allen dezelfde nemesis hebben herkend. Zij zijn dus verenigd in een heroïsche strijd tegen de mentale voorstelling van hun angst. Deze nieuwe solidariteit geeft hun leven ook een nieuwe betekenis en een nieuw doel.

Samen versterkt deze verbinding, hoewel gebaseerd op een valse vooronderstelling, de psychologische ontkoppeling van de werkelijkheid. Het verklaart waarom zovelen zich hebben ingeleefd in een duidelijk onlogisch narratief, en waarom ze bereid zijn deel te nemen aan de voorgeschreven strategie – “ook al is die volslagen absurd,” zegt Desmet.

“De reden waarom ze in het narratief trappen, is omdat het leidt tot deze nieuwe sociale band,” legt hij uit. Wetenschap, logica en correctheid hebben er niets mee te maken.

“Door het proces van massavorming schakelen ze over van de zeer pijnlijke toestand van sociaal isolement naar de tegenovergestelde toestand van maximale verbondenheid die in een menigte of een massa bestaat.

Dat leidt op zichzelf al tot een soort mentale roes, die de echte reden is waarom mensen zich aan het narratief houden, waarom mensen bereid zijn mee te gaan in het narratief, zelfs als het, zoals we al zeiden, volkomen verkeerd is, en zelfs als ze alles verliezen wat voor hen persoonlijk belangrijk is.”

Deze verliezen kunnen hun geestelijke en lichamelijke gezondheid, hun huizen, hun middelen van bestaan en hun materiële rijkdom betreffen. Niets van dit alles doet er toe als je onder de hypnotische betovering van massavorming bent. En dit, zegt Desmet, is een van de meest problematische aspecten van dit psychologische fenomeen. Massa’s mensen worden zelf-destructief door hun kortzichtige focus.

19e eeuwse massavorming

Gustave Le Bon, een Franse sociaal psycholoog die bekend staat om zijn studie van mensenmassa’s, zei eens:

“De massa’s hebben nooit gedorst naar de waarheid. Zij keren zich af van bewijs dat niet naar hun smaak is, en geven er de voorkeur aan dwalingen te vergoddelijken, als dwalingen hen verleiden. Wie hen illusies kan bezorgen is gemakkelijk hun meester; wie probeert hun illusies te vernietigen is altijd hun slachtoffer.”

Le Bon’s boek, “The Crowd: A Study of the Popular Mind,” gaat dieper in op de kenmerken van menselijke menigtes en hoe mensen, wanneer ze in groepen bijeen zijn, de neiging hebben om bewuste overpeinzingen op te geven ten gunste van onbewuste groepsacties.

Hij waarschuwde dat we in een toestand terecht zouden komen waarin groepsvorming de norm wordt, als de samenleving niet oppast en het sociale isolement en de anti-religieuze gedachte dat het leven geen zin heeft, bestrijdt. Deze psychologisch beschadigde mensen zouden het overnemen, en dat is precies wat er gebeurde.

  Bill Gates in India's Hooggerechtshof aangeklaagd voor COVID-19 vaccinmoord - doodstraf geëist

Een belangrijk voorbeeld is het nazi-regime. Desmet wijst erop dat dictaturen gewoonlijk tot stand komen door het gebruik van brute kracht en angst, terwijl het naziregime – en het leiderschap waar wij nu mee te maken hebben – aan de macht kwam door dit diepe psychologische fenomeen dat bekend staat als massavorming.

Mensen namen gewillig deel aan de wreedheden van de nazi’s vanwege de psychologische toestand waarin de samenleving verkeerde, het fenomeen van massavorming, en niet omdat zij hun leider vreesden.

Belangrijkste verschil tussen dictatuur en totalitarisme

Het is dus belangrijk te beseffen dat klassieke dictaturen en totalitarisme verschillende oorzaken hebben. In een klassieke dictatuur wordt de dictator in de regel milder en minder agressief zodra de dissidenten, zijn oppositie, het zwijgen is opgelegd. Als hij eenmaal de macht volledig in handen heeft, hoeft hij niet langer agressief te zijn en kan hij zijn toevlucht nemen tot andere middelen om de controle te behouden.

In een totalitaire staat is precies het tegenovergestelde het geval. Dit is voor ons van cruciaal belang, want wanneer in een totalitaire samenleving de oppositie het zwijgen wordt opgelegd, begaat de staat zijn grootste en wreedste gruweldaden.

Een voorbeeld hiervan is de zuivering van Stalin in de jaren dertig, die in één decennium leidde tot de dood van zo’n 80 miljoen mensen. In het midden van de jaren dertig begon het nazi-regime ook met zijn krankzinnige zuivering die tot de Holocaust leidde. Beide gebeurden nadat de vocale oppositie tot zwijgen was gebracht.

We staan nu op een nieuw keerpunt in de geschiedenis waar het verzet tegen de pandemische waanzin tot zwijgen wordt gebracht. Als we willen dat de mensheid overleeft en niet bezwijkt onder het wereldwijde totalitarisme, moeten we ons ertegen blijven uitspreken, want als we stoppen, zullen de echte wreedheden beginnen. Met andere woorden: We hebben nog niets gezien. Het ergste moet nog komen – als we blijven zwijgen.

Hier is nog een belangrijk punt. Totalitaire regimes stoppen niet met het begaan van gruweldaden zodra de oppositie is verslagen. Ze breiden zich alleen uit naar nieuwe groepen. Desmet vertelt hoe Stalin van de ene zondebok naar de andere ging omdat hij geen groepen meer had om de schuld te geven en ze liet vermoorden. Uiteindelijk vermoordde hij de helft van zijn communistische partijleden, ook al hadden de meesten niets misdaan en waren ze hem trouw.

Dat is iets om over na te denken in onze huidige situatie. Op dit moment zijn de “anti-vaxxers” de oppositie die het totalitaire regime probeert te vernietigen. Zodra er geen “anti-vaxxers” meer zijn, stel, theoretisch, dat iedereen in de wereld de prik heeft gekregen, dan zou de oppositie die moet worden weggewerkt een andere groep worden.

Dus als u nu “gevaccineerd” bent en al uw boosters hebt gehad en de kruistocht aanmoedigt tegen degenen die de prik niet willen, weet dan dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het uw beurt is om ergens het slachtoffer van te worden.

Het tragische einde dat alle massavorming-samenlevingen te wachten staat

Het lot van hen die bezwijken voor massavorming en totalitarisme omarmen is in zekere zin bijzonder tragisch, vanwege een ander merkwaardig iets dat zich voordoet. Mensen die in de ban zijn van het totalitarisme zijn het er uiteindelijk vaak over eens dat ze het verdienen om te sterven en gaan bereidwillig hun dood tegemoet. Dit, zegt Desmet, is wat er gebeurde met veel van Stalin’s partijleden die zonder duidelijke reden ter dood veroordeeld werden.

Zoals Marcus opmerkt, is dit in feite geestelijke moord, het doden van de geest. Het psychologische proces van geestelijke moord degradeert de geestelijke vermogens zodanig dat rationeel denken niet meer mogelijk is en men diepgelovig wordt. In deze toestand zal men elk narratief geloven zonder kritisch na te denken.

Massavorming creëert ook altijd meer van de voorwaarden die het in de eerste plaats mogelijk maakten om te ontstaan. Dus, uiteindelijk zullen mensen die onder massavorming hypnose zijn een groter sociaal isolement dan ooit tevoren voelen, minder betekenis en doel in het leven, en meer vrij zwevende angst en vrij zwevende agressie dan voorheen.

Massa-vorming wist ook de individualiteit uit. De groep wordt allesbepalend en het individu onbelangrijk. Daarom is het aanvaardbaar en aangenaam te horen dat jij, je ouders of kinderen het verdienen of moeten sterven voor de verbetering van de samenleving.

Iedereen wordt in principe even dom, zegt Desmet. Het maakt niet uit hoe slim of intelligent ze daarvoor waren. Ze verliezen alle vermogen om kritisch te denken, ze verliezen alle individuele kwaliteiten.

Toegepast op vandaag, is dit schokkend relevant. Het helpt verklaren hoe en waarom ouders bereid zijn hun kinderen in de rij te laten staan voor een experimentele injectie die hen kan uitschakelen of doden. “Totalitarisme is een monster dat ALTIJD zijn eigen kinderen verslindt,” zegt Desmet.

“Iedereen wordt in wezen even dom,” zegt Desmet. “Het maakt niet uit hoe slim of intelligent ze daarvoor waren. Ze verliezen elk vermogen tot kritisch denken, ze verliezen alle individuele kenmerken.”

Toegepast op vandaag, is dit schokkend relevant. Het helpt verklaren hoe en waarom ouders bereid zijn hun kinderen in de rij te zetten voor een experimentele injectie die hen kan uitschakelen of doden. “Totalitarisme is een monster dat ALTIJD zijn eigen kinderen verslindt,” zegt Desmet.

  Is wetenschap een bedreiging voor de menselijke gezondheid geworden?

Massavorming in actie

Een ander belangrijk punt is dat gewoonlijk slechts 30% van de mensen in een totalitaire samenleving daadwerkelijk in de hypnotische ban is van de massavorming. Het lijkt meer, maar ze zijn in de minderheid.

Er is echter nog eens 40% die gewoon met het programma meegaat, ook al zijn ze niet overtuigd. Zij willen niet opvallen door tegen de heersende stroming in te gaan. De resterende 30% is niet gehypnotiseerd en wil de anderen wakker schudden.

Een belangrijke strategie om de massale formatie te doorbreken en totalitarisme te voorkomen is dat andersdenkenden zich verenigen in een grote groep, waardoor de nog niet volledig gehypnotiseerde weigeraars een alternatief wordt geboden dan zich bij de totalitaristen aan te sluiten.

De zogenaamde Ash-experimenten hebben duidelijk aangetoond dat zeer weinig mensen, slechts 25%, bereid zijn tegen de massa in te gaan, hoe absurd en duidelijk verkeerd de mening van de massa ook is. Twee derde van het volk is bereid zich bij de “idiocratie” aan te sluiten.

Keer op keer laten massale vormingsgebeurtenissen en experimenten ons zien dat er drie groepen mensen zijn: zij die in de ban raken en werkelijk geloven dat het foute antwoord het goede is; zij die weten dat het antwoord fout is, maar de waarheid niet durven zeggen, zodat ze instemmen met wat ze weten dat fout is; en zij die weten dat het antwoord fout is en dat ook zeggen.

Hoe de massavorming te doorbreken

Dit alles wijst naar wat het antwoord is. Wat dissidenten volgens Desmet moeten doen is zich verenigen tot één grote groep. Dit geeft de grootste groep van 40% – de schuttingzitters die alleen maar meedoen omdat ze bang zijn om te worden uitgestoten – een alternatief sociaal bindingsplatform.

De meesten van hen zullen zich waarschijnlijk aansluiten bij de dissidente anti-totalitaire groep in plaats van de totalitaire mentaliteit te volgen waarmee zij het niet volledig eens zijn. Op dat moment is de massavorming ten einde. Het is gedaan met de totalitaire staat omdat de neutrale schuttingzitters, die het mogelijk maakten dat de massavorming wortel kon schieten en kon groeien, nu niet langer deelnemen aan dat proces. En zonder massavorming kan een totalitaire machtsovername niet slagen.

Ten tweede moeten we ons blijven uitspreken – Luidkeels. Je mond open doen kan helpen om het aantal mensen dat gehypnotiseerd wordt te beperken. Het kan ook sommigen wakker schudden die al in de ban zijn van massavorming. Volgens Desmet is ook gebleken dat het uitspreken van woorden de wreedheden beperkt.

“Naar mijn mening is stoppen met spreken geen optie,” zegt hij. “Het is het belangrijkste wat we kunnen doen.”

Het is niet gemakkelijk. Zoals Marcus en Desmet hebben besproken, heeft een totalitair regime het voordeel dat het de berichtgeving kan controleren via gecentraliseerde media. Het is dan ook geen verrassing dat de massamedia een belangrijk instrument zijn om met succes massavorming tot stand te brengen.

Een derde actiepunt is het creëren van parallelle structuren. De kracht van deze strategie werd aangetoond door Vaclav Havel, een politieke dissident die uiteindelijk president van Tsjecho-Slowakije werd. Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het er moreel buiten staat.

Zodra er genoeg parallelle structuren zijn gecreëerd, ontstaat er een parallelle cultuur die fungeert als een toevluchtsoord voor de rede binnen de totalitaire wereld. Havel legt deze strategie uit in zijn boek, De macht van de machtelozen. Zoals Desmet stelt, totalitarisme zal altijd eindigen met zichzelf te vernietigen. De psychologische fundamenten zijn zo zelfdestructief dat het systeem in elkaar stort. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat een totalitair systeem lang kan overleven voordat het ineenstort, en dat er uiteindelijk meestal maar weinig overlevenden zijn. Desmet is echter van mening dat dit nieuwe wereldwijde totalitarisme instabieler is dan regionale dictatoriale totalitaire systemen, zodat het zichzelf sneller kan vernietigen. De sleutel is dus om buiten het totalitaire systeem te overleven terwijl we wachten tot het zichzelf vernietigt.

Toch moeten wij ons met woord en daad verzetten om de wreedheden te beperken en de schade te beperken.

Uiteindelijk is het, net als in de geneeskunde, veel gemakkelijker totalitarisme te voorkomen dan te proberen er ons later van te bevrijden. Daartoe moeten wij de vier hoofdoorzaken van massavorming in de samenleving voorkomen: sociaal isolement, doelloosheid, vrij zwevende ontevredenheid/angst en vrij zwevende frustratie/agressie. Dit zal de taak zijn van hen die overblijven wanneer dit wereldwijde totalitaire experiment mislukt en ten val komt.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Prof. Dr. Mattias Desmet: “Blijf je uitspreken. Als er andere stemmen zijn in de publieke ruimte, dan zal de massahypnose verstoord worden.”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelExplosieve studie over massale vaccinatierisico’s voor zwangere vrouwen ingetrokken, omdat het “ongerustheid zou veroorzaken bij aanstaande ouders die van plan zijn een kind te krijgen”
Volgend artikelKijk wat de media hebben gedaan – het is onvergeeflijk
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. Dit is oorlog. Oorlogen gaan altijd gepaard met massale desinformatie om het juiste vijandbeeld op te wekken. Daarom zijn de contracten van ‘Operation Wharpspeed’ allemaal getekend – niet met Pfizer, Moderna, en J&J, maar met de standaard aannemers van de Amerikaanse Defensie!
  Zie bijgaande korte video van 1,5 minuut. Hebt u een deel van het verhaal. Zie ook bronvermelding bij de video.
  Wat we nu meemaken komt verdacht dicht in de buurt bij zaken waar het boek Openbaring over schrijft.
  Zie:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-9

  • Hallo Peter, dat filmpje is erg interessant. Bedankt. Hoe meer ik graaf in de informatie waarover gesproken wordt, hoe interessanter het wordt. Als de Trump aanhangers dit toch eens wisten.
   https://childrenshealthdefense.org/news/operation-warp-speed-cia-linked-contractor-covid-vaccine/
   En meer.
   En in deze video zegt die man ook zeer raken dingen in slechts korte tijd:
   https://www.youtube.com/watch?v=pbfA5qlSTc8

   Wb de Openbaring – zat er maar een datum bij. Dat zou helpen. Want we maken dit soort rotzooi nu al eeuwen mee. (Echter, wat ik zelf al zei, het verschil is dat het geklooi nu GLOBAAL is, EN mbv technologie, EN ook in het lucht gewelf, dus wie weet.. is de datum eigenlijk wel duidelijk.)

   • Hi Born Again Alien,

    Dank voor je reactie.
    Die tweede korte video had ik eveneens gemaakt, dus die kende ik al. Deze site komt het vandaan. Video van ca 50 minuten – heel interessant. Staat nog veel meer op. De hele website staat bomvol info, die je verder nergens leest.
    https://thereisnopandemic.net/2021/11/15/who-they-are-the-names-and-faces-of-the-people-who-are-killing-humanity-12-november-2021/

    Hij beweert ook de feitelijk poppetjes te weten die het Covid-schandaal op hun geweten hebben. De bekende namen Gates, Schwaab, Zuckerberg maar ook wie je er niet achter zou zoeken zoals Lagarde en Dustin Moskovitz. Echter, de pagina vraagt hem om nadere uitleg daarover en die is nog niet gekomen. Dus ik weet niet waar hij dit vandaan heeft. Kan het zelf ook niet verifiëren.

    Dan Openbaring. Gister stuitte mijn vrouw op een video, die in het kader van Openbaring 9 erg interessant is, voor wat betreft de ‘rook’. Ik zet dat nog wel even op mijn website. Mogelijk een combi nano in de atmosfeer – 5G-info/manipulatie – geestelijke machten hemelse gewesten: dit is mogelijk de capstone, de top die tot in de hemel zou moeten reiken van Gen.11! Echter, het is de Abyssos waarmee mensen worden verbonden – leugenaar van de beginne is bezig als engel van het licht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in