We hebben nu te maken met een situatie waarin een groot aantal zeer machtige organisaties en elites op internationaal en nationaal niveau oproepen tot beleid dat in feite een zelfmoordpact is. Eigenlijk een soort doodswens.” ∼ Patrick Moore, voormalig voorzitter van Greenpeace

“Drie artsen uit Ontario stierven nadat het ziekenhuis waar ze werkten de vierde booster shot begon toe te dienen aan hun personeel. Waar zijn de autopsies? Is het toeval of zijn zij slachtoffers van deze duivelse wereldwijde vaccinatiecampagne?” ∼ Mark Taliano, gerenommeerd auteur, onderzoeksmedewerker van het CRG

“Deze vaccinatiecampagne zal de geschiedenis ingaan als het grootste schandaal in de medische geschiedenis, … Bovendien zal het bekend staan als de grootste misdaad ooit begaan tegen de mensheid.” ∼ Parlementslid Christine Anderson, lid van het Europees Parlement, juli 2022

“Al deze sterfgevallen zijn terug te voeren op een “gif-doodsprik” dat de sterfte door alle oorzaken onophoudelijk opdrijft terwijl het steeds jongere mensen doodt.” ∼ Mike Whitney, gerenommeerd auteur en onderzoeksmedewerker van het CRG, november 2021

Zie ook het onlangs verschenen PDF Ebook van Michel Chossudovsky getiteld:

“The Worldwide Corona Crisis, Global Coup d’Etat Against Humanity”

Introductie

De twee strategische pijlers van de covid-19 agenda zijn:

De lockdown: een daad van economische en sociale oorlogsvoering die een wereldwijd proces van verarming, sociale marginalisatie en wanhoop op gang heeft gebracht,

Het mRNA Covid “vaccin” dat heeft geleid tot een wereldwijde opwaartse trend in sterfte en ziekte.

Deze twee strategische pijlers, die hun weerga in de wereldgeschiedenis niet kennen, dragen bij tot het op gang brengen van een ontvolkingsproces dat onuitwisbaar wijst op omvangrijke misdaden tegen de mensheid. Op het moment van schrijven wordt de vierde prik van het Covid-19 “vaccin” toegediend, waardoor het aantal slachtoffers dramatisch toeneemt.

De uitvoering van de ontvolkingsagenda vereist een sociaal repressieve structuur van “World Governance” (Wereldbestuur), gecontroleerd door het financiële establishment.

Het vereist ook een samenhangend propaganda-apparaat om wereldwijd sociale acceptatie af te dwingen. Op zijn beurt vereist dit proces de ondergang van de instellingen van de representatieve overheid, gekoppeld aan de criminalisering van het rechtssysteem.

Het eerste deel van dit artikel gaat over “digitale tirannie”, namelijk de structuren van “Wereldbestuur”.

Het tweede deel van het artikel richt zich op de eugenistische ontvolkingsagenda, de historische wortels ervan en de wereldwijde uitvoering ervan door de globalisten.

Naar een gedigitaliseerde wereldwijde politiestaat

Het wereldwijde QR-verificatiecodeproject legt de basis voor de instelling van een “gedigitaliseerde wereldwijde politiestaat” onder controle van het financiële establishment. Het maakt deel uit van wat wijlen David Rockefeller “The March towards World Government” noemde, gebaseerd op een alliantie van bankiers en intellectuelen (Zie Michel Chossudovsky, Hoofdstuk XII). Peter Koenig beschrijft de QR Code als:

“een volledig elektronische ID – die alles aan alles van elk individu koppelt (gezondheidsdossiers, bankgegevens, persoonlijke en privégegevens, enz.)”

Naar een wereldwijd digitaal valutasysteem (CBDC)

Er is ook overleg gaande tussen het World Economic Forum (WEF) en centrale banken met het oog op de implementatie van een zogenaamd Central Bank Digital Currency (CBDC) netwerk. Volgens David Scripac

“Een wereldwijd digitaal ID-systeem is in de maak. … Het doel van het WEF en van alle centrale banken [is] om een wereldwijd systeem te implementeren waarin ieders persoonlijke gegevens worden opgenomen in het Central Bank Digital Currency (CBDC) netwerk.”

De QR Verificatie Code Software

Begin 2022 heeft de WHO een belangrijk contract gesloten met Deutsche Telekom T Systems voor de ontwikkeling van een QR Verificatie App en Software die wereldwijd zal worden toegepast.

Het is de bedoeling dat de op QR-codes gebaseerde softwareoplossing wordt gebruikt:

“ook voor andere vaccinaties, zoals polio of gele koorts, zei T-Systems in een verklaring … en voegde eraan toe dat de WHO haar 194 lidstaten zou ondersteunen bij het ontwikkelen van nationale en regionale verificatietechnologie.” (bold toegevoegd)

Volgens een communiqué van Deutsche Telekom I-T Systems “dient de gateway-dienst van de WHO ook als brug tussen regionale systemen”, wat in wezen neerkomt op een gecoördineerde wereldwijde structuur van QR-surveillance, die toezicht houdt op de gehele bevolking van planeet Aarde.

  De cultuuroorlog tegen denkende individuen door de enorme ideologisch gemotiveerde krankzinnigen

En eenmaal gevestigd: het zal “elk aspect van ons leven” bewaken, ongeacht onze locatie. “Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van toekomstige vaccinatiecampagnes en thuisregistraties.”

Volgens de CEO van Deutsche Telecom T Systems:

“Corona heeft grip op de wereld. Digitalisering houdt de wereld draaiende”.

Bill Gates had een langdurige relatie met de voormalige CEO van Deutsche Telekom, Ron Sommer, die teruggaat tot eind jaren negentig.

Opsporing en tracering

T-Systems had eerder de European Federation Gateway Service (EFGS) opgezet. De dienst zorgt ervoor dat de corona tracing apps van de lidstaten grensoverschrijdend werken.

De Telekom-app wordt gecategoriseerd als “een van de meest succesvolle tracing-apps ter wereld”.

Wie heeft grip op de wereld? Een gigantische databank over de bijna 8 miljard mensen op de planeet wordt gecontroleerd door “Big Money”.

Mensen worden gemerkt en gelabeld, hun e-mails en mobiele telefoons worden gecontroleerd, gedetailleerde persoonlijke gegevens worden ingevoerd in een gigantische “Big Brother” databank.

De “digitale tirannie” vereist dat alle vormen van politiek en sociaal verzet worden onderdrukt.

Individuele mensen worden gecategoriseerd als “nummers”. Zodra deze “nummers” zijn ingevoerd in een wereldwijde digitale gegevensbank, staat de hele mensheid onder controle van de globalisten, namelijk de financiële instellingen.

De geschiedenis, cultuur en identiteit van natiestaten wordt afgesloten. Mensen worden nummers die in een wereldwijde databank worden opgenomen. Op zijn beurt wordt de formulering van maatschappelijke projecten (projet de société) op nationaal, lokaal en gemeenschapsniveau uitgewist.

Sociale democratie, socialisme, libertarisme: Onder mondiaal bestuur worden alle vormen van representatieve democratie en klassenstrijd naar de vuilnisbak van de geschiedenis verwezen.

Progressieven moeten begrijpen wie er achter dit hegemoniale project zit, het maakt deel uit van een neoliberale agenda, het is een eindspel dat de identiteit van mensen vernietigt, het vernietigt de mensheid.

Het is belangrijk een brede beweging van verzet te organiseren die leidt tot de regelrechte ontmanteling van deze duivelse agenda, die besloten ligt in het Pandemieverdrag van de WHO, gesponsord door het World Economic Forum (WEF) en de Gates Foundation.

Het beruchte WHO-Pandemie Verdrag

In maart 2022 lanceerde de WHO een Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan (INB) met een mandaat om “Een Pandemie Verdrag” te creëren, d.w.z. een mondiaal gezondheidsbestuur dat het gezag van de WHO-lidstaten terzijde zou schuiven.

“Het wereldwijde Pandemie Verdrag over pandemische paraatheid zou de WHO absolute macht geven over de wereldwijde bioveiligheid, zoals de bevoegdheid om digitale identiteiten / vaccin paspoorten, verplichte vaccinaties, reisbeperkingen, lockdowns, gestandaardiseerde medische zorg en meer in te voeren.

Dit Pandemie Verdrag, indien geïmplementeerd, zal het mondiale landschap veranderen en u en mij beroven van enkele van onze meest elementaire rechten en vrijheden.

Vergis u niet, het WHO Pandemie Verdrag is een directe aanval op de soevereiniteit van haar lidstaten, evenals een directe aanval op uw lichamelijke autonomie.” ∼ Peter Koenig, juni 2022

Het Pandemie Verdrag is verbonden met het QR-verificatiecodeproject van de WHO en het Covid-19 mRNA-vaccin.

De legitimiteit van zowel het Pandemie Verdrag als de QR Verificatiecode onder auspiciën van de WHO berust op de veronderstelling dat de vermeende “Covid-19 Pandemie echt is” en dat het mRNA-vaccin een OPLOSSING vormt om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat is de legitimiteit en de wetenschap achter dit duivelse project? GEEN. Ruimschoots bevestigd: ER IS GEEN PANDEMIE. De vermeende Covid-19 pandemie is gebaseerd op “valse wetenschap” (Zie Michel Chossudovsky, Hoofdstuk III).

Zowel het digitale COVID-certificaatkader van de EU als de QR-verificatiecode van de WHO berusten op regelrechte leugens en verzinsels.

Het Pandemie Verdrag is de “Achterdeur” naar “Wereldwijd Bestuur” en Digitale Tirannie. Het bestaat uit de constructie van een wereldwijde nexus van proxy-regimes die worden gecontroleerd door een “supranationale soevereiniteit” (Wereldregering) bestaande uit vooraanstaande financiële instellingen, miljardairs en hun filantropische stichtingen.

Het Global Governance-scenario probeert een agenda van social engineering en economische naleving op te leggen.

De door de globalisten beoogde wereldregering is gebaseerd op gehoorzaamheid en acceptatie. Een van haar belangrijkste doelstellingen is het uitvoeren van een wereldwijde ontvolkingsagenda.

Ontvolking en de geschiedenis van de eugenetica

  Dr. Coleman: Als wij zwijgen, zal het kwaad met onze zegen geschieden

De hedendaagse eugenetica-beweging, gesponsord door het World Economic Forum (WEF) en de miljardair-filantropen, steunt op twee strategische pijlers: de Covid lockdown en het mRNA-vaccin, die instrumenten zijn voor wereldwijde bevolkingsvermindering.

Door de VS en de NAVO geleide oorlogen zijn ook instrumenten van ontvolking.

Wat we nu meemaken is ongekend. De huidige ontvolkingsagenda is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met de eugenetische beweging die zich in het begin van de 20e eeuw in de VS ontwikkelde. Eugenetica was aanvankelijk gebaseerd op wetgeving gericht tegen specifieke bevolkingsgroepen met zogenaamde “leer- of lichamelijke handicaps”:

“De wet van 1907 ontzegde de toegang aan iedereen die als “geestelijk of lichamelijk gebrekkig werd beoordeeld, waarbij deze geestelijke of lichamelijke gebreken van dien aard zijn dat zij het vermogen van deze vreemdeling om in zijn levensonderhoud te voorzien kunnen aantasten”. De wet voegde “imbecielen” en “zwakzinnigen” aan de lijst toe. …

Tegen 1938 stonden 33 Amerikaanse staten de gedwongen sterilisatie van vrouwen met leermoeilijkheden toe en 29 Amerikaanse staten hadden verplichte sterilisatiewetten aangenomen voor mensen van wie gedacht werd dat ze genetische aandoeningen hadden. Amerikaanse wetten beperkten ook het recht van bepaalde gehandicapten om te trouwen. Meer dan 36.000 Amerikanen ondergingen een verplichte sterilisatie voordat deze wetgeving uiteindelijk in de jaren 1940 werd ingetrokken.” ∼ Victoria Brignell

Ontvolking gericht tegen derdewereldlanden

Geïnspireerd door de eugenistische ideologie werd ontvolking in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog een integraal onderdeel van een neokoloniale agenda. Het werd zorgvuldig ingebed in de uitgangspunten van het buitenlands beleid van de VS, grotendeels gericht tegen de zogenaamde “ontwikkelingslanden”.

Wij herinneren ons het National Security Study Memorandum 200 van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, getiteld “Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests”.

Volgens Kissinger (NSSM 200, 1974):

“Depopulatie moet de hoogste prioriteit zijn van het buitenlands beleid ten aanzien van de derde wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen.”

De vaccinatiecampagne tegen derdewereldlanden

Met betrekking tot derdewereldlanden werd de ontvolking zorgvuldig geïnstrumenteerd door middel van vaccins. Het “tetanusvaccinatieproject” dat werd uitgevoerd onder auspiciën van WHO-UNICEF was bedoeld om “in het geheim vrouwen in arme landen overal ter wereld te steriliseren“.

“De katholieke bisschoppen van Kenia klagen twee organisaties van de Verenigde Naties aan voor het steriliseren van miljoenen meisjes en vrouwen onder de dekmantel van een anti-tetanus inentingsprogramma gesponsord door de Keniaanse regering.

Bill Gates, die nu het voortouw neemt bij het mRNA-“vaccin” programma van de globalisten, was hier nauw bij betrokken. “De Gates Foundation werd aangeklaagd door regeringen over de hele wereld, Kenia, India, de Filipijnen – en meer.” ∼ Peter Koenig, april 2020)

De Ontvolkingsagenda van de Globalisten.”Wat te doen met al deze nutteloze mensen?”

In navolging van Henry Kissinger’s Nationaal Memorandum 200 uit 1974 zijn de WEF-globalisten van mening dat de planeet Aarde overbevolkt is. Zij erkennen niet formeel dat de Covid-19 mandaten met inbegrip van het mRNA-“vaccin” het middel vormen om de wereldbevolking te verminderen.

Het “vaccin” wordt terloops beschouwd als een middel om “levens te redden”.

Klaus Schwab’s protegé Prof. Yuval Noah Harari, roept niettemin de vraag, “wat te doen met al deze nutteloze mensen?”

“Harari is een invloedrijk lid van het World Economic Forum (WEF) die het idee steunt om een dystopische samenleving te creëren die wordt geleid door een handvol globalisten die over alle mensen op aarde zullen heersen vanaf de dag dat ze geboren worden.”Timothy Alexander Guzman, juli 2022

Geheime bijeenkomst 2009 van “The Good Club”. “Miljardairs proberen wereldbevolking te verkleinen”

Flashback naar 25 april 2009: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder leiding van Margaret Chan riep een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) uit in verband met de H1N1-grieppandemie, die in veel opzichten een “generale repetitie” was van de Covid-pandemie. (Zie hoofdstuk IX van Michel Chossudovsky). Nauwelijks twee weken later, begin mei 2009, op het hoogtepunt van de H1N1 “pandemie”, kwamen de miljardair-filantropen achter gesloten deuren bijeen in het huis van de voorzitter van de Rockefeller Universiteit in Manhattan.

  Klaus Schwab en de Great Reset - de carrière van een genocidale maniak

Deze geheime bijeenkomst werd gesponsord door Bill Gates. Zij noemen zichzelf “The Good Club”. Onder de deelnemers bevonden zich wijlen David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey en vele anderen:

“Enkele van Amerika’s grootste miljardairs zijn in het geheim bijeengekomen om te bekijken hoe hun rijkdom kan worden gebruikt om de groei van de wereldbevolking af te remmen en verbeteringen in gezondheid en onderwijs te versnellen.”Sunday Times, mei 2009

De nadruk lag niet op bevolkingsgroei (d.w.z. Planned Parenthood) maar op “Depopulation”, d.w.z. de vermindering van de absolute omvang van de wereldbevolking.

Klik hier om het volledige WSJ-artikel te lezen.

Volgens het verslag van de Sunday Times:

De filantropen die deelnamen aan een top die bijeengeroepen was op initiatief van Bill Gates, de medeoprichter van Microsoft, bespraken het bundelen van hun krachten om politieke en religieuze obstakels voor verandering te overwinnen.

Stacy Palmer, redacteur van de Chronicle of Philanthropy, zei dat de top ongekend was. “We hoorden er pas achteraf van, bij toeval. Normaal gesproken praten deze mensen graag over goede doelen, maar dit is anders – misschien omdat ze niet gezien willen worden als een wereldwijde cabal,” zei hij.

Een andere gast zei dat er ” niet zoiets grof als een stemming” was, maar dat er een consensus was dat zij een strategie zouden steunen waarin de bevolkingsgroei zou worden aangepakt als een potentieel rampzalige bedreiging voor het milieu, de maatschappij en de industrie.

“Dit is iets zo nachtmerrieachtig dat iedereen in deze groep het erover eens is dat er antwoorden van grote hersenen nodig zijn,” zei de gast. …

Waarom al die geheimzinnigheid? “Ze wilden rijk met rijk kunnen spreken zonder zich zorgen te maken dat alles wat ze zeiden in de kranten terecht zou komen en hen zou afschilderen als een alternatieve wereldregering,” zei hij. ∼ Sunday Times1

De besluitvorming is ingewikkeld en complex. De verslagen van deze geheime bijeenkomst in mei 2009 onthullen grotendeels het ontvolkingsverhaal. Het was een van de vele soortgelijke bijeenkomsten (die zelden in de media aan bod komen).

Wat belangrijk is, is de criminele bedoeling van deze miljardair “filantropen” om de planeet Aarde te ontvolken.

Bill Gates’ 2010 Ontvolkingsverklaring. De rol van “nieuwe vaccins”.

Werd op die geheime vergadering van mei 2009 een absolute “vermindering” van de wereldbevolking overwogen? Een paar maanden later verklaarde Bill Gates in zijn TED-presentatie (februari 2010) over vaccinatie het volgende:

“En als we echt geweldig werk doen met nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat [de wereldbevolking] met 10 of 15 procent verminderen”.

(Zie citaat in de video vanaf 04:21.) Zie ook screenshot van transcript van citaat hieronder)

TED Talk at 04:21:

 

Miljardairenclub in poging overbevolking te beteugelen

Transcript van het citaat uit de video

Bill Gates’ “Absolute vermindering” van de wereldbevolking

In 2022 telt de wereldbevolking ongeveer 8,0 miljard mensen.

Bill Gates’ voorstel is een “absolute vermindering” van de wereldbevolking op basis van de gegevens van 2022 met behulp van “nieuwe vaccins” is als volgt:

• Een absolute vermindering van 10% in 2022 zou ongeveer 800 miljoen bedragen.

• Een absolute vermindering van 15% van de wereldbevolking in 2022 zou ongeveer 1,2 miljard bedragen.

Dezelfde groep miljardairs, die bijeenkwam op de “geheime bijeenkomst” in mei 2009, is vanaf het begin van de COVID-crisis actief betrokken geweest bij het ontwerp van het wereldwijd toegepaste lockdown-beleid, het mRNA-vaccin en de “Grote Reset”, waarvan het eindspel ontvolking is.

De misdaden tegen de mensheid zijn niet te beschrijven.

We hebben te maken met een criminele cabal die moet worden aangepakt.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het ruimen van de kudde: Eugenetica, ontvolking en de uitroeiing van de lagere klassen  Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDemi Lovato accepteerde “risico op bijwerkingen van vaccin”, kan nu haar carrière eindigen
Volgend artikelTrump: Duitsers kunnen binnenkort “zonder land komen te zitten”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. …na lang nadenken moet ik zeggen dat er teveel mensjes ( lees kloothufters en arrogante kutten) rondlopen en dat een wereld die wat leger is eigenlijk wel interessant en rendabel is voor de toekomst…dus mits ik zelf geen spuit hoef wil ik wel bij de GGD helpen met inspuiten. Als het kan de VVD rij en die van Groen Links, en dan na het inspuiten de naald even testen met de 90 graden proef….inspuiten kan trouwens prima met een optreknaald…..

  Nog even iets ter wetenschappelijke info: op ons aller ALi kun je stalen ronde borsteljes krijgen voor de dremel en aanverwante kleine machines….die maken alles perfect schoon, enkel breken ze ook af en deze staalhaartjes glijden dan zonder enige moeite door je huis het lichaam in…met verwoestende gevolgen….de haartjes zijn ongeveer 0.03mm en meestal 10 mm lang als ze loskomen uit de borstel….supergevaarlijk dus en meer riskant dan asbest met een veel sneller negatief gezondheids resultaat.

  Waarschuwing : als je een hond hebt is dit als deze snuift funest voor de hond want deze haartjes gaan gewoon door de lucht de neus in en naar de longen….ik hou van dieren en in het bijzonder honden ( behalve pitbulls en honden die niet meer normaal jong kunnen krijgen en politiehonden, welke door menselijk handelen zijn omgevormd tot gebruiks voorwerp) vandaar deze waarschuwing.

  Lockdown is acute oorlog.

  • Toen ik het woord pitbull las ben ik snel afgehaakt, je snapt er niks van! Wist je ook dat dit specifieke ras (vooral in het verleden) in Amerikaanse verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven ingezet worden/werden? En waarom wordt/werd de American Pitbull terrier hier gehuisvest? Om al die oude fossielen maar vooral de jonge kinderen aan flarden te scheuren!! Een echte dierenvriend ben je! Pffff…

 2. Volgens Kissinger (NSSM 200, 1974):
  “Depopulatie moet de hoogste prioriteit zijn van het buitenlands beleid ten aanzien van de derde wereld, omdat de Amerikaanse economie grote en toenemende hoeveelheden mineralen uit het buitenland nodig zal hebben, vooral uit minder ontwikkelde landen.”

  Is dat toen dat China begonnen is met het 1 kind beleid?
  Dat er in India masaal gratis anticonceptie verspreid werd om kindersterfte en hongersnood te bekampen.
  Dat het vaticaan de grootste sponser van de anticonceptie pil was.

 3. He, Stront vliegen van de VVD en zijn stemmer, jullie gaan er ook aan en dat is ook terecht op geruimd staat netjes het plan om ons wappies te vermoorden is mislukt kan je gerust zeggen maar voor jullie komt deze met de dag korter. HIEP HIEP HOERA.

 4. men moet gewoon het kindergeld afschaffen en de prikplicht is niet nodig, ben je zo idioot om 4+ kinderen te maken dan ben je verkeerd bezig dan zouden ze je moeten steriliseren voor je nog meer schade doet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in