Tijdens de ondertekeningsceremonie van de toetreding van de vier nieuwe regio’s tot de Russische Federatie op 30 september verklaarde president Vladimir Poetin dat er een “revolutionaire transformatie van de wereld” aan de gang is en dat er “geen terugkeer naar de oude orde” zal zijn. Zoals verwacht werd zijn toespraak grotendeels genegeerd of weggehoond door de westerse mainstream media:

“Onze landgenoten, onze broeders en zusters in Oekraïne die deel uitmaken van ons verenigde volk, hebben met eigen ogen gezien wat de heersende klasse van het zogeheten Westen heeft voorbereid voor de mensheid als geheel. Ze hebben hun maskers laten vallen en laten zien waar ze werkelijk van gemaakt zijn.

Toen de Sovjet-Unie ineenstortte, besloot het Westen dat de wereld en wij allen zich permanent aan zijn dictaten zouden onderwerpen. In 1991 dacht het Westen dat Rusland na zo’n schok nooit meer zou opstaan en uit zichzelf in elkaar zou vallen. Dit was bijna gebeurd. Wij herinneren ons de verschrikkelijke jaren negentig, hongerig, koud en hopeloos. Maar Rusland bleef overeind, herleefde, werd sterker en nam zijn rechtmatige plaats in de wereld in.”

Ondertekeningsceremonie voor de toetreding van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de regio’s Zaporozhye en Kherson in de Sint-Joriszaal van het Grote Kremlin Paleis.

“Ondertussen bleef het Westen zoeken naar een nieuwe kans om ons een slag toe te brengen, om Rusland te verzwakken en op te splitsen… om onze volkeren tegen elkaar op te zetten en te veroordelen tot armoede en uitroeiing. Zij kunnen er geen vrede mee hebben dat zo’n groot land met zo’n enorm grondgebied en zijn natuurlijke rijkdommen, hulpbronnen en bevolking niet kan en wil doen wat een ander wil.

Westerse landen zeggen al eeuwenlang dat zij andere landen vrijheid en democratie brengen. Niets is minder waar. In plaats van democratie te brengen, onderdrukken en exploiteren ze, en in plaats van vrijheid te geven, maken ze slaven en onderdrukken ze. De unipolaire wereld is inherent antidemocratisch en onvrij; ze is door en door vals en hypocriet.

Willen wij in Rusland “Ouder nummer één, ouder nummer twee en ouder nummer drie” in plaats van Moeder en Vader? Willen wij dat onze scholen onze kinderen perversiteiten opleggen die leiden tot verloedering en uitroeiing? Willen wij hen het idee inprenten dat er naast Vrouw en Man nog andere geslachten bestaan, en hen een geslachtsveranderende operatie aanbieden? Dit alles is voor ons onaanvaardbaar. Wij hebben zelf een andere toekomst.

Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites gericht is tegen alle samenlevingen, inclusief de burgers van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor ons allen. Deze volledige ontkenning van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op het omgekeerde van religie – puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen zelf.

De wereld is een periode ingegaan van een fundamentele, revolutionaire transformatie. Er ontstaan nieuwe machtscentra. Zij vertegenwoordigen de meerderheid van de internationale gemeenschap. Zij zijn bereid om niet alleen hun belangen te verkondigen, maar deze ook te beschermen. Zij zien in de multipolariteit een kans om hun soevereiniteit te versterken, wat betekent dat zij echte vrijheid, historische vooruitzichten en het recht op hun eigen onafhankelijke, creatieve en onderscheidende vormen van ontwikkeling krijgen.

Er zijn veel gelijkgestemden in Europa en de Verenigde Staten, en wij voelen en zien hun steun. Een in wezen emancipatoire, antikoloniale beweging tegen de unipolaire hegemonie krijgt vorm in de meest uiteenlopende landen en samenlevingen. De kracht ervan zal mettertijd alleen maar toenemen. Het is deze kracht die onze toekomstige geopolitieke realiteit zal bepalen.”

“De vernietiging van de westerse hegemonie is onomkeerbaar,” besloot Poetin.

JFK’s vergeten ‘Vrede voor altijd’-toespraak

President John F. Kennedy, onder invloed van de Cubaanse Raketcrisis toen de wereld aan de rand van de vernietiging werd gebracht, hield op 10 juni 1963 een even gedenkwaardige toespraak aan de Amerikaanse Universiteit:

“Ik heb deze tijd en plaats gekozen om een onderwerp te bespreken waarover te vaak onwetendheid heerst en de waarheid te zelden wordt ingezien – toch is het het belangrijkste onderwerp op aarde: wereldvrede.

Wat voor soort vrede bedoel ik? Wat voor soort vrede zoeken wij? Geen Pax Americana die de wereld wordt opgedrongen door Amerikaanse oorlogswapens. Niet de vrede van het graf of de veiligheid van de slaaf.

Ik heb het over echte vrede, het soort vrede dat het leven op aarde de moeite waard maakt, het soort vrede dat mannen en naties in staat stelt te groeien en te hopen en een beter leven op te bouwen voor hun kinderen – niet alleen vrede voor Amerikanen maar vrede voor alle mannen en vrouwen – niet alleen vrede in onze tijd maar vrede voor alle tijden.

Ik spreek over vrede vanwege het nieuwe gezicht van oorlog. Totale oorlog heeft geen zin in een tijdperk waarin grootmachten grote en relatief onkwetsbare nucleaire strijdkrachten in stand kunnen houden en weigeren zich over te geven zonder hun toevlucht te nemen tot die strijdkrachten. Het heeft geen zin in een tijdperk waarin één enkel kernwapen bijna tien keer de explosieve kracht bevat die door alle geallieerde luchtmachten in de Tweede Wereldoorlog is geleverd. Het heeft geen zin in een tijdperk waarin het dodelijke vergif van een nucleaire uitwisseling door wind, water, bodem en zaad naar alle uithoeken van de wereld en naar nog ongeboren generaties wordt vervoerd.

Tegenwoordig zijn de uitgaven van miljarden dollars per jaar voor wapens die worden aangeschaft om ervoor te zorgen dat we ze nooit hoeven te gebruiken, essentieel om de vrede te bewaren. Maar de aanschaf van dergelijke nutteloze voorraden – die alleen maar kunnen vernietigen en nooit creëren – is zeker niet de enige, laat staan de meest efficiënte manier om vrede te verzekeren.

…waar we ook zijn, we moeten allemaal in ons dagelijks leven het eeuwenoude geloof waarmaken dat vrede en vrijheid samengaan. In te veel van onze huidige steden is de vrede niet veilig omdat de vrijheid onvolledig is. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht op alle overheidsniveaus – lokaal, staats- en nationaal – om die vrijheid voor al onze burgers te bieden en te beschermen met alle middelen die binnen hun macht liggen…

Dit alles staat niet los van de wereldvrede. “Als iemands wegen de Heer behagen”, zegt de Schrift, “maakt hij zelfs zijn vijanden tot vrede met hem”. En is vrede niet… in wezen een kwestie van mensenrechten – het recht om ons leven te leiden zonder angst voor verwoesting…?

De Verenigde Staten zullen, zoals de wereld weet, nooit een oorlog beginnen. Wij willen geen oorlog. Wij verwachten nu geen oorlog. Deze generatie Amerikanen heeft al genoeg – meer dan genoeg – van oorlog en haat en onderdrukking. Wij zullen voorbereid zijn als anderen dat wensen. Wij zullen alert zijn om te proberen het te stoppen. Maar we zullen ook ons deel doen om een wereld van vrede op te bouwen waarin de zwakken veilig zijn en de sterken rechtvaardig. Wij staan niet machteloos tegenover die taak en zijn niet hopeloos wat betreft het welslagen ervan. Vol vertrouwen en zonder angst werken wij verder – niet naar een strategie van vernietiging maar naar een strategie van vrede.”

“De mens heeft in zijn sterfelijke handen de macht om alle vormen van menselijke armoede en alle vormen van menselijk leven af te schaffen.” – JFK in zijn inaugurele rede van 1961

Opkomst en ondergang van een hegomoon

  Meer dan 1.000 Oekraïense mariniers geven zich over in Mariupol

De toespraak van Kennedy verdween snel uit het geheugen nadat hij slechts vijf maanden later was vermoord. Zijn opvolger Lyndon B. Johnson voerde de oorlog in Vietnam snel op, waarbij hij ervoor koos de pijnlijke Franse koloniale lessen van tien jaar eerder te negeren, evenals de waarschuwing van president Charles de Gaulle dat “… u stap voor stap zult wegzinken in een bodemloos militair en politiek moeras“. LBJ ging met volle kracht vooruit en gebruikte een valse vlag aanval in de Golf van Tonkin in augustus 1964 om een half miljoen Amerikaanse troepen naar de jungle van Indochina te sturen.

Een zogenaamde Noord-Vietnamese aanval op de USS Madoxx werd gebruikt als excuus om de Vietnamoorlog op te voeren, die uiteindelijk 58.220 Amerikaanse en meer dan twee miljoen Vietnamese, Laotiaanse en Cambodjaanse levens kostte.

Ook al gebeurde dit onder het mom van “verdediging van de democratie en de vrijheid”, het logenstraft toch JFK’s bewering dat de Verenigde Staten nooit een oorlog zouden beginnen.

Shock and Awe in Bagdad, maart 2003 bij het begin van de oorlog om de wereld te ontdoen van Saddam’s niet-bestaande massavernietigingswapens; wanneer de kinetische fase van een oorlog is voltooid, wordt deze vervangen door een economische shock and awe, waarbij de economie van het doelland wordt geplunderd.

De voormalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl sluit zich aan bij Poetin’s voorstelling van de uitbuitende koloniale mentaliteit van het Westen:

“Het tijdperk van de ‘Seven Sisters’, een kartel van oliemaatschappijen dat de oliemarkt verdeelde, kwam tot een einde (in de jaren 1970). Maar voor Amerikaanse beleidsmakers – althans, psychologisch – duurt dit tijdperk nog steeds voort. “Het is onze olie”, is een uitdrukking die ik vaak in Washington hoor. Die stemmen waren bijzonder luid tijdens de illegale, door de VS geleide invasie van Irak in 2003. Om de kern van het conflict in Oekraïne – waar een proxy-oorlog woedt – echt te begrijpen, moet men de confrontatie aldus uitsplitsen: de VS en hun Europese bondgenoten, die de wereldwijde financiële sector vertegenwoordigen en steunen, zijn in wezen verwikkeld in een strijd tegen de energiesector van de wereld.” schreef Kneissl op 13 oktober voor de The Cradle.

Hoogleraar politieke studies Radhika Desai geeft lezingen in dezelfde trant:

“Het conflict dat het Westen de inval van Rusland in Oekraïne noemt… is geen conflict tussen Oekraïne en Rusland; het is een fase in de hybride oorlog die het Westen al tientallen jaren voert tegen elk land dat een ander economisch pad kiest dan onderwerping aan de Verenigde Staten. In de huidige fase neemt deze oorlog de vorm aan van een door de VS geleide NAVO-oorlog om Oekraïne. In deze oorlog is Oekraïne het terrein, en een pion – een die kan worden opgeofferd. Dit feit wordt verborgen gehouden door de westerse propaganda waarin de Russische president Vladimir Poetin wordt afgeschilderd als een gek of een duivel die vastbesloten is de Sovjet-Unie te herscheppen. Dit sluit elke vraag uit over waarom Poetin dit doet, over de beweegredenen voor Russische acties.

De Verenigde Staten, die zonder succes hebben geprobeerd de wereld te domineren, voeren deze oorlog om hun historische achteruitgang, het verlies van wat er nog over is van hun macht, af te remmen. Dit verval is de afgelopen decennia versneld doordat het neoliberalisme het kapitalistische economische systeem onproductief, gefinancialiseerd, roofzuchtig, speculatief en ecologisch destructief heeft gemaakt, waardoor de toch al twijfelachtige aantrekkingskracht van Washington op zijn bondgenoten overal ter wereld enorm is afgenomen.”

Met een jaarlijks budget van bijna een biljoen dollar is het Amerikaanse leger ver verwijderd van zijn Hollywood-imago van sterke, slanke vechtmachine. Dit werd bevestigd door niemand minder dan de voormalige minister van Defensie Donald Rumsfeld, die op 10 september 2001 onthulde dat auditors van het Pentagon hadden vastgesteld dat 25% van het militaire budget niet kon worden verantwoord, en dat er 2,3 biljoen dollar ontbrak.

  Situatierapport 21/2 - Terminale aanpak

De volgende dag echter werd de oorlog tegen verspilling ingehaald door de “oorlog tegen terreur” en werd alles vergeven en vergeten. De zaken gingen gewoon door.

De huidige vervallen staat van het Amerikaanse leger wordt weerspiegeld in de sombere rekruteringscijfers: het leger kondigde op 1 oktober aan dat het – ondanks het aanbieden van inschrijvingsbonussen tot 50.000 dollar – er nog steeds in was geslaagd zijn inschrijvingsdoelstelling met 25% te missen.

De meest waarschijnlijke oorzaken: een op de drie Amerikanen heeft overgewicht of is anderszins ongeschikt, de Covid-“vaccinatie”-verplichtingen, en ten slotte de verdediging door het Pentagon van de LGBTQ/transgender-ideologie, die het middelpunt is geworden van de “talrijke verwezenlijkingen” van het Biden-regime, maar die a priori potentiële conservatieve en religieus gezinde kandidaten elimineert, die gewoonlijk de ruggengraat van het leger vormen.

Na verplichte inentingen moeten rekruten een doctrine volgen waarin de nadruk wordt gelegd op “gelijkheid en rechten van minderheden” voordat ze worden losgelaten om overal ter wereld dood en verderf te zaaien ter verdediging van de mensenrechten.

Het Nieuwe Normaal: “Drag Queens” zijn nu verantwoordelijk voor het onderwijzen van biologie aan kinderen, inclusief dat

72 geslachten bestaan – volgens peilingen beschouwt een derde van generatie Z zichzelf als “gender fluid” – en dat is waar Poetin in zijn toespraak naar verwees.

De winnaar krijgt alles

“Oekraïne’s Blitzkrieg betekent dat Rusland de oorlog niet kan winnen,” luidt een typische kop van de mainstream media, waarin het strategische succes van Rusland wordt gebagatelliseerd en de tactische tegenslagen worden uitvergroot, zodat het lijkt alsof de oorlog voor Poetin een moeras wordt.

Dit is iets waar geopolitiek analist Pepe Escobar het niet mee eens is: ” … in slechts 7 maanden tijd annexeerde Rusland 120.000 km2 – of 22% van het Oekraïense grondgebied – dat bijna 90% van het BBP produceert en meer dan 5 miljoen burgers telt. Onderweg hebben de geallieerde strijdkrachten het Oekraïense leger vernietigd, wat ze 24/7 blijven doen; miljarden dollars aan NAVO-apparatuur; de ondergang van de meeste westerse economieën versneld; en de notie van Amerikaanse hegemonie verdampt…”

Het Amerikaanse leger heeft aangetoond niet in staat te zijn een Taliban-troepenmacht in Afghanistan te verslaan en maakt geen kans tegen Rusland, zoals militair deskundige Scott Ritter in 2017 bevestigde:

“De NAVO zou totaal overklast zijn in een conventionele oorlog met Rusland… Vandaag de dag blijven de NAVO en de Amerikaanse antipantserwapens een inhaalslag maken ten opzichte van de nieuwe innovaties van de Russen. De Amerikanen houden ervan het Russische leger te kwantificeren als ‘bijna gelijk’ qua capaciteiten; in werkelijkheid zijn het de Amerikaanse en NAVO-pantsertroepen die ‘bijna gelijk’ zijn aan hun Russische tegenhangers, en er zijn tegenwoordig veel meer Russische tanks in Europa dan NAVO- en Amerikaanse.”

In plaats van dat Rusland zonder raketten en munitie zit, zoals vaak wordt beweerd, zijn het de VS en de NAVO die hun magazijnen hebben geleegd en zonder wapens zitten, zoals CNBC meldt: “In de Amerikaanse wapenindustrie is het normale productieniveau voor artillerierondes voor de 155mm houwitser – een zwaar artilleriewapen met groot bereik dat momenteel wordt gebruikt op de slagvelden van Oekraïne – ongeveer 30.000 granaten per jaar in vredestijd. De Oekraïense soldaten… verbruiken die hoeveelheid in ongeveer twee weken.” Het Pentagon zoekt nu Amerikaanse bedrijven om meer granaten te bouwen, terwijl de aan Oekraïne beloofde nieuwe HIMARS-systemen nog jaren op zich zullen laten wachten.

De pijnlijke waarheid voor de NAVO is dat de decennialange verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden haar onvoldoende industriële capaciteit heeft opgeleverd om een langdurige oorlog te voeren tegen een “bijna-gelijke” tegenstander.

  Genoeg: Waarom westerse leiders en bevolkingen oproepen om de geldstroom naar Oekraïne stop te zetten

Dit alles wordt genegeerd door de westerse media, die met sensationele koppen als “In Washington, Putin’s Nuclear Threats Stir Growing Alarm and Putin Prepared to Use Nuclear Weapons, de illusie wekken dat Rusland zwaar aan het verliezen is en tot alles zal overgaan om de zaken te keren.

Zo werd voormalig CIA-directeur en gepensioneerd generaal David Petraeus op 2 oktober geïnterviewd door ABC News en verklaarde dat Rusland “wanhopig is na een reeks tegenslagen” en beloofde vervolgens dat als het kernwapens zou gebruiken, de VS het Russische leger in Oekraïne zou vernietigen en zijn marinevloot tot zinken zou brengen.

Wat Petraeus – beter bekend omdat hij beide ‘surges’ in Irak en Afghanistan heeft verloren – niet vermeldt, is dat de VS de enige nucleaire supermacht is met een ‘first strike’-beleid, dat wordt gedefinieerd als een “…aanval op het nucleaire arsenaal van een vijand die effectief vergelding tegen de aanvaller voorkomt. Een succesvolle eerste aanval zou vijandelijke raketten die klaar zijn voor lancering lamleggen en voorkomen dat de tegenstander andere raketten klaarmaakt voor een tegenaanval door de nucleaire voorraden en lanceerinstallaties van de vijand aan te vallen.”

Volgens dit beleid “heeft de Amerikaanse president het recht om, zonder overleg, een preventieve nucleaire aanval te bevelen – niet alleen als vergelding… Onze kernkoppen kunnen worden gelanceerd ter verdediging van bondgenoten, na het begin van een conventionele oorlog waarbij onze troepen betrokken zijn… of als reactie op een oorlogszuchtige dreiging van een nucleaire staat.”

Aan de andere kant staat de Russische doctrine van basisprincipes geen onuitgelokt gebruik van kernwapens toe – tactisch of strategisch. In ieder geval heeft Rusland absoluut geen behoefte aan tactische kernwapens, omdat het beschikt over het krachtigste conventionele wapen dat er bestaat, bijgenaamd FOAB – Vader van alle bommen – een thermobarische bom met een explosievermogen van 44 ton TNT; belangrijker is dat deze wapens geen straling uitzenden, omdat een nucleaire neerslag zowel een onmiddellijke als een langdurige bedreiging zou vormen voor zijn troepen en voor de plaatselijke burgers – van wie de meesten naar verwachting ooit loyale Russische burgers zullen worden.

FOAB gedropt door een Tu-160 bommenwerper op de Opuk trainingsbasis in de Zwarte Zee in 2016; dit projectiel is ontworpen om doelen te verdampen en structuren in te laten storten door het ontsteken van een brandstof-luchtmengsel in de lucht.

Ongeveer 150 Amerikaanse B61-kernbommen bevinden zich op zes luchtmachtbases in Europa.

Kunstenares Marina Abramovich en Jacob Rotschild poseren voor een schilderij met de titel “Satan Summoning His Legions” door Thomas Lawrence in de Royal Academy of Arts; Lord Rotschild & Co. controleren de meeste activa van de planeet.High Noon voor de NAVO, Middernacht voor de mensheid?

100 seconden voor middernacht volgens het Bulletin of the Atomic Scientists, dat nu waarschuwt dat we nog nooit zo dicht bij een nucleaire holocaust zijn geweest en voor de deur van het onheil staan.

De NAVO heeft op 17 oktober ‘Steadfast Noon’ gelanceerd, haar jaarlijkse nucleaire oefeningen die zullen duren tot 30 oktober en die plaatsvinden op 600 mijl van de Russische grens met 14 landen en luchtmachten uit de hele NAVO om nucleaire afschrikkingscapaciteiten te oefenen met tientallen vliegtuigen, waaronder straaljagers van de vierde en vijfde generatie en surveillance- en tankvliegtuigen”, aldus het persbericht van de NAVO.

Het toeval wil dat ‘Steadfast Noon’ waarschijnlijk samenvalt met Moskou’s eigen jaarlijkse nucleaire oefeningen onder de naam ‘Grom’, waarbij Rusland zijn bommenwerpers, onderzeeërs en raketten met kernwapens test.

Dit is een Do-or-Die-moment voor de westerse hegemoon, die onder geen beding wil of liever gezegd kan terugtrekken. In het besef dat zij een conventionele oorlog tegen Rusland niet kan winnen, zal zij elke maatregel nemen om te winnen, zelfs als dat betekent dat zij de wereld in brand moet steken.

De VS zijn erin geslaagd zichzelf ervan te overtuigen dat zij als winnaar uit een preventieve kernoorlog kunnen komen, maar kunnen het zich niet veroorloven in de ogen van de wereldgemeenschap als de agressor te worden gezien; daarom zal in Oekraïne een “Valse Vlag” gebeurtenis worden geënsceneerd met een apparaat met een lage lading, waarvan Rusland snel de schuld zou krijgen, zodat de NAVO onmiddellijk zou reageren. Zoals de Oekraïense president Zelensky onbedoeld bevestigde toen hij op 6 oktober het Australische Lowy Institute toesprak, omvat het plan een “onthoofdingsaanval” op Moskou tegen Poetin en zijn kabinet, waarna de rest van het regime als een kaartenhuis in elkaar zou storten.

Als dit zelfmoordbeleid ooit buiten een computersimulatie wordt toegepast, zal de wereld zeker moeten instemmen met Poetin’s bewering dat het collectieve westen wordt geleid door satanisten.

Helaas zal dat besef te laat komen om de mensheid te redden.

2017 Deagel.com voorspelling waarin de VS naar verwachting tweederde van haar bevolking zal verliezen tegen 2025; Deagel is een tak van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, die briefings opstelt voor agentschappen als de NSA, de NAVO, de VN en de Wereldbank. Deze voorspelling is gezuiverd na het overlijden van de oprichter Edwin Deagel in 2021.

“Er zijn decennia waarin niets gebeurt; en dan zijn er weken waarin decennia gebeuren.”
– Vladimir Iljitsj Lenin

Auteur Dragan Filipovic via The Saker.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De globalisten zijn de moordfase van de Grote Reset ingegaan; Herinnert u zich de bevolkingsvoorspelling van Deagel nog? Het is nu volkomen logischVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVoorbereidingen voor het gebruik van kernwapens: Geel en rood alarm in Rusland – Decreet van Poetin: “staat van beleg” en de “krijgswet” afgekondigd
Volgend artikelOorlog en spijt in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. Deagel klopt dus wel, éénderde van de mensen sterft voortijdig en plotseling en niet door de prik want die veroorzaakt voornamelijk een kwaadaardige zweer bij iedereen die geprikt is.
  Éénderde sterft door vuur en zwavel (Openbaringen), dat is dus nuclear.
  Daarna breekt er een moeilijke tijd aan die slecht is door te komen.

  • openbaring van johannes, wordt ook wel het delirium van johannes genoemd. Met name dit bijbelboek valt echt overal voor te gebruiken, kwestie van interpretatie… De bijbel is een sprookjesboek, en Jezus een mythe & metafoor. jouw conclusie dat het ‘dus’ nucleair is, is een mening, geen vast gegeven!

  • Die statistieken zijn sinds de dood van de oprichter weg. Ik las eerder een prognose van in 2025 50 millioen Amerikanen. Duitsland, Spanje ook veel minder, NL viel relatief mee. Maar ik heb nooit kunnen achterhalen hoe betrouwbaar deze site was.

  • Wat ben ik blij dat ik geen kleine kinderen meer heb.
   Wat een gruwel. En dat moet je dus normaal gaan vinden.
   En dan die soldaten met hun rode naaldhakjes.
   Als de Russen deze foto’s zien lachen ze zich helemaal te barsten.

   • Ben blij dat ik helemaal geen kinderen heb. Wat een wereld.
    Als zulke perverselingen bij hun eigen thuis rare dingen doen dan moeten ze dat zelf weten, maar om er kinderen in hun buurt te laten..
    Perverselingen.
    Die baardmans op de foto heeft wel een fleurig jurkje aan trouwens.

    • Ik heb ze wél en ze zijn bereid om te helpen de wereld beter te maken. Je hebt jonge krachtige mensen nodig die, als de rijp er rijp voor is gereed staan. Dat is mijn plicht als ouder(grootouder).

     • haal ze dan iig van de staats (indoctrinatie) basisschool want daar worden ze gehersenspoeld tot weerloze schapen, Nannie. kijk eens op democratische scholen waar de kinderen en leraren (begeleiders) samen het beleid bepalen. Dat is de toekomst!! Anders is het dweilen met de kraan open.

      • Ze zitten gelukkig niet meer op staatsscholen. Genoeg ellende mee gehad tot aan rechtsszaken toe. We hebben erg veel geleerd in die tijd … Mijn idee is dat alles op de schop moet en de scholen geen hersenspoelinstituten meer zijn.
       Gelukkig zijn wij in staat om de kinderen te begeleiden. Dat is best moeilijk maar het lukt nog steeds. Geen zogenaamde vaccinaties goed voeding doet veel.

    • Niet alleen in de buurt. Sexlessen omvat anale sex aan kleuters. Ouders die protesteerden werden met veel geweld gearresteerd. Pedofilie heeft de DSM al eerder geprobeerd als normale sexuele orientatie te vermelden. Na veel protest niet gebeurd. Ook wilden ze alle kinderen psychisch testen. Afwijkende mening schorsing, verbanning net als Icke en Baudet. Ik ben geen aanhanger, maar ook niet van de regerende elite.

     • WÁT? Anale sexles aan kleuters? (sprakeloos)
      Of zou men dat op scholen met kleuters bespreken omdat er zoveel misbruik thuis is? Zodat kinderen het kunnen benoemen als het hen overkomt?
      Ik werd ook al heel jong misbruikt en had geen idee wat dat allemaal was wat papa deed. Wist wel dat het niet goed was wat hij deed en dat ik mijn mond erover moest houden. Ook omdat papa vaak zei dat ik anders weg zou worden gedaan en dan nooit meer terug naar huis mocht komen. Dat leek me vreselijk omdat ik een heel lief zusje en lieve moeder had waar ik veel van hield.
      Dus kan ik me voorstellen dat dat de bedoeling is van die ‘sexlessen’ waar u het over heeft. Dat het dus geen sexlessen zijn.

 2. Gelukkig kan men in Rusland nog nadenken en gaat men niet volslagen los op zwaar gesubsidieerde trends die alleen maar verdeeldheid zaaien.
  Zoals iedere oorlog begint met een leugen zal de VS/NAVO ook dit conflict wel escaleren met een leugen. Het probleem is dat dit allemaal afleiding is van de echte oorzaak van alles wat er gaande is, het WEF.
  Er dient dan ook maar 1 oorlog gevoerd te worden, die van de wereldbevolking tegen het WEF!

  • Het WEF is ook maar een schijnplatform. De elite heeft echt geen WEF nodig, maar kiest ervoor om zich er achter te verschuilen. Schwab is echt niet de enge overlord of zo. Hij is ook een stroman uit het Rothschild nest (zijn moeder).

   De echte angel zit in de eeuwenoude families die nooit, maar dan ook nooit hun macht hebben opgegeven, maar hebben geperfectioneerd.

   De Colonna Family, House of Della Rovere, Orsini Family, House of Medici, House of Borgia, House of Borghese, House of Farnese, Barberini, Aldobrandini Family, Piccolomini, Fieschi Family, Pamphili, House of Chigi, Savelli Family etc.

   Wij kunnen ons niet eens voorstellen wat voor een macht, cultuur en atmosfeer er rond die families hangt. Dood en verderf hangen aan alles wat zij aanraken.

 3. Wat een merkwaardig kanaal is dit. Het grootste deel van de alternatieve media is gekaapt en is controlled opposition en gewoonweg een propaganda outlet die vooral gebruikers van Telegram omvat. Maar Pavel Durov is niet wie men denkt dat hij is en mopperen op het WEF is, nou ja…Anyway Durov: https://www.weforum.org/people/pavel-durov#:~:text=Pavel%20Durov%20%7C%20World%20Economic%20Forum&text=Pavel%20created%20two%20leading%20tech,focused%20on%20privacy%20and%20security.
  En wat betreft Putin: maak je geen illusies. Ook hij is levend gevangen door Satan en slechts een acteur in dit theaterspel.

  • Dat weet ik niet. Hij heeft wel contact met aliens. Verder is hij denk ik de beste president sinds millenia.
   Elke rus krijgt!een hectare land om een huis op te bouwen en van te leven. Nu al honderden dorpjes van 100 gezinnen op 100 hectare. Dat zegt toch genoeg! Dit is niet voor de elite maar voor íedereen die daar voor kiest. Al sinds 30 jaar!

 4. Ik kan me indenken dat het “steunen van Oekraine” een complete uitholling is van:
  – wapens
  – kapitaal
  – soevereiniteit
  – nationaliteit
  – gevoel van rechtvaardigheid (verharding)

  En dat dan van de Westerse naties die hier aan meewerken. Vooral dus de NAVO-landen. Als dan de Grote Reset komt is het:
  – tja, we hebben geen wapens
  – tja, we hebben geen kapitaal
  – tja, we zijn al lang geen soeverein land meer
  – tja, we zijn onze eeuwenoude nationale identiteit kwijt
  – tja, ieder voor zich en niemand voor allen

  Ze kunnen dan zo alle weerstand overmeesteren, want er is niets meer wat ze tegenhoud.

 5. De wereld wordt geregeerd door een satanische globalistische elite,ze willen 90% van de wereldbevolking uitmoorden,de overige 10% dient als slaven.De homolobby die achter die LHBGT freakshow zit,willen jullie kinderen.Dat willen ze al heel lang,volwassenen sex met kinderen van alle leeftijden,ook baby,s.Een waarschuwing van mij voor ouders van heel jonge kinderen.Kijk in hun schoolboeken en stel vragen of ze homosexuele voorlichting krijgen of die LHBGT freaks in de klas komen.

 6. ik lees al heel lang met belangstelling de berichten in Frontnieuws. Maar heel eerlijk ik ben maar een “gewone sterveling”, die geen hoge opleiding heeft gehad, maar alles zo nuchter mogelijk probeer te lezen en te analyseren. Al enige tijd gaat de inhoud van de berichten mijn denkvermogen te boven. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Het wordt mij allemaal (en ik denk heel veel lezers) té ingewikkeld. Ik kan het allemaal niet meer volgen wat er allemaal in de wereld speelt. Ik heb daarom besloten om (misschien dom) om de berichten niet meer te lezen. De ellende is zó groot. En de machthebbers doen toch waar ze zin in hebben. En om mijzelf nu elke dag te frustreren met de gedachten wát gaat er morgen gebeuren, of “wanneer valt de bom?/ Daar heb ik geen zin meer in. er is nog steeds een leven zonder frustratie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in